Notulen
 
OR- vergadering woensdag 17 januari 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde:                                     21.00 uur            
Plaats:                                                Aloysiusschool, lokaal van Johan
Afwezig, mk.:                         Kim Kreuwel, Judith Lokotte, Jolanda Oude Hengel, Saskia van Waas
Aanwezig:                               Bart Nijhuis, Esther Ophof, Daniëlle Schuttevaar, Natasja Snijders,
Ilse Hamer, Christel Klaas, Mariël Braakhuis, Gerard Krikhaar (voorzitter), Olaf Dood, Pauline Nobbenhuis, Kim Asbreuk, Yvonne Elsten, Mariël Stamsnieder (notulist)
 
 
 
 1. Opening
 
 1. Vaststellen agenda: geen nieuwe punten om toe te voegen
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 18 oktober 2017
 2. Olaf vraagt hoe ouders de schoolfoto’s hebben gevonden: Ouderraad is hier tevreden over. Er was een teamfoto bij die slecht was van kleur, maar na terugkoppeling bij Backx is er een nieuwe foto gestuurd, waarbij de kleuren goed waren.
-Vraag over gezamenlijke schoonmaakavond; dit wordt besproken in de komende bouwoverleggen van de school.
            -Notulen worden bij deze goedgekeurd en vastgesteld.
 
 1. Mededelingen:
-binnen school zijn er chromebooks aangeschaft voor groep 5 t/m 8 en er komen Ipads voor de kleuters. De eerste indrukken zijn erg positief vanuit de leerkrachten en kinderen. Vraag vanuit de Ouderraad: Zit er ook een programma op voor een typediploma? Op dit moment niet en wordt dit niet binnen de klas aangeboden. Olaf neemt dit mee.
-Vraag of er een of twee ouders van de Ouderraad mee wil doen aan een interview in het kader van ouderbetrokkenheid 3.0. Dinsdag 23 januari wordt er in het kader hiervan gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen en leerkrachten. Esther zou ’s morgens kunnen, zij krijgt bericht van school terug.
-De marge-uren binnen school zijn in overleg vastgesteld voor het gehele schooljaar. Doordat er dit jaar voor gekozen is om studiemomenten op de middagen in te plannen, kost dit minder lesuren.
-Het schoolteam is gekomen tot het nieuwe lesrooster, doordat er nu met chromebooks door de gehele school wordt gewerkt, is het mogelijk, met het gelijke rooster, dat kinderen instructies kunnen volgen in andere klassen en de verwerking op het chromebook in hun eigen klas te laten maken. Op dit moment maken 5 leerlingen gebruik van deze mogelijkheid en de eerste ervaringen zijn positief bij de leerkrachten, ouders en leerlingen. Nu is het rooster voor groep 5 t/m 8 gelijk. Bedoeling is dat dit voor groep 4 t/m 8 gaat gebeuren. De ouderraad geeft aan dat het jammer is dat de gymuren minder zijn geworden.
-Personele aangelegenheden worden besproken.
 
 
 
 
    - De ouderraad vindt het belangrijk dat er contact is tussen OR en MR. Gerard heeft vraag aan Esther Wesselink (voorzitter MR ) gesteld of het mogelijk is dat zij 2x per jaar kunnen aansluiten bij OR. Dat idee is goed ontvangen en zij gaan dat doen; zo krijgen zij input van OR bij hun punten. Een idee kan ook zijn dat school een thema aandraagt waar OR en MR gezamenlijk over sparren.
-Mbt Leerlingenraad stelt de OR de vraag of de notulen bekend gemaakt kunnen worden. Is het mogelijk dat deze notulen op de website kunnen worden geplaatst? Mochten daar vragen in naar voren komen waar de Ouderraad op in kan spelen, dan kun je elkaar versterken.
-Is sporthal geschikt voor gym? Directeur is in overleg om materialen per periode te huren. Op termijn gaan de materialen van de gymzaal naar de sporthal en in de sporthal zullen een paar kleine aanpassingen gaan plaatsvinden, zoals herstellen van baskets. Groep 3 en 4 gymmen nog in de gymzaal.
-Gerard Krikhaar heeft 3 vragen gekregen van Gerard van de Kuil inzake ouderbetrokkenheid. Deze worden ter plekke besproken:
 1. Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee doorgaan als het gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders?
-Ouderraad: Regelmatig op school zijn, Zichtbaar zijn bij activiteiten wanneer ouders in de school zijn en goed bereikbaar zijn. Meedenken met ouders. Het beeld is positief; Af en toe de klassen binnenlopen, zien wat er in de klassen gebeurd, leerlingen leren hem zo ook kennen.
 1. Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee stoppen als het gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders
 2. Ouderraad: cadeautjes geven voor goed gedrag, kan op heel veel andere manieren    gestimuleerd worden.
     3. Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee beginnen als het gaat om een goede      samenwerking tussen school en ouders
Ouderraad: -Zorgen dat leerkrachten hetzelfde omgaan met afspraken binnen de school
-Denktank/werkgroep formeren over een nieuwe school met leerkrachten, ouders en evt. nieuwe ouders, waarbij de visie van de school richting geeft aan het nieuwe gebouw.
 
 1. Werkgroep ‘Sinterklaas’: evaluatie door Christel, Esther en Paulien; kinderen en leerkrachten zijn tevreden over het verloop van dit feest. Voor de onderbouw was het budget verhoogd, de commissie is binnen dit budget gebleven en er is nog ruimte over. Voor de bovenbouw is het cadeau gebracht tijdens het Sinterklaasfeest: Er is dit jaar gekozen voor buitenspeelmateriaal en spelletjes voor in de klas. Drinken en de traktatie was prima in orde.
 
 1. Werkgroep ‘Kerstmis’: evaluatie door Ilse en Natasja; Het liep dit jaar niet goed door geen/slechte communicatie. Tijdens het eerste overleg is Ilse aangeschoven en zijn er afspraken gemaakt die niet zijn vastgelegd in notulen. Deze afspraken zijn niet goed gecommuniceerd naar het team. Gerard Krikhaar is vervolgens ook aangeschoven.  Daarnaast kwam er vanuit het team een verzoek om kerstkleden aan te schaffen op kosten van de ouderraad. Ouderraad is het met elkaar eens en gaat niet investeren in tafelkleden, dit vergroot de kerstsfeer/het kerstplezier voor de kinderen niet. Het uitdelen van de chocolademelk was een mooi moment. Ilse gaat een datum prikken voor evaluatie met het de kerstcommissie van het team.
 
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: evaluatie Streetwise, brigadieren, fietskeuring, verkeersexamen door Natasja:
-De activiteiten zijn goed verlopen. Op 14 november is er een overleg geweest met Brenda Folbert, Miranda Oosting en Claudi Schröder. Bovenstaande activiteiten zijn besproken en er is aan elke activiteit iemand gekoppeld, zodat dit hun vaste taak is. Het verslag dat hier van is gemaakt ligt bij directie.
-Oversteken verloopt prima. Aan de Langeveenseweg is een geel bord geplaatst. ’s Ochtends staat er nu een leerling uit groep 8 te assisteren bij de Dorpsstraat.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolplein’: door Gerard:
-De schoonmaakochtend op 16 december jl. is goed verlopen. School had dit top geregeld. Er was een goede vertegenwoordiging van ouders en school. De klussen die gepland stonden, zijn aangepakt en afgerond. Er komt nieuwe verf op het schoolplein van 3 en 4.
-Hoe is het met het vuurwerk op Oudejaarsdag verlopen? Het team geeft aan dat er ieder uur controle is geweest door de leerkrachten. Er was een rustige sfeer en de dag is goed verlopen.
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: vrijdag 9 februari 2018; het eerste overleg is geweest. Iedereen gaat tot 13 uur naar school, groep 1 t/m 8. Er komen 5 prijzen voor groep 1 t/m 4 en 5 prijzen voor groep 5 t/m 8. Kan er in de nieuwsbrief gemeld worden dat ouders zich aanmelden voor een werkgroep? Dit jaar zijn er net voldoende ouders. Olaf pakt dit op.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’
De data en leerlingenaantallen zijn van Mireille bij Bart binnengekomen. Bestemmingen zijn hetzelfde als vorig jaar. Bart gaat de data vaststellen met Mireille. Bart geeft daarnade opdracht aan Oude Wesselink en de factuur kan naar school.
 
 1.  Werkgroep ‘Koningsspelen’
Mariël Braakhuis neemt contact op met de werkgroepleden van het team.
 
 1.  Eindfeest groep 8
School heeft de bedoeling om het feest op dezelfde manier te organiseren als vorig jaar. School heeft de factuur betaald; Olaf gaat Mireille vragen contact te zoeken met Saskia. Werkgroep ouderraad: Christel, Bart, Mariël. Vanuit school: leerkrachten groep 8. Dit wordt toegevoegd op het werkgroepen overzicht.
 
 1.  Rondvraag -
 
 1.  Sluiting
Volgende vergaderingen 4 april 2018 en 27 juni 2018