School Contact Personen ( vertrouwenspersoon)

Ieder schoolbestuur is verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Ook binnen de TOF Onderwijs bestaat zo’n klachtenregeling. De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht niet elders terecht kan. De meeste klachten over zaken bij ons op school worden in goed overleg met alle betrokkenen naar tevredenheid op gelost.
Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/ of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.
 
Mocht u toch het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie, de intern begeleider of een van de twee schoolcontactpersonen (vertrouwenspersonen). Deze personen zijn door het bestuur van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. De schoolcontactpersonen komen op voor het belang van de kinderen en ouders.
De schoolcontactpersonen bij ons op school zijn mevr. Ivonne Elsten (tel. privé 0546-632586 en dhr. Olaf Dood (tel. privé 0541-296662/0623696033 ) Elke ouder of kind kan een beroep op hem/haar doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht over durft of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw medeweten of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met een van de contactpersonen hierover te praten.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit.
 
De schoolcontactpersoon helpt u bij het zoeken van een oplossing en overlegt met u wat er moet worden gedaan. Zo nodig wordt doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon.
De taak van de vertrouwenspersonen is u bij te staan en van advies te dienen bij het zoeken naar eventuele oplossingen en/of te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
Bij onvoldoende resultaat kan er een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij wij als school zijn aangesloten. Deze commissie onderzoekt de klacht en adviseert het schoolbestuur.
 
Ons bestuur heeft een klachtenregeling ondertekend die gebaseerd is op de landelijke klachtenregeling. 
De klachtenregeling geldend voor alle scholen van TOF Onderwijs, is ter inzage bij de directie of bij de schoolcontactpersonen.
 
Samengevat:
1. Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht; bij onvoldoende resultaat
2. overleg met de directeur of de interne contactpersoon/een van de twee contactpersonen; bij onvoldoende resultaat
3. inschakeling van een van de externe vertrouwenspersonen (de namen zijn bekend bij de interne contactpersonen en de directeur); bij onvoldoende resultaat
4. indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie( secr.: de heer mr. J.Remers, Steve Bikostraat 11, 7557 LX Hengelo)
 
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. De naam is bekend bij de contactpersoon en de directeur.
Het bestuur heeft deze externe vertrouwenspersonen in overleg met de GMR aangesteld.
Met klachten over seksuele intimidatie of ernstig fysiek en / of geestelijk geweld kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur(centrale meldnummer: 0900 –1113111).
Tenslotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.
Een pestprotocol is op school aanwezig!

Voor nog meer info verwijzen we u naar de brochure "De Veilige School" van Tofonderwijs.