Notulen
OR-vergadering woensdag 5 april 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Aanwezig:                               Christel Klaas, Jolanda Oude Voshaar, Daniëlle Schuttevaar, Sabine Hilberink, Natasja Snijders, Mariël Braakhuis, Bart Nijhuis, Kim Kreuwel, Saskia van Waas, Gerard Krikhaar (voorzitter),  Mariël Stamsnieder (notulist),
Linda Sonder, Paulien Nobbenhuis, Yvonne Elsten, Kim Asbreuk, Olaf Dood, na de rondvraag is ook Paul Falkmann aanwezig(namens het schoolteam)   
Afwezig m.k.:                          Esther Ophof
                                               Ilse Hamer
 
 
 
 1. Welkom
 
 1. Vaststellen agenda
Paul schuift aan, na de rondvraag. Personele aangelegenheden worden dan besproken.
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 18 jan. 2017:
Bij deze worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
       
 1. Mededelingen:
-Schoolkamp groep 8; nieuwe locatie jeugdherberg Uelsen. Voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Bedrag per kind zal hoger worden dan 50,-. Kinderen willen graag een bijdrage leveren en een aktie hiervoor houden rond Hemelvaartsdag. Directie is hiermee akkoord. Er gaan 63 kinderen mee op kamp.
-Studiedag Ouderbetrokkenheid 3.0: Peter de Vries was hiervoor uitgenodigd. OR kon helaas niet aanwezig zijn. Uitnodiging was voor de OR eigenlijk te laat, omdat dit ook een vrije dag was voor de kinderen. Olaf geeft aan dat dit een bevlogen dag was. Er worden volgend jaar activiteiten in dit kader georganiseerd, waarbij de ouders betrokken worden. Bijv. gesprekken waar kinderen bij zitten. Ouders die actief thuis iets willen doen in de ontwikkeling van hun kind (bijv. lezen oefenen).
-Dank je wel avond; de ochtend die vorig jaar was georganiseerd is niet uit de verf gekomen, zoals het bedoeld was. Zijn hier ideeën voor? Mocht dit nog te binnen schieten dan deze graag mailen naar o.dood@aloysgs.nl
-Afscheidsavond voor groep 8; dit jaar wordt er een film gemaakt van een half uur met een heel programma er om heen.
-Ondernemers en Onderwijs: eerste week van juli wordt er een themaweek georganiseerd “Duurzaamheid”. De inbreng van de leerlingen wordt hierbij centraal gesteld. De 21 eeuwse vaardigheden worden hierop toegepast.
-Rots en water is afgelopen maandag afgesloten in groep 5.
-In je sas met je klas is gestart in groep 7. Ouders worden bij beide projecten betrokken.
 
 
 
 
  -er ligt een voorstel voor een vakantierooster voor volgend jaar, dat zal binnenkort definitief worden.
  -Mededeling schoolfotograaf; OR zorgt ervoor dat er schoolfoto’s gemaakt worden, School zorgt voor foto momenten. Backx wil graag de mogelijkheden bespreken. 3 ouders van de ouderraad pakken dit op: Mariël Braakhuis, Kim Kreuwel en Jolanda Oude Hengel. Gerard geeft de namen door aan Mireille.
-aandachtspunten oa: downloadfoto’s zijn prijzig, broertjes/zusjes foto als het gezin niet compleet is afvragen of je dat wel wilt, instroomgroep wel bij broertjes/zusjes op.
-Financiën worden toegelicht door Saskia; 2016 is positief afgesloten. Er zijn meer terugboekingen geweest bij de incasso’s dan vorig jaar. Er komt in de nieuwsbrief een stukje hierover. Saskia mailt dit door naar Mireille. Budget voor Sinterklaas kan iets omhoog, is besproken met de werkgroepleden van de OR.
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: evaluatie
De gezamenlijke evaluatie (ouders en school) is er nog niet geweest. Een aantal aandachtspunten vanuit de ouderraad zijn: Het was erg positief dat er zoveel prijzen waren. Dit punt wordt volgend schooljaar opnieuw bekeken, want het is ook erg mooi dat je aan nog meer kinderen een prijs kunt uitdelen (hierin zijn verschillende mogelijkheden). Leerkrachten gaven aan dat het ook leuk is dat ouders een optreden doen. Als de school op een ander tijdstip uitgaat, de brigadiers die ingepland staan inlichten en laten oversteken op dat tijdstip.
 
 1. Werkgroep ‘Onderhoud school(plein)’
Komt terug in de nieuwsbrief als er een data voor is.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’
-Linda geeft door voor de nieuwsbrief waar de schoolreisjes naar toe gaan. (zie notulen). Bart neemt de taak van Irma over. Mariel geeft dit door aan Herman voor de website.
-Saskia brengt in, in het kader van gelijkheid, dat alles via school geregeld kan worden en kinderen niets mee hoeven te nemen; een rugtasloos schoolreisje. De OR vindt dat alle kinderen vanaf groep 4 zelf iets mee moeten kunnen nemen. Dit is de charme van het schoolreisje. De hoeveelheid wordt onder de aandacht gebracht op de schoolreisbrief. Saskia vindt het prettig om met andere ORleden van Tof scholen te overleggen over dit soort punten.
 
 1. Koningsspelen/spelletjesdag 21 april 2017
Er zijn al voldoende ouders om te helpen. Het wordt anders dan vorig jaar. Gr. 1t/m 4 op het schoolplein. Groep 5 t/m groep 8 naar Stevo. Ontbijtdoos wordt gebruikt als lunch. Deze dag duurt tot 1 uur.
 
 1. Laatste schoolavond groep 8
De woensdagavond 19 juli om 19 uur staat hiervoor gepland. Christel, Jolanda en Mariel willen hier wel in mee denken. Olaf geeft dit door aan de leerkrachten.
 
 
 
 
Het idee is dat de Ouderraad daar drankjes verkoopt en de opbrengst voor de kas is van de Ouderraad. Saskia geeft aan dat de drankjes hoeven niet te duur te zijn.
 
 1. Rondvraag: -
 
Paul sluit aan en licht zijn besluit om aan het einde van dit schooljaar te stoppen als directeur te toe. Tevens worden de overige personeelsaangelegenheden besproken.
 
 1. Sluiting
om 21:30 uur.
 
 
 
Volgende vergadering op woensdag 28 juni 2017