Notulen
OR-vergadering woensdag 28 juni 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Aloysiusschool, ruimte naast kantoor van Olaf
Aanwezig:                               Christel Klaas, Jolanda Oude Voshaar, Daniëlle Schuttevaar, Sabine Hilberink, Natasja Snijders, Mariël Braakhuis, Esther Ophof, Bart Nijhuis, Kim Kreuwel, Saskia van Waas, Gerard Krikhaar (voorzitter),  Mariël Stamsnieder (notulist),
Linda Sonder, Paulien Nobbenhuis, Kim Asbreuk, Olaf Dood         
Afwezig m.k.:                          Ivonne Elsten
Afwezig z.k.:                           Ilse Hamer
 
 
 
 
 1. Welkom
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 5 april 2017: vastgesteld en goedgekeurd
     
 1. Mededelingen:
-Vraag van Bestuur OR aan school ivm 2 groepen ouders die actief zijn: luizenbrigade en brigadiers en die niet als werkgroep genoemd staan bij het werkgroepenoverzicht. Is school hier verantwoordelijk voor of ligt dit bij de OR?
1.Het is zo dat luizencontrole gecoördineerd wordt door Mireille. Mireille is hiervoor het aanspreekpunt van de ouders die hierin zitten. Hier hoeft geen ORlid betrokken bij te worden, aangezien dit prima loopt.
2.Brigadiers worden gecoördineerd door 3 ouders. Dit is geen schoolaangelegenheid. Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Deze 3 ouders zijn actief met een aantal verkeers- en veiligheidszaken, zoals Streetwise, fietscontrole, praktisch verkeersexamen en dode hoek. Vraag van school is: kan de ouderraad een werkgroep VERKEER maken? Natasja Snijders zal contactpersoon voor school worden. Olaf stuurt een datumprikker rond voor Natasja, Gerard, Angelique Kokhuis, Brenda Folbert en Miranda Oosting. Zij gaan gezamenlijk bespreken op welke manier de taak van Angelique opgepakt kan worden en zo niet vervalt het brigadieren wellicht voor de Langeveenseweg. Er wordt genoemd dat in Tubbergen een aantal jaren geen brigadiers meer zijn. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig op school komen van hun kinderen.
-Kamp groep 8 is goed geslaagd; prachtige locatie. 63 kinderen; 7/8 begeleiders. Volgend jaar gaan ze opnieuw naar deze locatie.
-Studiedag ouderbetrokkenheid krijgt een vervolg na de zomervakantie. Is opgenomen op de jaarplanning.
-dank je wel avond; suggestie is er om alle ouders een bedankkaart te geven. Dit idee is goed ontvangen door de ouderraad. Erwordt nog gevraagd of school alle vrijwilligers in beeld heeft. Dit wordt nog geïnventariseerd.
-afscheidsavond groep 8; film is klaar. Het programma is rond op dit moment. 7 juli is er overleg met Christel, Jolanda en Mariel. De uitnodiging is klaar en uitgedeeld in de groepen. Gerard, Natasja, Jolanda, Bart, Kim, Mariel willen op deze avond helpen met de organisatie. Na het overlegmoment van 7 juli wordt er met deze mensen gecommuniceerd wat er van hen verwacht wordt.

-Projectweek duurzaamheid groep 1 /m groep 8 volgende week. (groepen 1 en 2 werken hier 2 weken aan). Ouders worden hier ook bij betrokken, de manier waarop wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief.
-In je sas is bijna afgerond (nog 2 bijeenkomsten). Het levert veel op voor de kinderen en leerkrachten. Er wordt over nagedacht of dit jaarlijks wordt aangeboden. Er zijn inmiddels 2 leerkrachten voor deze cursus gecertificeerd.
-vakantierooster voor volgend schooljaar is inmiddels definitief en staat gepubliceerd op de website.
-er is een gesprek geweest met mevrouw Backx en er is een map met voorbeelden bij Mariel, Jolanda en Kim.21 september 2017 worden de foto’s gemaakt. Jolanda, Kim en Mariel zoeken contact met Mireille voor afstemming en organisatie.
-Het afscheid van Paul en de kinderen wordt op donderdag 20 juli gehouden.De kinderen zijn dan om 12 uur vrij.Op 6 september is het officiële afscheid van Paul.
-Na onderzoek door een extern bureau dat door TOF is ingeschakeld, is gebleken dat de school op termijn niet meer voldoet aan de huidige bouweisen. Dit bureau heeft alle 10 TOF scholen bezocht. Volgens hen is het voor Geesteren noodzakelijk dat er op termijn een nieuwe school gebouwd gaat worden.Het idee is er om de school breder op te zetten. Dit past ook in het plan van Geesteren 2030.
-Personele aangelegenheden worden besproken in het kader van de formatie voor volgend schooljaar.
  -geen mededelingen binnen gekomen.
  -Verslag van de regiegroep ‘Andere schooltijden’ is opgenomen in de nieuwsbrief
-Nieuw lid Judith Lokotte (begint volgend schooljaar), we nemen afscheid van Sabine Hilberink; Gerard bedankt ook Linda voor haar inzet. Zij gaat volgend schooljaar op de Wiekslag werken. Veel succes!
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: Er gaan nog 3 groepen op schoolreis. De overige schoolreisjes zijn goed verlopen.
 
 1. Koningsspelen/spelletjesdag 21 april 2017: evaluatie. School is hier tevreden over. Het ontbijt is vervangen voor de lunch. Dit is positief verlopen, er was weinig eten over.
 
 1. Laatste schoolavond groep 8; volgende week 7 juli overleg.
 
 1. Werkgroepenoverzicht: de contactpersonen van de ouderraad zijn vanavond opnieuw vastgesteld. School vult dit 29-6-2017 aan.
 
 1.  Voorstel vergaderdata schooljaar 2017/2018:
18 oktober 2017, 17 januari 2018, 4 april 2018, 27 juni 2018
 

 
 1. Rondvraag
-Vorig schooljaar is groep 7 met schoolreisje een uur eerder teruggekomen dan gepland. Kan dit met de klassenouders worden gecommuniceerd als dit opnieuw voorkomt? School gaat dit oppakken, zodat het niet opnieuw voorkomt dat kinderen eerder thuis zijn, dan ouders/oppas.
-Vanuit Stevo is er vorig schooljaar gezegd dat het mooiste spandoek een prijs zou krijgen; wedstrijd van FC Twente. Is dit vanuit school georganiseerd of vanuit Stevo? Want de prijs is nog niet uitgereikt. Olaf vraagt dit na.
-Er worden veel uitjes gepland met school vaak op dinsdag of donderdag. Is het mogelijk dat school, mits ze hier invloed op hebben, rekening kan houden met meer spreiding over de dagen van de week?
 
 1. Sluiting om 21:00 uur