Concept Notulen

OR-vergadering woensdag 19 juni 2019

 

Aanvang: 19.30 uur    

Einde 21.00 uur             

Plaats: Aloysiusschool, lokaal van Johan

Aanwezig: namens ouders: Ilse Hamer, Saskia van Waas, Jolanda Oude Hengel, Bart Nijhuis, Gerard Krikhaar (voorzitter), Mariël Stamsnieder (notulist), Mariël Braakhuis, Daniëlle Schuttevaar, Kim Kreuwel, Natasja Snijders, Elles Kienhuis, Anke Haarhuis, Roy

namens schoolteam: Kim Asbreuk, Pauline Nobbenhuis, Olaf Dood, Ivonne Elsten

 

Afwezig: Judith Lokotte, Karin Zandstra


 1. Welkom door Gerard; nieuwe leden verwelkomen: Anke en Roy. Afscheid van Jolanda, Ilse en Gerard. Voorzitter vanaf volgend schooljaar wordt Kim. 

 
 1. Vaststellen agenda. Binnengekomen aanvullingen komen bij de punten terug. 

 
 1. Notulen laatste vergadering dd 3 april 2019 : 

Goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Mededelingen:

-volgend schooljaar zitten er 3 mensen van school in de OR. (2 Teamleden Kim en Pauline en 1 MT lid Olaf. Ivonne vervult volgend jaar andere taken)

-12 september officieel afscheid van 4 collega’s: Alfons, Herman, Anja en Willi. 

-groepsbezetting voor komend schooljaar is bijna rond. Vrijdag wordt dit openbaar gemaakt via een brief. De kinderen krijgen met het rapport te horen bij wie ze volgend jaar in de groep komen.

-Volgend schooljaar van 17 naar 14 groepen. 

-planning voor komend jaar is bekend en wordt as donderdag met de MR besproken. Bij goedkeuring wordt dit in Parro gezet voor komend schooljaar.

-ouderavond social media (groep 7 en 8), Welke reacties zijn er door ouders ontvangen? Ouders vonden het erg leerzaam en interessant, geeft de ouderraad aan. Is het mogelijk dat S. van den Kieboom ook aan de leerlingen voorlichting kan geven? Zij heeft hele goede informatie gegeven. Het is de bedoeling van school dat deze avond jaarlijks wordt gegeven. Bureau Halt heeft ook een campagne rond dit onderwerp. Ook kinderen van groep 5 en 6 spelen online games. Is het mogelijk om ook deze leerlingen iets aan te bieden om hen te ondersteunen. School gaat nadenken over de organisaties die hier iets in kunnen betekenen.

 
 1. Bespreken van het informatieboekje van de Ouderraad

-praten jullie over werkgroepen of commissies? Er wordt over werkgroepen gepraat. Dit wordt overgenomen in het informatieboekje.

-bijlage werkgroepen overzicht wordt besproken en aangevuld

-dit informatieboekje wordt op de website geplaatst en zal jaarlijks op de laatste vergadering terugkomen. 

 
 1. Werkgroep  ‘Schoolreisje’: voortgang.  Er zijn al veel groepen op schoolreis geweest, deze zijn goed verlopen. 

 
 1. Koningsspelenwerkgroep: er is geen evaluatie geweest met school. As vrijdag krijgen de kinderen een ijsje van de ouderraad. Er zijn kinderen die allergisch zijn, dus er zijn verschillende merken ijsjes aangeschaft. We wachten af hoe het dit jaar gaat uitpakken en komen hier de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar op terug. 

 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: het theoretisch verkeersexamen regelt school. Agenda voor aankomend schooljaar is naar Natasja gestuurd. Dit wordt door de werkgroep verder opgepakt. Tevens organiseert school de streetwise dag. 

 
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s’; voortgang. Nieuwe data zijn bekend: 26 en 27 september. Portret en groepsfoto’s worden er dit jaar gemaakt. De commissie stemt dit verder af met Mireille. 

 
 1. Financieel overzicht: 

-Saskia licht dit het jaarverslag toe. Dit is positief afgesloten. Er is een herhaalde oproep geweest in de nieuwsbrief     voor de mensen die geen bijdrage hebben betaald. Dit is het vijfde deel van alle inkomsten. Het kan zijn dat er volgend jaar een nieuwe machtiging wordt uitgegeven naar alle ouders ter check.

-Budgetten kunnen worden aangehouden met wat de uitgaven van de afgelopen 2 jaren was.

-Kascontrole zal er plaats moeten vinden. Natasja en Bart (Anke is reserve): per roulatiesysteem. Elk jaar 1 ander persoon. Het moment is eerste weken van het nieuwe schooljaar. Na het afsluiten van een schooljaar zal dit plaatsvinden. Saskia neemt initiatief om het moment vast te stellen.  Tijdens eerste vergadering komt dit punt terug. Deze tekst wordt opgenomen in het informatieboekje. Kascommissie zal hun bevindingen in de eerste vergadering toelichten. 

-Ouderbijdrage vaststellen voor schooljaar 2019-2020: De ouderbijdrage blijft hetzelfde. 

-Elke werkgroep van de ouderraad doet eigen bestelling, niet in overleg met de schoolbestelling. Bestellingen bij de plus onder vermelding van de betrokken werkgroep.

 
 1. Laatste schoolavond groep 8; 10 juli 2019; vooroverleg is geweest (Kottink en Plus zijn benaderd) en de organisatie loopt. Bart, Kim, Mariël, Elles, (Mariël Braakhuis vraagt Judith nog even, Danielle vraagt Karin Zandstra) zullen deze avond achter de bar staan. De Ouderraad heeft een doorgegeven aan school of het mogelijk is om deze avond om 18.30 uur te beginnen ipv om 19.00 uur, ivm diploma uitreiking op Canisius. School komt hierop terug. 

 
 1. Werkgroepenoverzicht: de contactpersonen van de ouderraad opnieuw vaststellen voor volgend schooljaar. Het schema is aangevuld. 

-via nieuwsbrief laten weten dat ouders zich aan/af kunnen melden via de website.

 
 1.  Voorstel vergaderdata schooljaar 2019-2020:

9 oktober 2019, 8 januari 2020, 8 april 2020, 24 juni 2020. 

Deze data zijn vastgesteld

 
 1. Rondvraag:

 
 1. Sluiting; daarna afsluitende borrel bij Kottink

 

Gerard neemt afscheid van Jolanda en Ilse. Saskia neemt afscheid van Gerard. Gerard geeft de voorzittershamer door aan Kim en schenkt zijn attentie aan school als een symbolisch begin voor het schoolplein bij de nieuwe school.