Notulen
 
OR- vergadering woensdag 23 januari 2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Aloysiusschool, lokaal van Johan
Afwezig m.k.:                                     Ilse Hamer, Saskia van Waas, Christel Klaas, Judith Lokotte, Jolanda Oude Hengel, Bart Nijhuis
Aanwezig:                               namens ouders: Gerard Krikhaar (voorzitter), Mariel Stamsnieder (notulist), Mariël Braakhuis, Daniëlle Schuttevaar, Kim Kreuwel, Natasja Snijders,
namens schoolteam: Kim Asbreuk, Pauline Nobbenhuis, Olaf Dood, Ivonne Elsten
                                  
 
 
 
 
 1. Opening door Gerard Krikhaar
 
 1. Vaststellen agenda, geen aanvullingen
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 5 oktober 2018 Vastgesteld en goedgekeurd
 
 1. Mededelingen/vragen:
 1. Evaluatie van de kerstcommissie van school (contactpersonen OR waren hier niet bij): opzet misschien iets anders voor volgend schooljaar: Er zijn tijdens het buffet steeds meer zoete gerechten aanwezig. Driejaarlijks roulerend voorstel: een ommetje (bovenbouw)/kerk (onderbouw) met versnaperingen onderweg, een musical met buffet of een activiteit in de klas met een broodmaaltijd en soep. Contactpersonen OR wil graag het verslag van de evaluatie van school. Olaf geeft dit door aan Gerard vd Kuil.
 2. Formatie: 3 groepen 8 stromen uit, er komen geen 3 nieuwe groepen bij. Directie is in overleg met TOF over formatie voor volgend schooljaar.
 3. Nieuwbouw: as maandag komt stuurgroep bij elkaar. Traject van inventariseren zit in de eindfase. Team is in gesprek geweest met elkaar over welk onderwijs ze in de toekomst willen geven aan de leerlingen. Ze willen graag richting groepsdoorbrekend onderwijs. Visie en missie zijn tijdens de tweedaagse besproken en hier gaat een werkgroep van school de komende tijd meer vorm aangeven.
 4. Carnaval: er kunnen geen gemotoriseerde voertuigen meerijden in de optocht. Uitzondering hierop zijn de muziekwagens van de carnavalsverenigingen.
 
 
 
 
 1. Parro-app: oudergesprekken; binnen school zijn er schoolafspraken gemaakt over wanneer de gesprekken plaats gaan vinden, binnen welke uren en wanneer ouders kunnen intekenen. Ouderraad is enthousiast over deze app.
 2. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement wat er ligt is uit 1975, dit is erg gedateerd. Gerard Krikhaar en Mariel Stamsnieder gaan dit samen met Gerard van de Kuil bespreken. Hier volgt een nieuw voorstel uit, dat door de gehele OR goedgekeurd moet worden. Mariel stuurt Gerard vd Kuil een mail voor een overleg datum.
Er is gevraagd om meer informatie over Parro app bij andere scholen. Gerard vd Kuil zou dit navragen, hier is nog geen reactie op gekomen. Olaf bespreekt dit met Gerard vd Kuil, zodat de OR hier informatie over heeft om een besluit te nemen over een eventuele bijdrage van de OR.
 
 1. Budget Werkgroepen. Sinterklaas en Kerst geen budget, vaststellen adhv uitgegeven kosten van dec 2018. Kerst gaat een driejaarlijks budget samenstellen ivm de kosten van de verschillende activiteiten en laat dit weten aan Saskia. Overige werkgroepen worden verzocht budgetten aan te leveren. Budgetten kunnen worden vastgesteld aan de gemaakte kosten van de vorige jaren.
 
Stand van zaken van de werkgroepen:
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s: Jolanda Oude Hengel. Er waren 2 dagen; elke dag waren er 2 mensen van de ouderraad aanwezig om dit te begeleiden. Het liep naar tevredenheid. Mariël Braakhuis maakt een draaiboek.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: Bart Nijhuis. Offerte loopt voor de busvervoer. Data zijn bekend en staan op Parro.
 
 1.  Werkgroep ‘Werkvoorbereiding’: Kim. Annelies geeft aan Kim door als er iets ingepakt moet worden. Kim regelt dan ongeveer 8 ouders om te helpen.
 
 1.  Werkgroep ‘Sinterklaas’: Christel. Geen nieuwe informatie.
 
 1.  Werkgroep ‘Kerstmis’: Natasja. Er is geen evaluatie geweest met OR en school. School heeft zelf geëvalueerd.  Je hebt met een ommetje veel meer ouders nodig, dan met een buffet. Dit moet van te voren goed overlegd worden met elkaar, hoeveel ouders je nodig hebt. Er is een draaiboek van vorig jaar en dit jaar. Er is geen draaiboek van de activiteit met de broodmaaltijd. Mireille heeft wel informatie hierover. Natasja vraagt haar om informatie voor een draaiboek en het mogelijke budget.
 
 
 
Er is een extra ochtend geweest om met een aantal ouders lampjes in de school op te hangen. Dit ging erg soepel, omdat de haakjes al hingen. Dit jaar was het kerstfeest goed te organiseren. Dit jaar was de gluhwein en chocomelk op een ander plein, je was niet echt in het zicht. Dat was jammer.
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: Daniëlle. Jolanda regelt het met de Plus. Er zijn voldoende ouders die willen helpen. Daniëlle heeft ouders hiervoor benadert.
 
 1. Werkgroep ‘Koningsspelen’: Judith. Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen gehouden. Startvergadering staat gepland op woensdag 13 februari om 14.30 uur. Hier zal een contactpersoon vanuit de OR aansluiten.
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: Natasja. Er is nog geen vervanging voor Miranda Oosting. Er stoppen 13 verkeersouders. Als er niemand beschikbaar is/komt, dan staan er vanaf het nieuwe schooljaar geen overstekers meer. Het is de verantwoordelijkheid van alle ouders dat hun eigen kind veilig op school komt.
 
Theoretisch verkeersexamen voor groep 7. Alle leerlingen zijn aangemeld door Mireille. Dit schooljaar hoeft er geen praktisch verkeersexamen plaats te vinden. Volgend schooljaar weer voor groepen 7 en 8.
 
Fietskeuring gaat niet meer op maandag na de herfstvakantie plaatsvinden. Dit wordt een andere dag.
 
 1.  Werkgroep ‘Eindfeest groep 8’: Mariël Stamsnieder. Op woensdag 10 juli 2019. Gerard van de Kuil heeft een mail gestuurd naar Bart. Hierover gaat de OR nog met elkaar in gesprek. Startvergadering voor dit overleg maandag 13 mei om 14.30 uur; we gaan overleggen of er iemand van de OR hierbij aanwezig kan zijn. Kim Kreuwel en Mariël Braakhuis willen op deze avond (10 juli) wel helpen.
 
 1.  Onderhoud Schoolplein: Gerard Krikhaar. Dit is goed verlopen; in de herfst zijn het vaste werkzaamheden. Hier is een draaiboek van. Er is door school en ouders gezorgd voor voldoende versnaperingen. Om 12 uur waren de werkzaamheden klaar.
 
 1. Vooruitblik bezetting ouderraad:
Gerard Krikhaar stopt op het einde van dit schooljaar met zijn taken. Gerard heeft diverse mensen benadert om in de OR te komen. Volgende week krijgt hij hier duidelijkheid over. Bart neemt de taak over van Gerard als contactpersoon Onderhoud Schoolplein. Functie voorzitter blijft nog over.
 
 
 
Het is wenselijk als iemand uit de Ouderraad dit wil overnemen. Mocht je iemand weten, dan graag doorgeven aan Gerard Krikhaar, Mariël of Saskia.
Ilse en Jolanda stoppen aan t einde van het schooljaar. Voor Jolanda is vervanging nodig vanuit haar wijk. We vragen Jolanda of ze iemand weet. Mariël stopt volgend jaar en Saskia het jaar daarop. Het is goed dat de OR vast nadenkt over nieuwe invulling.
 
 1. Rondvraag:  geen
 
 1. Sluiting om 20.45 uur
 
 
Volgende vergaderingen 3 april 2019, 19 juni 2019