Notulen
OR-vergadering woensdag 4 april 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur      
Plaats:                                                Aloysiusschool, lokaal van Johan
Afwezig m.k.                          Bart Nijhuis, Ilse Hamer
Aanwezig                                           Esther Ophof, Daniëlle Schuttevaar, Natasja Snijders, Kim Kreuwel, Judith Lokotte, Jolanda Oude Hengel, Saskia van Waas, Christel Klaas, Mariël Braakhuis, Gerard Krikhaar (voorzitter), Olaf Dood, Pauline Nobbenhuis, Kim Asbreuk, Yvonne Elsten, Mariël Stamsnieder (notulist)
    
 
 
 
  1. Welkom: Speciaal welkom aan Judith.
 
  1. Vaststellen agenda; geen nieuwe punten om toe te voegen
 
  1. Notulen laatste vergadering dd 17 jan. 2018
Mededelingen over de notulen:
-blz. 1: Type diploma school die dit oppakt is ELTETHO in Vriezenveen. Olaf vraagt dit na op die school.
-blz. 2 :Notulen van de leerlingenraad zijn te vinden op de Website.
-schoonmaakavond van groep 1 t/m 4 is geweest in begin maart
       Notulen zijn goedgekeurd.
 
  1. Mededelingen:
*Ouderbetrokkenheid: Is binnen de TOF een speerpunt.
Er is te weinig animo voor de activiteiten geweest. Een hele dag is niet handig, wat is een goed alternatief?
Ouderraad geeft aan:
-informatie over de inhoud: weet iedereen wat ouderbetrokkenheid inhoudt?
-Kan het ook met filmpjes dat mensen het thuis kunnen bekijken?
-Activiteiten organiseren op avonden.
-Ouders concreet informeren: bijvoorbeeld tijdens een informatie-avond.
-School moet duidelijker zijn in verwachtingen: Wat verwachten we van jullie?Is het informatie geven? Of verwachten jullie input vanuit de ouders? Zijn het meerdere avonden? -Bijvoorbeeld de nieuwe school, dat ouders hier ook in mee kunnen denken.
-Esther heeft deelgenomen aan een interview. Tot hoever ga je met ouderbetrokkenheid door? Esther heeft een aantal ideeën gehoord, die voor haar te ver gaan.
-Informatie inventariseren via een enquête: vandaaruit in kleinere groepen uit een gaan.
*Vakantierooster voor volgend schooljaar worden aan gewerkt. Als het definitief is, wordt dit doorgegeven aan de ouders.
 
 
 
 
 
 
*Volgend schooljaar zal een van de invullingen van de studiedagen zijn: missie/visie van de school ivm de nieuwbouw die eraan zit te komen.
*School is bezig met inventarisatie over de vormgeving van de indeling van de groepen voor het komende schooljaar.
*Personele aangelegenheden zijn besproken.
*Ouderraad geeft aan: Communicatie over vervangingen van leerkrachten zal duidelijker kunnen. Hierdoor ontstaat onrust bij ouders.
  *Als er informatie is, komt dit via school bij de ouderraad.
  *Eindfeest van vorig jaar, qua kosten; Gerard K. gaat dit oppakken met Gerard van de Kuil
 
  1. Werkgroep ‘Carnaval’:
*evaluatie is nog niet geweest tussen school en ouders. Er is een datumprikker rond gegaan, Kim vraagt dit na bij Gerard van de Kuil. Jolanda noteert de ouders op de lijst van de hulpouders. Rekeningen zijn betaald: Veldhuis en Wallerbosch. Dit komt de volgende vergadering terug.
 
  1. Werkgroep ‘Onderhoud school(plein)’
*Komende week wordt er een stuk uitgeprobeerd met verf op het schoolplein. Er wordt een proefstuk gemaakt en bij positief resultaat, wordt dit rond de meivakantie op alle plekken bijgewerkt. Rond de meivakantie wordt er nieuw zand voor in de zandbak geleverd. Speeltoestellen zijn goedgekeurd; er wordt bij de duikelrekken nog iets aangepast.
 
  1. Werkgroep ‘Schoolreisje’
*De data en bestemmingen staan vast en zijn vastgelegd bij Oude Wesselink.
 
  1. Werkgroep ‘Koningsspelen’ 20 april 2018
*Aanmeldingen voor deze dag zijn bijna rond. Eten voor die dag, dat aangeleverd wordt, wordt als lunch gebruikt.
 
  1. Laatste schoolavond groep 8:
*Woensdag 18 juli wordt de eindfilm gedraaid. Duidelijke afspraken over wie wat betaald moeten vooraf vastgelegd en gemaakt worden. Jolanda, Kim, Mariel, Natasja, Saskia, Bart, Christel (reserve) kunnen op deze avond helpen. Olaf geeft door aan de leerkrachten van groep 8 dat ze contact kunnen opnemen met de ouderraadsleden mbt de hapjes en drankjes.  
 
  1. Rondvraag
-Esther geeft aan dat de volgende keer haar laatste vergadering zal zijn; Guus zit in groep 8. Ze is bezig met vervanging van haar plek. benadert iemand om haar te vervangen.
-Volgende keer zullen we opnieuw in het lokaal van Johan zitten.
-Volgende vergadering 27 juni 2018: hapje en drankje bij Kottink. Saskia belt Jan om dit af te spreken.