Op de Aloysiusschool wordt al jaren geïnvesteerd in het gebruik van ICT in het onderwijs.
In het schooljaar 2017-2018 hebben alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8 de beschikking gekregen over een eigen chromebook.
De kleuters werken met iPads.
We beschikken over een heel mooi ICT-lokaal met 32 systemen. 
Iedere groep heeft een aantal pc’s ter beschikking. Iedere groep beschikt over een digibord. De  kleutergroepen hebben de beschikking over een Touchscreen. 
Digiborden en Touchscreens zijn onmisbare instrumenten geworden in de hedendaagse lespraktijk.  
Leerkrachten worden door onze eigen ICT-coach op maat bijgeschoold t.a.v. ICT-vaardigheden. 

Digiborden en Touchscreens maken het voor ons mogelijk om de beschikbare software “op maat” te gebruiken en doorlopende leerlijnen inzichtelijk te maken.
We hebben bij onze wereldoriëntatievakken aanvullende contracten afgesloten, zodat de leerkracht de lessen optimaal kan verrijken.
De verwerking van de lessen vindt voor de groepen 5 t/m 8 plaats op het eigen chromebook.

In het schooljaar 2016-2017 is een draadloos netwerk aangelegd. 
In samenwerking met OINO volgt het team een 3-jarig traject  waarbij de 21st Century Skills centraal staat. Dit project, ook wel Next Generation Learning genaamd, bereidt de leerlingen voor op de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. 
Het gaat om vaardigheden als 'kritisch denken', 'creatief denken', 'probleemoplossen',  'ict-basisvaardigheden', 'informatievaardigheden' en 'computational thinking'. Die laatste drie vormen samen met 'mediawijsheid' de digitale vaardigheden, waarvoor een afgeleid model - het model voor digitale geletterdheid - is ontwikkeld. 

De leerlingen van de groepen 1t/m 4 van de Aloysiusschool Bezoeken meerdere keren per week het ICT-lokaal.

Het ICT-lokaal wordt ook gebruikt voor het afnemen van digitale toetsen uit het aanbod van Cito, gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem. Dit stelt ons in staat om de niveauverschillen binnen de groep inzichtelijk te maken, vorderingen te signaleren en vaardigheidsscores in kaart te brengen. 
Twee keer per jaar is het ICT-lokaal daar drie tot vier weken voor ingeroosterd. 
Waar mogelijk en nodig maken we gebruik van remediërende software.

De leerkrachten verzorgen zelf de ICT lessen, waarbij ze worden ondersteund door de ICT-coach (de voormalige ICT-docent). 

Gezamenlijk met andere coaches zijn de ICT-leerlijnen opnieuw vastgesteld. ICT-vaardigheden worden steeds minder gescheiden aangeboden, maar zijn opgenomen in allerlei projectlessen die vaak vervangend zijn voor de leerstof zoals die in de methodes worden aangeboden.  ICT-lessen worden aangeboden via de ELO Classroom van Google. ELO staat voor Elektronische Leer Omgeving. 

Veel aandacht wordt besteed aan hoe kinderen via diverse informatiedragers informatie kunnen vergaren.
Internet speelt daarbij een belangrijke rol. Zoeken moet voor kinderen vinden worden en ook dat wordt aangeleerd. Het internetprotocol is een belangrijke leidraad. Gezien de vele ontwikkelingen in het gebruik van internet en sociale media zijn er nieuwe protocollen van kracht geworden. Meer dan ooit moet veiligheid een bespreekonderwerp worden binnen onze school. Dat geldt voor het gebruik door leerkrachten maar zeker voor het gebruik door de kinderen.
Vanaf groep 5 hebben de kinderen een eigen school e-mailadres.
De kinderen wordt geleerd om hier op verantwoorde wijze mee om te gaan. Het mailen moet reclame voor henzelf zijn.
We werken met de educationversie van Gmail. Dit houdt in dat er chatmogelijkheden zijn, apps gebruikt kunnen worden en dat er gewerkt kan worden met google drive, waarbij bestanden ook gedeeld kunnen worden.
Een e-mailadres van een kind ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@aloysgs.nl (vb. jan.vandersteen@aloysgs.nl) 
Voor een leerkracht is het emailadres: voorletter.achternaam@aloysgs.nl (vb. a.kruissteen@aloysgs.nl)

We vragen u vriendelijk geen mobiele telefoon van kinderen aan het school e-mailadres te koppelen. Maak voor de kinderen een privé gmail-adres. Als kinderen van school af gaan, verliezen ze namelijk hun e-mailadres van school en dan werkt de evt. gekoppelde telefoon ook

Op You Tube hebben we een eigen videokanaal.

We vinden het als school belangrijk papierloos met u te communiceren: geen blaadjes meer in tassen. In het schooljaar 2018-2019 rollen we het Ouderportaal gekoppeld aan Parnassys uit. Ook gaan we Parro gebruiken als communicatie-app.
ICT is altijd in beweging en ontwikkeling, het verveelt nooit!