Op de Aloysiusschool wordt al jaren geïnvesteerd in het gebruik van ICT in het onderwijs. We beschikken over een heel mooi ICT-lokaal met 32 systemen. 
Iedere groep heeft een aantal pc’s ter beschikking. Iedere groep beschikt over een digibord. De  kleutergroepen hebben de beschikking over een Touchscreen. 
Digiborden en Touchscreens zijn onmisbare instrumenten geworden in de hedendaagse lespraktijk.  
Leerkrachten worden door onze eigen ICT-coach op maat bijgeschoold t.a.v. ICT-vaardigheden. 

Digiborden en Touchscreens maken het voor ons mogelijk om de beschikbare software “op maat” te gebruiken en doorlopende leerlijnen inzichtelijk te maken.
We hebben bij onze wereldoriëntatievakken aanvullende contracten afgesloten, zodat de leerkracht de lessen optimaal kan verrijken.

In het schooljaar 2016-2017 is een draadloos netwerk aangelegd. 
In samenwerking met OINO volgt het team een 3-jarig traject  waarbij de 21st Century Skills centraal staat. Dit project, ook wel Next Generation Learning genaamd, bereidt de leerlingen voor op de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. 
Het gaat om vaardigheden als 'kritisch denken', 'creatief denken', 'probleemoplossen',  'ict-basisvaardigheden', 'informatievaardigheden' en 'computational thinking'. Die laatste drie vormen samen met 'mediawijsheid' de digitale vaardigheden, waarvoor een afgeleid model - het model voor digitale geletterdheid - is ontwikkeld. 

Om goed uitvoering te geven aan het inoefenen van de 21e Eeuwse vaardigheden is de aanschaf van tablets, iPads en chromebooks noodzakelijk. 

Alle leerlingen van de Aloysiusschool volgen lessen in het ICT-lokaal.
De leerlingen van alle groepen krijgen  2 x per week ICT-les.  De leerlingen leren werken met hoogwaardige leerling-volgende software.

Het ICT-lokaal wordt ook gebruikt voor het afnemen van digitale toetsen uit het aanbod van Cito, gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem. Dit stelt ons in staat om de niveauverschillen binnen de groep inzichtelijk te maken, vorderingen te signaleren en vaardigheidsscores in kaart te brengen. 
Twee keer per jaar is het ICT-lokaal daar drie tot vier weken voor ingeroosterd. 
Waar mogelijk en nodig maken we gebruik van remediërende software.

De leerkrachten verzorgen zelf de ICT lessen, waarbij ze worden ondersteund door de ICT-coach (de voormalige ICT-docent). 

Gezamenlijk met andere coaches zijn de ICT-leerlijnen opnieuw vastgesteld. ICT-vaardigheden worden steeds minder gescheiden aangeboden, maar zijn opgenomen in allerlei projectlessen die vaak vervangend zijn voor de leerstof zoals die in de methodes worden aangeboden. Vanaf dit schooljaar worden bijna alle ICT-lessen aangeboden via de ELO Classroom van Google. ELO staat voor Elektronische Leer Omgeving. 

Veel aandacht wordt besteed aan hoe kinderen via diverse informatiedragers informatie kunnen vergaren.
Internet speelt daarbij een belangrijke rol. Zoeken moet voor kinderen vinden worden en ook dat wordt aangeleerd. Het internetprotocol is een belangrijke leidraad. Gezien de vele ontwikkelingen in het gebruik van internet en sociale media zijn er nieuwe protocollen van kracht geworden. Meer dan ooit moet veiligheid een bespreekonderwerp worden binnen onze school. Dat geldt voor het gebruik door leerkrachten maar zeker voor het gebruik door de kinderen.
In het lesprogramma is opgenomen dat de kinderen een Diploma Veilig Internet behalen in de groepen 5 en 7.
Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan. 

In groep 4 wordt de kinderen geleerd in te loggen op chrome, zodat ze gebruik kunnen maken van Classroom.
Vanaf groep 5 hebben de kinderen een eigen school e-mailadres.
De kinderen wordt geleerd om hier op verantwoorde wijze mee om te gaan. Het mailen moet reclame voor henzelf zijn.
We werken met de educationversie van Gmail. Dit houdt in dat er chatmogelijkheden zijn, apps gebruikt kunnen worden en dat er gewerkt kan worden met google drive, waarbij bestanden ook gedeeld kunnen worden.
Een e-mailadres van een kind ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@aloysgs.nl (vb. jan.vandersteen@aloysgs.nl) 
Voor een leerkracht is het emailadres: voorletter.achternaam@aloysgs.nl (vb. a.kruissteen@aloysgs.nl)

We vragen u vriendelijk geen mobiele telefoon van kinderen aan het school e-mailadres te koppelen. Maak voor de kinderen een privé gmail-adres. Als kinderen van school af gaan, verliezen ze namelijk hun e-mailadres van school en dan werkt de evt. gekoppelde telefoon ook niet meer naar behoren.


We hebben al jaren een website: www.aloysgs.nl. Een website vraagt veel tijd om alle informatie bij te houden. 
We maken ook gebruik van social media, maar hier maken we keuzes. Op dit moment hebben we een twitteraccount (@Aloysiusschool) en een Facebookpagina (www.facebook.com/aloysgs):we maken hier zeer beperkt gebruik van en vaak alleen om promotionele redenen. Soms wil je even een bredere doelgroep bereiken.
We nodigen u graag uit ons te volgen.
Op You Tube hebben we een eigen videokanaal.
We merken dat veel kinderen zich presenteren op Facebook, Snapchat of Instagram. Dat vraagt van de leerkrachten ook dat men zich op deze media oriënteert. In het project Diploma Veilig Internet gaan we specifiek in op privacyaspecten.
In de zes wekelijkse ICT-instructie houden leerkrachten zich ook met de social media bezig.

In het programma is ruimte voor actualiteit en nieuwe uitdagingen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren op een goede wijze te communiceren met de modernste middelen. 

We vinden het als school belangrijk papierloos met u te communiceren: geen blaadjes meer in tassen. We oriënteren ons op de keuze voor een ouderportaal. 
Helaas is dit voornemen door het te laat opzeggen van een contract, vertraagd. 
In het schooljaar 2018-2019 zal het ouderportaal ingevoerd worden: in dat schooljaar gaan we over van Esis naar Parnassys.


ICT is altijd in beweging en ontwikkeling, het verveelt nooit!