Commissies

Op onze school bestaan naast verschillende locale werkgroepen ook een aantal commissies die zich vooral bovenschools bezighouden. Ze bespreken en regelen verschillende zaken voor alle 9 aangesloten basisscholen.

DBT:

Directeuren Beraad Tubbergen

De directeuren van alle scholen vergaderen maandelijks.
Voor een zo optimaal mogelijke organisatie zijn twee directeuren gedurende 3 dagen per week bovenschools inzetbaar. Zij ontplooien initiatieven, regelen schooloverstijgende zaken en zijn de contactpersonen van de Scholen Gemeente Tubbergen.
De directeuren vormen onderling kleinere commissies waarin tal van zaken zijn ondergebracht. Dit zijn o.a. personeel, financiën, huisvestiging.

Werkgroep GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Zij vormt het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen.
De uitgangspunten zijn dezelfde als de MR.

Zie voor meer informatie over de GMR de website van het schoolbestuur.