NOTULEN
           
MR- vergadering maandag 20 januari 2020
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                     Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 15 oktober 2019
 3. In- en uitgaande post
Cursusaanbod: de basiscursus wordt binnen Tof gegeven. Ruben en Kasper hebben wel interesse. De data worden gecommuniceerd via het bestuursbureau. Er wordt gekeken naar mogelijke verdiepingscursussen rond begroting en formatieplan.
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
GMR: begroting en formatieplan besproken. Verandering in beleid: geen garantie dat mensen meer terug kunnen naar de school waar ze boventallig vertrokken zijn.
OR: de schoonmaakochtend wordt verschoven naar na de volleybal. Voorstel om inzamelactie te doen van groep 8 als bijdrage voor het kamp is afgewezen.
 
N.a.v. jaarplanning/vanuit de directie:
 1. Ouderbetrokkenheid, informatieavonden, oudercontactavond (social media/alcohol)
Volgende week regiegroep. Positieve evaluatie eerste gesprekken met ouders en kinderen. Team ook grotendeels positief. Inloopuurtjes worden niet druk bezocht.
Contactpersoon van CPS vertrokken.
Informatieavonden blijven in 1, 2, 3 en 8.
Ouderavond van Stefanie Kieboom, social media, was goed. Gaat nu ook kinderen in gesprek.
Thema alcohol was ook interessant.
 1. Schoolgids
Gerard laat concept van schoolgids zien. Dit is ingevuld in Vensters PO; scholen op de kaart. Dit is een volledig en overzichtelijk document. Vraag is wel wat er gedaan wordt met de cijfers die erin staan. Het is wel een heel lang document, met veel grafieken zonder begeleidend schrijven. Voorkeur zou hebben om een samenvatting te maken van bepaalde grafieken met wat toelichting. Daarom wordt hij nog een keer geagendeerd.
 1. Bestuursformatieplan en begroting, gevolgen fout OBT in eerdere begroting
Door foutieve berekening van de rijksbijdragen klopten de inkomsten niet, waardoor onze school nu te veel personeel heeft. Nieuw schooljaar zal 2 fte (vaste medewerkers) minder kunnen werken binnen onze school. Onderzocht wordt of het OBT hiervoor verzekerd is. Volgend schooljaar dus 12 groepen. In maart zijn de definitieve berekeningen voor het nieuwe formatieplan bekend.
Met name de licenties voor ICT zijn enorm verhoogd. Dit is noodzakelijk.
  
 1. Nieuwe cao en mogelijke uitwerkingen
Er zullen nieuwe functieomschrijvingen komen. Er kan gekozen worden om de oude te hanteren. De nieuwe omschrijvingen zijn wel zwaarder. In loop van het schooljaar zullen hier voorstellen voor komen.
Een ander punt is het aanvragen van incidenteel verlof. Team vraagt hier verduidelijking over.
 
 1. Stand van zaken nieuwbouw
Locatie bij de kerk wordt nu uitgewerkt. Eis is wel dat er voor het einde van het schooljaar duidelijkheid is. Woningstichting en kerk zijn aan zet. Daar worden nu de gesprekken mee gevoerd. Als dit niet lukt, komt het nieuwe gebouw op de huidige plaats.
 
 1. Opzetten jaarverslag
Is opgeslagen in de drive.
 
 1. Afsluiting vergadering