Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Aloysiusschool 2018
  
Beste ouders en teamleden,
 
Het is weer tijd om terug te kijken op een afgelopen kalender jaar. Naast de verschillende beleidsontwikkelingen binnen de school is er vanuit de MR ook aandacht voor "Lief en Leed"  Zo hebben dit jaar verschillende leerkrachten afscheid genomen van de Aloysiusschool. Ook zijn er leerkrachten verblijd met de geboorte van een kind en is er aandacht geweest voor persoonlijk verdriet vanwege ziekte en/of overlijden.
 
De belangrijkste speerpunten van het afgelopen jaar waren:
 
 
21st Century skills
Dit onderwerp werd in 2016 ook al behandeld en is in 2017 verder uitgewerkt. Met als hoogtepunt een themaweek over duurzaamheid. Ook in 2018 is dit onderwerp op de agenda blijven staan en hebben we als MR alle ontwikkelingen van voor en achter de schermen mogen horen en mee mogen denken.
 
Bezuinigingen en krimp:
Ook onze school ontkomt momenteel niet aan de bezuinigingen. Mede door een teruglopend leerlingaantal en verschillende bezuinigingsmaatregelen is er minder te besteden. Tot op heden heeft dit niet geleid tot directe consequenties voor vaste personeelsleden. Dit komt omdat de krimp nog steeds met natuurlijk verloop op te lossen is. Op bovenschools niveau (TOF) wordt steeds de financiële situatie opnieuw bekeken en dit wordt door directie gecommuniceerd binnen de MR.
 
Ouderbetrokkenheid en communicatie:
Ook het afgelopen jaar is steeds weer aandacht geweest vanuit de MR op welke wijze we ouderbetrokkenheid invulling kunnen geven. Uiteraard gaat het hier in eerste instantie over een goede communicatie tussen leerkracht en ouder met als gezamenlijk uitgangspunt "Wat is het beste voor mijn kind?" Maar ook op andere manieren kan worden gewerkt aan een goede relatie tussen ouders en school. In 2018 is in het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 gestart met twee ouderavonden over dit onderwerp. Uit de ouders die daarbij aanwezig zijn, wordt een regiegroep gevormd, die concrete plannen gaat maken.
 
Daarnaast is er in 2018 gestart met de Parro-app om de communicatie tussen ouders en leerkrachten te verbeteren en makkelijker te maken. Dit is een groot succes gebleken.
 
 
Nieuwe school
In 2017 is een bijeenkomst van OnsDorp2030 het plan van een nieuwe school naar buiten genoemd. Ook werd hier in de pers ruchtbaarheid aan gegeven. In 2018 neemt de gemeente een onafhankelijk bureau in de arm voor een onderzoek naar de beste locatie voor de nieuwe school. Dit onderzoek start nog in 2018 en in maart 2019 is de gemeente voornemens een definitief besluit te nemen over de locatie.
 
 
Schoolplan en Jaarplan
2018 was ook het jaar waarin weer een schoolplan is opgesteld voor de komende 4 jaren. Dit schoolplan is een afgeleide van het strategisch beleidsplan van de Stichting TOF. Bij het opstellen van dat bovenschools strategisch beleidsplan zijn ook de MR-en van de scholen betrokken. Binnen onze eigen MR zijn wij ook erg betrokken bij het Schoolplan en worden wij op de hoogte gehouden van het jaarplan en de evaluatie daarvan.
  
Naast bovenstaande hoofdzaken zijn vele gebruikelijke zaken tijdens de MR-vergaderingen behandeld. Hierbij kunt u denken aan: MR:
Als MR zullen we de belangen van u als ouders, van uw kind(eren) en van de teamleden zo goed mogelijk proberen te behartigen. Daarvoor is het belangrijk dat u als ouders geïnformeerd blijft, rondom spelende thema's op school.
U kunt de verrichtingen van de MR volgen via de site van de school. Hierop worden namelijk alle agenda’s van de eerst volgende vergadering geplaatst. Daaropvolgend worden ook de notulen via de site ter informatie aangeboden. Uiteraard zal ook via de maandberichten en de wekelijkse nieuwsbrief relevante informatie aan u worden aangeboden.
 
Aan u als ouders de taak om leerkrachten en school te informeren over zaken/thema's die bij u/uw kind spelen. In eerste instantie (waar het om uw eigen kind gaat) kan dit bij de betreffende leerkracht.  Natuurlijk kunt u ook met uw gedachten/gevoelens terecht bij de directie van de school. Tevens is het mogelijk om contact op te nemen met een MR-lid wanneer u daar behoefte aan heeft.
 
 
Namens de MR
Petra Oude Breuil