Concept Notulen
 
OR- vergadering woensdag 5 oktober 2018
 
Aanvang:                     19.30 uur   
Einde                           21.00 uur            
Plaats:                         Aloysiusschool, lokaal van Johan
Aanwezig:                   Gerard Krikhaar (voorzitter), Herman Huis in ’t Veld, Natasja Snijders, Kim Asbreuk , Olaf Dood, Paulien Nobbenhuis, Bart Nijhuis, Ivonne van Elsten, Christel Klaas, Gerard van de Kuil, Saskia van Waas (penningmeester) , Judith Lokotte, Mariël Braakhuis, Mariël Stamsnieder (notulist)
Afwezig m.k.:              Daniëlle Schuttevaar, Kim Kreuwel, Esther Ophof, Jolanda Oude Voshaar
Afwezig z.k.:                Ilse Hamer                            
 
 
 
 1. Opening: door Gerard, speciaal welkom voor Herman
 
 1. Toelichting App ‘Parro’ door school:
 
Herman Huis in ’t Veld geeft hierover informatie.
Er zijn 2 verschillende communicatieprogramma’s, die de Aloysiusschool gaat gebruiken:
Ouderportaal van ParnasSys: De voortgang van het kind, via bijv. toetsresultaten en notities = ouderwijsinhoudelijke betrokkenheid
App Parro: Communiceren en organiseren = overige ouderbetrokkenheid
 
Ouderportaal van ParnasSys; wat je voor ouders “open” zet, dit besluit je als school (dit komt nog), mogelijkheden hierin zijn: absenties, groepen, medewerkers, medisch, methode toetsen, niet-methodetoetsen, notities, plannen, rapporten. In het kader van de AVG kunnen er geen klassenlijsten meer door school worden meegegeven aan de kinderen. Ouderportaal kost 1 euro per kind per jaar.
  Deze app is nu nog niet beschikbaar voor de Aloysiusschool. Dit kost 2 euro per kind per jaar.
 
School gaat hiermee werken en vraagt de ouderraad om hierin een bijdrage te doen.
De Aloysiusschool heeft per 1 oktober 358 leerlingen en groeit door tot 389.
 
Gerard van de Kuil gaat het volgende navragen en stuurt reacties hierover door naar Mariël Stamsnieder.
-Op welke manier bekostigen de andere scholen binnen TOF deze programma’s?
-Is er ook sprake van inflatie? Kan het programma per jaar duurder worden?
-Wordt er begin schooljaar al direct betaald voor alle leerlingen (389) of per inschrijfdatum?
 
 1. Vaststellen agenda Er zijn geen verdere aanvullingen.
 
 
 
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 27 juni 2018
- opmerking van werkgroep verkeer: staat beschreven in deze notulen bij punt 12.  
- Toevoeging bij punt 9: Leerlingenraad gaf aan dat ze tosti ijzers als wens hadden voor in de klassen. De ouderraad wou dit wel bekostigen. School heeft besloten om dit niet in te willigen ivm zorgen over brandplekken bij de kinderen ivm de hitte van de ijzers.
 
 1. Mededelingen/vragen:
-Nieuw administratiesysteem ParnasSys
-Cursussen voor het team: cursus ZIEN! en rekencursus Met Sprongen Voor Uit
-Missie en visie van de school: tweedaagse. Aan het einde van dit schooljaar staat de herziene missie en visie beschreven in het schoolplan. Wensen van het team voor het nieuwe gebouw kan het team in maart 2019 inleveren bij de gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk dat de missie en visie helder zijn. Schoolteam is hierbij aanwezig en iemand van TOF. Er is met MR overlegd over de studiedagen die gepland staan. Dit punt is erop gezet omdat dit signaal is binnengekomen bij de ouderraad. School gaat hier actief iets mee doen. Het is ook besproken tijdens de informatie-avond van groep 8 met de leerkrachten en aanwezige ouders. De vergadering is 4x per jaar, data worden gezamenlijk vastgesteld. Dus we gaan er van uit dat iedereen er ook is. Er worden nl. besluiten genomen, die je als vertegenwoordigers van andere ouders neemt. Gerard Krikhaar benadert de afwezige mensen.  
 1. Ouderbijdrage vaststellen. Tevens vaststellen budgetten voor de werkgroepen.  Gerard Krikhaar geeft een toelichting op dit punt. Als ouderraad hoef je geen winst te maken. De ouderbijdrage is nu al een aantal jaren gelijk gebleven op €12,50 per kind. Met dit geld komen we ook uit en sluiten we het jaar positief af. De vraag aan de werkgroepen is dan ook: Kom je uit met het bedrag van vorig jaar? Wil je wat anders en hoeveel denk je nodig te hebben voor het komende jaar? De bedragen die vorig schooljaar zijn uitgegeven zijn benoemd. De werkgroepen Sinterklaas en Kerst geven hun budget door aan Saskia, omdat er geen vergadering meer is voor die tijd. De overige werkgroepen komen met een voorstel op de volgende vergadering. 
 
-Daarnaast wordt besproken of de ouderraad een bijdrage wil leveren aan het Ouderportaal ParnasSys en de app Parro.
Is het je een deel van de ouderbijdrage waard? Of helemaal niet?
Welk deel zoude ouderraad hiervan kunnen bijdragen? Alles of een gedeelte? Het is belangrijk om hier beleid op te maken, dus wordt er gevraagd aan de ouderraadsleden om binnen 2 weken nadat Gerard van de Kuil alles heeft aangeleverd en dit door Mariel is verspreid naar de ouderraad, een reactie hierover te mailen naar Mariel. Dan kan er op de volgende vergadering hierover een besluit worden genomen.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s’: stand van zaken
Donderdag en vrijdag (27 en 28 september jl.) waren er 2 mensen van de ouderraad om te ondersteunen. De organisatie verliep heel goed, geeft het schoolteam aan. De achtergrond en opstelling waren mooi.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: evaluatie en wvttk
Er waren bij de laatste 2 schoolreisjes geen bijzonderheden en ze zijn prima verlopen.
Nieuwe data moeten op tijd gepland worden en dan geeft Mireille de data door aan Bart.
 
 1.  Werkgroep ‘Eindfeest groep 8’:
Opbrengst van €135,-- voor de ouderraad. Het was een hele mooie avond en goed verlopen. De dj’s zijn al weer geboekt voor volgend jaar.
 
 1. Werkgroep ‘Sinterklaas’
De voorbereiding loopt al. Nu zijn er geen bijzonderheden. De werkgroep gaat zich buigen over het budget en geeft dit door aan Saskia (penningmeester).
 
 1.  Werkgroep ‘Kerstmis’: gaat binnenkort van start
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’:
 
 1. Onderhoud Schoolplein: zaterdag 15 december 2018. Hier volgt nog informatie over. 
 
 1. Vooruitblik bezetting ouderraad: we zijn nu met 13 mensen. Gerard Krikhaar stopt aan het einde van dit schooljaar. We hebben dan een voorzitter en iemand voor de werkgroep Onderhoud Schoolplein nodig. Het is wenselijk dat er mannen in de Ouderraad komen. De vertegenwoordiging van de ouderraad is verspreid over het dorp. Dit punt komt volgende vergadering terug.
 
 1. Rondvraag: -
 
 1. Sluiting om 21:20 uur
 
 
Volgende vergaderingen 23 januari 2019, 3 april 2019, 19 juni 2019