Agenda
 
OR- vergadering woensdag 3 april 2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Aloysiusschool, lokaal van Johan
Aanwezig:                                          namens ouders: Ilse Hamer, Saskia van Waas, Christel Klaas, Judith Lokotte, Jolanda Oude Hengel, Bart Nijhuis, Gerard Krikhaar (voorzitter), Mariël Stamsnieder (notulist), Mariël Braakhuis, Daniëlle Schuttevaar, Kim Kreuwel, Natasja Snijders, Elles Kienhuis, Karin Zandstra
namens schoolteam: Kim Asbreuk, Pauline Nobbenhuis, Olaf Dood, Ivonne Elsten
                                  
 
 
 
 
 1. Opening: Gerard heet iedereen welkom. Karin en Ellis stellen zich voor. Karin neemt de plek van Jolanda over en Ellis neemt de plek over van Christel.
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 23 januari 2019
Blz 1, punt 1: Verslag van de kerstcommissie is nog niet doorgestuurd door school. Olaf vraagt na of er een verslag is en vraagt dit door te sturen naar Natasja en Ilse.
Blz.2, punt 6: statuten en huishoudelijk reglement zouden gemaakt worden. Bij navraag bij de Kamer van Koophandel is het niet gebruikelijk om statuten te hebben. Een huishoudelijk reglement wordt opgesteld. Er wordt naar gestreefd om dit dit schooljaar te hebben afgerond. Blz.4: na de vorige vergadering heeft Christel aangegeven dat vandaag de laatste vergadering is voor haar, vandaar dat ze hier niet tussen staat.
 
 1. Mededelingen/vragen:
-Inspectiebezoek is vorige week geweest. Er waren 2 inspecteurs die kwamen kijken. Laatste keer was 2012. Algehele oordeel is ruim voldoende. Dit jaar hebben ze 6 van de 9 TOFscholen bezocht. School en TOF bestuur was hier erg tevreden over. Er volgt een verslag van de inspectie aan dit bestuur, niet van de Aloysiusschool alleen.
-72 kinderen verlaten de school (groep 8), de instroom is hier ongeveer de helft van. Het aantal combigroepen wordt komend schooljaar zoveel mogelijk beperkt. Op dit moment zijn er rond de 350 leerlingen.
-ouderbijdrage schoolreisjes en schoolkamp: met de prijsstijgingen van vorig jaar, ziet de directie de noodzaak om de bijdrage van de schoolreisjes te verhogen. Schoolkamp wordt dit jaar met €5,00 verhoogd (locatie wordt 3 euro per leerling dit jaar duurder) en volgend jaar ook met €5,00. Schoolkamp wordt dan dit jaar € 60,00 en volgend jaar €65,00.
 
 
 
 
 
De ouderraad geeft het idee mee om in de leerlingenraad te bespreken op welke manier de groepen 8 actie kunnen voeren om ook extra inkomsten te krijgen (bijv. autowassen).. De opbrengst van de kerstmarkt is ook voor het kamp. School vraagt of de ouderraad hier ook in kan bijdragen.
Ouderbijdrage voor schoolreisjes (€22,50 per kind per jaar) komt dit jaar ook niet uit, dit wordt dit jaar opgelost, waarschijnlijk volgend schooljaar ook een verhoging voor de schoolreisjes.
-Standpunt is om financiële bijdrage te geven als dit ten goede komt van alle leerlingen. Datgene wat blijvend is, kan deels worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage: afgelopen jaar is er een bijdrage geweest voor kerstkransen en fakkels. Hier heeft de hele school wat aan.
  De ouderraad heeft besloten om een bijdrage te leveren voor €1,00 voor Parro per leerling. Dit is een communicatiemiddel voor school en ouders. De bijdrage is niet voor het ouderportaal. De teldatum 1 oktober wordt aangehouden. School kan factuur naar penningmeester sturen.
*bijdrage DJ/medailles/kerst
Geen bijdrage voor een beperkte groep leerlingen vanuit de ouderbijdrage.
*bezetting volgend schooljaar
Ilse, Gerard, Jolanda en Christel stoppen. Christel stopt na vandaag. Er was nog een plek vacant, deze wordt ingevuld door Anke Haarhuis.; Elles Kienhuis komt in de plaats van Christel, Karin neemt de plek over van Jolanda, Roy Nijmeijer neemt de plek over van Gerard. De volgende vergadering wordt er afscheid van genomen.
 
Stand van zaken van de werkgroepen:
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s: Jolanda: geen nieuws. Nieuwe data zijn al wel bekend: 26 en 27 september. Portret en groepsfoto’s. Contactpersoon wordt Mariël Braakhuis.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: Bart: Oude Wesselink gaat dit jaar het vervoer verzorgen. Data zijn rond en definitief.
 
 1.  Werkgroep ‘Werkvoorbereiding’: Kim. Annelies heeft Kim benaderd om cadeau’s in te pakken voor vader en moederdag. Kim heeft 8 ouders nodig voor de woensdagochtend na de meivakantie. Dit regelt Kim zelf.
 
 1.  Werkgroep ‘Sinterklaas’: Christel. Evaluatie: laatste dag moest het cadeau worden geregeld. Christel heeft school doorgegeven dat dit te laat is, nu moesten ze het zelf regelen. School heeft dit zelf geregeld. Factuur moet bij penningmeester voor 31-12 binnen zijn. Christel stapt uit deze werkgroep en zorgt voor een draaiboek. Elles neemt dit over. Het is handig dat hier nog iemand bij komt. Op de volgende vergadering gaan we het werkgroepen overzicht aanpassen.
 
 1.  Werkgroep ‘Kerstmis’: Natasja en Ilse. Ilse stopt, Kim gaat Natasja helpen.
 
 
 
 
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: Daniëlle. Prima verlopen en er waren voldoende ouders om te helpen. Er volgt nog een evaluatiemoment waarbij de contactpersonen van de ouderraad aanwezig zijn. Mooi dat er veel kinderen een medaille kregen.
 
 1. Werkgroep ‘Koningsspelen’: 12 april 2019: Judith. Alles is geregeld. Er zijn voldoende ouders beschikbaar, 35 ouders nodig.
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: Natasja. Stand van zaken rondom brigadieren. Er is nog geen opvolger voor Miranda Oosting om een planning te maken. Er waren dit jaar 65 brigadiers en daar is het niet mee rond te krijgen. Volgend jaar 55 brigadiers beschikbaar. Dit is te weinig om de planning rond te krijgen.. Er zijn minimaal 15 mensen nodig en een planner om het brigadieren volgend schooljaar rond te krijgen. Maandag komt er een bericht in de nieuwsbrief. Natasja licht Miranda in dat er vanaf het nieuwe schooljaar geen brigadiers staan bij het punt Hamer.
 
 1.  Werkgroep ‘Eindfeest groep 8’: 10 juli 2019: Mariël Stamsnieder. Bart, Kim en Mariël hebben zich aangemeld om te helpen op deze avond. Is een mail rond gestuurd om afscheidsavond te verplaatsen. De avond blijft voorlopig op 10 juli. Starttijd van de avond wordt naar gekeken of dit vervroegd kan worden. De maandag is ook een optie. De ouderraad is niet voor dit tijdstip,  het is te vroeg om om half 6 te beginnen met de film. Voorstel is om toch op de maandag te gaan zitten. Mariel neemt contact op met Johan om de datum op tijd vast te stellen. De ouderraadsleden denken na wie er meer kan helpen, zogauw de datum definitief is, laten ze dit weten. We komen de volgende vergadering hier op terug.
 
 1.  Onderhoud Schoolplein: Gerard Krikhaar
Dit wordt 8 of 15 juni. Bart gaat deze taak van Gerard overnemen.
 
 1. Rondvraag
Gerard bedankt Christel voor haar hulp en inzet in de ouderraad.
 
 1. Sluiting om 21.10 uur
 
 
Volgende vergadering, 19 juni 2019 om 19.30 uur