Top
Beste Bezoeker,
Via deze website willen we u graag op de hoogte houden van zaken die spelen op de Aloysiusschool.
We hopen dat u de informatie vindt die u zoekt.
Wilt u ons op de hoogte stellen van onvolkomenheden of tips?

laatste nieuws   arrow
Genieten van carnaval op Aloysiusschool    09-02-2018
Grote inspanningen zijn verricht om van het carnaval op de Aloysiusschool een succes te maken.
De kinderen en leerkrachten waren mooi uitgedost, karretjes en wagens zagen er schitterend uit en het was echt genieten onder goede omstandigheden van een mooie optocht.
Helaas werd het genieten overschaduwd door het bericht dat een begeleider namens de Papsleefn met zijn onderbeen onder een wiel van tractor terecht kwam.
Er was direct goede hulp, ambulance en politie waren snel ter plaatse. Gelukkig kwam aan het eind van de morgen het bericht binnen van de getroffene zelf dat het toch nog meevalt en dat hij vandaag nog weer terugkeert naar huis.

Het schoolgala in zaal Kottink was echt genieten. Kinderen en leerkrachten traden op, de ouderraad haakte in op het lied van de Luizenmoeder en een aantal moeders verzorgde een spetterend optreden door te gaan synchroon zwemmen op het podium.
Je moet er maar opkomen.
Het mooie van het geheel is dat de kinderen echt in de sfeer van de grote gala's carnaval mogen beleven.
Dank aan iedereen die het tot een succes heeft gemaakt.

Het volgende album geeft een inkijk in het hele carnavalsspektakel:  KLIK voor het fotoalbum
 


Ouderavond Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat niet door    01-02-2018
Geesteren, 1 februari 2018

Geachte Ouder(s)/Verzorger(s),
Vanavond is de informatieavond ouderbetrokkenheid 3.0. Velen van u hebben de moeite genomen om tijd vrij te maken om deze avond bij te wonen. Daarmee zijn wij erg blij.

Ik ben net gebeld door Joris Spekle van het CPS die deze avond zou uitvoeren. Hij is geveld door de griep en er zijn geen collega’s beschikbaar om het over te nemen. Hierdoor gaat de informatieavond ouderbetrokkenheid 3.0 helaas niet door.

Ik realiseer mij dat de boodschap zeer onprettig is, maar er zijn geen alternatieven. Met Joris Spekle heb ik afgesproken om volgende week contact te hebben om te kijken naar een nieuwe avond voor de samenwerkingsdag van woensdag 14 maart.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet namens het team,
Gerard van der Kuil
directeur Aloysiusschool Geesteren
 


Kerstgroet Aloysiusschool    22-12-2017Het team van de Aloysiusschool wenst iedereen een heel gelukkig kerstfeest, een hele fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe.

We mogen dankzij de steun van heel veel lieve ouders, vrijwilligers terugkijken op heel geslaagd kerstfeest op school.
In de kerk was het genieten van het acteertalent van de groepen 1 t/m 4. 
Het kerstommetje bood hele mooie taferelen on der de carports van bewoners van de Peuverhoek.
De kinderen genoten van het hele lekkere eten dat bereid was door enthousiaste moeders.
Kortom, het was geweldig!

Bekijk het fotoalbum om de sfeer te beleven


Staking in het onderwijs    06-12-2017
Geesteren, 6 december 2017
Geachte Ouder(s)/Verzorger(s),
U hebt maandag of dinsdag via de klassenouder de brief ontvangen over de mogelijke staking in het primair onderwijs.
Onze huidige regering neemt helaas de werkdruk in het onderwijs nog steeds niet serieus genoeg en maakt geen extra middelen vrij om verbeteringen voor leerlingen en leerkrachten mogelijk te maken.
De toegezegde gelden komen pas met een jaar of 3 ter beschikking en daarmee blijven we in het primair onderwijs achter de feiten aanlopen.
Dit stelt ons teleur en maakt ons boos. Wij gaan als team van Aloysiusschool voor het beste van alle leerlingen. Om een duidelijk signaal af te geven naar de overheid sluiten wij ons aan bij de landelijke oproep en sluiten op 12 december de deuren. Wij realiseren ons dat het voor u als ouders een uitdaging is om opvang voor uw kind(eren) te realiseren, maar hopen dat u ons steunt in ons besluit.
Een aantal collega’s kiest ervoor om op 12 december andere taken voor school en leerlingen uit te voeren in het schoolgebouw. Zij geven echter die dag geen les en vangen geen leerlingen op.
Andere collega’s gaan op 12 december naar de regionale bijeenkomsten van de vakbonden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
U kunt altijd met mij contact opnemen mocht u nog vragen hebben.
 
Met vriendelijke groet namens het team,
Gerard van der Kuil
directeur Aloysiusschool 
 


Besluitvorming Brigadieren 3 november 2017    13-11-2017
Besluitvorming voortgang brigadieren 

Geachte ouders,
In september hebben we u laten weten dat het moeilijk wordt om de roosters voor het brigadieren aan de Vriezenveenseweg, Langeveenseweg en Dorpsstraat ingevuld te krijgen.
Hierna heeft een aantal ouders aangegeven  alsnog mee te willen doen.
De leerlingen van groep 8 is gevraagd het brigadieren aan de Dorpsstraat te ondersteunen.
Er werd gevraagd om een nieuwe coördinator voor de Langeveenseweg.

Het regelen van brigadiers is een taak van de ouders onderling. De school faciliteert en ondersteunt, daar waar mogelijk. Verder ondersteunt de gemeente met het beschikbaar stellen van de materialen. 
Ouders zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rond school.
Op alle 3 punten, waar gebrigadierd wordt, is sprake van een 30 km zone: dat houdt in dat het onbegeleid oversteken van de kinderen in principe zou moeten kunnen, mits de verkeersdeelnemers zich houden aan de regels.

Vrijdag 3 november hebben we opnieuw met de coördinatoren, afgevaardigden van ouderraad en school om tafel gezeten.

Er is geconcludeerd dat het aantal aanmeldingen onvoldoende is om de roosters gevuld te krijgen.
Daarom is besloten om op 2 punten te stoppen met de inzet van brigadiers. 

De besluitvorming is als volgt:

1: Bij school aan de Vriezenveenseweg: 
De inrichting met Julie@-borden maakt hier duidelijk dat het een schoolzone is. Door de instelling van één richtingsverkeer is het hier veiliger geworden.
Het rooster is hier nog wel rond te krijgen, maar vanwege de inrichting als schoolzone, het ingestelde éénrichtingsverkeer en het feit dat brigadiers van dit punt nodig zijn om punt Hamer te bemannen is besloten hier te stoppen met brigadieren. Het oversteekpunt wordt als veilig beoordeeld.
Besluit: Tot aan kerst wordt er nog gebrigadierd.
In de periode half november tot kerst wordt kinderen door de leerkrachten van de school geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.
Met ingang van januari 2018 is er geen toezicht meer.

2: Situatie Geermanstraat-L.ten Catelaan:
Het rooster wordt tot kerst gevuld. Er is geen nieuwe coördinator voor dit punt.
Het rooster is in het nieuwe jaar niet rond te krijgen.
Besluit: Het brigadieren stopt op dit punt met ingang van januari 2018.
In de periode half november tot kerst wordt kinderen door de leerkrachten van de school geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.

De gemeente wordt gevraagd 2 gele accentborden te plaatsen. De verwachting is dat hier vlot mee ingestemd wordt.
Tevens wordt gevraagd op dit punt en op punt Hamer knipperbollen te plaatsen. 
Deze knipperbollen zouden moeten werken 20 minuten voor aanvang van school en 20 minuten na afloop van de schooltijd.
De verwachting is dat dit een punt van lange adem wordt. Op zijn vroegst in 2019 zou dit gerealiseerd kunnen worden gezien de doorlooptijd van procedures.

3: Punt Hamer: 
Dit punt wordt als echt gevaarlijk beoordeeld. Brigadieren is hier echt noodzaak.
Er wordt gevraagd aan brigadiers die niet meer ingezet worden voor de punten aan de Vriezenveenseweg en Langeveenseweg om te helpen aan de Dorpsstraat.
Een aantal brigadiers is hopelijk bereid om deze overstap te maken, een aantal heeft dit al toegezegd.
Kinderen van groep 8 ondersteunen de brigadier om 8.10 uur. Om 14.00 uur staan 2 ouders ingepland. 
Besluit: Er wordt volop ingezet om dit punt bemand te houden met ondersteuning van de leerlingen van groep 8 en de brigadiers die overgaan van de Langeveenseweg en de Vriezenveenseweg.
De verwachting is dat het rooster voor dit schooljaar rond komt. 
Als er geen nieuwe brigadiers gevonden worden is het rooster in het schooljaar 2018-2019 misschien niet meer rond te krijgen.

De huidige coördinator stopt over 1 jaar. Een nieuwe coördinator is dus nodig.

We vragen u met klem als ouder uw kind te leren hoe hij/zij moet oversteken. Neem de schoolroute echt met uw kind door. Ga echt naar alle punten.
Verder willen we benadrukken de situatie niet onveilig te maken door nu wel de Kampboerlaan - L. ten Catelaan in te rijden. Dat blijft echt uit den boze.

U kunt zich opgeven als verkeersbrigadier voor de Dorpsstraat via administratie@aloysgs.nl
Geeft u op wat uw beschikbaarheid qua dagen is.

Voor het mogelijk maken van het 2 jaarlijks verkeersexamen zijn 15 vrijwilligers voor een ochtend nodig.
Deze opgaven kunnen verlopen via administratie@aloysgs.nl

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Coördinatoren brigadiers,
Afvaardiging ouderraad,
Directie Aloysiusschool. 


Voortbestaan brigadieren in het geding    19-09-2017
Komt aan een tijdperk een einde?
Decennia lang is er op 3 punten in ons dorp gezorgd voor het veilig oversteken van kinderen door brigadiers.
Hieraan dreigt nu een eind te komen.
Al enkele jaren lukt het de ouders die het rooster maken niet om het rooster goed gevuld te krijgen. Met hangen en wurgen werd telkens een jaar tot een goed eind gebracht.
Voor dit jaar ziet het er niet goed uit.
 
Hoe lang blijft dit nog een vertrouwd beeld? 
Blijven we samen gaan voor de veiligheid van de kinderen?
Verzoeken om mee te helpen met brigadieren worden in de wind geslagen, roosters zijn niet gevuld te krijgen, verhinderingen worden afgewenteld op de coördinator, zonder zelf voor vervanging te zorgen.
De politie stelt dat brigadieren feitelijk alleen mag met 2 brigadiers, 1 brigadier op een punt wordt gezien als oversteekhulp.
Bijkomend is ook nog dat situaties gevaarlijker worden gemaakt doordat kinderen in weerwil van de afspraken fietsend naar school komen, terwijl de afspraak is dat ze lopend komen als ze binnen de bebouwde kom wonen. Men rijdt met de auto de Kampboerlaan en L. ten Catelaan in, hetgeen gevaar oplevert voor de kinderen.
 
Het regelen van brigadiers is een taak van de ouders onderling. De school faciliteert en ondersteunt, daar waar mogelijk. Verder ondersteunt de gemeente met het beschikbaar stellen van de materialen.
Ouders zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rond school.
 
Afgelopen vrijdag is met de coördinatoren van de brigadiers, afgevaardigden van OR, school en Arjan Schiphorst van de politie over deze situatie gesproken.
 
Op alle 3 punten, waar gebrigadierd wordt, is sprake van een 30 km zone: dat houdt in dat het onbegeleid oversteken van de kinderen in principe zou moeten kunnen, mits de verkeersdeelnemers zich houden aan de regels.
 
De 3 punten zijn belicht, de bezetting problematiek rond het rooster is tegen het licht gehouden, besluiten zijn genomen.
 
1: Bij school aan de Vriezenveenseweg:
De inrichting met Julie-borden maakt hier duidelijk dat het een schoolzone is. Door de instelling van één richtingsverkeer is het hier veiliger geworden.
Besluit: Tot aan kerst door gaan: in deze periode wordt kinderen geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.
Na kerst is er geen toezicht meer.
 
2: Situatie Geermanstraat-L.ten Catelaan:
Het rooster is tot 2 weken voor de kerst gevuld.
De coördinator voor dit punt is feitelijk al gestopt.
Besluit: Als er niet minimaal 20  nieuwe vrijwilligers bijkomen, die mogelijk maken dat het rooster gevuld wordt, stopt het brigadieren hier per 1 januari.
Een nieuwe coördinator is ook een vereiste.
 
3: Punt Hamer:
Dit punt wordt als echt gevaarlijk beoordeeld. Brigadieren is een must.
Dringend advies is om hier altijd met 2 mensen te brigadieren. Het rooster is tot de meivakantie gevuld met 1 brigadier voor de ochtend, 2 op de middag.
Het rooster kan gevuld worden voor dit jaar als de brigadiers van de Vriezenveenseweg bereid zijn mee te helpen aan de Dorpsstraat.
 
Besluit: op school wordt overlegd of de kinderen van groep 8 om 8.10 uur de brigadier kunnen ondersteunen, de brigadiers van de Vriezenveenseweg wordt gevraagd te helpen op dit punt na kerst.
Ook hier zijn dus extra vrijwilligers nodig.
De huidige coördinator stopt over 1 jaar. Een nieuwe coördinator is dus nodig.
Als er geen nieuwe brigadiers gevonden worden is het rooster in het schooljaar 2018-2019 niet meer rond te krijgen.
 
Opgave is mogelijk via de website www.aloysgs.nl>>MR&OR>>Ouderraad>>Brigadiers
U kunt zich ook opgeven als verkeersbrigadier via administratie@aloysgs.nl
Geeft u op voor welk punt u graag ingedeeld wordt en wat uw beschikbaarheid is.
Voor het mogelijk maken van het 2 jaarlijks verkeersexamen zijn 15 vrijwilligers voor een ochtend nodig.
Ook worden 3 vrijwilligers gevraagd voor de jaarlijkse fietsenkeuring op maandagochtend 30 oktober.
Ook voor deze beide aangelegenheden is een coördinator nodig.
Deze opgaven kunnen verlopen via administratie@aloysgs.nl
 
Met de gemeente wordt overleg gevoerd om de verkeerssituatie aan de Langeveenseweg en punt Hamer nog duidelijker te maken door aanpassingen.
 
 
 
 
 


Nieuwe directeur Aloysiusschool stelt zich voor    04-09-2017
Geesteren, 04 september 2017

Beste leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en dorpsbewoners,

In de laatste week voor de zomervakantie hebt u gehoord/gelezen dat de sollicitatiecommissie in mij een goede opvolger ziet voor Paul Falkmann. Helaas was er geen tijd meer om voor de zomervakantie kennis te maken met elkaar.

Vrijdag één september hebben het team en ik elkaar tijdens de openingsvergadering op een prettige en ontspannen manier ontmoet.

Vandaag zijn we begonnen aan het schooljaar 2017-2018. We hebben er allemaal veel zin in om er samen een goed en fijn schooljaar van te maken. Ik heb vele leerlingen opgewekt en blij de school zien binnenkomen. In de onderbouw was het voor sommige leerlingen toch wel wat spannend. Dat zal ongetwijfeld voor enkele ouders ook zo zijn geweest. 

Ook de collega’s en ik hadden een gezonde kriebel in de buik. Een beetje spannend is het wel. Hoe was de vakantie voor de leerlingen, met welke verhalen komt iedereen binnen?

En dan nu aan het werk, op een voor mij nieuwe school, voor een andere organisatie en met vele nieuwe gezichten. 

Mijn naam is Gerard van der Kuil. Tot aan de zomervakantie was ik directeur van de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als directeur in Friesland en in Drenthe. Ik ben mijn loopbaan in 2002 begonnen als leerkracht in de gemeente Emmen op een aantal scholen.

Met mijn kennis en ervaringen wil ik samen met het team, leerlingen, u en andere betrokkenen de Aloysiusschool tot een nog leukere en betere school maken dan dat de school nu al is. Mijn eerste kennismaking vorige week vrijdag en vandaag is heel prettig verlopen en is wat dat betreft veelbelovend.

Natuurlijk zullen we elkaar in de loop van de tijd wel beter leren kennen. Daar wil ik nu alvast een voorschot op nemen.

René en ik zijn zeven jaar samen en sinds vijf jaar getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij twee dochters en ben ik bonusvader. Onze oudste dochter Anique start dit schooljaar haar studie aan het Saxion. Onze jongste dochter Zoë zit in haar examenjaar voor de Havo. Wij zijn woonachtig in Haaksbergen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool om mijn hoofd lekker leeg te maken, ik lees graag, met onze twee honden lopen we regelmatig een rondje, René en ik gaan graag naar onze caravan, we gaan graag op reis of een dag weg naar een leuke stad of wellnessresort.    

Als onderwijsman vind ik het erg belangrijk dat we insteken op de ontwikkeling van heel het kind. Daarbij zijn de ideeën van onder andere Peter Henk Steenhuis (De Zaanse Agora), Sean Covey (De zeven eigenschappen van Happy Kids) en Leo Bormans (o.a. Geluk voor kinderen) voor mij persoonlijk grote inspiratiebronnen. 

In de maand september ben ik voor mijn oude werkgever Mijnplein nog twee dagen in de week werkzaam op de Sint Jozefschool. Ik ben, op wisselende dagen, de andere drie dagen aanwezig op de Aloysiusschool. Met ingang van 1 oktober werk ik vijf dagen in de week op onze school.

Tenslotte wens ik iedereen een heel fijn schooljaar met een goede en prettige samenwerking en ik hoop u in de aankomende weken te zien en te spreken.

Met vriendelijke groet,
Gerard van der Kuil
 


Fotoalbums Afscheid 2017    21-07-2017
De laatste dagen van een schooljaar staan altijd in het teken van afscheid.
Afgelopen woensdagavond was er een hele mooie afscheidsavond van groep 8: in gala ging een spannende film in première waar ze samen hard aan gewerkt hebben.

Donderdag 20 juli nam meester Paul afscheid van school.
Het is een hele mooie dag geworden.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden.
Bezoek daarom voor een indruk de rubriek fotoalbum


Winnaars Kinderjury 2017    21-07-2017
Op de foto staan leerlingen van de Aloysiusschool die zich afgelopen jaar onderscheiden hebben door heel veel boeken te lezen die door de Kinderjury als goed beoordeeld zijn.
Ze hebben daarvoor een oorkonde ontvangen.
Bovendien stonden ze afgelopen week ook nog eens afgebeeld in TC Tubantia.
Lezen is voor kinderen erg belangrijk.
Het is van het grootste belang dat ook in de vakantie meters gemaakt worden.

Daarvoor geven we de volgende tips:
5 tips tegen de zomerleesdip

 • Tip 1: Natuurlijk kinderboeken mee op vakantie!
  De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! En laat je kind zelf de boeken uitkiezen.

 • Tip 2: Boek ouderwets? Je kunt ook een e-book lezen!
  Probeer de VakantieBieb-app maar eens. Daar staan ook leuke kinderboeken bij. Je kiest een aantal e-books, die in een virtuele boekenkast komen te staan. Een internetverbinding voor het lezen van deze e-books is na het downloaden niet meer nodig. De VakantieBieb is ‘open’ van 1 juli t/m 31 augustus. Kijk op www.vakantiebieb.nl. Vraag je ouders om hulp.

 • Tip 3: Leuke spellen op vakantie!
  Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral taalspelletjes zoals scrabble (junior), woordkwartet en  woordpuzzels.

 • Tip 4: Naar het museum.
  Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea. Er zijn veel spannende kindermusea in Nederland. 

Tip 5: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen


Veel plezier in de vakantie.


Benoeming nieuwe directeur Aloysiusschool     20-07-2017

Een nieuwe directeur!
Gerard van der Kuil
Het is gelukt! Wij hebben een nieuwe directeur voor de Aloysiusschool gevonden.
Vanaf 1 september a.s. zal Gerard van der Kuil zijn werkzaamheden starten.
Gerard is woonachtig in Haaksbergen, 41 jaar oud en is nu werkzaam op de St. Jozefschoolschool in Nieuw Heeten.  
Hij start zijn werkzaamheden op 1 september a.s., vooralsnog voor 60%, omdat hij nog verplichtingen heeft bij zijn huidige werkgever. Vanaf 1 oktober a.s. komt hij volledig in dienst van TOF Onderwijs.
 
Gerard heeft aangegeven erg veel zin in zijn nieuwe baan te hebben en kijkt uit naar het werken met het team, met de kinderen en met u als ouder/verzorger.
 
 
Cas Bartman
Algemeen directeur TOF Onderwijs


Aloysiusschool op zoek naar nieuwe directeur    30-05-2017

Een aantal weken geleden heeft meester Paul bekend gemaakt te stoppen als directeur van de Aloysiusschool.
In de afgelopen weken is de procedure opgestart om te komen tot de werving van kandidaten voor deze voor school zo belangrijke functie.
TOF-onderwijs heeft wervingsbureau B&T opdracht gegeven op zoek te gaan naar de beste kandidaat.
Er zijn gesprekken gevoerd met diverse geledingen in school en uiteindelijk is er een profielschets opgesteld.
Afgelopen zaterdag is in TC Tubantia een advertentie verschenen.
Kandidaten kunnen zich via deze link verder oriënteren.
We nodigen u van harte uit om kennis te nemen.


Communicantjes naar de bakker    29-03-2017
Afgelopen dinsdag 28 maart hebben de groepen 4 een bezoek gebracht aan bakkerij de Kraai ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie op zondag 14 mei.
De bakker verzorgde eerst een mooie uitleg en daarna mochten ze zelf broodjes maken. 
De broodjes werden heerlijk. Dat bleek toen bakker Grego ze de volgende dag op school afleverde. 


Kinderen lopen voor kinderen in Afrika    29-03-2017
Geen inwoner van Geesteren zal het ontgaan zijn in de afgelopen weken: de jaarlijkse sponsorloop komt er weer aan!
Belletje drukken, maar dan voor het goede doel. De honden die overuren maken, omdat er kinderen op het erf komen.
Altijd wordt op een hele nette manier gevraagd: "Meneer, wilt u mij sponsoren?"
Vragende kinderogen, maar weinigen die dan nee verkopen.
Met kleine bedragen met zijn allen een groot bedrag bijeen brengen. Dat is de jaarlijkse inzet. 
Woensdagmiddag 29 maart is de grote loop gehouden. Een paar honderd kinderen die letterlijk een rondje om de kerk lopen, komend van het Noaberplein: hard lopend, wandelend, ieder met zijn eigen inzet. Aangemoedigd door meesters en juffen, ouders, opa's en oma's.
De plaatselijke MOV ( Missie, Ontwikkelingshulp en Vredesvraagstukken) tekent jaarlijks voor de organisatie. Een klein comité, geholpen door veel vrijwilligers. Ook dit jaar werd er voor gekozen om te lopen voor de Stichting Matamba in Tanzania.
Matamba is een klein dorp in Tanzania.
De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de financiële ondersteuning van het St. John's Health Centre. Het ideaal is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg. Maar men streeft ook naar meer welzijn in brede zin voor alle kinderen en volwassenen.
Een prachtig doel, dat graag gesteund wordt.
Iedereen heeft erg zijn best gedaan.
Nu maar wachten op de opbrengst: het geld moet ook nog weer binnenkomen.
Het zal vast weer een mooi bedrag zijn.
kinderen, vrijwilligers: bedankt!
Zie het fotoalbum


Vrijwilligers gezocht voor Bieb op School    27-03-2017
Eind vorig jaar werd de bibliotheek gesloten in Geesteren.
De wethouder zegde toe dat de Bieb in Geesteren in januari weer open zou gaan. Dankzij een werkgroep werd deze toezegging gestand gedaan. 
De Bieb is open, de boeken kunnen weer geleend worden, zelfs zonder lid te zijn.
Veel boeken zijn ook geschonken. 
De werkgroep is druk bezig nieuwe functies aan de Bieb toe te voegen, zodat het een maatschappelijke Bieb wordt. 
Het gebouw gaat deels verhuurd worden en zal ook nog verbouwd worden.

Eén van de functies die toegevoegd worden is de Bieb op School, in dit geval dus de Bieb naast school.
Voor het runnen van deze Bieb op School is de volgende brief uitgegaan:


Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 9 april 2017 start de Aloysiusschool met de Bibliotheek op School. Dit houdt in dat alle leerlingen onder schooltijd boeken kunnen lenen voor in de klas en voor thuis.
Volgens een vast rooster bezoeken de kinderen wekelijks of tweewekelijks de nieuwe schoolbieb.

Voor het uitlenen van de boeken en andere werkzaamheden zijn wij op zoek  naar enkele enthousiaste vrijwilligers. Haar/zijn taken :
•    Uitlenen/innemen van de boeken via de computer
•    Opruimen van de boeken
•    Kinderen helpen boeken uitzoeken
•    Overige werkzaamheden
De nieuwe schoolbieb is open op:
•    Maandagmorgen 8.45 – 10.15 uur
•    Woensdagmorgen 8.45 – 10.15 uur
•    Donderdagmorgen 8.45 – 10.15 uur

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die affiniteit met kinderboeken hebben , over enige kennis van het gebruik van een pc beschikken en op één van bovengenoemde tijden beschikbaar zijn.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in de vernieuwde schoolbieb aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Keizers, consulent educatie St. Bibliotheken Tubbergen, tel. 0546-441655 of u mag haar ook een e-mail sturen. Haar e-mailadres is y.keizers@bibov.nl.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Paul Falkmann, directeur Aloysiusschool
Yvonne Keizers, consulent educatie SBT
 


Carnaval Aloysius kleurrijk en feestelijk    17-02-2017
Vrijdagmorgen voor de krokusvakantie was het feest op de Aloysiusschool.
Alle kinderen begeleid door de leerkrachten, de prominenten van de Papsleefn trokken in een kleurrijke stoet door de straten. Het weer werkte niet zo mee, maar het deerde de kinderen in het geheel niet.
Ieder kind genoot met volle teugen van de klanken van de muziekwagens van de Kroegtijgers, het Peleton en Cv Ketel. Enthousiaste ouders en opa's verplaatsten zich een paar keer om het spektakel te aanschouwen. Voor de kinderen leek het daardoor of er duizenden langs de kant stonden. 
Tijdens de vrolijke kindergala werden door vertegenwoordigers van Cv Ketel, het Peleton en de Kroegtijgers de prijzen uitgereikt. Prijzen gesponsord door de 3 verenigingen en Hopje Verhuur. 

De optredens in zaal Kottink waren weer van hoogstaande kwaliteit.
Hele groepen betraden het podium maar ook kleine groepjes. Een paar eenlingen durfde het aan om de zaal te bespelen. Wat een kwaliteit!
Ook de optredens van de leerkrachten vielen in de smaak. Voor de kinderen is het leuk om hun juf of meester eens een keer gek te zien doen.
In de komende dagen barst het carnaval in alle hevigheid los met als hootepunten Kleintje Carnaval bij Erve Kampboer, de optocht op de Papsleefndag en het daaraan gekoppelde feest.
Het team van de Aloysiusschool wenst iedereen een fijne krokusvakantie en een heel gezellig carnaval. 
Zie het fotoalbum


Jill Stokkelaar voorleeskampioen van gemeente Tubbergen    26-01-2017
 
Jill Stokkelaar, gemeentelijk voorleeskampioen 2017 op haar troon
foto: redactie TubbergenNieuws 
In de goedgevulde zaal van 't Oale Roadhoes was de spanning gisteravond te snijden.
Alle leeskampioenen van de Tubbergse scholen deden hun uiterste best om zo mooi mogelijk voor te lezen.
Letten op articulatie, op toonhoogte, op houding, alles telt mee om uiteindelijk indruk te maken op de jury. 
De jury werd gevormd door Joy Hofhuis, oud voorleeskampioene, Sinie Berends en Henk Wessels.
Tijdens het finale juryoverleg werden de aanwezigen vermaakt door ballonnenartiest Tineke Post die hele mooie creaties kan maken, zoals op bijgaande foto ook te zien is. 

Uiteindelijk sprak juryvoorzitter Henk Wessels het verrassende woord en werd Jill Stokkelaar van de Aloysiusschool uitgeroepen tot voorleeskampioen 2017 van de gemeente Tubbergen.
Natuurlijk was ze hier hartstikke blij mee. 
Op de vraag wat er door haar heen ging, antwoordt Jill Stokkelaar kort en bondig:"Adrenaline!" Het geheim van haar succes kan ze nu ook wel delen. Ze heeft iedere avond heel goed geoefend voor het slapen gaan: "In bed heb ik hardop gelezen, ik ken het al helemaal uit mijn hoofd."
Jill is ook een getalenteerd voetbalster die eerder meespeelde in Stevo F1 en nu uitkomt voor Stevo E1. 
Ook bij Stevo was ze al eens kampioen. Op de vraag welke titel ze nu mooier vindt, antwoordt ze: "Ik kan niet zo heel goed kiezen, ik vind het allebei heel erg mooi. Maar ik denk toch dat ik voor het voetballen ga!"

De 11-jarige Jill mag binnenkort de gemeente Tubbergen vertegenwoordigen op de regionale finale. Deze wordt op vrijdag 17 maart in Hof van Twente gehouden.
De hele Aloysiusschool wenst haar daar heel veel succes!

Met dank aan www.tubbergennieuws.nl


Kerst op de Aloysiusschool sfeervol gevierd    22-12-2016
Het kerstfeest op de Aloysiusschool is weer op gepaste wijze gevierd.
Het karakter van de kerstviering was anders in vergelijking met vorige jaren.
Heerlijk eten van het buffet werd afgewisseld met passages en scènes uit het kerstverhaal.
In de hele school werd gezongen, naar elkaar geluisterd, maar bovenal op stemmige wijze genoten. 
Aan de kinderen was te zien dat ze het fijn hadden met elkaar.
Er was weer heerlijk gekookt door de ouders. De tafels, de klassen, de hele school was mooi versierd.
Kortom, de kinderen hebben zeker genoten en de kerstgedachte van herdenken dat het kindje Jezus geboren is, in zich opgenomen.
We presenteren u graag de foto's die genomen zijn in de diverse groepen.

Het fotoalbum
 


Heropening Bieb na sluiting    08-12-2016
Bibliotheek Geesteren na sluiting in gewijzigd concept toch weer open
Zoals u wellicht gehoord heeft sluit de bibliotheekvestiging in Geesteren de deuren.
Een werkgroep onderzoekt onder welke condities en in welke vorm de bieb in Geesteren open kan blijven.
De collectie boeken die in Geesteren in de bieb staat, wordt geschonken aan het dorp.
Deze boeken kunnen in het huidige pand geleend worden zonder lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.
Mensen die lid zijn van de Openbare Bibliotheek kunnen vanaf 9 januari 2017 in het huidige pand boeken bestellen, ophalen en terugbrengen. Er komt een haal- en brengservice met behulp van vrijwilligers vanuit de SBT in Tubbergen.
 
Dit nieuws brengt de werkgroep die op en na de informatieavond van  2 november in Erve Kampboer in het leven is geroepen, naar buiten.
In de afgelopen weken is druk vergaderd, nagedacht, onderhandeld over wat de mogelijkheden zijn.
Een pasklaar antwoord is er nog niet.
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid meer maatschappelijke functies aan het gebouw toe te kennen, een verbreding van de huidige functie.
Men roept de bevolking van Geesteren nadrukkelijk op om mee te denken.
Voor half december wordt een flyer verspreid waarin de medewerking wordt gevraagd.
Ook is het mogelijk de vragen, zoals die op de flyer staan, digitaal in te vullen. Dat gaat natuurlijk sneller.
 
Men is dus nadrukkelijk op zoek naar een bredere invulling, een invulling die verder gaat dan de huidige bibliotheekfunctie.
Hoe kan de jeugd in de toekomst gebruik blijven maken van boekencollecties?  Het antwoord denkt men te vinden door de invoering van het Bibliotheek op School-concept. Dit concept wordt toegevoegd in het huidige pand.
De huidige boekencollectie kan straks geleend worden zonder een officieel lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.
Iedereen mag boeken lenen en men hoopt dat ze ook weer teruggebracht worden.
Ook hoopt men dat veel mensen genegen zijn eigen boeken, tijdschriften die men toch niet meer leest, te schenken aan de bieb in Geesteren.
Die boeken worden gerubriceerd en vervolgens in de collectie opgenomen voorzien van een sticker met het opschrift “Bieb Geesteren”. Zo hoopt men toch een goed aanbod te krijgen.
 
Vrijwilligers gaan helpen met het uitlenen, maar het aantal vrijwilligers is op dit moment nog te weinig om een goed rooster te maken. Daarom wordt in de enquête ook nadrukkelijk gevraagd of men bereid is vrijwilliger of misschien zelfs wel bestuurslid te worden van de nieuw op te richten stichting.
Zonder vrijwilligers gaat het niet lukken.
De werkgroep hoopt echt op ondersteuning vanuit de bevolking.
 
De vrijwilligers wordt ook gevraagd om bijvoorbeeld ouderen die lid zijn van de Openbare Bibliotheek te helpen boeken aan te vragen in de catalogus van de Openbare Bibliotheek met behulp van de bibliotheekpas. Vrijwilligers vanuit de Stichting Bibliotheek Tubbergen bezorgen dan de boeken in Geesteren en halen ze daar ook weer op. Een haal- en brengservice die vooral gaat voorzien in de behoefte van mensen die veel lezen en het lastig vinden de Bibliotheek in Tubbergen te bezoeken.
 
Het is aan Geesteren om te bedenken hoe nog meer invulling aan het pand gegeven kan worden.
Hoe kan de bieb breed maatschappelijk ingezet worden? Hoe kan er geld verdiend worden doordat bv. partijen een ruimte huren, partijen die dit een geweldige locatie vinden.
 
Voorwaarde is dat men geen afbreuk wil doen aan bestaande voorzieningen als bv. het dorpshuis Erve Kampboer.
De werkgroep wil iets toevoegen. Geesteren mag dit helpen bedenken.
De flyer kan ingeleverd worden in de ideeënbus of brievenbus in de bibliotheek, in de ideeënbus in de Aloysiusschool  of Plus Wallerbosch.
Digitaal kunnen een paar vragen beantwoord worden via de volgende link: https://goo.gl/forms/iLvUj1FBSUiCzoUH3
Nu is het aan de inwoners om mee te denken. Een prachtige uitdaging, toch?
Geesteren, laat van u horen!
 
 


Leerlingen luisteren geboeid naar uitleg oale roop    08-12-2016
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben vanmorgen geboeid geluisterd naar de uitleg van Frans Kuipers over de midwinterhoorn. Frans Kuipers maakt deel uit van de Midwinterhoornbloazers Geesteren, een groep die vorig jaar nadrukkelijk aan de weg timmerde met de organisatie van de Midwinterhoornwandeltocht waar duizenden op afkwamen.
Dit jaar wordt het mogelijk nog mooier, want dan wordt op 16 december de Geesterse sjouwtocht georganiseerd.

Op een mooie, onderhoudende wijze werden de leerlingen ingewijd in de geheimen van de midwinterhoorn.
Hij werd bijgestaan door een aantal jonge blazers op de Aloysiusschool.
De betekenis van het gebruik werd toegelicht, maar ook werd verschillende hoorns gedemonstreerd: een natte hoorn, een latjeshoorn, een verlijmde hoorn. Iedere hoorn heeft zo zijn eigen klank. 
Ook het gebruik van verschillende mondstukken werd uitgelegd. 
De kinderen waren helemaal verbaasd hoe de medeleerlingen met de midwinterhoorn overweg kunnen.
Een prachtige opwarmer voor de Geesters sjouwtocht die volgende week vrijdagavond, 16 december, gehouden wordt.


Info sjouwtocht

Er zijn een tweetal prachtige routes uitgezet van 2,5 km. en een route van 5 km. die de wandelaars langs karakteristieke fraaie verlichte Twentse erven voert. De route van 2,5 km is ook voor mindervaliden geschikt.

De routes zijn gemarkeerd door fakkelverlichting en vuurkorven, onderweg worden de wandelaars toe geblazen door diverse midwinterhoorn en jachthoorn blaasgroepen uit Geesteren.

Ook is er een levende kerststal te zien en zal een zanggroep te horen zijn.

De Sjouwtocht begint tussen 17.30 uur en 19.30 uur vanaf Erve Kampboer, Kampboerlaan 6 te Geesteren.

Voor deelname betaalt men € 2,50 inclusief een led-lampje voor de kinderen en aantrekkelijke reductiebonnen die bij de diverse horecagelegenheden langs de route ingeleverd kunnen worden. Deze vertegenwoordigen een waarde van € 8,00

Na de Sjouwtocht is er nog gelegenheid om gezellige samen te zijn bij Zalencentrum Kottink en/of Erve Kampboer.Sinterklaas tevreden over kleine Aloysiaantjes    05-12-2016
Zelfs de ijsberen hadden het vanmorgen koud.
De ANWB was vanmorgen al vroeg op pad om overal de perikelen die vorst met zich meebrengt op te lossen.
Helaas konden ze niet op tijd aan de Haarbrinksweg zijn, waar de sintmobiel vanmorgen rond 8.15 uur de geest gaf.
Gelukkig kwam meester Marcel in zijn cabrio langs en die was wakker genoeg om te weten dat de Sint op weg was naar Geesteren. Een lift werd dan ook aangeboden en Sinterklaas greep deze geste met beide handen aan.
Op het Noaberplein werd de Sint welkom geheten door meester Olaf, omdat de hoofdpiet van de Aloysiusschool nog met autopecht in Fleringen stond. 
Het ging meester Olaf goed af. De Sint had toch voor alle kinderen van de Aloysiusschool een boodschap:"ik hoop dat jullie vooral lief zijn voor elkaar."
Via een erehaag van kinderen bereikte de Sint uiteindelijk de school, onderweg heel veel handen schuddend. 
In de speelzaal van de kleuters nam de Sint plaats op zijn troon om van daar af de lieve kinderen toe te spreken.
Die lieve kinderen beloonden de mooie woorden van Sint met het opvoeren van tal van (huzaren)stukjes.
Sint kon alleen maar blij zijn met zoveel toewijding en overgave. Ook hij besefte zich maar al te goed dat het de laatste dag was van zijn bezoek aan Nederland en dat Madrid nog ver is. Het werd dan ook een morgen van Genieten met een grote G in Geesteren.
Bij zijn vertrek beloofde de Sint dan ook alles in het werk te stellen dat hij volgend jaar weer naar Geesteren komt. 
Van 0-uren contracten is de Goedheiligman niet gediend, hij heeft er een jaartaak aan.
Ook beloofde hij vanavond de laatste jongens en meisjes persoonlijk te verrassen.
Het heerlijk avondje is gekomen. 
Zie het fotoalbum


Voorstellingen Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers    28-11-2016
Afgelopen vrijdag verzorgde de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers op uitnodiging van muziekvereniging St. Caecilia twee voorstellingen voor alle leerlingen van de Aloysiusschool. De groepen 1 tot en met 4 bezochten de voorstelling 'Held?!. Deze voorstelling was een verhaal over de avonturen van ridder Ruben. In het verhaal werd ingegaan op de thema's oorlog en vrede. Het verhaal werd muzikaal omlijst door het orkest. De voorstelling werd afgesloten met een medley van Sinterklaasliedjes.
De groepen 5 tot en met 8 bezochten de voorstelling 'Geeft acht!'. In dit interactieve spektakel werd Zaal Kottink tijdelijk militair terrein en het (strijd)toneel van een militaire ceremonie. In de voorstelling werd ingegaan op (de geschiedenis van) ons leger en de rol van een militair orkest hierbij. Ook kwam onder andere de volgende vraag aan de orde: welk verhaal vertellen veteranen ons? Maar ook: Hoe leuk is het eigenlijk om muziek te maken? De kinderen werden hier op een interactieve wijze bij betrokken met een medley van Kinderen voor Kinderen. Ook werd ingegaan op wat een dirigent doet. Enkele kinderen kregen de kans het orkest te dirigeren. De voorstelling was erg educatief, afwisselend en bijzonder sfeervol. De reacties van de kinderen en de leerkrachten waren zeer lovend "Wat was dit geweldig om mee te maken", aldus een leerkracht.
Kinderen die enthousiast zijn geworden om ook een instrument te spelen in een orkest zijn van harte welkom bij muziekvereniging St. Caecilia. Zie bijgaande flyer van de muziekvereniging.
Zie ook fotoalbum en 


Jill Stokkelaar zegeviert    23-11-2016
Vrijdag 18 november was het weer zover: De spannende finale van de jaarlijkse voorleeswedstrijd in de Zeshoek van de Aloysiusschool.
Veel kinderen uit groep 8 hebben meegedaan aan de voorrondes in de klas. 
Vervolgens zijn er vier kinderen gekozen die mee mochten doen aan deze finale: Sem Krikhaar, Britt Stamsnieder, Jill Stokkelaar en Esmeé Harmelink. 
Het was een lastige opgave, maar uiteindelijk is Jill Stokkelaar als winnaar gekozen door de deskundige jury bestaande uit: meester Tony, meester Olaf, meester Mart, juf Annemiek en juf Carlijn. 
Jill mag nu de school vertegenwoordigen tijdens de vervolgronde van de gemeente Tubbergen. 
We wensen haar heel veel succes!


Bibliotheekvestiging Geesteren    26-10-2016
Aan het begin van dit jaar is duidelijk geworden dat de vestigingen van de bibliotheek in Geesteren en Albergen gesloten gaan worden.
Hier is door de voorzitters van de dorpsraden van Geesteren en Albergen samen met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren, afgevaardigden van de bibliotheek veel over vergaderd.
Het besluit is echter onomkeerbaar. De politiek houdt vast aan de afgesproken bezuiniging van €150.000,-.
Toch zijn er voor beide dorpen nog kansen om een vorm van doorstart te maken, maar dan moeten de schouders eronder.
Komende donderdag spreken de werkgroepen Geesteren 2030 over dit onderwerp.

Persbericht Tubbergen, 25 oktober 2016

Nieuwe kansen voor lezend Albergen en Geesteren
 
‘Als er ergens een deur dichtslaat, gaat er ergens anders een raam open’. Dat gezegde gaat zeker op voor de Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT). Nadat de gemeente een flinke korting aankondigde op de subsidie van SBT, moest het roer compleet om. Na rijp beraad koos SBT voor sluiting van de locaties in Geesteren en Albergen, in combinatie met een optimale en waar mogelijk zelfs verbeterde dienstverlening. 
 
Hoewel de bibliotheekvestigingen in Albergen en Geesteren in hun huidige vorm gaan sluiten, is het zeker niet zo dat mensen in deze dorpen helemaal niet meer terecht kunnen bij de bieb. “Zowel Albergen als Geesteren blijven hun bibliotheekfunctie behouden”, zegt wethouder Roy de Witte. “De manier van dienstverlening wordt alleen anders ingericht: er wordt meer door de inwoners zelf gedaan.”
 
Hoe de nieuwe bibliotheek er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend. “De contouren zijn geschetst, maar we dagen de inwoners uit voor het bepalen van de exacte invulling”, zegt de wethouder. “Dit samen nadenken past binnen het concept Mijn Dorp 2030, waarbij inwoners meer zelf gaan doen en waar mogelijk ondersteuning krijgen van de gemeente. Zo bekijken wij samen met de SBT of het mogelijk is de panden en inboedel over te dragen aan het dorp.”
 
Voor de inwoners was het idee van sluiting aanvankelijk een schok, maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, worden ook de voordelen gezien. “Door de bibliotheken over te dragen aan de inwoners, wordt er meer mogelijk dan alleen het lenen van boeken”, zegt Jeannette Lansink. “Zo kunnen de organisaties die nu gehuisvest zijn in het Parochiehuis in Albergen, na verkoop van dit pand straks terecht in de bibliotheek.”
 
De Stichting Dorpsbelang Geesteren roept inwoners op actief te participeren in het nadenken over- en het uitvoeren van nieuwe concepten in het huidige bibliotheekgebouw. “Wij vinden dat een gebouw met een dergelijke uitstraling in de nabijheid van alle belangrijke voorzieningen niet verloren mag gaan”, aldus Herman Huis in ’t Veld. “Samen werken aan nieuwe concepten, waarbij kinderen de gelegenheid geboden wordt te genieten van boeken, het voor anderen mogelijk maken om boeken te bestellen en op te halen en er wellicht nog één of twee dimensies aan toevoegen. Nadenken over duurzame concepten, de handschoen oppakken.”
 
Op 2 november wordt er om 20.30 uur bij Erve Kampboer in Geesteren en Albergen op 3 november om 20.00 uur in het Cultuurhoes een brainstormsessie gehouden voor bibliotheekleden en inwoners van die dorpen. Op die avonden worden er ideeen verzameld over de manieren waarop de bibliotheek voortgezet kan worden. “We hebben voor beide bibliotheken de ledenaantallen en het leengedrag in kaart gebracht. Op basis hiervan moet het mogelijk zijn om toekomstplannen op te stellen”, verwacht De Witte.
 
 Op donderdag 15 december 2016 sluit de bibliotheek Albergen in de huidige vorm haar deuren en bibliotheek Geesteren vrijdag 16 december 2016. Op deze dagen kunnen leden hun materialen inleveren en afscheid nemen van respectievelijk Yvonne Keizers en Judith Kempers. 
 
 
 
Einde persbericht
 


Tentoonstelling kinderboekenweek    14-10-2016
Donderdagmiddag 13 oktober is voor de kinderen de Kinderboekenweek 2016 afgerond met een tentoonstelling van het gemaakte werk.
In het thema van dit jaar stonden Opa's en Oma's centraal.
Rond dit thema hebben de kinderen hele leuke werkjes gemaakt en aan wie laat je dat dan graag zien? Aan de opa's en oma's en natuurlijk ook aan papa en mama.
Veel opa's en oma's brachten een bezoek aan school en dat leverde hele leuke reacties op. Sommigen waren tientallen jaren niet meer op de Aloysiusschool geweest. "Wat is de school veranderd!", was een veel gehoorde reactie. Direct gevolgd door: "Wat leuk!"
In de gangen en lokalen was het heel gezellig en de kinderen waren trots!
Zie het fotoalbum voor een impressie.


Studiedag 21st Century Skills    28-09-2016
Op maandag 3 oktober gaat het team van de Aloysiuschool samen met begeleiders van OINO van start met een 3-jarig traject.
Het team staat voor de vraag op welke wijze zij het onderwijs van de 21e eeuw op de Aloysiusschool wil vormgeven, passend bij en als doorontwikkeling van het huidige onderwijs.
 
De Aloysiusschool streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2019 te ontwikkelen als een school waar leerlingen zich in toenemende mate zelf verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. De school wil leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw.
Daarom wil het team gericht aandacht besteden aan de 21st century skills, zoals samenwerken, communiceren, ICT gebruik, probleem oplossen en kritisch denken.
 
De leerkrachten mogen op avontuur gaan, samen ontdekken, experimenteren en leren wat werkt in de eigen onderwijsaanpak, waarbij ze geïnspireerd zijn door het leren van de 21e eeuw, Next Generation Learning.
Deze fase van oriënteren is nodig om het team vertrouwen te geven de beweging te gaan maken. Daarbij staat het eigenaarschap van leerkrachten en de eigen onderzoekende houding centraal. 

Het team heeft al diverse bijeenkomsten gevolgd en is enthousiast geraakt over het nieuwe leren.
Tijdens de kick-off bijeenkomst op 3 oktober 2016 geven de adviseurs van OinO praktische voorbeelden van hoe de vaardigheden van de 21e eeuw direct ingezet zouden kunnen worden in de klas. 
Het wordt een spannend en uitdagend traject. 
We houden u op de hoogte.
 


juf Hélène ziet Sarah    10-09-2016
Natuurlijk ziet ze er veel jonger uit, is ze nog steeds jong, fris en fruitig met een stem als een nachtegaaltje, maar de feiten liegen niet: juf Hélène viert vandaag haar 50e verjaardag. 
Een levensgrote Sarah markeert vandaag huize van den Bulk als niet te missen adres. 
Juf Hélène is vanaf heden toegetreden tot de club der wijzen en daar is niets mis mee.
Ze komt in goed gezelschap terecht en we zullen haar, daar waar nodig, af en toe een handje helpen.
Leeftijd mag dan als excuus gelden.
Hélène, een hele fijne dag en nog vele goede jaren in gezondheid en geluk samen met Ronald en de kinderen.
Dat wensen we je toe namens alle Aloysianen.


Opening Schooljaar 2016-2017    09-09-2016
Dinsdag 6 september is het nieuwe schooljaar op de Aloysiusschool feestelijk geopend.
Het nieuwe schooljaar brengt best veel veranderingen met zich mee, want voor het eerst werkt de Aloysiusschool met een continurooster.
Alle kinderen kwamen deze dag bijeen voor een viering in de kerk onder leiding van meester Paul Falkmann. 
Alleen de groepen 8 waren door een andere afspraak verhinderd.
Het thema was "laat ook op school de zon schijnen".
Er werd door de kinderen gebeden en gezongen.De hele dag stond in het teken van duurzaamheid. De Aloysiusschool heeft op meerdere terreinen duurzame ambities. 
Zo was er in elke groep een uitleg van medewerkers van ROVA met betrekking tot het duurzaam scheiden van afval.
Dat gebeurt thuis, maar op school nog veel te weinig. Hier wordt in de komende tijd aandacht aan besteed op school zodat ook op school gewerkt wordt het duurzaam scheiden van afval. 

Op de parkeerplaats aan de L. ten Catelaan stond een grote truck van OTIB. In deze truck van 19 meter lang, twee verdiepingen hoog met uitbouwen naar de zijkant, konden de kinderen van de groepen 6 t/m 8 kennis nemen van verschillende vormen van techniek.
De wagen was aangeboden via Meinders Installatiebedrijf.

Om 12.30 uurvond op het Noaberplein een feestelijke opening plaats.
In het voorjaar zijn op het dak van de school zonnepanelen en een windrotor geplaatst.
In het eerste deel werd dit benadrukt door een Ren je rot-spel met medewerking van wethouder Tom Vleerbos. 
De winnaars mochten een confettiekanonnetje bedienen, waarmee de zonnepanelen officieel geopend werden. 
Onder leiding van Sanne Loohuis van dansschool LaStesa werd gedanst op de klanken van "Walking on sunshine".

De zonnepanelen zijn tot stand gekomen op initiatief van de werkgroep Duurzaam Geesteren.
De financiële middelen zijn bijeengebracht door de gemeente Tubbergen (Cogasgelden), Rabobank NW Twente, Stichting Dorpsbelang Geesteren en Enexis. 
De installatiebedrijven Wesselink Buunk, Meinders Installatiebedrijf en Nijkamp Installaties hebben het project gezamenlijk gerealiseerd. 
Vertegenwoordigers van de commissie Duurzaam Geesteren, de sponsoren en de installatiebedrijven werden door de kinderen met applaus beloond voor de gezamenlijke inspanning.
Kinderen, leerkrachten en ouders hopen dat het een mooi schooljaar mag worden.
Zie ook het fotoalbum

 


Schoolreisje groepen 7 2016    23-06-2016
De groepen 7 zijn donderdag 16 juni op schoolreisje geweest naar de Voshaar Outdoor in Eibergen.
Er zijn heel veel foto's gemaakt door een enthousiaste vader.
Hierbij de link naar de foto's: FOTOALBUM
 


Kinderjuryprijzen uitgereikt    07-06-2016
De Kinderjuryprijs 2016 is vanmiddag uitgereikt aan:
Sophie Haarhuis, Stijn Wigger, Romy Wesselink, Guusje ter Horst, Pim Lohuis, Mart Krikhaar, Duncan Petre, Sem Meinders, Meike Oosting, Marre Harmelink en Pepijn Lenferink.
Deze kinderen hebben dit jaar met heel veel inzet en plezier gelezen in de Kinderjury-boeken 2016. 


Vogeltjes maken voor Hendrik    30-05-2016
Vrijdagochtend 27 mei hebben de kleuters een leuke workshop gehad van kunstenaar Saskia Griepink uit Tubbergen.
De kleuters hebben allemaal vogels (vriendjes) gemaakt voor Hendrik de vogel, zodat hij zich niet meer eenzaam voelde. 
Het fotoalbum laat prachtig zien hoe de kinderen zich inleefden.


Succes Aloysius op Badmintontoernooi    09-05-2016
Aloysiusschool winnaar Gemeentelijk Schoolbadmintontoernooi 2016 
Op zaterdag 30 april vond de vierde editie van het Gemeentelijk Schoolbadmintontoernooi plaats.
Het toernooi georganiseerd door badmintonvereniging Sjuttol werd gehouden in de Burg.Verdegaalhal te Tubbergen.
Er deden 36 kinderen van diverse scholen in de Gemeente Tubbergen mee uit de groepen 5 t/m 8.
Ondanks dat het aantal deelnemers iets minder was dan voorgaande jaren, dit waarschijnlijk te wijten is aan de vakantieperiode,  werd er fanatiek gestreden en was het een gezellige middag.
In de poule van de kinderen uit groep 5/6 werd de finale gespeeld door: Max Reekers/SiemBusscher van De Wiekslag Tubbergen en Fleur Weber/Diede Woudstra van De Aloysiusschool Geesteren. Deze wedstrijd werd gewonnen door de dames van de Aloysiusschool Geesteren. 
 
Ook de teams van de groepen 7/8 streden fanatiek om de titel. Na de poulewedstrijden stonden in de finale: Jochem Luttikhuis/Sem Weghorst van De Wiekslag Tubbergen en Jurgen Meyer/Bas Maathuis van de Aloysiusschool Geesteren. In deze spetterende eindstrijd werd er heel nipt gewonnen door ook het team van de Aloysiusschoolf!
Beide bekers gaan net als vorig jaar weer mee naar Geesteren, proficiat allen!
Alle jongens en meisjes die hebben deelgenomen hebben het fantastisch gedaan, we zien jullie volgend jaar heel graag terug!


Koningsspelen, fijn genieten en gezond bewegen    22-04-2016
Wat een fijne dag!
Een aantal ingrediënten is de basis voor een hele fijne dag: goed geluimde kinderen, een perfecte organisatie, goede ondersteuning van ouders en een heerlijk voorjaarszonnetje.
Alles was aanwezig, in ruime mate.
De Koningsspelen 2016 werd begonnen met een heerlijk ontbijtje. In iedere klaslokalen zaten drie groepen die geleid werden door de oudste kinderen, die zich echt verantwoordelijk toonden voor de allerkleinsten. Een mix van groep 1 t/m 8 en wat werkte het goed. Heerlijke staaltjes van elkaar helpen: een jongen uit groep 8 die voor een kleintje een beschuitje smeert en versiert met muisjes.
Na het ontbijt togen de kinderen naar het Noaberplein. Onder leiding van Sanne van dansschool LaStesa uit Almelo werd door de hele school de Koningsdag 2016 opgevoerd. Daarna gingen de groepen uiteen voor een spelcircuit op de 4 pleinen. Van spekhappen tot blikgooien en de mix van vel balspelletjes, het was er allemaal.
Na de middag pauze was er een goed georganiseerd event op de Peuverweide: basketballen, kastie, handballen, voetbal, de kinderen genoten.
Tussendoor een lekkere appeltje en een glaasje ranja op het terras van STEVO: gezelligheid.
Na deze dag is er niet zoveel meer te wensen: een fijne vakantie en dat het volgend jaar ook mag gebeuren onder een stralende oranjezon!
Zie het fotoalbum


Bezoek aan dierenarts    18-04-2016
Op donderdag 14 april heeft groep 1b in het kader van het MOP project, een bezoek gebracht aan Markgraven Dierenartsen in Harbrinkhoek.
Susan en Annet hebben ons van alles over de praktijk verteld en laten zien.
We zijn in de spreekkamer geweest, de operatiekamer hebben we gezien en we mochten ook nog kijken waar de kleine huisdieren weer wakker worden.

In de apotheek stonden heel veel medicijnen en koelkasten en  Annet liet  ons een kooimagneet zien die bij een koe in de bek gestopt wordt als ze last heeft van scherpe voorwerpen in haar maag.
Daarna hebben we ook nog even bij het röntgenapparaat gekeken en mochten we hele zware handschoenen aandoen.
Het was een leuke ochtend en we hebben veel geleerd en gezien.
Annet en Susan namens groep 1b bedankt.


Voorbereidingen voor Koningsspelen in volle gang    12-04-2016

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. De Koningsspelen vinden dit  jaar plaats op vrijdag 22 april 2016, de laatste vrijdag voor de meivakantie.. 
Ook voor de leerlingen van de Aloysiusschool wordt deze dag georganiseerd. Deze dag komt in de plaats van de sportdag die begin juni altijd op de agenda stond.

De Koningssportdag vormt weer het hart van deze vrolijke en sportieve dag en wordt voorafgegaan door een goed, maar bovenal feestelijk Koningsontbijt.

Alle leerlingen worden net als altijd om 08:30u op school verwacht. Hoe de dag verder zal verlopen, staat hieronder vermeld:
08.30 uur    Alle kinderen starten met het koningsontbijt. 
09:30 uur    Officiële opening Koningsdag 2016 op het Noaberplein  door de 
ingestudeerde dans.
09:45 uur    Starten spellen circuit voor alle groepjes        
12.00 uur    Einde van de ochtend (1 t/m 4 ‘s middags vrij).
13:20. uur    Groepen 5 en 6 komen op school en gaan  gezamenlijk richting Stevo.
        Groepen 7 en 8 gaan rechtstreeks naar Stevo.
13.30 uur    De groepen 5 t/m 8 starten sportactiviteiten. .
15.30 uur    Eind van de Koningsspelen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie !

Dit jaar heeft Kinderen voor Kinderen opnieuw een vrolijk en opzwepend liedje gemaakt met als titel ‘Hupsakee!’ De dans van dit leid, zal om 09:35uur op het Noaberplein worden uitgevoerd. Met behulp van de instructievideo die te vinden is op internet kunnen alle kinderen alvast oefenen, zodat iedereen helemaal klaar is voor de start van de Koningsspelen 2016.
 Kinderboekenschrijver Emiel de Wild bezoekt groepen 8    11-04-2016
Maandag 11 april heeft kinderboekenschrijver Emiel de Wild op uitnodiging van de TOF en de bibliotheek een bezoek gebracht aan de groepen 8.
Maar liefst 5 schrijvers bezoeken op deze dag de Tubbergse basisscholen.

De schrijvers zijn uitgenodigd in het kader van De Nederlandse Kinderjury en hebben allemaal een boek geschreven dat meedingt naar De Prijs van het beste kinderboek geschreven in 2015. Meer informatie is te vinden op www.kinderjury.nl.
De bibliotheek heeft enkele weken voor het bezoek een collectie boeken samengesteld voor in de klas, zodat de kinderen van te voren de boeken al kunnen lezen. Soms komen ze in aanraking met boeken die ze misschien nooit zouden kiezen!

Op een boeiende manier maken de kinderen kennis met een beroemde schrijver en hun werk. Het bezoek is namelijk een perfecte manier om vooraf boeken te lezen van de kinderboekenauteur en te bedenken waarom een verhaal op deze manier is geschreven, want de kinderen krijgen nu de kans om al hun vragen aan de schrijver te stellen. Vragen die alleen de auteur kan beantwoorden.

Emiel de Wild nam de kinderen op een boeiende manier mee door stukken uit zijn boek voor te lezen. Ook legde hij de kinderen uit welke partijen allemaal nodig zijn als het manuscript klaar is. 
Voor de kinderen zal de schrijver met hoedje nog vele jaren in herinnering blijven.


Aloysiusschool op Geesteren-Een    08-04-2016
Dank zij de speciale hulp van de programmeur van Schoolsunited is er ook een rss-feed ontwikkeld die het mogelijk maakt dat het nieuws van de Aloysiusschool op de website van Geesteren-Eén verschijnt. 
Hierdoor krijgen we als school de mogelijkheid om nieuws van school te delen met een breder publiek. Iedereen die in Geesteren geïnteresseerd is, zal dus ook kennis kunnen nemen van hetgeen op de Aloysiusschool gebeurt.
Dit gaat na publicatie op de site van school volkomen automatisch. 
Directeur Paul Falkmann is blij met deze extra mogelijkheid. 
 


Bezoek aan de Geesterse molen    07-04-2016
Donderdag 7 april hebben de groepen 4 in het kader van het MOP-project een bezoek gebracht aan de Grote Geesterse Molen. De rondleiding werd verzorgd door molenaars Wim de Ruiter en Jan Janssen. Op enthousiaste wijze werden de kinderen mee teruggenomen in de tijd. Zoals op de foto’s te zien is luisterden de kinderen vol verbazing over  hoe de molen vroeger in gebruik werd genomen. Een erg leerzame ervaring. Zaterdag 14 mei is de Nationale Molendag waar kinderen nogmaals met hun ouders een kijkje kunnen nemen bij de Grote Geesterse Molen.

Circus Canisius    07-04-2016
Op woensdag 6 april j.l. zijn beide groepen 3 naar de circusvoorstelling op het Canisius in Almelo geweest. Deze voorstelling werd gegeven door examenleerlingen van het Canisius (HAVO en VWO). Het thema van het circus was "Jungle Book".  Het was een leuke voorstelling met clowns, acrobaten, dansers, dieren, goochelaars, etc. De leerlingen waren erg enthousiast, het was een geslaagde ochtend!
Zie de foto's voor een sfeerimpressie van deze ochtend.


Een bijzondere vrijwilliger    06-04-2016
Leerkrachten lopen met haar weg!
"We hebben al meer dan 12 en een half jaar zo'n goede vrijwilliger in ons midden! Die verdient aandacht."
Bij het horen van de naam wordt het helemaal duidelijk: Lisette Busscher-Wildemors. Ze is al jaren zo'n vertrouwd gezicht op school dat het eigenlijk niet opvalt dat ze er al zo lang is.
Met heel veel liefde en zorg is ze al jaren leesmoeder, begonnen toen haar oudste in groep 4 zat.
Die jongen heeft al lang de volwassen leeftijd bereikt, maar ma is er nog steeds.
3x per week helpt ze met het bijstaan van de kinderen als leesmoeder: 2x in groep 3 en 1x in groep 4. 
Altijd komt ze, altijd is er de aandacht end e ondersteuning voor de kinderen. 
Ze weet precies wanneer er gelezen wordt en als ze toch op het dorp is, combineert ze het soms met extra ondersteuning, omdat ze precies weet wanneer er gelezen wordt. 
Voor schooltijd staat ze altijd op een vertrouwde plek op de speelplaats, toezicht houdend op de kinderen. 
Op donderdag 7 april ziet ze Sarah. "Ze komt bij de club der Wijzen", zo zeggen de grijzen.
Wij zijn dankbaar dat ze al jaren zo wijs is, dat ze beseft dat goed lezen heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling en eigenwaarde van de kinderen.
Lisette, bedankt voor je inzet en we wensen je een hele fijne dag toe en dat er nog heel veel jaren in een goede gezondheid mogen volgen. Proficiat met je verjaardag. 
Bedankt namens alle Aloysianen!

 


Meisjes genieten van het schoolvoetbaltoernooi    31-03-2016
Woensdagmiddag 30 maart hebben 3 teams met stoere meiden uit de groepen 8 van onze school deelgenomen aan het gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi op 't Lankamp in Vasse.
Bij de meiden is er veel beleving te bespeuren, grote inzet en op de techniek kan vaak nog wat bijgeschoold.
Bijzonder is om de emotie te proeven: zwaar teleurgesteld zijn bij het missen van een kans, een traantje wegpinken als je uitgeschakeld wordt.
Kom dan even niet aan met het motto: "Deelnemen is belangrijker dan winnen..." Achteraf bekeken hebben de meisjes van de Aloysiusschool leuk deelgenomen en waren de meningen verdeeld of ze nu derde of vijfde zijn geworden. Derde volgens de meester en vijfde volgens de krant. 
Volgend jaar gaat het er vast en zeker echt om spannen. 


Veel enthousiasme kinderen voor sponsorloop    23-03-2016
Met ontzettend veel enthousiasme gingen de kinderen van start bij de sponsorloop 2016.
Het aftellen vanaf 10 was voor de kinderen toch aanleiding om bij drie al van start te gaan.
Het was tekenend voor de beleving van de kinderen: nog een uurtje lopen, nadat ze ook al vele uren in de weer geweest zijn om het geld bij elkaar te sprokkelen: "Mevrouw, meneer, wilt u mij sponsoren? " Talloze keren werd er aangebeld en dat vriendelijk verzoek wordt vrijwel altijd beloond met een gift. 
De kinderen lopen voor de Stichting Matamba die geld bij elkaar haalt voor projecten voor meisjes in achterstandssituaties in Tanzania. Een heel nobel doel, waarbij het geld ook echt op de locatie terecht komt.

Tijdens de loop brak ook het zonnetje nog even door als teken dat het voorjaar er toch echt aankomt.
De belangstelling van de zijde van ouders, opa's en oma's was uitstekend te noemen.
Ook de bemanning van de stempelpost en de ranjapost was uitstekend te noemen. Meneer Laarman zorgde weer voor prima geluid!
De MOV kan terugkijken op een geslaagde editie 2016. 
 


Communicantjes bij de bakker    18-03-2016
Dinsdagmorgen 15 maart hebben de kinderen van groep 4 een bezoek gebracht aan bakkerij de Kraai. Dit ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.
De kinderen werden bij aankomst al opgewacht door bakker Gregor. Allereerst werd samen met de kinderen besproken wat er zoal nodig is om een brood te bakken. Daarna zagen de kinderen hoe dat in zijn werk gaat in de bakkerij. Enthousiast werd hier door Gregor over verteld. De kinderen luisterden aandachtig. Hierna mochten de kinderen zelf aan de slag. Een aantal kinderen leek het ook wel wat om bakker te worden. Tot slot werd bakker Gregor bedankt voor het leuke bezoek.  


Aandachtig gehoor voor Frank van den Oetelaar    16-03-2016
Dinsdag 15 maart is de jaarlijkse informatieavond voor de ouders gehouden op de Aloysiusschool.
Het was mooi om te zien dat er goede belangstelling was voor deze avond.
In het eerste deel gaf meester Paul Falkmann uitleg over hoe het proces om te komen tot de invoering van een continurooster gelopen is. Hij legde uit waarom uiteindelijk gekozen is voor het 5 gelijke dagen model, waarbij een schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.
Vooraf hadden de ouders vragen kunnen stellen en de beantwoording van deze vragen was meegenomen in de presentatie.
Er werd door de ouders geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op de avond zelf nog schriftelijke vragen in te dienen.
Volgend schooljaar wordt het continurooster ingevoerd. In de loop van dat jaar zal er een evaluatie gehouden worden, om in beeld te krijgen waar zaken nog verfijnd moeten worden.

Na een korte pauze mocht Frank van den Oetelaar van 21st Century Skills het woorde nemen. 
Afgelopen herfst heeft het team een studiemiddag over dit onderwerp gevolgd en het enthousiasme onder de teamleden is van dien aard dat ze voornemens zijn om met ingang van volgend schooljaar een traject in te gaan, waarna accenten behorende bij 21st Century Skills beter naar voren gaan komen in het onderwijs.
Daarbij moet gedacht worden in termen van: samenwerking, kennisconstructie, gebruik van ICT bij leren, probleemoplossend denken en creativiteit, planmatig werken.
Aanvullend komen aspecten als communicatie, burgerschap en en flexibiliteit aan de orde. Het kind met zijn of haar talenten en interesses komt meer centraal te staan. 
In een boeiend betoog afgewisseld met "werkmomenten" werden de aanwezigen meegenomen in zaken die in deze eeuw al veranderd zijn en zaken waarvan mag worden aangenomen dat ze vrijwel zeker een rol gaan spelen. 
Zo werd duidelijk dat de smartphone nogal nadrukkelijk ons leven aan het veranderen is. Aandacht was er voor de wijze waarop met een dergelijk apparaat gecommuniceerd wordt en daar was niet iedereen in de zaal even positief over.
Frank van den Oetelaar ziet het als een taak van het onderwijs om de kinderen te wijzen op de ongewenste vormen en momenten. 
Voor de komende tijd verwacht Frank veel van Virtual Reality in combinatie met een hololens. 
Kinderen worden ondergedompeld in levensechte ervaringen: bv. rondlopen in een Romeinse stad, waarbij ze a.h.w. het gevoel hebben hier zelf aan deel te nemen. 
Ook 3d-printing en robotisering zullen een steeds belangrijker rol innemen. 
Dit maakt dat docenten in het onderwijzen van kinderen hierop moeten inspelen om ze echt voor te bereiden op de toekomst.
Het is aan de leerkrachten van de Aloysiusschool om de uitdaging op te pakken.
Het onderwerp is nadrukkelijk geagendeerd.
De toespraak maakte wel wat los want heel wat aanwezigen stonden na afloop nog na te praten. 
 


Lucia ziet Sarah    13-03-2016
Onze Lucia is 50 jaar jong geworden
Lucia is onze top-vrijwilligster op de Aloysiusschool.
Al jarenlang is ze actief op de Aloysiusschool in de kopieerruimte die zelfs naar haar vernoemd is.
In ons netwerk worden de printers benoemd met Lucia-kleur en Lucia Zwart-wit en iedereen weet waar de afdruk te halen is. En heel vaak worden de kopieën al door haar gebracht. 
Vandaag, zondag 13 maart is ze 50 geworden en we zijn heel erg blij voor haar en voor haar man Richard: van harte proficiat met de 50e verjaardag.
We hopen dat er heel wat jaren bij mogen komen.
Dat wensen namens de Aloysiusschool onze Lucia toe!

 


Ouderavond op 15 maart    07-03-2016
Op dinsdag 15 maart wordt op de Aloysiusschool de jaarlijks ouderavond gehouden.
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Zeshoek.

In het eerste deel zal meester paul Falkmann tekst en uitleg geven over het continurooster zoals dat in het afgelopen half jaar uitgewerkt is. 
In een brief hebben ouders al kunnen lezen wat deze uitwerking behelst,m aar het is altijd goed hier nader op in te gaan om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Rond 20.00 uur zal Frank van den Oetelaar het woord nemen.
Dhr. van den Oetelaar is de man achter http://www.21stcenturyskills.nl/

Hij heeft afgelopen najaar een heel inspirerende studiemiddag verzorgd voor het team.
Deze middag gaf zoveel in spriratie dat teamleden hebben aangegeven hier in het komende jaar mee verder te willen.
Het team vindt het van het grootste belang dat ook de ouders meegenomen worden in het proces.
Hoe hebben veranderingen die plaatsvinden in onze maatschappij hun uitwerking op het leren van kinderen?
In hoeverre moeten we kinderen anders en beter voorbereiden op de toekomst?
Welke skills hebben kinderen nodig, wat wordt in de toekomst van hen gevraagd?
Op deze vragen wordt getracht een antwoord te geven.

We zijn ervan overtuigd dat deze spreker u veel inspiratie gaat geven.
Geef u daarom op via deze   link


Spetterend carnavalsfeest Papsleefkes    05-02-2016
Lekkere snoepjes winnaar bij de één - en tweelingen. Groep 8 dolgelukkig met eerste prijs bij de wagens en groepen.

Het was letterlijk en en figuurlijk een spetterend carnavalsfeest voor de kleine Papsleefkes.
Al een paar jaar begint de viering van het schoolcarnaval met een optocht door Geesteren. 
Dankzij de medewerking van het Peleton, de Kroegtijgers en de leden van carnavalsvereniging de Papsleefn kan deze optocht met alle kinderen en juffen door de straten van Geesteren trekken. Steeds meer belangstellenden slaan met veel plezier deze alsmaar uitdijende optocht gade. Maar wat was het jammer dat deze editie geteisterd werd door een enorme plensbui.
Toch waren de kinderen zeker niet uit het veld geslagen door deze tegenslag, integendeel ze genoten net als de toeschouwers van dit prachtige bonte spektakel.
Daarna waren eerst de kinderen van de groepen 1 t/m 4 uitgenodigd voor een schitterend gala in zaal Kottink, waarna later in de morgen de kinderen van 5 t/m 8 welkom geheten werden.
Meester Paul en vorst Leon Oosterik beten het spits af, waarna een keur van artiesten de bühne betrad.
Aan de kindergala verleent ook een aantal artiesten van het "grote" gala hun medewerking, waardoor er door de afwisseling met de groepen kinderen een heel feestelijk gheel ontstaat. Dankzij de medewerking van Bart Kobes en Remco Olimulder werden de artiesten ondersteund met muziek, beeld en een lichtshow.
Natuurlijk betraden prins en adjudant een paar keer het podium. 
In de grote moppenshow van groep 3 werd aangetoond dat Prins Martin en adjudant Bas nog veel kunnen bijleren, want ze hadden geen enkele vraag goed. 
De dansmariekes senioren en junioren lieten zien waarom ze prijzen in de wacht wisten te slepen tijden het Dansmariekesfestijn in Fleringen. In beide voorstellingen was het optreden van de leerkrachten toch wel het hoogtepunt. De voorstelling van de leerkrachten van de bovenbouw was zondermeer hilarisch te noemen.
De Kroegtijgers en het Peleton gaan als vrienden met elkaar om. Dat werd weer aangetoond door de gezamenlijke prijsuitreiking op het podium. De prijs voor de kleine groepen ging naar de "Lekkere snoepjes", groep 8b won de prijs bij de grote wagens met de uitbeelding van Sneeuwwitje en Eucalypta. In beide gevallen ging het om waardebonnen beschikbaar gesteld door HOPJE Verhuur.
Er werden ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan prijzen uitgereikt voor de kinderen die het mooist gekleurd hadden. Anouk Hemmer maakte de leukste selfie met een "kroegtijger".
Carnaval in Geesteren is begonnen. De Aloysiusschool wenst iedereen fijne dagen en veel gezelligheid.

Link naar fotoalbum


juf Annelies viert Sarah    14-01-2016
Gisteren stonden er allemaal omaatjes en opaatjes voor de deur van school. Wat was er aan de hand?
Nou, juf Annelies vierde met de kinderen haar vijftigste verjaardag.
Ze werd verrast door 27 mini Sarah's en Abrahammen die met een roos in hun hand en een grote Sarah krentewegge op een kar, al zingend de klas binnen kwamen.
Samen hebben ze een feestelijke dag gehad.  
Juf Annelies, nogmaals van harte gelukgewenst!


Mooi afscheid meester Leo    08-01-2016

Kiek 'm Goan....
Voor veel Geesternaren is deze spreuk misschien wel bekend. Het is de spreuk die achter op de Prinsenwagen staat van de Papsleef'n. 
Vanmorgen was het afscheid van meester Leo en dat afscheid kende bij aanvang voor meester Leo Hemmer en zijn vrouw Agnes een geweldige verrassing.
Meester Leo en zijn echtgenote zouden worden opgehaald, maar als dan als verrassing een Prinsenwagen voor je huis parkeert met daarin de Papsleefnkapel - waarvan meester Leo zelf lid is -  en een stoet van een zestigtal kinderen, dan doet dat wat met een mens.
Meester Leo was tot tranen toe geroerd, mede toen hij zag dat zijn 3 zonen ook tussen zijn medemuzikanten stonden. 
Het werd een zegetocht naar school in de grote Papsleeflepel en met begeleiding van de kapel.
Na aankomst volgde een hele mooie ontvangst met erebogen, een woordje van meester Paul en samenzang van alle kinderen.

Onder leiding van dansgroep LaStesa leerden de kinderen uit de groepen 5a en 6a een hele leuke dans.
Na de pauze werd deze dans samen met de overige groepen opgevoerd. Na afloop volgde een traktatie voor alle kinderen.
Natuurlijk waren er cadeaus voor de collega die vandaag na 41,5 jaar zijn onderwijsloopbaan afsluit.
Een loopbaan die het best gekenschetst wordt door de woorden: zorg, toewijding, vakmanschap.
We gaan Leo missen, maar we hopen hem nog heel vaak en heel lang in een goede gezondheid te mogen begroeten.
Leo, Agnes, het ga jullie goed!
Bedankt voor de vele fijne jaren van collegialiteit!
 


Afscheid van een bevlogen vakman    02-01-2016

Vrijdag 8 januari 2016 wordt in de annalen bijgeschreven als de dag waarop meester Leo Hemmer afscheid neemt van de Aloysiusschool. In de beleving een feestelijke dag, omdat een loopbaan bekroond wordt met een mooi afscheid, maar ook een dag die een weemoedig gevoel oproept: afscheid nemen van een betrokken collega waarmee je je verbonden voelt is ook een beetje zwaar.
In 1974 startte zijn onderwijsloopbaan aan de Heeckeren-school in Goor.
Na een half jaar  maakte hij de overstap naar zijn geboorteplaats omdat er een vacature aan de Mariaschool ontstond.
Meester Leo is 1 januari 1975  van start gegaan aan de “meisjesschool” die toen nog onder leiding stond van zuster Alacoque. 
Het waren jaren waar nog steeds met veel plezier aan teruggedacht wordt, temeer daar er door het vertrek van oudere collega’s een bijzondere mix ontstond van een aantal jonge “honden” met een aantal oudere zusters. 
Ondanks de leeftijdsverschillen en het verschil in achtergrond en beleving werd er met elkaar een band gesmeed die goed aanvoelde en de basis werd voor tientallen jaren met elkaar optrekken in een veranderend onderwijslandschap.
Meester Leo was honkvast: in 1985 ging de Mariaschool op in de Aloysiusschool. Aan deze school bleef meester Leo de rest van zijn carrière verbonden.
Meester Leo gaf in de loop der jaren aan verschillende groepen en aan heel wat kinderen les.
Zeker meer dan 1000 kinderen moeten in de loop van de jaren les van hem hebben gehad.
Meester Leo had zorg voor de kinderen die hem toevertrouwd waren, probeerde altijd te komen tot optimale prestaties, waarbij hij aandacht voor de lesstof afwisselde met mooie momenten van zang of gewoon even een grapje. 
Voor meester Leo is de ijver voor het vak niet iets bijzonders: het is voor hem het doen van zijn taak, waarvoor hij aangesteld is. Dat anderen respect, waardering en ook bewondering hebben voor zijn onvolprezen inzet en vakmanschap  is een loftuiting die hij ongewenst acht, omdat het hoort bij de taak waarvoor een onderwijsman of -vrouw aangesteld is. 
De uitingen over zijn afscheid worden dan ook op zijn verzoek sober gehouden. 
Toch wordt het een feestelijke dag, dat mogen we verklappen. 
Meester Leo en zijn Agnes worden op gepaste wijze opgehaald van huis. 
Rond 8.30 uur komen ze aan bij school als begin van een feestelijke dag. 
We wensen meester Leo, Agnes en zijn kinderen een fijne dag toe, waarbij we niet onder stoelen of banken willen steken dat er veel waardering is voor meester Leo en de wijze waarop hij zijn taak ingevuld heeft. 
Of hij het nou goed vindt of niet :-) 
 Opbrengst Serious Request    18-12-2015
De actievoerders van de Aloysiusschool staan er enthousiast bij.
Een groot compliment verdienen de leerlingen die zich spontaan ingezet hebben voor Serious Request. 
Het was een spontaan initiatief van de leerlingenraad en de kinderen hebben de acties helemaal zelf opgezet.
Wat geweldig dat onze leerlingen zich zo betrokken voelen!
De opbrengst van de actie is bedoeld voor de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogsgebieden.
Klik hier voor meer info
De opbrengst van de acties door de kinderen is €1764,92 
Gezamenlijk hebben de leerlingen van de leerlingenraad samen met meester Olaf en Mireille het bedrag gestort.
 


Project Zon op school kan doorgaan    18-12-2015
De afgelopen tijd hebben we ons ingezet om de financiering rond te krijgen voor het project "Zon op school".
Op het dak van de Aloysiusschool zullen zonnepanelen en een windcollector geplaatst worden. Een zonneboiler wordt ook aangesloten. In de hal van de school moet een display komen zodat kinderen, leerkrachten en ouders kunnen zien wat er geoogst wordt aan zon en wind.
Leden van de Rabobank konden stemmen op ons project en daarmee de hoogte van het bedrag bepalen.
Dat is gelukt, want deze week mochten bericht ontvangen dat we uit het Raboprojectenfonds €5000,- ontvangen. Een geweldig mooi bedrag dat het mogelijk maakt tesamen met de al beschikbare financieringsbronnen het project in 2016 uit te voeren.
Hiermee hopen we de kinderen en ouders bewust te maken van het rendement van alternatieve energiebronnen. 
Het project is opgesteld door de werkgroep Duurzaam Geesteren.
De Aloysiusschool dankt de leden van de Rabobank voor de stemmen. Op 11 jnauari mogen we met groot genoegen een cheque van de Rabobank in ontvangst nemen. 

 


Kerstviering 2015    18-12-2015
De Aloysiusschool mag terugkijken op een heel goed geslaagde kerstviering.
Het format was ten opzichte van vorige jaren wat gewijzigd. 
Alle voorstellingen vonden plaats tussen 5 en 6 en tussen 6 en 7 werd in de hele school heerlijk gedineerd.
De kleuters voerden hun kerstspel weer op in de kerk, de groepen 3, 4 en 5 waren in de Zeshoek voor een mooie voorstelling. 
De groepen 6, 7 en 8 bezochten de diverse kersttaferelen die opgevoerd werden bij Erve Kampboer en in de Peuverhoek.
Het was een sfeerijk geheel.
Voor het eerst namen alle kinderen deel aan een buffet verzorgd door de ouders. Wat was er heerlijk gekookt, gebakken en gebraden. De kinderen genoten van het heerlijke eten.
De Aloysiusschool wenst iedereen een heel gelukkig kerstfeest, eengode jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2016. 

De link naar het fotoalbum


Pietengym 2015    30-11-2015
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben pietengym gehad in de gymzaal. Er waren 9 enthousiaste pieten om te helpen bij alle oefeningen. De kinderen hebben genoten en iedereen heeft het pietendiploma behaald!

Voorleeswedstrijd 2015    30-11-2015
Afgelopen vrijdag (27-11) kon je een speld horen vallen in de zeshoek. Leerlingen uit de groepen acht streden om de titel “Voorleeskampioen” van de Aloysiusschool. 
Per groep mochten twee kinderen die waren gekozen door de klas mee doen aan deze wedstrijd. 
Het niveau lag dit jaar erg hoog en het was dan ook een genot om naar deze kinderen te mogen luisteren.
De driehoofdige jury bestaande uit:  meester Tonny,juf Malak en juf Carlijn, koos Reinier Wulferink als winnaar. 
Reinier mag nu mee doen aan de kwartfinale die plaats zal vinden in Tubbergen. Hier strijden de schoolwinnaars van de gemeente Tubbergen om door te mogen naar de provinciale voorleesronde.
We wensen Reinier erg veel succes!


Voorleeswedstrijd 2015    27-11-2015
Een zestal kinderen heeft gestreden voor de titel 'Voorleeskampioen Aloysiusschool' op vrijdag 27 november j.l. 
De deelnemers Jonne, Emma, Calum, Reinier, Youki en Romee lazen een fragment uit een zelf gekozen boek voor. De 4-koppige jury bestond dit jaar uit meester Tonny, juf Malak, juf Carlijn en juf Alice. Zij beoordeelden de kinderen op o.a. stemgebruik, verstaanbaarheid, tempo en het overbrengen van emotie. 
Alle kinderen waren waardige deelnemers op het podium.
Zenuwachtig waren ze wel, maar na het introduceren van hun boek, ging de rest als vanzelf. Het publiek heeft geboeid geluisterd naar de lezers op de 'troon'. Het eindoordeel kwam van de jury; degene die uiteindelijk met de meeste punten uit de bus kwam was Reinier Wulferink!
De andere deelnemers eindigden gezamenlijk op de tweede plaats. 
Reinier van harte proficiat en succes in Tubbergen tijdens de kwartfinale! Voor meer foto's ziefotoalbum


Clowntjes uit de coulisse    19-11-2015
Donderdag 12 november hadden de kinderen van de groepen 4 een voorstelling van de muziekschool 'Clowntjes uit de coulisse '. Tijdens de voorstelling werden de kinderen met behulp van een rode neus omgetoverd tot clowns.
Al snel zaten de kinderen in hun rol en werd de clown op veel verschillende manieren uitgebeeld.
Tot slot kwam de circusdirecteur en moest ieder groepje een voorstelling geven van een clown.
Het was een leuke ochtend vol drama. Zie fotoalbum


Schoolgids online    19-11-2015
De schoolgids 2015-2016 staat online.
In de schoolgids staat alle belangrijke informatie van de Aloysiusschool op een rijtje.
We wensen u veel leesplezier.
De link naar de pagina: schoolgids


Mogen we uw stem?    10-11-2015
Beste ouders, abonnees, oma's, opa's, alle sympathisanten die lid zijn van de Rabobank,

We zijn als school al een langere periode bezig, samen met de commissie Duurzaam Geesteren, om een project Duurzame School opgestart te krijgen. 

We willen op het dak van de school aan de zijde van de Vriezenveenseweg een drietal energievormen plaatsen.
Het gaat om een aantal zonnepanelen, een zonneboiler en een windmolen, die windenergie oplevert.
De oogst, de opbrengst, wordt zichtbaar gemaakt op een display in de hal. Kinderen, ouders, bezoekers kunnen dit zien.

De kinderen krijgen aantrekkelijke lessen aangeboden die hen meer bewust maakt van wat deze duurzame energiebronnen kunnen opleveren.
Meer info vindt U op de website van Duurzaam Geesteren

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben we een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.
Daarna hopen we zo snel mogelijk over te gaan tot de uitvoering.

Leden van de Rabobank kunnen het bedrag verhogen door een stem uit te brengen op het project.
Vanaf dinsdag 10 november is een speciale stemsite voor het Projectenfonds online. Leden van de Rabobank kunnen vanaf 10 november stemmen op hun favoriete project.
Van oudsher heeft Geesteren veel leden bij de Rabobank, dit geeft dus hoop op stemmen voor ons project.

Dit is de juiste link naar de stemsite:
 
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noordwesttwente/stemmen_projectenfonds_ledenverkiezing/
 
Hoe werkt het?
Ieder lid kan één keer stemmen.  De projecten zijn ingedeeld in categorieën (op plaats/regio) en per categorie kan per lid één keer worden gestemd. Stemmen kan via de stemsite door in te loggen met de Rabo Scanner (of Random Reader). Leden kunnen met hun stem het bedrag verhogen van het lokale project dat zij belangrijk vinden. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van het bedrag. Bij de verdeling wordt wel rekening gehouden met de omvang van het project.

Geef het door!
We roepen ouders, opa's, oma's, sympathisanten voor dit idee van de Aloysiusschool op om te stemmen op ons project. 
Let wel, u moet lid zijn van Rabobank Noord en West Twente om te kunnen stemmen. U kunt zien of u lid bent door in te loggen bij Rabo Internetbankieren. Ga naar ‘Uw gegevens’ en bij ‘Persoonlijke gegevens’ ziet u of u lid van de Rabobank bent of niet.

Het vervolg
De stemming sluit op donderdag 10 december om 17.00 uur. In de week van 14 december maakt de Rabobank de uitslag bekend via de website.
In januari volgt dan een symbolische cheque-uitreiking.

Leden van de Rabobank stemt u op ons project? 
Soms zijn in één gezin meerderen lid. Laat geen stem verloren gaan!

Bij voorbaat dank!
Team Aloysiusschool
 


Herfstwandeling groep 1    03-11-2015

De leerlingen van beide groepen 1 zijn vorige week samen met ouders en natuurlijk de leerkrachten naar het natuurgebied het Springendal geweest.
De weersomstandigheden waren ideaal.
De kinderen waren heel belangstellend voor hetgeen ze in de natuur zagen.
Dat is te zien op werkelijk prachtige foto's in het fotoalbum


Heel Holland bakt met bakker Arjan    27-10-2015
Dinsdagmiddag (27-10) kwam bakker Arjan van bakkerij de Bökke op school in groep 3a. Arjan is de vader van Dries. Eerst vertelde de bakker hoe het eraan toe gaat in de bakkerij. Hij had een mooie PowerPoint met veel interessante filmpjes. Na de filmpjes en de presentatie mochten de leerlingen vragen stellen. Daarna was er een knallende afsluiter: we mochten koekjes bakken van zanddeeg. De koekjes werden versierd met krenten en rozijnen. Bakker Arjan gaat ze voor ons bakken en dan krijgen we ze morgen mee naar huis. Het was een gave middag!

Nieuw inwonertje voor Geesteren    20-10-2015
Vakantie of niet, juf Merlin maakte er maandag 19 oktober een echte "werkdag" van.
Precies op de dag dat ze "uitgerekend" was diende de komst van haar zoontje zich aan. Juf Merlin en haar man Rob mogen zich de trotse ouders noemen van hun zoon Pepijn.
Pepijn woog bij de geboorte 4224 gram en zijn legte bedroeg 52 cm.
Een flinke jongen dus!
Juf Merlin is nog even in het ziekenhuis, maar ze komt hopelijk snel weer thuis om te genieten van de jonge spruit.
We wensen namens alle Aloysianen het gezinnetje Knoop veel geluk samen!
En Geesteren is blij met de nieuwe inwoner!


Veel belangstelling voor Open Huis    15-10-2015
De Aloysiusschool hield donderdag 15 oktober Open Huis voor ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden.
Wekenlang hadden kinderen en leerkrachten zich ingezet om van dit Open Huis een succes te maken.
In het kader van het thema van de kinderboekenweek "Raar maar waar" hebben kinderen zich uitgeleefd op allerlei aspecten die verwonderen in het leven. 
Heel mooi is het om te zien hoe kinderen opa's en oma's, vaders en moeders meenemen door school om vol trots hun werkstuk en wat ze gezamenlijk gemaakt hebben, te laten zien.
En bij die aanblik gaan ook de meesters en juffen genieten en zien ook zij
de inspanningen beloond. 
Zie het fotoalbum


Studiemiddag 21st Century Skills    28-09-2015
Op dondermiddag 29 oktober gaan de leerkrachten van de Aloyiusschool zich onder leidng van Frank van den Oetelaar buigen over 21st century skills.
Duidelijk gemaakt zal worden dat de maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en studenten van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken: 21st century skills.
In de workshop 21st century skills in het onderwijs maken deelnemers kennis met:
 • de ontwikkeling van de kennissamenleving
 • 21st century skills (definitie en modellen) en relevantie voor het onderwijs
 • praktijkvoorbeelden van 21e eeuwse leerarrangementen.
De workshop start met een inspirerende en interactieve presentatie waarin diverse aspecten van de kennissamenleving en 21st century skills worden besproken. Aansluitend gaan de deelnemers aan de slag met een aantal leerarrangementen uit de dagelijkse praktijk. In diverse werkvormen en interactiemomenten worden deze beoordeeld en besproken.
De leerkrachten van de Aloysiusschool krijgen deze middag aangeboden om nadien een betere afweging te kunnen maken wat we nodig zijn voor het onderwijs in deze tijd. Is de inzet tablets en chromebooks een noodzaak om het onderwijs op onze school te verrijken?

De kinderen hebben donderdagmiddag 29 oktober vrij.
 


Schooljaar 2015-2016 geopend    27-08-2015
Het is traditie dat het schooljaar in de tweede week officieel geopend wordt. 
Ook deze jaargang is nu officieel begonnen.
In de kerk werd onder leiding van meester Paul een viering gehouden. 
Het thema was: "Laat de zon ook op school schijnen!" Meester Paul reikte de kinderen een aantal zinvolle waarden aan die maken dat het voor iedereen op school leuk is: aardig zijn tegen elkaar, niet roddelen over elkaar, respect hebben voor een ander, etc.
De viering werd ondersteund door goed voorbereide samenzang. Lotte Oude Nijhuis speelde daarbij heel mooi op haar keyboard.
Zij mag alle vieringen dit jaar muzikaal ondersteunen.
Na de officiële viering kwamen de kinderen bij elkaar op het Noaberplein. 
Hier zorgde dansgroep LaStesa uit Almelo voor het instuderen van een mooie dans die uiteindelijk samen uitgevoerd werd.
Gezien de reacties van de kinderen viel het erg in de smaak.
Dansschool LaStesa gaat binnenkort ook danslessen voor de kinderen in de Zeshoek verzorgen. 
We wensen leerlingen, leerkrachten en ouders een heel fijn schooljaar toe. 
Zie het fotoalbum


Afscheidsmusical Groepen 8 een waar feest    01-07-2015
Twee avonden lang is er volop genoten van de afscheidsmusical van groep 8.
Klaterend applaus van de toeschouwers, lachen om de vele grappen, maar bovenal genieten het prachtige acteerspel.
De leerlingen waren door een heel begeleidingsteam uitstekend voorbereid. 
Het resultaat was geweldig.
Na afloop ontvingen alle leerlingen een boek over alle grote wereldgebeurtenissen in de laatste 8 jaar.
In dit boek zit ook een mooie foto van alle leerkrachten en kinderen uit de groepen 8, die ongetwijfeld ooit bij een reünie weer gebruikt gaat worden.

Er zijn heel veel foto's gemaakt.
Afscheidsmusical 30-06-2015

A
fscheidsmusical 01-07-2015


Hopje Verhuur bedankt    01-07-2015
Wat was het een plezier voor de kinderen van de groepen 3 en 4 en vanmorgen voor de kinderen van de groepen 1 en 2. 
Een heerlijke verrassing op deze warme dagen aan het eind van het schooljaar. 

We willen Hopje Verhuur bedanken voor het ter beschikking stellen van de prachtige waterglijbaan.
De kinderen hebben hier echt van genoten.
Dank!

 


Uitslag Kinderjurywedstrijd bekend    29-06-2015
De winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn bekend. In de categorie 6 t/m 9 bleek Fantasia IX: De fenomenale reis van Geronimo Stilton het populairst onder alle stemmers. In de categorie 10 t/m 12 jaar gingen de meeste stemmen naar Het leven van een loser. Gedumpt van Jeff Kinney. Uit elke groep van de Aloysiusschool is ook een prijswinnaar gekozen. Deze kinderen hebben dit jaar met heel veel inzet en enthousiasme gelezen in de Kinderjury-boeken. Zij hebben een nieuw spannend, grappig of sportief boek uitgekozen voor hun eigen groep. Vóór in het boek hebben ze hun naam geschreven met de vermelding dat ze prijswinnaar van de kinderjury 2015 zijn. Deze prijs-boeken mogen de kinderen meenemen naar hun volgende groep. 

Andere Schooltijden    03-06-2015

In de week van 8 t/m 12 juni wordt ouders de gelegenheid geboden zich uit te spreken over Andere Schooltijden.

Voor ouders die niet geweest zijn op de ouderavond en voor ouders die het nog eens goed willen bekijken, geven we hier de link naar de presentatie op de ouderavond.

Powerpoint Ouderavond


Schoolreisje groep 2    19-05-2015
Op dinsdag 19 mei zijn we met groep 2 naar het Giga konijnenhol in Beerze geweest .
Veel kinderen maakten voor het eerst een rit met de bus. Wat zit je dan hoog, en alle auto's lijken zo klein!
We hebben gespeeld, gegeten en veel plezier gehad samen. Ook gingen we patat eten en er was limonade in overvloed. De voorstelling was erg grappig. Sommige kinderen rolden bijna van de stoel van het lachen. Ook de moeders en juffen hebben een fijne dag gehad.
Het was kortom een zeer geslaagde dag!
 


Molenbezoek groep 4    17-04-2015
Op 9 april hebben de kinderen van groep 4 een bezoek gebracht aan de Geesterse molen. Dit in het kader van cultureel erfgoed. Ook paste het bezoek binnen het thema van de Eerste Heilige Communie. De kinderen kregen een rondleiding en uitleg van drie molenaars die hen alles met veel enthousiasme over de werking en functie van de molen vertelden. Het was een leuke en leerzame dag. Voor meer foto's, zie fotoalbum

Computerles voor ouderen    11-04-2015

Kinderen Aloysiusschool geven computerles aan ouderen

Het is een initiatief voortvloeiend uit activiteiten en overleg binnen het Noaberteam van Geesteren.
In een overleg, waar ook de school bij betrokken is, kwam naar voren dat veel ouderen digitaal verlegen zijn. Ouderen willen vaak maar al te graag, maar zien op tegen een moeilijke cursus.
Spontaan ontstond toen het idee om ouderen op vrijdagmiddag de gelegenheid te bieden naar school te komen om les te krijgen van de kinderen.
9 ouderen kwamen vrijdag 10 april naar school. Voor sommigen was het voor het eerst sinds tientallen jaren dat men op school kwam.
“Wat is het hier mooi”, was hetgeen het eerst gehoord werd toen men de pc’s in het computerlokaal zag. Toch wel een teken dat de school in de loop van de jaren veranderd is.
Iedere oudere krijgt de ondersteuning van een leerling uit groep 8.
Voor deze kinderen was de instructie heel kort en bondig. Ze gaan iets uitleggen over word, internet, het gebruik van een iPad of tablet naar gelang de hulpvraag van de ouderen.
Binnen de kortste keren was het ijs gebroken en was het mooi om te zien hoe de kinderen op een spontane, maar deskundige wijze hun kennis toepasten. Als echte meesters en juffen waren ze in de weer.
De ouderen waren dan ook heel positief over het aanbod en de sfeer.
De volgende les is op vrijdag 17 april. Hierna volgt een onderbreking door de Koningsspelen en de meivakantie. Vanaf vrijdag 22 mei wordt dan de draad weer opgepakt. 
De lessen worden begeleid door Anton Schrijver, secretaris van Stichting Dorpsbelang Geesteren.
Ouderen die ook willen komen kunnen zich in verbinding stellen met dhr. Schrijver, tel. 0653981973, email: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl 


Jubileum Hennie een plezierige aangelegenheid    01-04-2015
De kinderen van de Aloysiusschool zijn blij verrast. Meester Hennie, zoals conciërge Hennie Vree-Egberts genoemd wordt, kwam woensdagmorgen 1 april alle klassen langs met een persoonlijke attentie voor alle kinderen: een mooie vlinder met lekkere snoepjes daaraan verbonden.
Wat een geweldige verrassing! Maanden van liefdevol werk zat hierin. 
Waarom vraagt u zich wellicht af?
Hennie was op 1 april 25 jaar in dienst van SOWECO. Bijna 10 jaar daarvan is hij werkzaam op de Aloysiusschool. Hennie doet zijn werk altijd met volle overgave en veel liefde. Dat wordt gewaardeerd en die waardering klonk door in de woorden van meester Paul tijdens een gezamenlijke lunch voor het team van de Aloysiusschool, enkele genodigden en natuurlijk zijn vrouw Anneke en de kinderen. 
Hennie straalde en wij straalden met hem mee. 
Hennie bedankt!
Zie het fotoalbum


Daan=Moed    24-03-2015
Op maandagmiddag 23 maart zijn we met de groepen 3 naar een voorstelling van theatergroep Krijt geweest.
 

Daan heeft zijn zwembroek al aan.

Maar Daan durft niet.

Wat als hij zinkt?

En dan verdrinkt?

Was er nog maar een Daan die in zijn plaats kon gaan…

 

‘Ik ben Daan, aangenaam.’

Daar staat een jongen met precies dezelfde zwembroek aan!

‘Ik help je, zegt de tweede Daan.

Hou jij de Brullebak dan tegen?

Pas op, daar komt hij aan!’

‘Brullebak?

Dat kan ik niet met z’n 2.

We moeten een Daan nummer 3!’

Maar 3 moet eerst een plas en durft niet naar de wc.

En 4 wil niet verdwalen, dus iedereen moet mee.

 

Wacht eens… 10 x Daan = MOED!

Durft Daan?

Of blijft hij voor altijd aan de kant staan?

10x Daan = MOED! gaat over dapper zijn en samenwerken. En over in het diepe springen. Want soms kan je in je eentje meer dan je denkt!Sponsorloop 2015    23-03-2015
Donderdag 19 maart is de jaarlijks sponsorloop gehouden.
De sponsorloop wordt georganiseerd door de MOV-groep uit Geesteren. Deze groep bestaat helaas nog slechts uit 3 leden. Vandaar dat aansluiting is gezocht bij de Landelijke Vastenactie. Wel is hier een eigen doel aan verbonden, nl. Stichting Matamba.
Zie de website voor meer informatie: http://www.stichting-matamba.nl/ 
De sponsorloop werd gehouden onder mooie weersomstandigheden. Het voorjaarszonnetje deed uitstekend haar best en de kinderen van de Aloysiusschool deden dit als vanouds. Wat een inzet werd weer tentoon gespreid. Helaas is Jill uit groep 5 gevallen. Ze heeft haar pols gebroken en we wensen haar een voorspoedig herstel toe.
De opbrengs van de actie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Eerst moeten de kinderen het geld inleveren op school en dan psa kan de balans opgemaakt worden.
De MOV-groep dankt iedereen voor de medewerking.
Zie het fotoalbum


Caecilia meets Aloysius    19-03-2015
Caecilia meets Aloysius 
een frisse ontmoeting tussen muziekvereniging en basisschool


Muziekvereniging St. Caecilia uit Geesteren is in februari gestart met een nieuw project voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van basisschool St. Aloysius.
Een nieuwe kennismaking met de vereniging staat hierbij centraal. De vereniging wil kinderen laten zien dat zij naast de optredens bij bijvoorbeeld de eerste communie, het vormsel en de carnavalsoptocht ook voorstellingen en concerten geven die heel cool en gaaf zijn.
In drie lessen krijgen de kinderen meer informatie over bijvoorbeeld noten lezen, instrumenten en de vereniging. Daarnaast leert zanglerares Marjon Weerink iedere groep een popsong. 
Het project wordt afgesloten met een grote voorstelling waarin alle groepen, begeleid door de muziekvereniging, hun ingestudeerde songs ten gehore brengen. 
 
Irma Fieten-Oude Avenhuis (bestuurslid muziekvereniging St.Caecilia en contactpersoon project Caecilia meets Aloy-
sius
zie het fotoalbum


Op bezoek bij bakkerij 'De Kraai'    18-03-2015
Dinsdag 17 maart j.l. zijn de leerlingen van groep 4B op bezoek geweest bij bakkerij 'De Kraai'. Dit ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Na een algemene rondleiding en uitleg van bakker Grego mochten de kinderen zelf aan de slag met brooddeeg! Het was een leuke, leerzame ochtend! De kinderen en begeleiders hebben genoten! Bakkerij 'De Kraai' bedankt! 
Voor meer foto's, zie fotoalbum


Tuincentrum groep 3 geopend    17-03-2015
Vanochtend is het tuincentrum van groep 3 geopend. 
Het tuincentrum heet: Tuincentrum de Tulp.
De kinderen zijn de afgelopen weken bezig geweest met het inrichten van de winkel, het maken van openingstijden, het maken van prijskaartjes en het ontwerpen van een logo. 
De komende weken gaan de kinderen in dit winkeltje werken en rekenen met geld. 
Er zijn een aantal werkbladen ontworpen die de kinderen zelfstandig kunnen maken.
Cas heeft het lint doorgeknipt en er werd natuurlijk geproost met ranja op de opening van het tuincentrum.

Alvast dank, 
Groetjes Lynn Bos
Stagiaire groep 3b


Esmee Leus voor Aloysiusschool winnaar Glasrijk    19-02-2015
Glasrijk Tubbergen is een heel mooi evenement. De organisatie betrekt kinderen ook om het gebeuren te promoten.
Zo mogen kinderen een ontwerp maken, dat uiteindelijk gerealiseerd wordt. 
Voor de Aloysiusschool waren er drie genomineerden: Mike Fox, Duuk Mäkel en Esmeé Leus. 
Het ontwerp van Esmeé is door de jury uitverkozen om uitgewerkt te worden door kunstenares Suze Berends.
Woensdag 18 februari is op het gemeentehuis de overhandiging geweest en op de foto zien we Esmeé trots poseren. 
Esmeé proficiat. 


Carnaval Aloysiusschool 2015    14-02-2015
We kunnen terugblikken op een bijzonder geslaagd carnaval voor de kinderen afgelopen vrijdag.
De optocht krijgt een steeds betere plaats in de carnavalsbeleving van de kinderen. 
Duidelijk te merken was dat de kinderen zich hier inzetten voor de mooie prijzen beschikbaar gesteld door de Kroegtijgers en het Peleton. de waardebonnen van Hopje Verhuur zullen zeker op enig moment door de prijswinnaars ingezet worden.
Ook de twee kindergala’s waren mooi te noemen. De locatie bij zaal Kottink is goed en door het gebruik van de apparatuur van de grote gala krijgen de kindergala’s een hele mooie uitstraling.
Iedereen die meegewerkt heeft aan het welslagen: bedankt!

link fotoalbum Carnaval Aloysiusschool 2015


Groepen 1 naar de Boerderij    12-02-2015
Op uitnodiging van de Familie Loohuis hebben de kinderen van groep 1 een bezoek aan hun boerderij gebracht.
Groep 1a heeft op vrijdag 6 februari  eerst een sight seeing door Geesteren gehad alvorens de kinderen  bij de boerderij aankwamen.
Groep 1b werd op woensdag 11 februari door hun klasgenootje Mette en haar ouders verwelkomd op de boerderij.
We hebben een leuke leerzame rondleiding gehad en heerlijk in het stro mogen spelen. Daarna kregen we binnen wat te drinken met een koekje. Als afsluiting las Esther Loohuis, in het kader van de Nationale Voorleesdagen nog een prentenboek van Boer Boris voor. 
Het was  superleuk om met de kinderen een bezoekje aan hun boerderij te brengen en namens alle kinderen en ouders willen we hun hartelijk danken voor de gastvrijheid.
Zie fotoalbum


Bezoek aan Boerderij Loohuis    06-02-2015
Tijdens de nationale voorleesdagen stond het boek van “Boer Boris" centraal als prentenboek van het jaar. In elke groep zit haast wel een kind van de boerderij, dus er werd een oproep gedaan aan de vaders/moeders om als boer (in werkkleding op klompen) dit prachtige prentenboek voor te lezen. Na het voorlezen van dit prachtige prentenboek werden we uitgenodigd door de familie Loohuis om een keer een bezoek te brengen aan de boerderij. Op donderdag 5 februari zijn de kinderen van groep 2a op bezoek geweest bij de boerderij van de familie Loohuis. Er waren pas jonge lammetjes en kalfjes geboren, dus erg interessant om dit van dichtbij te gaan bewonderen.  Sommige kinderen hadden vragen over de boerderij, en deze werden door de boer beantwoord. Zo werd het een erg leerzame middag, waarbij de kinderen erg genoten van alles wat ze zagen op de boerderij. De kinderen kregen ter afsluiting nog een heerlijke beker drinken en een pakketje met spullen over de boerderij aangeboden. Wij willen de familie Loohuis hartelijk bedanken voor de gastvrijheid!!
zie ook 
fotoalbum


Bijzondere gift voor KIKA    05-02-2015
Een bijzonder berichtje van Esthèlle Timmerhuis, die bijzonder getroffen was door een uitzending op tv
Esthelle met lang haar  Esthelle na haar knipbeurt voor het goede doel

Hallo jongens en meisjes,
Mijn naam is Esthèlle en ik ben 9 jaar.
Ik zit in groep 6A op de Aloysiusschool. 
Ik woon met mijn 2 broertjes aan de Haarbrinksweg.
Een tijdje geleden was ik tv aan het kijken.
Het ging over een meisje dat kanker had.
Zij wou graag hoe haar pruik gemaakt werd. 
Toen dacht ik: "Ik wil mijn haar ook wel doneren. "
Ik heb het een hele poos geheim gehouden voor mijn ouders, ik was bang voor hun reactie.
Uiteindelijk heb ik het wel gezegd. 
Mijn moeder is trots op mij dat ik mijn haar wil doneren.
Op maandag 2 februari had ik een afspraak bij kapper Huub.
Daar is mijn vlecht afgeknipt, ik weet niet wie mijn vlecht krijgt. 
Maar ik weet wel dat het voor KIKA (kinder-kanker) is.
Ik hoop dat het kindje dat mijn haar krijgt er heel blij mee is. 

Groetjes, 
Esthèlle Timmerhuis. 


Sneeuwpret    30-01-2015
Wat een feest vandaag. Eindelijk een dik pak sneeuw. Geweldig!!!! Voordat het allemaal weer weg is vonden we dat we er eerst van moesten genieten. En dat hebben we gedaan. De kinderen maar ook de juffen vonden het heerlijk. Zie fotoalbum

Juf Ivonne 50    24-01-2015
Het lijkt haast de gewoonste zaak van de wereld te worden op de Aloysiusschool. Weer een collega die de magische grens van 50 jaar passeert.
Dit keer is het juf Ivonne die opgenomen wordt in de club der wijzen en daarmee is zij voor de Aloysiusschool het jongste lid.
Ivonne van harte welkom.
We wensen je namens alle kinderen, ouders en collega's een hele fijne verjaardag toe en nog vele gelukkige jaren samen met Rogier & Boys.

Op deze foto is passend te zien waarmee je in het dagelijks leven heel erg veel inzet aan de dag legt en waar je vervolgens het verdiende geld weer keurig belegt.
Vooral blijven doen, beide zaken houden je jong!


Afrika    07-01-2015
Meester Marcel is de afgelopen 3 weken naar Afrika geweest. Wij, de kinderen van groep 7a hebben armbandjes gemaakt voor de kinderen in Afrika.
We hebben veel verschillende armbandjes gemaakt zoals: met strijkkralen, met normale kralen, loom, met kaartjes eraan  en met letters.
En toen hadden we meer dan honderd armbandjes.    
We hebben er 3 dagen aan gewerkt. 
Het was heel erg gezellig om te maken! 
Meester Marcel heeft de armbandjes als kerstcadeautjes weggegeven aan de kinderen in Afrika. 
De kinderen zijn er heel blij mee.
En wij hebben er met plezier aan gewerkt!
Zie het fotoalbum


Melding voor gmail-gebruikers    06-01-2015
Op dit moment vinden er veel mutaties plaats t.a.v. de emailadressen.
Dit wordt veroorzaakt doordat Ziggo in ons werkgebied van de kabel verdwijnt.
Veel mensen maken een gmail-adres aan. Een goede keuze, maar de beveiliging kan streng zijn.
Nieuwsbrieven worden in 1 keer verstuurd en deze kunnen door de gmail-servers als spam aangemerkt worden.
Ontvangt u op maandag onze nieuwsbrief niet, kijk dan even in de de spam-map.
Zoek onze nieuwsbrief op, klik het bericht aan en klik dan op "geen spam". Daarna is het euvel verholpen.
 


Kerstfeest Aloysiusschool    19-12-2014
Donderdagavond 18 december hebben alle kinderen het kerstfeest op school gevierd.
Rond 17.00 uur kwamen de kinderen naar school.
In alle groepen was er een heerlijke kerstmaaltijd.
Voor de kleintjes was er een heerlijke broodmaaltijd, voor de midden- en bovenbouw stond er een heerlijk buffet klaar.
Dit buffet was thuis bereid en het overtrof weer alle verwachtingen: heerlijk, wat een zorg en aandacht.
Voor de kleuters en voor de kinderen van 3, 4 en 5 werden kerstvieringen gehouden in de kerk. 
Henny had een prachtig decor geschilderd, de toneelstukken waren tot in de perfectie voorbereid met steun van ouders.
Wat was het sfeervol!
Ook de midwinterhoornblazers verhoogden de sfeer met de prachtige klanken van 'n oal'n roap!
Voor de bovenbouw was er voor de tweede keer een kerstommetje georganiseerd door de wijk Peuverhoek.
Dit ommetje was zo mooi met hele mooie, passende opvoeringen: het traditionele kersttafereel werd uitgebeeld, er was zang, Kroamschudd'n in Mariaparochie en een hoogtepunt was de opvoering van de Weihnachtsbäckerei. De kinderen van deze groepen hadden een heel bijzondere act.
Dit ommetje kan voor een volgend jaar veel beter gepromoot, want hier mogen nog meer mensen van genieten.
Aan het eind kwamen alle ouders en kinderen samen op het Noaberplein. Hier werd iedereen een heel fijn kerstfeest, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2015 toegewenst.
Met een massale kerstzang werd de kerstviering afgesloten.
Dank aan alle collega's en ouders die samen voor zo'n fijn kerstgebeuren hebben gezorgd.

Zie de fotoalbums voor een indruk:
Foto's van alle vieringen

fotoalbum


Sinterklaas op de Aloysiusschool    06-12-2014
Ook op de Aloysiusschool is het Sinterklaasfeest gevierd.
Na malheur voor de Sint aan de Vriezenveenseweg werd hij door Bakkerij de Kraai opgepikt en op tijd naar de Aloysiusschool gebracht.
Daar stonden de honderden kinderen op het Noaberplein te wachten en te zingen. 
Na een welkomstwoordje ging de Sint door een erehaag van kinderen op weg naar school.
Hier werd eeen feestelijk programma afgewikkeld, waarvan kinderen, juffen en meesters naar hartelust genoten.
Zie het fotoalbum


Pietengym op de Aloysius    02-12-2014
Afgelopen donderdag was er pietengym voor de kinderen uit de groepen 1 en 2. De groepen mochten om beurten naar de gymzaal, waar een 6 tal pieten op hen stond te wachten. Elke piet nam een groepje kinderen onder zijn/haar hoede en begeleidde dit groepje bij een aantal oefeningen. Zo moesten de kinderen pakjes in de schoorsteen gooien, mochten ze schommelen in de boot, balanceren over de bank, een parcour afleggen in een juttezak, etc. De kinderen waren erg enthousiast, en na afloop kregen alle leerlingen een pietendiploma mee naar huis.
 
Alsof dit nog niet genoeg was, kwamen de kinderen er in de kleedkamer achter dat ook hun schoentjes nog gevuld waren met pepernoten en snoepgoed. 
Complimenten voor de goed georganiseerde dag voor alle betrokkenen!!


Ouders ondersteunen Aloysiusschool    29-11-2014
Wat kan fijn samenwerken een plezier zijn.
Zaterdagmorgen half 9: na een korte toespraak van Gerard Krikhaar weet iedereen wat de bedoeling is. 
Even later zie je ouders en een aantal leerkrachten met bladblazers op alle pleinen en perken, zit men op het dak van de school, worden alle goten van gymzaal en school schoongemaakt, zijn er snoeiwerkzaamheden.
Er wordt geveegd,gekruid.
Geweldig om te zien!
Om 10.00 uur maken prins Ronnie en adjudant Erwin en de hofdames om hun waardering voor de vrijwilligers niet onder stoelen of banken te steken. Voor iedereen is er wat lekkers bij de koffie beschikbaar gesteld door prins en adjudant.
Na de pauze werden de werkzaamheden met veel elan hervat.
Als men hoort wat het kost om het dak van de Zeshoek van mos te ontdoen, leidt dit tot een spontane reactie en wordt ook deze klus geklaard. 
Tussendoor wordt er nog even geholpen met het opzetten van de kerstboom op het Noaberplein samen met de vrijwilligers van Erve Kampboer.
We weten het, in Geesteren kunnen we bloaz'n, maar het wordt ook waargemaakt.
En de plannen voor de volgende keer zijn al weer gesmeed.
Met een balletje en een patatje is de ochtend in een goede sfeer afgesloten. Iedereen bedankt!

 


Manon Gritter voorleeskampioen Aloysiusschool    24-11-2014
Afgelopen vrijdag kon je een speld horen vallen in de zeshoek. Vijf meisjes en één jongen uit de drie

groepen acht streden om de titel “Voorleeskampioen” van de Aloysiusschool. 

Per groep mochten twee kinderen die waren gekozen door de klas mee doen aan deze wedstrijd. 

Het niveau lag dit jaar erg hoog en het was dan ook een genot om naar deze kinderen te mogen 

luisteren.

De vijfkoppige jury bestaande uit: meester Olaf, meester Tonny, meester Harry, juf Annemiek en juf 

Carlijn, koos Manon Gritter uit groep 8C als winnaar. 

Manon mag nu mee doen aan de kwartfinale die plaats zal vinden in Tubbergen. Hier strijden de 

schoolwinnaars van de gemeente Tubbergen om door te mogen naar de provinciale voorleesronde.

We wensen Manon erg veel succes!
(foto's in het fotoalbum)


Juf Linda 50    22-11-2014
 
Stralend op de bank voor haar huis!
Juf Linda mocht vrijdag 21 november haar 50e verjaardag vieren. Na een wat moeilijkere periode van ziekte is er nu weer alle reden om te lachen.
En dat doet ze op deze foto zeker.
Ook al is het een mentale tik; definitief bij de ouderen, de wijzen te horen.
Maar ze kan het delen met een aantal collega's die ook dit jaar de 50 gepasseerd is.
Het grapje van " fanatiek naar antiek" is op haar zeker niet van toepassing, want fanatiek en bevlogen, gaat niet zo maar over.
Linda, Richard, kids, van harte proficiat en vele goede jaren in een goede gezondheid gewenst. 


Atelier groepen 7    20-11-2014
De kinderen van de groepen 7 hebben 4 vrijdagmiddagen atelier gehad. Er stonden weer veel vaders en moeders voor ons klaar om te helpen. Een groepje kinderen heeft gewerkt met kunststof, ze maakten een bureau standaard, anderen hebben een kussen versierd, heerlijke gerechten gemaakt, ze konden schaken en met brooddeeg een schilderij maken.
Het waren leuke en gezellige middagen. 


Atelier groepen 6    10-11-2014
Op vrijdagmiddag zijn er verschillende ateliers in groep 6. Veel moeders, vaders en juffen hebben creatieve ideeën. Werken met stof, kaarten maken, klei-kalenders, brooddeeg, koken en prachtige vogelhuisjes worden er gemaakt.
Chantal Klaassen en Astrid Harmelink verzorgen het atelier herfstknutsels. Hoe toepasselijk voor Halloween, het uithollen van pompoenen. 
Zie hier het mooie resultaat. Alle ouders bedankt!

Ook in de overige groepen zijn er mooie ateliers geweest, waaraan de ouders ook van harte meewerken.
De kinderen beleven veel plezier en de ouders daardoor ook.
Wat mooi!


Bankjesproject    04-11-2014
Op dit moment zijn we iedere dag nog blij met onze speelplaats.
Kinderen en leerkrachten genieten van het prachtige resultaat dat met vereende krachten tot stand is gekomen. 
Toch is het werk nog steeds niet helemaal af.
Op iedere speelplaats moeten nog bankjes komen om te kunnen chillen.
Hier is een heel mooi project van gemaakt. Onder leiding van kunstenaar Chris Veldhof en juf Suzan zijn kinderen geïnspireerd om mooie ontwerpen te maken.
De winnende ontwerpen zijn in de afgelopen weken overgetekend op de banken.
Maandag 3 november zijn de kinderen begonnen met het inkleuren. Chris Veldhof legde precies uit hoe ze om moeten gaan met de verf en de kwast. 
Vermoedelijk zijn de kinderen nog een dag nodig voor het verder beschilderen van de banken.
Dan komt er nog 2 keer een afdekkende verf op om alles weerbestendig te maken.
Daarna mogen de banken naar buiten. Dat wordt ook nog een hele klus, want ze zijn erg zwaar. 
Maar mooi wordt het.
Zie het fotoalbum en lees ook: Kunstbankjes


Herfstwandelingen    27-10-2014
Op  dinsdag 21 oktober heeft groep 2B een herfstwandeling gemaakt. Het was echt herfst met wind, regen, vallende bladeren en mooie paddenstoelen. De oma van Jesse wist  te vertellen dat de berk altijd 'een oog' in de boomstam heeft staan. Eenmaal terug op school hebben we alles bekeken wat we uit het bos meegenomen hadden. De moeder van Iris, Martine Hemmer heeft een aantal mooie foto's gemaakt.

De groepen 1a en 1b hebben het natuurgebied het Springendal bezocht.

Zie voor beide activiteiten het fotoalbum


Winnaars kindergedichten Glasrijk    27-10-2014
Winnaars ( Kinder) gedichten Glasrijk Bekendgemaakt
Scholieren worden actief betrokken bij Glasrijk. Ze krijgen rondleidingen, bezoeken de glasblazers, iedereen mag zijn mening geven op een vragenformulier en bijna allemaal nemen ze een kijkje in de bibliotheek, Daar heeft kunstenares Hanneke Barendregt hun ingezonden gedichten, opgevouwen als boekjes en daarna verwerkt als een doorlopend lint.
Alle scholen bezoeken de expositie. In de Tubbergse bibliotheek hangen 9 gedichten prachtig ingelijst aan de wanden. Het zijn de winnaars van de wedstrijd die Glasrijk voor het thema “Poëzie en Glas” uitgeschreven had. Bijna alle scholen in de gemeente hebben deelgenomen, waarbij liefst 2300 gedichten geschreven werden.
Winnaars Basisscholen:
Maud Sprekrijse, de Wiekslag, Tubbergen
Nikki Lesscher, Alphonsus Mariaparochie
Willemijn de Poel, de Marke Tubbergen
Huub Booijink Mariaschool Reutum
Ruben Rikmanspoel, Kadoes Albergen
Bart Kleijssen Aloysiusschool  Geesteren

Bart Kleijssen was dus voor onze school de winnaar.

In het  Oale Roadhoes in Tubbergen mochten alle  ( kinder)  winnaars op het podium om hun gedicht voor te lezen.  Er mochten 10 genodigden mee. Opa’s en oma’s broer en zus en ouders waren super trots.
Ze kregen hun gedicht in glas en een boekenbon.
In de bibliotheek kon Bart later zijn gedicht ophalen die ze in een lijst hadden opgehangen.


Instrumentenwereld    21-10-2014
De kinderen van groep 3 hebben dinsdagmorgen 21 oktober een workshop gehad van een juf van de Kaliber Kunstenschool. De kinderen hebben geluisterd naar een spannend verhaal waarin ze verschillende instrumenten hebben kunnen bekijken, beluisteren, onderzoeken en uitproberen. Er klonken heel veel vrolijke noten door de school.
Zie het fotoalbum


Feest    17-10-2014
Ter afsluiting van het thema Feest van de Kinderboekenweek is op donderdag 9 oktober een inloop georganiseerd.
Alle groepen hadden op een creatieve manier het thema Feest uitgebeeld.
De mooie resultaten werden geshowed op de gangen en in de groepen.
Het is ontzettend leuk om te zien hoe trots leerlingen hun werk laten zien aan vaders en moeders en opa's en oma's.
Er was dan ook een hele gezellige drukte en sfeer in de school.
 


Dansende Schoenen    30-09-2014
Dinsdagmorgen 30 september hebben de kinderen van de groepen 4 een workshop "Dansende schoenen" gehad, gegeven door een docent van de muziekschool.
Vol enthousiasme dansten de kinderen mee op de verschillende dansen die aan bod kwamen aan de hand van de verschillende soorten schoenen. 
Deze kwamen telkens uit de tas van de docent.
De cowboylaarzen introduceerden dus een cowboydans. De sportschoenen een actieve, sportieve dans. Zo hoorden bij de bergschoenen en de waterschoenen ook een bijpassende dans.
De kinderen hebben erg genoten van deze actieve en creatieve workshop.
Zie fotoalbum


Bezoek kinderboekenschrijfster Annet Jacobs    29-09-2014
De kinderboekenweek gaat woensdag 1 oktober van start. Thema is "feest" en dat is al goed te zien in de diverse klassen en gangen. In de komende dagen zal er iedere morgen aan het begin van het lesprogramma voorgelezen worden door collega's uit andere groepen.

We maken samen een echte tentoonstelling die donderdag 9 oktober na schooltijd éénmalig te bewonderen zal zijn.

Vandaag en morgen komt schrijfster Annet Jacobs in de groepen 1 t/m 6 een klassenbezoek brengen. 
Ze komt  vertellen over zichzelf & haar boeken en ze geeft de kinderen tips en trucs voor het verzinnen van een goed verhaal. Uiteraard mogen ze haar ook van alles vragen en leest ze een stukje voor uit haar laatste boek.  Annet Jacobs is een groot talent uit Almelo.

Haar nieuwste geheimboek heet: Het geheim van de verliefde juf.

Op de website http://www.annetjacobs.nl/ kunt u meer over haar lezen.

De kinderen van groep 4 waren vanmorgen heel erg betrokken en genoten van haar vertelkunst en vlotte presentatie op het digibord. Er waren dan ook al snel vragen aan de schrijfster. 
Voor een bezoek aan een groep is 45 minuten uitgetrokken.
Het boeit de kinderen van de eerste tot de laatste minuut, dat kunnen we u verzekeren.


Meester John ziet Abraham    26-09-2014
Meester John wordt 50 jaar.
Het is voor hem dan ook echt een feestweekend. 
Vanmorgen mocht hij Abraham al vast aanschouwen. 
Niet één, maar een hele klas vol.
Het is dan ook een groot feest dat hij ook eindelijk leert waar Abraham de mosterd haalt.
We heten hem nu al vast welkom in de club der wijzen. 
John, het ledenaantal groeit explosief, dus is het niet erg om je hierbij aan te sluiten.
We wensen meester John namens alle collega's en kinderen van de Aloysiusschool een hele fijne verjaardag toe. 
Zie fotoalbum en facebook


Felicitaties voor juf Alice    25-09-2014
Dat er in huize Oosterik iets bijzonders te gebeuren stond, wisten we natuurlijk al een tijdje. 
We zijn met zijn allen blij dat juf Alice het leven geschonken heeft aan Jade en dat is een klein wondertje.
We feliciteren juf Alice en Coen van harte met de geboorte van hun dochtertje.

Jade is geboren op 14 september om 9.50 uur. Ze was bij de geboorte 53 cm lan en woog 3560 gram.

Ze is natuurlijk de allerliefste, blond en er zijn al krulletjes gesignaleerd. 
De ouders zijn supertrots en pa Coen heeft al laten weten zijn dochter met carnaval voorlopig binnen te houden....
 


Groep 2 gaat dansen    09-09-2014
Op maandagmorgen 8 september was Tessa van de muziekschool bij ons.
In de speelzaal gingen we samen dansen.
We gingen de verjaardag van Tessa vieren (dit was niet echt, maar alsof) en we gingen allerlei dansjes doen op mooie muziek.
Iedereen deed goed mee en het was fijn om samen bezig te zijn en nieuwe dansjes te leren.
Zie het fotoalbum


Opening schooljaar 2014-2015    27-08-2014
Woensdagmorgen 27 augustus is het schooljaar met alle leerlingen en leerkrachten van de Aloysiusschool officieel geopend.
De kinderen kwamen eerst bij elkaar in de St. Pancratius, waar het thema "de rugzak gevuld met... dromen over school" een mooie invulling kreeg.
Meester Paul ging voor en hij vulde zijn taak als herder van de Aloysiusschool op een hele mooie manier in.
De kinderen werden op een leuke wijze betrokken, de samenzang onder leiding van juf Alice en met begeleiding van juf Hélène was mooi.
Na de viering verzamelde iedereen zich rond het podium waar oud-stagiaire Sanne Lohuis voor de kinderen een hele leuke show weggaf. Ze slaagde erin de kinderen en leerkrachten een leuke dans aan te leren. Sanne is nadat ze geslaagd is als juf een andere weg ingeslagen. Ze runt een samen met een collega een eigen dansschool in Almelo: Lastesa Entertainment (http://www.lastesa.nl/). Hier kunt u zelfs terecht voor leuke kinderfeestjes. 
De kinderen en leerkrachten genoten, het zonnetje werkte mee, kortom het schooljaar is geopend!
Zie ook het fotoalbum en ons videokanaal

 


Mooie afscheidsmusical groepen 8    03-07-2014
Er was keihard aan gewerkt, maandenlang.
Het resultaat was ernaar. Wat genoten de ouders van 2 puntgave uitvoeringen van de musical "Hotel te Koop". Voor de spelers was er eeuwige roem na de spannende acteerprestaties. Tot in de puntjes wisten de jongelui hoe ze de zaal aan hun voeten moesten krijgen, zo goed was er geoefend.
En het plot, het was weer heel erg spannend, zoals altijd. En de ontknoping heel verrassend.
Alle spelers, zangers en medewerkers, bedankt voor de leuke avond.
Links naar de fotoalbums:
Dinsdagavond voorstelling 1 
Woensdagavond voorstelling 2
 


Stralende juffen bij afscheid    27-06-2014
 Wat een feestelijk begin van de afscheidsdag van juf Ceciel Leus en juf Tini Zanderink.
Beide dames werden met hun echtgenoten opgehaald vanaf huis om een mooie rondrit per koets van de familie Maathuis te maken.
Aan het eind van de rit wachtten op het Noaberplein meer dan 500 leerlingen, collega's en ouders het scheidende duo op. Een hele mooie aubade klonk over de speelplaats uit alle keeltjes. Het kan alleen maar enthousiast maken en dat is op bijgaande foto goed te zien. Onder de kleurrijke bogen door, ieder kind met een uitzwaaihandje, het verleidde juf Tini en juf Ceciel tot vrolijke hupjes en een high fives.
In de groepen 3c en 5a was er vervolgens een sfeervol ontbijt met de kinderen.
Om 10.00 uur was er een mooi aubade op het podium van het nieuwe Noaberplein. 
Stralende kinderen, blije juffen. Het programma werd na de pauze vervolgd met een rondgang langs alle groepen, een lunch met collega's en een afscheidsfeest voor collega's en oud-collega's. 
 Lees meer opAfscheid TiniCiel en zie fotoalbum


Dankjewelavond 2014 meer dan leuke editie    25-06-2014
Het einde van het schooljaar kent zo de gebruikelijke rituelen.
Eén daarvan is de jaarlijkse dankjewelavond. Deze avond is bedoeld om te onderstrepen dat we zeer dankbaar zijn voor de hulp van de ouders, want zonder deze hulp zou onze school niet zo fijn functioneren.
De organisatoren juf Renate en juf Carlijn hadden een mooie route uitgezet door het dorp, waarbij er gezocht moest worden naar "vossen". Vossen is in dit geval niet de de juiste benaming want in het dorp was een collectie vreemde vogels aanwezig, waar een gemiddelde dierentuin jaloers op is.
Middels vragen moesten de ouders achter de identiteit van de vogel komen. Dit was meer dan lastig, zo bleek.
Na terugkomst was er een gezellig samenzijn. Een aantal mensen werd in het zonnetje gezet. Lies Geerink is maar liefst 40 jaar actief als brigadier en Suze Huis in 't Veld 25 jaar.
Er werd afscheid genomen van 2 coördinatoren van de brigadiers. Gelukkig worden de taken overgedragen aan vervangers.
Daar mogen we blij mee zijn.
Iedereen bedankt voor de inzet!
Zie het  fotoalbum
 


Schoolkamp groep 8 2014    24-06-2014
Groep 8 is op kamp geweest in de Roezeberg in Nutter.
Het leverde weer de korte nachten op, onnoemelijk veel plezier dankzij de leuke begeleiding. 
Het hele kamp is her te beleven via dit FOTOALBUM


Schoolreisje groep 6    23-06-2014
Maandag 23 juni is groep 6 op schoolreisje geweest naar Hof van Eckberge in Eibergen. Het was een zeer geslaagde dag, waarbij de kinderen zich geweldig hebben vermaakt bij de verschillende activiteiten,zoals lasergamen, bowlen, dieren bekijken, klimmen, snoezelen en spelen in de buitenspeeltuin. De lunch was een lekkere puntzak patat met snacks en als toetje konden ze ijsco's draaien. Kortom: het was een geslaagde dag!
Zie het fotoalbum


Afscheid juf Tini en juf Ceciel    23-06-2014

Spannende en mooie momenten te over deze week. 
Maar het hoogtepunt deze week is het afscheid aanstaande vrijdag van juf Tini en juf Ceciel.
Beiden nemen afscheid van de Aloysiusschool. 
Vele jaren van dienstbaarheid sluiten ze samen af.
Juf Tini is vanaf 1988 werkzaam geweest voor de Aloysiusschool. Ze kwam over vanuit Almelo, waar ze ook heel wat jaren gewerkt heeft. 
Juf Tini heeft al die jaren haar taak plichtsgetrouw en met liefde voor de kinderen vervuld.
Dat geldt ook voor juf Ceciel. 
Bij haar zijn de jaartallen bijzonder indrukwekkend. Vanaf juni 1969 heeft ze gewerkt voor het onderwijs in Geesteren.
Eerst als leerkracht verbonden aan de Mariaschool en na de fusie in 1984 aan de Aloysiusschool.
Meer dan 45 jaar heeft ze zich met volle overgave ingezet voor de groepen die haar toevertrouwd waren.
Daarmee is ze recordhoudster. Voor zover bekend is er niet iemand voor haar geweest in de 262-jarige geschiedenis van onderwijs in Geesteren die zo lang aan de Aloysiussschool verbonden is geweest. 
Vrijdag aanstaande is het afscheid van beide collega's.
Natuurlijk halen we hen van huis op.
Hoe?
Dat houden we nog even geheim.
Rond 8.45 uur arriveren ze via de toegang langs Erve Kampboer.
Dus ouders, wilt u beide collega's uitzwaaien/toezwaaien dan kunt u het mooist aan de Kampboerlaan gaan staan vanaf de Langeveenseweg. Op het speelplein wachten alle kinderen hen op.
Juf Tini en juf Ceciel gaan de groepen langs en daar is telkens iets leuks te beleven.
Er is geen afscheidsreceptie of ander officieel moment.
Wel wordt feestelijk afscheid genomen van collega's en oud-collega's vanaf 17.00 uur in zaal Kottink. 
De Aloysiusschool is beide collega's dankbaar en wil dat deze dag laten zien.
De schooltijden zijn deze dag ongewijzigd ondanks het speciale programma. 


Groep 6b op bezoek bij boer Harmelink en boer Dekker    20-06-2014
Op donderdag 19 juni zijn we met de kinderen van groep 6b
op bezoek geweest bij 2 boerderijen. Het was een hele leuke
en leerzame morgen!

Het bezoek aan boer Harmelink stond al heel lang gepland.
We gaan hier immers elk jaar met de groepen 6 naar toe.
Harold kwam eerst in de groepen 6 om van alles over de boerderij te vertellen. Daarna kregen we een uitnodiging om de boerderij in het 'echt' te bekijken. De familie Harmelink ontvangt ons elk jaar weer hartelijk.
We hebben van alles gezien: kalfjes, jongvee, koeien, de ligstal, de melkstal, de mestrobot, de melktank, etc.
We kregen ook nog verse melk en kaas.
En na de rondleiding was er drinken met wat lekkers.

Na het bezoek aan boer Harmelink, zijn we verder gefietst naar boer Dekker. Hij heeft een pluimveehouderij. Teun Oude Hengel had zijn spreekbeurt gehouden over 'kippen'. Hij wilde ons heel graag het bedrijf van deze kippenboer laten zien. Ook daar kregen we een rondleiding.
Niemand had ooit zoveel kippen bij elkaar gezien! Meer dan 44.000 kippen! Ongelofelijk en prachtig om te zien. Ook liet hij ons de ruimte zien waar alle eieren d.m.v. machines worden gesorteerd en ingepakt. De techniek staat voor niets!

Boer Harmelink en boer Dekker bedankt!
Het was een hele leerzame morgen! 


Klootschieten op de Haarlerheide    19-06-2014
Schoolkampioenschap Klootschieten.
De meisjes en jongens van de groepen 5, 6 en 7 hebben op het Gemeentelijk Schoolkampioenschap Klootschieten, 18 juni j.l., goed gepresteerd.
De Aloysiusschool is 3e geworden.
De wedstrijden werden gehouden op de klootschietbaan "De Molenberg" te Reutum. 
Al onze deelnemers waren enthousiast en fanatiek. Als herinnering aan deze kampioenschappen ontvingen ze een medaille.
De volgende leerlingen hebben een beker gewonnen:
- Keomy Schröder, groep 5, 1e prijs.
- Emma Wermelink, groep 5, 3e prijs.
- Carly Oude Booyink, groep 7, 3e prijs.
De middag, met een wolkje en steeds meer zon, is prima verlopen mede dankzij de ondersteuning en aanwezigheid van ouders,.


Schoolreisje groep 3 Drouwenerzand    17-06-2014
Groep 3 is op schoolreis geweest naar pretpark "Drouwenerzand". De kinderen hebben een fantastische dag gehad. Giga-griezelen in het spookhuis. Break dance, gierend van de pret draait iedereen zijn rondjes! Lekker bootje varen in de Happy Sailor, wat zijn die golven hoog! Met de piratenboot boot breek je de hoogste golven, zonder nat te worden! Let op! De trein van Drouwenerzand gaat vertrekken, toettoet!! Lekker botsen in de botsauto's en denk erom: riemen vast! De Wild West Swing gaat maar liefst 4 meter de lucht in en dan ook nog scheef draaien! In een prachtige oldtimer mag je zelf sturen en je gasten naar het eindstation chauffeuren, wie wil dat nou niet?! In de bus was het een ook feest er werd gezongen dat het een lieve lust was. Moe maar voldaan zijn om half vijf Geesteren weer binnen gereden.

Jongensteam strijdend ten onder    16-06-2014
Onze handbaljongens, de Twents kampioen, won zaterdag niet het toernooi op het Nederlands kampioenschap in Emmen.
Het waren zeer spannende wedstrijden.
De eerste tegen Utrecht ging gelijk op. Uiteindelijk was de eindstand 9-7. Bij de tweede wedstrijd was Limburg de tegenstander. Wat een pot jongens, super! Helaas was hier de eindstand: 7-5
De derde wedstrijd tegen Noord- Holland 
was het een gelijkspel: 7-7. Echt super mooi boys. De laatste wedstrijd ging helaas verloren.
De conclusie wasdat de Aloysiusschool niet doorging naar de kruisfinale. Maar niet getreurd!
Jongens wat hebben jullie goed gepresteerd! Echt klasse! 

Zie http://www.mijnalbum.nl/Album=MFA3JCFB om de dag nog een keer te beleven. 


 


Sport- en speldag 2014    06-06-2014
 
Op 6 juni 2014 werd op de Aloysiusschool de jaarlijkse sport- en speldag gehouden.
Een stralend zonnetje en de lekkere temperatuur maakte het voor de groepen tot een geslaagde dag!
De groepen 1 en 2 deden spelletjes in en rond de school, met als thema ridders en prinsessen. De groepen 3 en 4 maakten een wandeling naar het bos 'de Hamberg', waar ook leuke spelletjes stonden opgesteld. De groepen 5 en 6 vertrokken richting de Stevovelden voor een teamsportdag en de groepen 7 en 8 hadden de jaarlijkse (atletiek)sportdag bij Spalink. Dank aan alle hulpouders voor het mede mogelijk maken van deze dag!

Voor meer foto's zie fotoalbum
 


Een Hugman maken (lego)    05-06-2014
Vandaag hadden we bij Nieuwsbegrip het onderwerp Kunst met steentjes. In Amsterdam is momenteel zo’n legotentoonstelling
 “The Art of the Brick”. 
De Amerikaanse kunstenaar Nathan Sawaya heeft een klein legomannetje bedacht : in het Engels “Hugman”.
Hij knuffelt allerlei dingen die hij tegenkomt.
Nu hebben de kinderen van groep 6a in groepjes een eigen Hugman gemaakt. Dit binnen 20 min. Ze zijn prachtig geworden en hier de leukste foto’s. Kinderen super gedaan en op naar het museum!


Spreekbeurt Niels en Duke    28-05-2014
Op vrijdag 23 mei hebben Niels en Duke hun spreekbeurt gehouden over koeien.
Alle kinderen van groep 4a mochten een kijkje komen nemen op de boerderij van de fam. Waaijer.
Niels en Duke vertelden de kinderen eerst verschillende wetenswaardigheden over koeien. 
Daarna mochten de kinderen vragen stellen en was er nog een kleine quiz.
Toen volgde er een rondleiding door de stal, langs de melkrobot en ze mochten een kijkje nemen in de melktank.
Een leuke en leerzame ochtend met als klap op de vuurpijl een lekkere traktatie van Duke en Niels!
Met dank aan de fam. Waaijer voor de gastvrijheid! 
Voor foto's zie het fotoalbum
 


Kinderen verrassen "oom" Michel    27-05-2014
 
Voorafgaand aan de opening later op de dag voor genodigden verrasten kinderen en een paar leerkrachten van de Aloysiusschool Michel en Elles Wallerbosch met een leuke surprise. 
In de afgelopen jaren zette Michel zich als een echte oom in voor alle kinderen, een suikeroom.
Mede door zijn grote inzet, zijn creativiteit, zijn enthousiasme richting collega-ondernemers werd de actie van de Aloysiusschool voor een beter speelplein een groot succes. Michel is ook een zeer actief AVG-lid en deze club hielp de school op weg op een fantastische manier!
Nu Michel zijn Plus zo ingrijpend heeft gerenoveerd, was het voor kinderen en leerkrachten aanleiding om Plus te versieren. 
Iedere groep maakte 10 Plusvlaggen met daarop heel leuke teksten om Michel en Elles te bedanken en succes te wensen met de nieuwe winkel.
En we mochten al heel even rondkijken onder leiding van de kinderen Floor en Stan in de nieuwe winkel. We zeggen niets teveel als we het resultaat gewoon fantastich vinden, een ware aanwinst voor Geesteren. 
Michel en Elles, veel succes!
 


Schoolreis groep 5 Slagharen    27-05-2014
Op 20 mei zijn we met groep 5a en 5b naar Slagharen geweest.
Het was schitterend mooi weer en de kinderen waren erg enthousiast. 
Er werd veel gezongen in de bus en de sfeer was erg goed.

in het park was het rustig waardoor ze volop konden genieten van alle attracties. 's middags zijn veel kinderen in het waterparkje geweest of hebben nog even gezwommen.
Ook de moeders die mee waren hebben het als een gezellige dag ervaren.


Schoolreisje groep 1    22-05-2014
Groepen 1 en instroom zijn donderdag 22 mei weer naar de Flierefluiter in Raalte geweest. Het was een geweldige dag. Het weer heeft ons niet in de steek gelaten. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt zoals je kunt zien op de foto's.
Voor foto's zie het fotoalbum.


Prijswinnaars Kinderjury 2014    22-05-2014
Op donderdagmiddag 22 mei zijn de winnaars van de kinderjury bekend gemaakt.
De leerlingen kozen hun eigen favorieten uit alle kinderboeken van het voorgaande jaar. 
Zo leren ze kritisch lezen, meningen onderbouwen en komen ze in contact met de beste boeken.

De winnaars mochten een boek uitkiezen die met hen meereist door de basisschool. Voorin wordt hun naam en het jaartal vermeld.
Zo zullen de namen van de prijswinnaars altijd bewaard blijven binnen de Aloysiusschool. 

Groep 4: Emke Busscher - Gideon Feddema
Groep 5: Hanne Peterman - Marijn Masselink
Groep 6: Daan Dijkhuis - Jet Kottink
Groep 7: Hein oude Hengel - Mabel Boswerger
Groep 8: Isabeau Nollen - Lisa Geerdink - Romee Kamphuis
Voor foto's zie ook het fotoalbum
 


Bezoek aan kinderboerderij    21-05-2014
Maandagochtend 19 mei hebben de leerlingen van groep 1 C ( instroom ) kinderboerderij "De Hofte"bezocht.
Ze mochten o.a. kijken bij de geitenwei, de kippen en hanen en bij de varkens die heerlijk in de modder lagen.
Samen hebben we aan een grote, lange tafel gegeten en gedronken.
Tot slot was er gelukkig nog tijd om naar de speeltuin te gaan.
Alle kinderen waren blij dat er 6 ouders waren die wilden rijden en begeleiden.
Ze hebben allemaal genoten van een gezellige, zonnige ochtend.


Bezoek groep 8 aan Shell Eco Marathon    19-05-2014
Vrijdag 16 mei hebben de drie groepen 8 een bezoek gebracht aan de Shell Eco Marathon in Rotterdam.
De organisatie was tot in de puntjes geregeld.
De kinderen hebben genoten van de zeer verzorgde dag.
Wat is de achtergrond van dit evenement?

Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart zal de vraag naar energie alleen maar toenemen. De huidige wereldpopulatie bestaat uit ongeveer 7 miljard mensen. De verwachting is dat deze tegen 2050 is toegenomen tot 9 miljard, een stijging van 2 miljard mensen. Dat komt overeen met het toevoegen van nog een China en India aan onze planeet.

Daarnaast is er een grote energieverschuiving gaande naar de opkomende economieën door de toenemende vraag naar energie. Als de opkomende economieën de historische patronen van ontwikkeling volgen, kan wereldwijde vraag naar energie in 2050 met 50% toenemen ten opzichte van het niveau in 2000.

Om aan deze stijgende vraag te voldoen, heeft de wereld alle mogelijke bronnen van energie nodig en zal deze zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken. Menselijk vernuft, innovatie en technologie zijn de sleutel tot het ontsluiten van de energie die vandaag de dag en in de toekomst nodig is.

Alleen al de bewustwording bij kinderen en begeleiders van deze feiten maakt een bezoek al waardevol.
Zie het fotoalbum.


Jongensteam Twents Handbalkampioen    19-05-2014
Het jongensteam van de Aloysiusschool is woensdag 14 mei Twents Handbalkampioen geworden in de sporthal van Borne.
Strijd, inzet, passie, teamgeest stonden aan de basis van dit succes.
Daarnaast droeg de uitstekende begeleiding van Evi Brughuis en de fanatieke ondersteuning van de meegereisde supporters bij aan dit grote succes.
Op de Nationale Kampioenschappen in Emmen mag dit team laten zien dat ze zich met de sterksten van Nederland kunnen meten.
Jongens proficiat! 
Fotoalbum: 
 
 


 


Schoolreisje groepen 4    14-05-2014
Op dinsdag 13 mei zijn de groepen 4 naar het Avonturenpark geweest. 
Om kwart over negen vertrok de bus, met 49 kinderen en 10 begeleiders naar Hellendoorn. 
Het was een prachtige dag, met droog, zonnig weer. 
Zowel de kinderen, de leerkrachten en de ouders hebben genoten van het schoolreisje. 
Voor foto's zie fotoalbum
 


Schoolpleinen feestelijk geopend    09-05-2014
Op vrijdag 25 april zijn de 4 volledig gerenoveerde pleinen van de Aloysiusschool feestelijk heropend.
Daarmee is een periode afgesloten van 2 jaar lang actie voeren en werken aan wat uiteindelijk een zeer mooi resultaat heeft opgeleverd: kinderen vertoeven graag op de nieuwe pleinen.
De dag werd geopend met een gevarieerd programma, waarin voor alle groepen aandacht was voor de actie "Time out tegen Pesten". Op iedere speelplaats is een tegel gelegd en de actie kreeg meer accent door het oplaten van ballonnen. De kosten zijn vergoed door de OVG.
Ondertussen werden genodigden verwelkomd: AVG, sponsoren, commissieleden, harde werkers, oud-collega's. 
Na de koffie maakte het gezelschap samen met de kinderen de feestelijke openingsact mee die onder leiding stond van de toneelgroep Hydra. 's Middags zijn de pleinen samen met het Noaberplein en Brevierpad officieel geopend bij Erve Kampboer. 
's Avonds was er een sfeervolle avond voor alle vrijwilligers. Bijzonder mooi en zeer gewaardeerd was de serenade van de St. Caecilia. 
Zie het fotoalbum en het youtubefilmpje ontstaan pleinen


Sponsorloop nat verlopen    08-05-2014
De 2014 editie van de door de MOV georganiseerde sponsorloop is verlopen onder buitengewoon regenachtige omstandigheden.
Helaas geen vrolijkmakend zonnetje, maar de regen deerde de kinderen niet.
Het enthousiasme spatte er in dit geval letterlijk vanaf.
De kinderen zetten hun beste beentje voor om geld bijeen te lopen voor de geadopteerde doelen in India en Columbia.
Het was de afronding van de eerder gedane inspanning om veel gezinnen te vragen om een bijdrage.
Miranda Oosting klonk vanmiddag via de door de heer Laarman beschikbaar gestelde geluidsinstallatie bijzonder helder.
Zij gaf het startschot en daarna was het rennen geblazen.
Met name op het Noaberplein lieten de kinderen zich van de beste kant zien bij het stempelen, ranja drinken en daarna weer wegspurten.
In verbad met de regen werd eerder gestopt.
De kinderen kregen daarna een door Plus Wallerbosch beschikbaar gestelde tractatie: een waterijsje.
Het smaakte heerlijk.
Binnenkort wordt het geld ingeleverd en daarna zal bekend gemaakt worden wat dit jaar de opbrengst is.
 


Op bezoek bij de kaasmakerij    11-04-2014
In het kader van het MOP-project (Milieu Ontmoetingsprogramma), hebben de kinderen van de groepen 4 een bezoek gebracht aan kaasboerderij 't Hoepel in Mander. 
De kinderen kregen uitleg van Wilma Kempers, de eigenaresse van de kaasmakerij. Zij vertelde over het maken van verschillende soorten zuivel. Yoghurt, karnemelk, roomboter en natuurlijk kaas! Ook mochten ze wat van deze eigengemaakte producten proeven.
Het was een erg leerzame, interessante ochtend, met dank aan de fam. Kempers!
Voor meer foto's, zie ons fotoalbum


Opening schoolpleinen    11-04-2014
Op vrijdag 25 april is het zo ver.
Op die dag worden  de 4 gerenoveerde pleinen van de Aloysiusschool geopend.
Die opening valt samen met de opening van het Kulturplein, tenminste tot die dag heet het nieuwe plein rond Erve Kampboer nog Kulturplein.
Tijdens de officiële opening 's middags worden 2 kunstwerken onthuld en daarmee wordt ook de naam van het plein officieel bekend.
De totstandkoming van de pleinen kent een lange aanloopgeschiedenis en die geschiedenis wordt beschreven in een artikel dat komende week gaat verschijnen. 
Lees meer...  Opening Pleinen
 


Drama groepen 4    03-04-2014
 
De kinderen van de groepen 4 kregen 25 maart j.l. dramales van Susan van Bronsvoort (Kreatief centrum Almelo). 
Het thema van de les was; 'Niets is wat het lijkt'. 

De kinderen begonnen met het uitbeelden van types. De vriendelijke prinses, de sportieve zwemmer, etc. 
Daarna moesten ze het tegenovergestelde uitbeelden. 

Ook mochten ze aan de hand van een voorwerp iets uitbeelden, het voorwerp moest echter dienst doen als 'iets anders'. De wandelstok mocht dus niet worden gebruikt als wandelstok, maar bijvoorbeeld als fluit, of gitaar. 

Ter afsluiting mochten de kinderen in groepjes een toneelstukje opvoeren, met verschillende voorwerpen, die ook niet waren wat ze leken. Het was een leuke, creatieve ochtend voor de kinderen. Zie fotoalbum
 


We hebben iets te vieren    01-04-2014
We gaan onze speelpleinen officieel openen. 
Wat in 2011 begon als idee om gezamenlijk de pleinen aan te pakken, omdat de speeltoestellen gevaarlijke gebreken vertoonden, is nu gerealiseerd.
Leden van de voorbereidingscommissies, leden van de AVG, leden van het Koopdorp Geesteren, sponsoren en de vele vrijwilligers hebben met een gezamenlijke inspanning gezorgd voor een geweldig resultaat.
Op vrijdag 25 april willen we onze pleinen samen met het Kulturplein openen.
's Morgens gaan we de pleinen openen met de kinderen, 's middags vanaf 14.00 uur is de officiële opening van het Kulturplein en de schoolpleinen in Erve Kampboer en 's avonds gaan we dit vieren met vrijwilligers en sponsoren in Erve Kampboer van 20.00 uur tot 24.00 uur.

Bent u op één of andere manier betrokken geweest als vrijwilliger, commissielid, sponsor bij het schoolplein, aarzel niet en geef u op voor deze feestavond voor de vrijwilligers en sponsoren. 
We willen graag zorgen voor een goede organisatie.
Daarom is opgave vereist.
Meldt u aan voor deze vrijwilligersavond!
Klik hier: vrijwilligersavond speelplein

 


Bezoek Dierenarts Plusklas    31-03-2014
Vrijdag 7 maart is de T.O.F.- plusklas o.l.v. juf Karin op bezoek geweest bij de dierenartspraktijk in Geesteren.
De leerlingen zijn rondgeleid door dierenarts Corné van der Bijl en assistentes Dorien en Manuela.
De rondleiding begon bij de balie waar de leerlingen werden ontvangen en na een kijkje in de dierenwinkel, gaf dierenarts Corné van der Bijl in de spreekkamer uitleg over de uitgebreide mogelijkheden tot het stellen van de diagnose en de behandelmogelijkheden. Ook het voorkomen dat dieren ziek worden, door ze te vaccineren werd toegelicht.
Vervolgens werd uitleg gegeven over de digitale röntgentechniek bij Dierenartspraktijk Geesteren en demonstreerde Dorien de gang van zaken in de operatiekamer, waarbij in deze steriele omgeving, de bezoekers een operatiemutsje moesten dragen.
Na een kijkje in de uitslaapruimte waar de geopereerde dieren bijkomen uit de narcose en de apotheek, met een complete voorraad medicijnen voor rundvee, paarden en gezelschapsdieren werd het laboratorium bezocht. Naar aanleiding van microscopisch onderzoek van een mestmonster van de pony van Renske, dat zij had meegebracht, werd door de dierenarts uitgelegd waarom het belangrijk is jaarlijks de mest van je pony of paard te laten onderzoeken op wormeitjes. Uitslag van het mestonderzoek was dat Renskes pony geen wormen had.
Toen was het tijd voor een glaasje drinken met een versnapering en werden er nog allerlei leuke vragen gesteld.  Aangezien het bezoek behoorlijk was uitgelopen was het voor juf Karin toen de hoogste tijd iedereen te verzoeken terug naar de Aloysiusschool te lopen. Bij vertrek werden de bezoekers door Dorien en Manuela nog verrast met een goodybag. Het was een gezellige en vooral interessante ochtend.    


Bezoek aan dierenarts    24-03-2014
Groep 3a heeft een bezoek gebracht aan Markgraven Dierenartsen.
We hebben de behandelkamer gezien en de operatiekamer met een hele felle lamp, we mochten de loden handschoenen en schorten aan die nodig zijn voor het maken van rontgenfoto's en we hebben rontgenfoto's bekeken.
De assistentes vertelden er van alles over. Tot slot kregen we ranja met een snoepje. Het was een leerzaam bezoek. 


Bart van Campen boeit van begin tot eind    19-03-2014
De oudercontactavond van dinsdag 18 maart mag succesvol genoemd worden.
Voor de organiserende MR die ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan.
Door een gedragen keuze te maken is de betrokkenheid van ouders groter. Dat liet zich zien in de goede opkomst.
Zo'n 100 aanwezigen werden van begin tot eind geboeid door orthopedagoog Bart van Campen.
Hij bracht het thema "Opvoeden is een kunst" met veel verve.
Op een interactieve, zingevende en humoristische wijze confronteerde hij het aanwezige publiek met herkenbare situaties tussen ouders/opvoeders en het kind.
De lachsalvo's als gevolg van de expliciet beschreven situaties zouden op een gala van de Papsleefn niet misstaan.
In zijn toespraak hield hij de ouders nadrukkelijk een spiegel voor. 
Voor de toehoorders kwam  het gevoel naar boven dat luisteren naar hetgeen Bart van Campen te vertellen heeft misschien wel verplichte kost zou moeten zijn voor alle opvoeders.
Het was dus een prachtige avond en na het succes van vorig jaar met Niels Baas en dit jaar met Bart van Campen kijken velen al weer uit naar wat er volgend jaar op het podium gebracht wordt.
Zie het fotoalbum
 


Ouderavond met Bart van Campen    13-03-2014
Collega's die Bart van Campen hebben meegemaakt zijn heel erg enthousiast.
Op een serieuze, maar ook meer nog humoristische wijze gaat Bart van Campen met de aanwezigen  aan de slag.
Het thema is:  "Ik heb ze alle vier op een rij".

Op de ouderavond van aanstaande dinsdag 18 maart wordt, door Bart van Campen, met behulp van bespiegelingen en sketches de aanwezige ouders geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders, opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen).

Interactiestijlen en temperamenten van kinderen,ouders en leerkrachten;Relaties met andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele ontwikkeling.

Deze ontwikkeling is hierbij voor alle betrokkenen van groot belang. Deze ontwikkeling vindt zijn plek in temperamentverschillen. Het temperament stimuleert ons doen en laten en corrigeert ons doen en laten in al onze ontwikkelingsfasen van baby tot bejaarde.
Met behulp van de vier natuurelementen (vuur, water, lucht, en aarde), 4 stoelen en beeld en geluid wordt bovenstaande informatie uitgespeeld aan de hand van concreet herkenbare situaties.
Zie ook: http://www.bartvancampen.nl/

Lees ook eens de info uit de Stentor
 


Mooi carnavalsfeest voor Papsleefkes    21-02-2014
Ter gelegenheid van het 44 -jarig bestaan van carnavalsvereniging de Papsleefn werd het carnavalsfeest op de Aloysiusschool in gewijzigde vorm gevierd.
Voor de tweede keer werd de dag begonnen met een leuke kinderoptocht, waarbij de kinderen muzikaal ondersteund werden door wagens van de Kroegtijgers en het Peleton. Het werd ondanks de gestaag vallende regen een vrolijke tocht omdat de publieke belangstelling ook nog eens goed was en de begeleidende muziek mooi. 
Het carnavalsfeest werd niet gevierd op de Aloysiusschool maar in de residentie van de Papsleefn zaal Kottink.
De organiserende commissie had daartoe besloten om de kinderen meer de sfeer van een gala te laten meemaken.
In die opzet is men volledig geslaagd. 
Dankzij de ondersteuning van Tom Lansink met zijn lichtshow en de regie van Tom t.a.v. het geluid was het net het grote gala in de mooi versierde zaal.
In polonaise verlieten de kinderen nagenietend de zaal, vast besloten om met zijn allen ook mee te doen aan de grote optocht op Papsleefndag.
ALAAF!

Zie het fotoalbum en  het album op http://www.mijnalbum.nl/Album=UPM3R6SQ
Foto's: Jeroen Vink


Lauren Mensen winnaar Glasrijk Tubbergen    23-01-2014
Lauren Mensen glunderde woensdagmiddag 22 januari van oor tot oor.
Zij was namelijk de winnares van de Aloysiusschool met het mooiste ontwerp voor een fraai stukje glaskunst.
Haar winnende ontwerp is door kunstenares Suze Berendsen omgezet naar een heel mooi stukje glanzend glas.
Op het gemeentehuis werden alle winnaars van alle 10 Tubbergse scholen toegesproken door mevrouw Roek namens Glasrijk en wethouder Ophof namens gemeente Tubbergen.
Daarna werd het tijd voor een plechtige foto voor het gemeentehuis van Tubbergen.
Lauren proficiat!
Lauren staat op de voorste rij in het midden.

Foto: Carlo ter Ellen
 


vogelnestfundering verzwaard    23-01-2014
De mannen van de montageploeg gaan alleen voor een optimaal resultaat.
De prachtige vogelnest schommel werd na de ingebruikname door de kinderen zo intensief gebruikt dat de er beweging kwam in de fundering. Het nest is soms overvol omdat het voor de kinderen erg mooi is om gezamenlijk te schommelen.
Filevorming zelfs voor het toestel.
Daarom is besloten de fundering te verzwaren.
Vanmorgen is dit gebeurd.
De schommel kan nu enkele dagen niet gebruikt worden omdat het beton moet uitharden.
Daarna is er weer volop van te genieten.
Dank aan de vrijwilligers!
 


Kerst op Aloysiusschool een feest    19-12-2013

Zie het blijde engeltje, bekijk het vredige tafereeltje van de geboorte van Jezus uitgebeeld door de kleuters.
Momenten die het echte kerstgevoel naar boven brengen.
Kerst werd donderdag 19 december heel mooi gevierd met heel veel "wat mooi"-momenten.
De kerstcommissie had een aantal zaken aangepast die mede dankzij het goede weer heel mooi uitpakten.
In de bovenbouwgroepen werd voor het eerst met een buffetvorm gewerkt.
Heerlijk, wat was de stemming feestelijk.
In alle klaslokalen was het feestelijk met mooi versierde tafels en heerlijke broodjes.
Dank aan iedereen die zich inzet om het elk jaar zo feestelijk te maken. 
Een nieuw element was het uitbeelden van diverse kersttaferelen op lokaties in de buurt door de bovenbouw.
Een kerstommetje met veel potentie om het volgend jaar nog mooier te doen.
En dan ontlokte het nieuwe plein, hoewel nog niet helemaal af, veel positieve reacties.
De glühwein smaakte goed, de vuurkorven gaven een sprookjesachtige sfeer. 
De samenzang rond de boom lukte.
Het hele kerstgebeuren was een aftasten van de enorme potentie die het plein bij school biedt.
Volgend jaar, als alles af is, zullen die kansen benut worden.

De Aloysiusschool is dit jaar veel dank verschuldigd aan iedereen die op welke manier dan ook onze acties om te komen tot een betere inrichting rond onze school, gesteund heeft. 
Het geeft een enorm positief gevoel dat we samen- ouders, sponsoren, school- zoveel aankunnen.
Wat een inzet van velen!
Dank en nogmaals dank en in het nieuwe jaar hopen we alles mooi af te ronden.

Het team van de Aloysiusschool wenst iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2014 toe.
Op maandag 6 januari staan we weer voor de leerlingen klaar. 

De link naar de kerstfoto's:  http://www.mijnalbum.nl/Album=IUY87B4B

 


Speeltoestellen in trek    05-12-2013

De speeltoestellen op de Aloysiusschool vallen bij de kinderen in de smaak. 
Mudjevol zitten de nieuwe toestellen tijdens de pauze.
Deze week zijn er weer 2 toestellen opgeleverd: de Apenhof op groep 3-4 en de Ariel op 1-2.
Ook wordt er volop gevoetbald in het multiveld en pannakooi.
Voor zaterdag 7 december zoeken we nog een paar vrijwilligers.
Wie doet mee? 
Geef u op via http://www.aloysgs.nl/index.php?section=3&page=339
We wilen 2 velden op 3-4 en 7-8 een heel eind proberen af te krijgen.


Geen Ferrari of limousine voor Sint    05-12-2013
Crisis!
Haast geen andere conclusie te trekken.
Wie vanmorgen het vervoermiddel van de Sint anno 2013 in ogenschouw nam, moet met weemoed terugdenken aan de tijden dat Sint arriveerde met een luxe quad, een Ferrari of een mooie limousine.
En toch paste de minishovel dit jaar geheel bij waar de Aloysiusschool mee bezig is en wat kinderen vaak zien: het continu op en neer rijden op de speelplaats met dit apparaat waarbij allerlei zaken vervoerd worden.
Dan is het passend dat ook de Sint op een pallet staand dit jaar zo aankwam op de Aloysiusschool. Kinderen, meesters en juffen zongen de Sint uit volle borst toe en de Sint genoot zichtbaar.
De Sint sprak zijn complimenten uit over de vorderingen op de speelplaats.
Daarna bracht hij zijn traditionele bezoek aan de groepen.
Zie het fotoalbum
 


Nog een paar zaterdagen    25-11-2013

We hebben nog een paar zaterdagen te gaan.
Dan nadert de renovatie van de speelpleinen de voltooiing.
Nog een paar weken aan het werk en dan ziet het er echt heel mooi uit.
Dankzij de hulp van sponsoren, dankzij de inzet van heel veel ouders en andere sympathisanten.
Nog een paar ondergronden, nog twee multiveldjes, nog een aantal toestellen en dan bij beter weer de belijningen en de pleinplakkers. 
Afgelopen zaterdag voelde iedereen zich echt gesteund door het grote aantal papa's, mama's en een opa.
Dan is het genieten, want dan worden er stappen gezet.
Helpt u ons voor het laatste zetje? 
http://www.aloysgs.nl/index.php?section=3&page=339
 


Juf Merlin getrouwd!!    20-11-2013
Voor aanvang van de viering stralend voor de kerk Na afloop poseren tussen de kinderen, zie de prachtige jurk!
Vrijdag 15 november was een hele feestelijke dag.
Op die dag hebben juf Merlin ten Velde en haar Rob Knoop elkaar het ja-woord gegeven ten overstaan van heel veel belangstellenden.
Wat was het druk en bijzonder voor de St. Pancratius.
Een huwelijksviering die begint om 18.15 uur leverde een heel mooi decor op.
Het bruidspaar bracht heel veel "volk" op de been, het leek wel of het koningspaar Geesteren aandeed.
Met een prachtige bolide kwam het paar voorrijden en beiden straalden van oor tot oor, compleet overdonderd door het mooie tafereel met al die mensen en de kinderen met mooi versierde bogen met lampions. 
Begeleid door haar vader ging juf Merlin naar het altaar, waar Rob haar al bewonderend opwachtte.
De viering werd voorgegaan door pastoor Nijland en muzikaal begeleid door het koor "For You".
Het was een huwelijksmis om niet weer te vergeten.
Ook de aansluitende feestavond is kort samen te vatten: wat een mooie en goed verzorgde avond!

Woensdagmorgen 20 november was het al weer feest.
Het bruidspaar bood de kinderen een mooi programma aan in zaal Kottink.
Juf Merlin en Rob, van harte proficiat met jullie huwelijk namens iedereen van de Aloysiusschool. We wensen jullie hele gelukkige jaren samen.
Zie ook het fotoalbum
 


Bezoek aan VVBA    19-11-2013
Groep 8c is donderdag 14 november naar het VVBA geweest in Almelo.
De leerlingen werden ingedeeld in groepjes van twee, en hebben daar gewerkt aan technische dingen.
Na aankomst hebben ze een filmpje gezien over iemand die heel goed kon metselen.
De kinderen werkten met zagen, hamers, spijkers, lijm en tangen.
Er waren aardige mannen die de kinderen hielpen.
Ondertussen kregen de ouders, juffen en meesters ook nog een rondleiding.
Rond 10 uur was er pauze en kregen de kinderen wat drinken met iets lekkers.
Rond 11 uur gingen ze naar huis met het werkstuk dat ze hebben gemaakt. 
Groetjes groep 8
Zie het fotoalbum


Werkzaamheden vorderen    11-11-2013
De kleuters maken gebruik van het duikel- en klimrek op 3-4  Een doorkijkje op 1-2: de klinkers worden gelegd, het multiveld met sportgras. Nog even niet te bespelen .....
De Foxhol op 5-6  Het klimtoestel op 7-8 met op de achtergrond het speelveldje waarvan de achterwanden klaar zijn, maar de ondergrond nog niet. 

Zo maar een kleine update met een paar foto's genomen op verschillende pleinen.
Het is goed te zien dat er grote stappen worden gemaakt. Dankzij de uitstekende inzet van de ouders slagen we er in om langzamerhand op ieder plein het e.e.a. gereed te krijgen. 
Met name 1-2 vordert deze week hard, omdat er dagelijks een plak klinkers aangelegd wordt. Men kan nu ook om het veld heenstraten. 
We moeten nog een aantal weken zien vol te houden en dan komt de finish in zicht. 
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken.
Geef u op via de link: http://www.aloysgs.nl/index.php?section=3&page=339


Renovatie schoolplein    10-10-2013
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe schoolplein. 
Ouders, vrijwilligers en leerkrachten werken samen, zodat de kinderen van de Aloysiusschool in het nieuwe jaar kunnen spelen 
op het vernieuwde plein! We hebben een aantal foto's geplaatst van de vorderingen.
Op zaterdag 12 oktober en zaterdag 19 oktober is er nog hulp nodig!
Geef u op via de link http://www.aloysgs.nl/index.php?section=3&page=339
Of mail rechtstreeks naar ict@aloysgs.nl
Ook kunt u bellen naar 0546-631718
Klik hier voor fotoalbum


Streetwise donderdag 3 oktober    04-10-2013
Op donderdag 3 oktober hebben de kinderen van de Aloysiusschool het streetwiseprogramma van de ANWB gevolgd. 
Elke jaargroep had een ander programma:

Groep 1/2:Toet Toet
Groep 4: Blik en Klik
Groep 6: Hallo Auto
Groep 8: Trapvaardig 
 


Boekdaten groep 8C    02-10-2013
Groep 8C heeft een date gehad... met boeken... Een soort speeddate, maar dan over je favoriete boek!! In 1 minuut vertel je zoveel mogelijk over het boek, degene waar je mee "date" mag ook vragen stellen. Na 1 minuut wissel je om en mag je partner vertellen. Aan het eind hebben alle kinderen een top 10 gemaakt van hun TOPBOEKEN. Deze hangen in de gang bij groep 8. Op de tentoonstelling kunt u dit bewonderen.

Streetwise Groep 3    02-10-2013
Op dinsdag 1 okt.  hebben we met de groepen 3 het streetwise programma van de a.n.w.b. gevolgd. In de gymzaal kregen we uitleg over hoe we veilig moeten oversteken ; tussen 2 auto’s door, over een zebrapad en bij een voetgangersstoplicht.
Ook leerden we hoe we veilig in de auto moeten zitten met de gordel om en op een stoelverhoger.
Na afloop was er voor alle kinderen een kleur- en doe boek en een diploma.
Het was een leuke en leerzame dag!


Eerste leerlingenraad op de Aloysiusschool    26-09-2013
Op donderdag 26 september jl. vond de eerste zitting van de leerlingenraad plaats op de Aloysiusschool. Uit de kwaliteitsmeting van afgelopen schooljaar kwam naar voren dat kinderen graag meer inspraak wilden in de zaken die spelen in en rondom de Aloysiusschool.
Hier is gehoor aan gegeven middels deze leerlingenraad.
Uit elke groep (5 t/m 8)  is een afgevaardigde gekozen, de raad bestaat uit 9 leerlingen.
Meester Paul zit de vergadering voor en juf Maretie zorgt voor de notulen.
Vooraf kregen de kinderen een agenda van meester Paul, die goed gevuld was met door henzelf aangedragen agendapunten. (28 in totaal!)
Ietwat nerveus kwamen de kinderen  binnen na de pauze. Aan een grote vergadertafel namen zij plaats met voor hen een officieel naamkaartje. Er werden diverse punten besproken, waaronder het nieuwe schoolplein,  een  continurooster , de stank in de wc’s en nog veel meer grote en kleine punten.
Meester Paul hoorde de kinderen aan en hielp daarna een oplossing zoeken als dat mogelijk was.
Er werden enkele praktische  afspraken gemaakt, bijv. dat we op zoek gaan naar een vrijwilliger die Duitse les wil geven aan een groepje kinderen tijdens het atelier en dat we met zijn allen weer goed aan de afspraak over het plein opruimen denken.
Meester Paul en juf Maretie waren aangenaam verrast door de praktische en nuchtere kijk die de kinderen hadden op de gang van zaken. De kinderen gaven aan dat ze het een prettig gesprek vonden.
De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar, de volgende keer is in november.


​Groep 8 helpt een handje in de natuur    24-09-2013
Op vrijdag 20 en dinsdag 24 september hebben de leerlingen van groep 8 weer eens hun handen uit de mouwen gestoken om te helpen in de natuur.
Al sinds een aantal jaren heeft de Aloysiusschool een stukje natuurgebied geadopteerd in de buurt van Vriezenveen: de Fayersheide. Het gebied is in Geesteren misschien niet eens zo bekend, maar toch is het een interessant stukje natuur, waar dieren en plantjes voorkomen, die in de rest van Nederland nauwelijks voor komen. Het bekendste plantje is de Klokgentiaan, een plantje dat op de Rode Lijst staat van in Nederland bedreigde plantensoorten. Dit plantje komt nog maar op drie plaatsen in Overijssel voor. Fayersheide is één van die plekken.
De kinderen hebben onder leiding van vrijwilligers van Landschap Overijssel onder andere geholpen jonge berkjes te snoeien, die in dit gebied het natuurlijk evenwicht verstoren. Gelukkig hielp het weer mee. Zo ontspon zich deze activiteit als een leerzaam, maar ook heel leuk uitstapje.


Brandbrief Stichting Convent aan Tweede Kamer    18-09-2013
Stichting Convent heeft afgelopen week een brandbrief aan de Tweede Kamerleden gestuurd.
 
De stichting Convent is een samenwerkingsverband van negen zelfstandige
schoolbesturen in Twente e.o. De stichtingen vertegenwoordigen in totaal 116 scholen,
waar aan rond de 27.000 leerlingen al jarenlang goed en verantwoord onderwijs wordt
gegeven. De middelen die wij daartoe van de overheid verstrekt krijgen besteedt men met
zorg: geen grote bestuurskantoren, riskante beleggingen, riante bonussen en
andere excessen. Het geld wordt optimaal besteed aan het onderwijs van de
kinderen.
Desondanks krijgt men steeds vaker te maken met ouders die zich ernstig bezorgd maken
over de omstandigheden waarin onderwijs wordt  geven. De steeds groter wordende klassen
met een daaraan gerelateerde toename van organisatorische problemen zijn het mikpunt
van veel kritiek. Veel ouders spreken de scholen en de besturen hierop aan. Men vraagt
zich af hoe het kan dat de klassen steeds groter worden, terwijl er steeds leerkrachten
moeten vertrekken.
Lees meer door op onderstaande link de hele brandbrief te lezen: 

Lees hier de volledig brief 


Schoolgids 2013-2014 online    18-09-2013
De schoolgids van de Aloysiusschool voor het schooljaar 2013-2014 staat weer online.
De schoolgids is zo een afspiegeling van hetgeen in school leeft.
De schoolgids speelt ook in op onderwijsontwikkelingen.
We hopen dat de schoolgids u veel informatief leesplezier biedt.
De schoolgids wordt op verzoek op papier aangeboden.
Het is mogelijk dat we in de loop van het jaar de schoolgids aanpassen aan de actuele situatie.

Door op de navolgende link te klikken, kunt u de schoolgids van het schooljaar 2013-2014 lezen.
Klik hier voor de gids


Met veel plezier schilderen    10-09-2013
Op bijgaande foto staat niet het volleybalteam van groep 8a afgebeeld.
Toch is het team een feest van herkenning: veel oud-leerlingen, nu moeders van kinderen op onze school.
Dit is een foto van het Tornado Trim Dames 3. Deze dames hebben maandagavond met veel plezier gewerkt aan het elandenbos onder leiding van Leo Busscher en meester Leo Hemmer. 
In de hal van de fam. Kroeze aan de Lutkeberg zijn de handen flink uit de mouwen gestoken, zijn de kwasten goed in de verf gedoopt en is het toestel weer mooi in de eerste laag vernis en grondverf gezet.
Er werd zelfs meer werk aangepakt dan gepland.
Prachtig, want met dit enthousiasme komen we verder.
Vanavond gaat een ploegje het toestel nog een keer lakken en ook voor donderdagavond staat weer een ploeg in de steigers.
Fantastisch. 
Door samen de handen uit de mouwen te steken gaan we van de speelpleinen iets moois maken.
Woensdagavond vergadert de stuurgroep en worden de planningen bekend.
Die worden donderdag op de website gepubliceerd. 
We gaan op de pleinen aan de slag.
Ouders kunnen zich inschrijven en we raadplegen ook onze lijst met vrijwilligers om mensen te vragen.
 


Schooljaar officieel geopend    22-08-2013
Nu is het helemaal echt!.
Na een hele fijne viering in de kerk en een gezamenlijke activiteit op het schoolplein is het schooljaar officieel geopend.
Het is mooi om alle kinderen van groep 1 t/m 8 gezamenlijk te zien vieren, zingen en bidden, in de kerk.
De viering werd geleid door de jarige Henk Hoefnagels daarbij bijgestaan door meester Paul.
Onder leiding van juf Marleen en begeleid door orgelspel van juf Hélène werd er mooi gezongen door de kinderen en de leerkrachten.
De schoolsleutel werd versierd met wensen van alle groepen.
Na de pauze was er een gezamenlijke activiteit.
DJ Hennie zorgde voor mooie muziek en alle kinderen en leerkrachten waren gezamenlijk aan het touwtje springen.
Dat "samen" is symbolisch voor het nieuwe schooljaar: we moeten heel veel samen doen om er iets moois van te maken.
We denken daarbij ook aan het samen realiseren van het schooljaar, waarbij ook de hulp van de ouders gevraagd wordt.
We wensen iedereen een heel goed schooljaar.
Zie ook het foto-album.
 


​Opbrengst sponsorloop    21-08-2013
De sponsorloop heeft het mooie bedrag van € 6.200,00 opgebracht.
Hartelijk dank aan alle kinderen die hebben meegelopen en aan alle sponsoren.
Tijdens de viering ter afsluiting van het schooljaar 2012-2013 is aan Respo International en de Stichting Gichon een cheque van € 3.100,00 uitgereikt.
MOV-groep


Project Aloysiusschool op Kennisnet gepubliceerd    06-08-2013
Ruim anderhalf jaar geleden werd op de Aloysiusschool in samenwerking met Jan Stegeman van QLICT een heel mooi project uitgevoerd, waarbij Augmented Reality toegepast werd.
Dit project werd uitgevoerd dankzij een innovatieregeling van Kennisnet.
Omdat het project zoveel ICT-mogelijkheden biedt is onlangs het project gepubliceerd op http://innovatie.kennisnet.nl/ 
Een lesbrief en een praktijkvoorbeeld werd samengesteld, een filmpje werd gemaakt, waarin de ICT-leekracht van de Aloysiusschool en een aantal kinderen uitleg geeft.
Het resultaat is een mooi stukje PR geworden voor de Aloysiusschool.
Komend jaar gaat men weer verder met de mogelijkheden die deze werkwijze biedt.
Leerlingen gaan uitgedaagd worden bij de Dorpsommetjes van Stg. Dorpsbelang Geesteren filmpjes en foto's te publiceren op Layar.
Links: 
http://innovatie.kennisnet.nl/leerlingen-ontwerpen-eigen-virtuele-rondleiding-guided-tour/
https://sites.google.com/site/arindeklas/
Installeer de Layar-app op smartphone, iPhone, iPad en zoek in Geo Layars op Aloysius

 


Afscheidsmusical groep 8    04-07-2013
Voor een afgeladen Zeshoek hebben de leerlingen van de beide groepen 8 voor ouders, leerkrachten en kinderen een hele mooie afscheidsmusical opgevoerd.
Woensdagavond konden de ouders de voorstelling erg waarderen en lieten de kinderen zien dat ze uitstekend een zaal kunnen boeien en bespelen.
De musical Take Off ging over een startend vliegveld met de nodige complicaties, die we vliegreizigers in de komende vakantieperiode niet toewensen. 
In het kader van de musical leidde het  tot spannende scenes, waar bij zelfs ontluikende liefde een thema werd.
Aan het eind was er voor de kinderen een staande ovatie.
Meester Paul dankte de kinderen voor de mooie opvoering.
Alle kinderen ontvingen een herinneringsboek aan de periode van hun schooltijd. 
Hierna was er nog tijd voor een kort samenzijn.
Benieuwd naar de foto's KLIK


Aloysiusschool 2e op gemeentelijk klootschieterstoernooi    20-06-2013
Onder tropische omstandigheden werden de gemeentelijke klootschietwedstrijden gespeeld op de baan in Reutum.
Bij de groepen 6 werd Bram Paus bij de jongens 2e en bij de meisjes werd Carly oude Booyink eveneens 2e.
Darcy Schroder  werd bij de meisjes van de groepen 7 kampioen  en behaalde de eerste prijs.
Bij de groepen 8 werd Bas Beernink bij de jongens 3e en Britt Leus werd bij de meisjes van de groepen 8  2e.
In het over-all klassement werd de Aloysiusschool uiteindelijk 2e , de winst ging met miniem verschil naar de Mariaschool uit Reutum.  De Aloysiusschool kwam uiteindelijk 4m te kort.


Eerste badmintonkampioenen    16-06-2013
Jaaaa..... de eerste kampioenen van het schoolbadmintontoernooi komen van de Aloysiusschool te Geesteren en de Wiekslag uit Tubbergen!
Het gemeentelijk schoolbadmintontoernooi vond afgelopen zaterdag plaats in sporthal de Ransuil in Geesteren. ‘s Morgens beten de groepen 5 en 6 het spits af  en 's middags kwamen de kinderen van groep 7 en 8 in actie! Er werd met veel enthousiasme gestreden om de beker.  De finale 's morgens werd gespeeld door Isa Wigger rn Carly Oude Booijink van de Aloysiusschool uit Geesteren tegen Thijs Nijhuis en  Douwe Naber van de Mariaschool uit Vasse. De winnaars zijn uiteindelijk Isa en Carly geworden. Gefeliciteerd.......super gedaan!!!
's Middags werd de finale gespeeld door de Wiekslag uit Tubbergen en de Mariaschool uit Vasse, hier ging De Wiekslag met de beker naar huis!


NK Schoolhandbal    10-06-2013
Afgelopen zaterdag zijn we met de meisjes van groep 7/8 naar het NK schoolhandbal in Zwartemeer geweest. We zaten in een poule met 5 teams. Een school uit Salland (Dalfsen), Utrecht, Friesland, Noord-Brabant en wij uit Twente. De 1e twee wedstrijden werden helaas verloren. Maar nadat we hadden beloofd dat ze bij overwinning een ijsje zouden krijgen waren onze meiden niet meer te houden. De volgende 2 wedstrijden werden dan ook dik gewonnen. Wat waren we trots op ze. Het ijsje was dik verdiend. Ze zijn derde geworden in de poule een super prestatie. De 1e twee plekken gaf nog recht om door te spelen en Nederlands Kampioen te worden. Wij konden echter naar huis, onderweg zijn we nog bij de Mac langs geweest voor een heerlijke mc-flurry. Hopelijk mogen wij volgend jaar weer. Utrecht is kampioen van Nederland geworden, bij deze willen we Utrecht dan ook feliciteren met deze overwinning.

Oneindig vaak dank-je-wel    04-06-2013
De actie voor een nieuw schoolplein is toch een groter succes geworden, dan waar de organisatoren de laatste maanden rekening mee hielden.
€95000 als voorlopige tussenstand. Dit is het hele mooie bedrag dat meester Paul in een volle feesttent in samenspraak met de voorzitter van de Activiteitenvereniging Geesteren Leo Stamsnieder bekend maakte.
Het ging weliswaar streepje voor streepje maar het maakte de spanning alleen maar groter. 
Dankbaar en blij zijn de organisatoren met deze geweldige opbrengst die tot stand kwam door een fikse bijdrage vanuit het Winstuitkeringsfonds van de voormalige Rabobank Tubbergen, een subsidie van de gemeente Tubbergen voor de ondergronden, een zeer royale gift van Plus Wallerbosch, de bijdragen van Koopdorp, de supersponsoren, de gouden, zilveren en bronzen sponsoren, de kopers van toestellen en toestelonderdelen via de website http://www.schoolpleinactiegeesteren.nl/ en vele kleine acties in de afgelopen anderhalfjaar.
Uiteindelijk is het lonend gebleken en uiteindelijk ging Geesteren de actie omarmen.
Dat werd ook duidelijk tijdens de hele mooie optocht op blikken en stelten, voorafgegaan door St. Caecilia op weg naar de tent.
zie het fotoalbum
Het beoogde actiebedrag was hoger, maar door het uitblijven van ondersteuning van fondsen tot nog toe, wordt dit bedrag niet gehaald.
Dat betekent dat de plannen aangepast worden, dat er samenwerking gezocht wordt en dat men door goed inkopen en plannen gaat proberen alles er uit te halen ten behoeve van de speelmogelijkheden voor de kinderen.
Voor de realisatie is men ook de hulp van ouders nodig.
Men hoopt dat de papa's dit najaar bereid zijn in ploegen aan de slag te gaan om de realisering mogelijk te maken.
Ook dit kan nog een geweldige meerwaarde bieden.
Ondertussen wordt er heel hard gewerkt aan het maken van bepaalde onderdelen die niet gecertificeerd hoeven te zijn.
We zijn op weg, we staan niet meer met lege handen en we zeggen dan ook:
GEESTEREN, OUDERS, SPONSOREN, KINDEREN: BEDANKT!

U kunt de actie nog steeds ondersteunen via http://www.schoolpleinactiegeesteren.nl/ of door geld over te maken op: rekeningnummer 120188627 t.n.v. Stichting Vrienden van Basisschool St. Aloysius
 


Twents schoolhandbalkampioen    30-05-2013
De meisjes van groep 8 hebben gisteren in Borne gestreden om de Twentse schoolhandbalkampioenschappen. In de voorrondes werden ze 1e in de poule. Hier hebben ze Albergen, Hengevelde, Losser en Wierden verslagen. Dit gaf recht op een plek in de kruisfinales. De eerste wedstrijd werd gewonnen van De Lutte waardoor we de finale mochten spelen. De finale hebben we gespeeld tegen Glanerbrug. Deze werd gewonnen met 4-2. Super super nu mogen de meiden op zaterdag 8 juni naar Emmen om de Nederlandse Kampioenschappen. Meiden we zijn super trots op jullie en zet hem op.

foto volgt


En keer zilver, twee keer brons bij FBK-Games    17-05-2013
Ondanks de slechte weersvoorspellingen togen de groepen 8 van de Aloysiusschool op donderdag 16 mei naar de Fanny Blankers-Koen-Games in Hengelo voor een dag vol sportieve activiteiten.

De aftrap verliep wat hectisch maar werd toch besloten met een geweldig uitgevoerde show-act van onze jongens en meiden.
Daarna vonden de sportactiviteiten plaats, waaronder 60 meter sprint, verspringen, balwerpen, 600 meter hardlopen, estafette en een spelletjescircuit.
Het weer bleef gelukkig tot het eind toe goed en de stemming was dan ook prima.

Uiteindelijk werd Rick Nijkamp derde in het totaalklassement voor de jongens en Mirthe Bernds behaalde diezelfde plek bij de meisjes. Meisjesteam 2 van de Aloysiusschool wist zelfs de tweede plaats te bereiken in het ploegenklassement.
Enige tegenvaller was voor veel kinderen en meegereisde supporters dat de presentatie-act niet tot een prijs leidde, maar dat mocht het positieve gevoel over de hele dag niet drukken.

Moegestreden, maar met een geweldige ervaring rijker keerden we rond vijf uur weer in Geesteren terug.

Zie ook het fotoboek


 


Website Schoolpleinactie gelanceerd    02-05-2013

D
e Activiteitenvereniging Geesteren en de Stichting Vrienden van Basisschool St. Aloysius spannen zich in om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om de 4 speelpleinen  van de Aloysiusschool grondig te vernieuwen.
Bij meer dan 300 adressen valt één dezer dagen een brief in de brievenbus.
Bedrijven en particulieren, ouders, opa's en oma's kunnen via deze site sponsoren. 
Voor €10,- een onderdeel van een klimwand, voor €15,- een pleinplakker voor een pleinplakspel, voor €25,- een rubber tegel voor de ondergronden van speeltoestellen. Verder is er de mogelijkheid om onderdelen van speeltoestellen of hele toestellen, spellen, pleinplakspelen, klimwanden te sponsoren.Voor scala aan prijzen worden staanders, liggers, glijbanen, aangeboden.
U kunt aangeven of uw naam vermeld mag worden of dat u anoniem wilt blijven.
Op het onderdeel sponsors wordt dit meteen verwerkt.
Doet u met ons mee?
Laat de kinderen niet vallen!
De kinderen rekenen op ons allen!
Rekeningnummer 120188627 t.n.v. Stichting Vrienden van Basisschool St. Aloysius

website: http://www.schoolpleinactiegeesteren.nl/
 


Koningsspelen geslaagd    28-04-2013
De Koningsspelen op de Aloysiusschool hebben opgeleverd waar ze voor bedoeld waren.
Samen iets leuks beleven op school.
De dag begon met allerlei activiteiten in of rond het lokaal.
Om 9.30 uur werd op de digiborden de uitzending vanuit Enschede gevolgd, waarna voor kinderen en ouders de grote jacht begon.
Een vossenjacht waarbij de lakeien "goed" verstopt in een bepaald deel van Geesteren opgezocht werden.
Hierna verzamelde iedereen zich weer in de gymzaal voorhet gezamenlijk eten van de brunch vanuit de doos met het eigen groepje.
Door de regen werd dit een geslaagd alternatief voor het samen eten op het schoolplein.
Onder leiding van een paar juffen werd daarna een breakdance opgevoerd waarbij de gezelligheid ervan afspatte.
Om 12 uur blikte dan ook iedereen met tevredenheid terug op de ochtend.
De kinderen gingen naar huis met een mooie mok en een fraai shirt.
Alle helpers bedankt.
Zie het fotoalbum


Handbalmeisjes kampioen    18-04-2013
De meisjes van de Aloysiusschool zijn er voor het tweede achtereenvolgende jaar in geslaagd het gemeentelijk kampioenschap op haar naam te schrijven.
Een geweldige prestatie waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn.
Trots poseren de meiden hier voor de fotograaf (klik op de foto voor een vergroting). 
Verslag schoolhandbal 2013
De poulewedstrijden werden vrij eenvoudig gewonnen. De tegenstanders waren al onder de indruk van het blauwe oog van goalgetter Marieke Wesselink, die zondag daarvoor overgehouden aan jawel, een handbalwedstrijd. In de halve finale tegen ’t andere team van de Aloysiusschool, toch wel een beetje vreemd. Het ging er fanatiek aan toe, beide teams vol voor de winst. De meiden waren door ’t dolle heen na de winst en gingen enigszins gespannen de finale tegen Kadoes Albergen in. Oh jee..het kampioenschap kwam ineens dichterbij. Vol inzet aan de bak in de finale en samen vieren als er werd gescoord. De overwinning kwam dichterbij tot een speelster van Kadoes in de laatste minuut vrij voor goal kwam. Door een fantastische redding van Romy Klaassen kon de winst worden behouden. Luid gejuich klonk door de sporthal toen de wedstrijd werd afgefloten…..kampioenen…kampioenen…olé….olé…… Toppers!!!!


Autowassen    30-03-2013
Paaszaterdag werd er aan de Milt in Geesteren door een actieve ploeg hard geklust.
De hele dag werden er bij temperaturen die amper boven 0 kwamen auto's gewassen.
Respect voor de ploeg enthousiaste vrijwilligers die op deze manier een steentje bijdragen voor het nieuwe schoolplein van de Aloysiusschool.
Dit enthousiasme zijn we nodig om de actie in de komende tijd tot een succes te maken.
 


Kinderen Aloysiusschool planten bomen    20-03-2013
Voor de kinderen van de groepen 7 zal de Nationale Boomfeestdag een herinnering voor het leven blijven.
Het is toch heel bijzonder dat een cameraploeg van RTV OOST komt uitrukken om van het planten van bomen een liveuitzending te maken met ook nog eens filmopnames.
Dat het in Geesteren ook een bijeenkomst was voor politici onder aanvoering van gedeputeerde Hester Maij, oud-gedeputeerde Piet Jansen, de wethouders Tom Vleerbos en Gerrit Ophof, vertegenwoordigers van diverse natuurbelangenorganisaties en meerdere sponsoren zal de kinderen voor een deel ontgaan zijn.
Park Lutkeberg was het decor van het gebeuren en een 12-tal vlaggen omzoomden het terrein al was het een bijeenkomst van de EU met diverse ministers.
De kinderen werden ontvangen in de hal van de familie Reinerink tegenover het park Lutkeberg.
Om begrijpelijke redenen was er gekozen voor een bijeenkomst binnen. 
Hier werd de kinderen door wethouder Ophof en gedeputeerde Maij uitgelegd wat het belang van deze boomplantdag is.
De kinderen vertolkten op hele mooie wijze het Boomplantlied en daarna gingen ze buiten hard aan het werk.
In Geesteren is vandaag waarschijnlijk ook de eerste koningslinde van Nederland geplant.
Binnenkort zal hier rond de troonswisseling nog meer aandacht voor zijn en wordt een herinneringsplaquette geplaatst.
Meer weten over de festiviteiten.
Zie ons fotoalbum, luister naar RTV OOST, lees Tubbergen Nieuws en een filmpje 


Er branden kaarsjes op de Aloysiusschool    18-03-2013
Zondag 17 maart is plotseling mevrouw Mascha Reekers-Henning overleden.
Mascha was echtgenote van Perry en moeder van Thijs, Stan en Fleur.

Het bericht van haar plotselinge overlijden laat niemand onberoerd.

We hebben Mascha leren kennen als een zeer betrokken moeder, die begaan was met de ontwikkeling van haar kinderen.
We wensen Perry, Thijs, Stan en Fleur heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Onze gedachten gaan ook uit naar de familieleden Reekers en Henning die door dit overlijden zo zwaar getroffen zijn.

Voor meer informatie verwijzen we u naar condoleren.nu
Zinvolle ouderavond over cyberpesten en internetgebruik    08-03-2013
De Medezeggenschapsraad van de Aloysiusschool mag tevreden zijn.
Een bomvolle Zeshoek in de school waar stoelen bijgeplaatst moesten worden om alle aanwezigen een zitplaats te bieden. Meer dan 100 ouders maakten gebruik van de uitnodiging om een avond bij te wonen over het internetgebruik van kinderen en cyberpesten.
Twee jaar geleden werd een ouderavond gecancelled vanwege te geringe belangstelling, afgelopen jaar liet men voorbijgaan. De MR van de Aloysiusschool pakte de handschoen op en benaderde de ouders tijdens 10-minuten gesprekken over hun interesse. Ouders reageerden positief, de organisatie werd samen met de directie opgepakt en een geweldige opkomst was het gevolg.
Niels Baas, docent en onderzoeker op de UT en spreker namen Mijnkindonline.nl en Cyberpesten de Baas vulde de avond.
Hij deed dit op een dermate boeiende wijze dat de zaal werkelijk aan zijn lippen hing.
In het eerste deel van zijn toespraak legde hij uit dat de opvoeding gaat verschuiven door de online wereld die de kinderen gaan betreden.
De ouders kregen in dit deel een goed beeld over wat kinderen op internet doen en Niels Baas gaf een aantal tips over hoe ouders met het internetgebruik van de kinderen om kunnen gaan.
Niet verbieden, maar belangstelling tonen, vooraf heldere afspraken maken en vooral het in gesprek blijven op een positieve wijze met de kinderen was eigenlijk de belangrijkste raad.
Niet:  “Mijn ouders vinden het toch al niks dat ik op die sites zit… als er iets gebeurt hou ik het liever voor mezelf… dan wil ik ze er niet mee lastig vallen” maar juist een klimaat scheppen waarin internet(problemen) bespreekbaar blijven.
Ook stiekeme controles worden ontraden.
Het laatste kwartier werd gesproken over cyberpesten.
Cyberpesten lijkt op normaal pesten, maar dan via nieuwe media. Het verschil met normaal pesten is  dat de wereld als publiek dient en dat een slachtoffer 24 uur per dag bereikbaar is voor de pester.
Met voorbeelden werd duidelijk gemaakt wat er gebeurt en wat de beweegredenen van de pesters zijn. Ook hier is het voor ouders belangrijk om signalen op te pakken en met kinderen in gesprek te blijven. Vraag eens een online rondleiding van een kind op internet.
“Durf van uw kind te leren!” Belangrijk is ook om pesterijen serieus te nemen en het op te pakken.
Ook van de vragenronde werd door de ouders gebruik gemaakt.
Tot slot werden de ouders door de ict-leerkracht van school geïnformeerd over de maatregelen die de school treft om problemen te voorkomen.
Een waardevolle avond, dat was de slotsom van velen. 
Zie het fotoalbum


Oudercontactavond 5 maart    24-02-2013
Dinsdag 5 maart a.s. is de oudercontact-avond over de sociale media, zoals in november door de MR-leden is geïnventariseerd.
U krijgt hiervoor een uitnodiging met de vraag om u ook daadwerkelijk aan te melden. 
Bij de enquête in november bleek er een grote respons te zijn op de onderwerpen: "pesten via het internet" en "mijn kind online". We verwachten dus een volle zeshoek, volgende week dinsdag, want we hebben een boeiende spreker gevonden die ons kan wijzen op het hele scala aan mogelijkheden die het internet ons en de kinderen kan bieden. Tevens zal er een boekentafel zijn er zal er gelegenheid zijn om in groepen over het onderwerp van gedachten te wisselen en om tot actiepunten te komen.

LINK OM U OP TE GEVEN: AANKLIKKEN, INVULLEN, VERZENDEN A.U.B.:
OPGAVE 5 MAART
De bloemetjes in het formulier doen denken aan het voorjaar, geen water geven!


Aanmelden klussen verlengd    23-02-2013
KLUSSENACTIE SCHOOLPLEIN ALOYSIUSSCHOOL GEESTEREN
In het kader van de herinrichting van de 4 schoolpleinen organiseert de Aloysiusschool een grote klussenactie. De klussen worden uitgevoerd door de leerlingen, het team en de ouders van 18 maart t/m 27 april 2013.
Aanmelden van klussen kan nog t/m 14 maart.
Het woord klussen moet worden gezien in de ruimste zin, vrijwel alles is mogelijk: klussen in en om het huis (bv. tuinonderhoud, ramen lappen), auto wassen, maar ook bv. oppassen, boodschappen halen, gezelschap houden, administratieve klussen, computerondersteuning ouderen. Dit zijn maar enkele voorbeelden, u kunt natuurlijk ook andere klussen aanmelden. We hebben de deskundigheid in huis.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan deze week de gezinnen benaderen.
Lees meer over de Klussenactie


Galamorgen kleine Papsleefkes op Aloysiusschool een succes    09-02-2013
De carnavalscommissie van de Aloysiusschool heeft het dit jaar het idee opgepakt om ook met de kinderen een optocht te houden door het dorp als voorbode voor het grote geweld dat op Papsleefndag vertoond wordt.
Het was een gouden greep met veel publiek langs de weg.
Duidelijk lieten de mensen langs de kant van de weg blijken het erg leuk te vinden dat de kinderen begeleid door hun meester of juf en een hoogheid van de carnaval door de straten van Geesteren trok.
De oudere kinderen toonden zich al met geluidswagens op de weg en de kleintjes kwamen natuurlijk met versierde tractortjes en skelters langs.
Voor de jeugdige prins Thomas was het eigenlijk een weerzien op zijn oude basisschool die hij gevoelsmatig nog maar kort geleden verlaten heeft.
Voor juf Alice, echtgenote van adjudant Coen was het natuurlijk heel erg leuk om op deze dag als hofdame op school te mogen verblijven.
Prins en adjudant staken niet onder stoelen of banken dat ze erg genoten van de vele optredens van de kinderen.
De kinderen lieten duidelijk zien dat de Papsleef’n zich over de toekomst geen zorgen hoeven te maken, want er schuilt veel talent onder de kinderen.
Het leukst was het natuurlijk voor de kinderen van de Aloysiusschool. Ze genoten zichtbaar deze morgen.
 
Carnaval Aloysius 2013 dl1
 
Carnaval Aloysiusschool dl2
 
Carnaval 8 februari dl3


Schaatskampioenschappen Aloysiusschool    28-01-2013
Vrijdag 25 januari werden de schoolschaatskampioenschappen van de Aloysiusschool op ijsbaan 't Landriet gehouden.
De schaatsbaan was door de leden van de ijsclub perfect in orde gemaakt. Schitterend zwart schaatsijs kregen de deelnemers voorgeschoteld.
Er deden ruim 250 kinderen mee en het was dan ook een drukte van belang, mede doordat ook de ouders in grote getale op waren komen dagen om hun kinderen aan te moedigen en bij te staan.
Door het mooie ijs kenden de wedstrijden een ongekend spannend verloop.
Na de wedstrijden kregen de kinderen een beker chocolademelk aangeboden namens de school.
En natuurlijk was er de huldiging van de kampioenen, toegejuicht door de schoolgenoten.
De uitslagen:
Meisjes groep 5:
1 Romee Nijkamp, 2 Indy Kraaijvanger, 3 Emma Kruse
Jongens groep 5:
1 Douwe Lohuis, 2 Dirk Wesselink, 3 Teun Oude Hengel
Meisjes groep 6:
1 Anouk Velthuis, 2 Isa Wigger, 3 Kyra Kraaijvanger
Jongens groep 6:
1: Hidde Christenhusz, 2 Wiebe Overmeer, 3 Luc Meinders
Meisjes groep 7: 
1 Lonne Overmeer, 2 Anne Hemmer, 3 Maaike Hemmer
Jongens groep 7:
1: Twan Krukkert 2 Gijs Dierink 3 Steven Wulferink
Meisjes groep 8:
1 Marieke Wesselink, 2 Julia de Roy van Zuydewijn, 3 Wenke Vlierman
Jongens groep 8:
1 Rick Nijkamp, Gijs Hamer, 3 Thijs Snijders
Algeheel kampioenschap meisjes:
1 Marieke Wesselink, 2 Anne Hemmer, 3 Anouk Velthuis
Algeheel Kampioenschap jongens:
1 Twan Krukkert, 2 Rick Nijkamp, 3 Gijs Dierink 
Zie het fotoalbum
 


Sfeervolle kerstvieringen    21-12-2012
Donderdag 20 december 2012 in Geesteren.
Het leventje lijkt zijn normale gang te hebben, de normale drukte op het dorp, uitingen van het naderende kerstfeest.
Dan zien we bij de kerk een lange sliert kleuters en hun juffen en klassenmoeders aankomen.
Enthousiast gaan de kinderen de kerk binnen en een paar minuten later mogen we al getuige zijn van een hele mooie kerstviering van de groepen 1 en 2. Ouders, opa's en oma's, men geniet zichtbaar.
De beleving van de kinderen is geweldig. Ze genieten van de spotlights.

Drie kwartier later geven de groepen 3, 4 en 5 op niet mis te verstane wijze aan dat er goed geoefend is. Ook deze kinderen laten zien dat anno 2012 het kerstkind voor hen leeft. Mooi gezongen liederen klinken door de St. Pancratius.

De bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 weren zich in de Zeshoek. Dit jaar zijn de groepen 6 aan de beurt.
Net als bij de overige vieringen is in de voorbereiding gebruik gemaakt van de ondersteuning van ouders om de teksten ingeoefend te krijgen. Deze inzet werpt vruchten af, want zonder plankenkoorts wordt het kerstverhaal goed neergezet.
In de hele school worden na afloop gezellige kerstmaaltijden gehouden: de tafels zijn mooi versierd, het eten is mooi opgediend, de kaarsjes branden en op de digiborden branden haardvuurtjes. 
Oud en nieuw komen samen.
De werkgroep kerst van de Ouderraad heeft zich weer uitstekend van de taak gekweten.
En buiten in de waterkou is een tentje opgezet. Een paar vaders laten zien goed met de glühwein overweg te kunnen.
Gezelligheid ten top.
Alle medewerkers bedankt!

Het team van de Aloysiussschool wenst iedereen een zalig kerstfeest, een goede jaarwisseling en voorspoedig 2013 toe.
We hopen dat het een jaar mag worden waarin geschiedenis geschreven kan worden.
De foto's zijn te vinden door op onderstaande foto te klikken: 


Doedelzakdemo    18-12-2012
Op dinsdagmiddag 18 december hebben de groepen 5a en 5b een demonstratie 'doedelzak spelen' gehad.
Calum Petre had zijn vader meegenomen naar school. In de zeshoek keken de kinderen vol verbazing en verwondering naar dit prachtige instrument. Toen meneer Petre ging blazen op de doedelzak kon niemand meer stil blijven zitten.
Meneer Petre vertelde vol enthousiasme over zijn geliefde instrument en de kinderen hingen aan zijn lippen.
Het zou mij niet verbazen als Geesteren over een jaar een groep jonge doedelzakspelers rijker is.
Juf Marleen


Vogelwerkgroep zorgt voor een blij gevoel    13-12-2012
Stg. Vogelwerkgroep Geesteren biedt cheque aan voor speelplein Aloysiusschool

Als werk met zoveel liefde gedaan wordt voor school, dan gaat de Aloysiusschool in Geesteren de komende maanden zeer mooie en ontroerende momenten beleven.
De Stichting Vogelwerkgroep Geesteren omarmt het idee voor de renovatie van de speelpleinen van de Aloysiusschool van harte.
Een andere conclusie is niet mogelijk. Henk Damhuis heeft in de afgelopen maanden namens de werkgroep 120 vogelhuisjes, nestkastjes en voederhuisjes gemaakt.
Vele uren werk is hierin gaan zitten. Naast het timmeren, moesten ook al deze huisjes geschilderd worden.
Dat is gebeurd door de dames Helga van der Kroef, dochter van Henk Damhuis,  en Chantal Werger.
Gekozen werd voor een hele decoratieve manier van afwerken.
Dat het geheel in de smaak viel, bleek wel uit de fantastische omzet die Annemarijn van der Kroef en Tess Werger wisten te scoren op de kerstmarkt van Geesteren.
In een speciaal opgebouwde en versierde stand boden de beide 9-jarige meisjes de vogelhuisjes aan.
Ze vonden grif aftrek want er werden bijna 100 exemplaren verkocht. En dat op een moment dat het weer niet deed denken aan sjirpende vogels: het regende pijpenstelen en een gure wind joeg door de Dorpsstraat van Geesteren.
Het initiatief van de Vogelwerkgroep wordt dus een feest voor de vogels en kinderen in Geesteren.
De kinderen van de Aloysiusschool profiteren want namens de Stg. Vogelwerkgroep Geesteren boden Theo Lohuis en Henk Damhuis geassisteerd door Annemarijn en Tess een cheque ter waarde van 335,- Euro aan directeur Paul Falkmann van de Aloysiusschool aan.
Namens de school sprak meester Paul hij zijn waardering uit voor deze zeer mooie gift en bood hij aan iets terug te doen.
Samen met de Vogelwerkgroep gaat bekeken worden of er nestkastjes, vogelhuisjes en voederplaatsen rond school ingericht kunnen worden, zodat de kinderen geboeid worden door de vogels.
Of ze straks naar buiten mogen kijken weten we niet, maar vast en zeker zullen de oogjes van de kinderen af en toe afdwalen om te genieten van de kleurenpracht van de vogels.

De Vogelwerkgroep Geesteren houdt zich actief bezig met de bescherming van de nesten van de weidevogels, nestkasten voor de kerkuil en steenuil en het in stand houden van de nestmogelijkheden voor de huiszwaluw en boerenzwaluw.
Meer info:  dhr. Jan Grootelaar, Hardenbergerweg 99 in Geesteren, e-mail jangrootelaar@kpnmail.nl

Wellicht ontstaan er in de komende maanden meer van dergelijke spontane acties om de droom van de Aloysiusschool te realiseren: 4 goed ingerichte speelplaatsen met speeltoestellen voor heerlijk speelplezier.
Iedereen is welkom om de school hierbij te helpen.
 


Kerstmarkt Geesteren, nat maar hartverwarmend!    11-12-2012
Zondag 9 december was het centrum van Geesteren weer het toneel van de jaarlijkse kerstmarkt. 75 kramen stonden in een lange sliert in het dorp opgesteld met daarin de meest uiteenlopende artikelen.
Een tiental kramen werden bemand door leerlingen van de Aloysiusschool. Ze verkochten kerststukje, kaarten, nieuwjaarsrolletjes, kaarsen, etc. In iedere kraam werden puzzels en parfums beschikbaar gesteld door Plus. 
De kinderen waren vrolijke, enthousiaste verkopers, daarbij ondersteund door ouders!
Hartverwarmend!
De opbrengst van de verkochte waren is voor de vernieuwing van de schoolpleinen. 
Dit totaalbedrag is €1736,33.
De juffen Marleen, Merlin en Hélène hadden op zich genomen om leiding te geven aan het kinderkoor in de tent naast Kottink. De kinderen zongen een half uur lang de mooiste kerstliederen. Bij de ingang konden de bezoekers een vrije gift geven ten behoeve van het schoolplein.
Dit bracht €165,- op.
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft!!
Zie het fotoalbum


Sinterklaas vergeet Aloysiusschool niet    06-12-2012
Voor de kinderen is het feest van Sinterklaas ieder jaar een hoogtepunt.
Het is daarom een hele eer dat de Sint ook dit jaar een gaatje in zijn overvolle agenda heeft weten te vinden.
Vanwege ernstige vermoeidheid van Amerigo, het paard van Sinterklaas, kwam de Sint dit jaar in een luxe limousine naar school.
Dat biedt mogelijkheden omdat er dan in 1 keer meer Pieten meekunnen.
Meester Paul verwelkomde de Sint met een aubade op zijn gitaar.
Hij overhandigde Sinterklaas een prachtig schoolplaatjesalbum van de Aloysiusschool.
Meester Paul vertelde aan de Sint dat het plein wel erg kaal is, maar dat was de kinderen en Sint ook al opgevallen.
Een paar Pieten leden aan puberale kwaal: verliefdheid.
Hoe dit afgelopen is kunnen de kinderen U vertellen.

Xie voor de foto's van het bezoek en van de Pietengym het fotoalbum.Operatie Windroos geslaagd    02-12-2012
Vastberaden, doorzetten, volharden..
Met deze sleutelwoorden als basis zijn zaterdag 1 december 7 leerkrachten onder leiding van een aantal zeer vakkundige ouders in Oldenzaal aan de slag geweest op het speelplein van de voormalige basisschool voor speciaal onderwijs de Windroos.
Doel van de inzet was om een paar speeltoestellen te demonteren, die weer een plek kunnen krijgen op onze speelpleinen.
Voor de recreërende Oldenzaler was het een vreemd gezicht om zo'n groep mensen op zaterdag aan het werk te zien op een speelplaats.
En de leerkrachten, hoe keken die er tegen aan?
In outfits die veel weg hadden van de werkpakken van werkers uit de Oostbloklanden, voelde men zich al gauw één met de elementen van zand, beton, weerbarstig materiaal. Hard werkend en zwoegend moest en zou er resultaat behaald worden.
Het toestel waar het allemaal om te doen was, verkeerde in een perfecte staat, zo bleek.
Het is een mooi klimtoestel dat zeker weer in nieuwstaat te krijgen is en in het geheel niet aangetast is door de elementen.
De operatie was uitstekend voorbereid.
Eén van de ouders had de afgelopen weken na werktijd iedere keer al een voldoend aantal tegels neergezet om 70 m2 te kunnen instraten.
Gerard, een exclusieve prestatie!
De ratelende schroevendraaiers deden al gauw hun werk, maar toen bleek dat de klus lastiger werd dan verwacht.
De voeten van het toestel waren vastgestort met een ruime hoeveelheid beton.
Kango's brachten de oplossing, maar graafwerk moest eerst het één en ander blootleggen.
De werkzaamheden konden onderbroken worden door de uitstekend verzorgde koffie en broodjesmaaltijd gebracht door juf Maria.
Meester Marcel (rugklachten) liet zich ook niet onbetuigd door voor de middaglunch te zorgen.
Tegen de middag sloeg de wanhoop even toe, toen een paar wippalen zo verankerd bleken, dat de vooruitzichten er niet beter op werden.
Een toevallig passerende JCB van de fa. Moleman uit Rossum, een bekende van onze Eddy, bracht de oplossing.
In 10 minuten waren de palen boven.
Nadat de ondergrond goed opgevuld was met zwaar vulzand van de fa. Negam BV, werd op kundige wijze de speelplaats herbestraat.
Net voor de regen uit keerde men met een goed gevoel weer terug naar Geesteren.
Met in het achterhoofd de wetenschap dat er nog meer van dergelijke dagen zullen volgen, maar het ultieme doel, een mooie speelplaats voor de kinderen is weer iets dichterbij gekomen.
Zie het fotoalbum


Groep 8 ontwerpt nieuwbouwwijk voor Geesteren    29-11-2012
De kinderen van beide groepen 8 zijn er in geslaagd een complete nieuwbouwwijk voor Geesteren te bouwen.
De afgelopen weken zijn ze bezig geweest met het ontwerpen van echte droomhuizen met behulp van het programma sketchup.
Ze hebben fantasieën die de meeste beurzen te boven gaan. 
Prachtige royale woningen, een luxe auto op de oprijlaan, een zwembad achter het huis.
Van deze huizen zijn hele mooie filmpjes gemaakt en die filmpjes zijn weer te zien op ons videokanaal.
En nu komt het bijzondere.
Al deze huizen zijn virtueel geplaatst op grond die beoogd is voor de uitbreiding van Geesteren. De kinderen hebben Plan de Hut al volgebouwd.
U kunt dit spektakel met eigen ogen aanschouwen op uw tablet, smartphone, iPad of iPhone.
Op deze apparaten kunt u via Play Store of de Appstore het gratis programma Layar installeren.
Klaar met installeren?
Dan wordt het tijd om u te verwonderen. Start Layar. Kies in het doorzichtige scherm voor"Geo Layers".
Klik op het search-veld of op de loep en dan op de tekst "search layers".
Zoek op het woord:  "aloysius". Er komen 4 layars tevoorschijn.
Kies voor Aloy8a of Aloy8b , klik op "Launch" en richt de tablet of phone richting Hutten.
U vindt een groot aantal "Point of interests" en u ziet de huizen vliegen over uw scherm.
Kies eventueel voor de optie "List".
U kunt vervolgens filmpjes afspelen.
Veel kijkplezier.

Uitslag inventarisatie Social Media    25-11-2012
Afgelopen week hebben velen van u aangegeven waar uw voorkeur ligt voor de invulling van de thema-avond Social Media.
We hebben veel positieve reacties ontvangen tijdens de uren dat we daar stonden.
Ook waren er ouders met tips 
voor een volgende invulling, prima!
Dat is wat we als MR ook beogen, een 
stuk ouderbetrokkenheid, wat houdt u als ouders bezig m.b.t. de school?
Velen van u hebben aangegeven 5 maart ook te willen komen.
We hopen 
uiteraard dat we deze avond vele ouders ook daadwerkelijk mogen ontvangen.
Mocht u op andere wijze ideeën, tips en/of vragen hebben, we zijn als MR graag bereid naar u te luisteren.


De Uitslag:
Social Media: hoe gebruik ik het goed? 94
Echt spelen en internet: 16
Help mijn kind staat op internet 21
Hoe houd ik digitaal pesten tegen 114

We zullen met deze uitslag als uitgangspunt invulling gaan geven aan een
zinvolle en plezierige thema-avond.

Namens de MR

Gerben Busscher


Knutselen en nog eens knutselen    22-11-2012
Wat is er leuker dan knutselen?
Veel knutselen!
En dat kunnen de kinderen van de Aloysiusschool nu.
Dankzij Ton Hofte.
Ton Hofte runt drie winkels in Hoogeveen, Enschede en Emmen.
Die winkels heten Glass en Gifts, zo weet zoon Tom enthousiast te vertellen.
Vader Ton heeft dozen vol met knutselmateriaal beschikbaar gesteld.
En daar zijn alle juffen heel erg blij mee!

Op de foto rechts zoon Tom met een aantal medeleerlingen en juf Anja.
Fam. Hofte bedankt!


Eerste boeken vol!    16-11-2012
And the winner is...
Het eerste plaatjesboek is vol.
Sterker nog, de eerste boeken zijn vol.
Afgelopen vrijdag was het Wes Hamer die zich bij de Plus meldde met een vol plaatjesboek.
Wes Hamer mag één minuut gratis winkelen bij Plus. Pa of ma  mogen hem vervangen, want Wes kan nog niet zo goed bij het karretje ;-)
Ook de tweede plek is vergeven. Het was een wedloop in één familie.
Neefje Rens Hamer heeft met zijn hele familie een VIP-arrangement bij Heracles Almelo gewonnen.
Ondertussen blijft iedereen fanatiek verzamelen en ruilen, zo merken we.
Op facebook circuleren tal van lijstjes, die de verzameling compleet moeten maken.
Succes!


uitreiking griffels en penselen    02-11-2012
Uitreiking griffels en penselen 
Tijdens de kinderboekenweek met het thema "hallo wereld' werd er elke morgen voorgelezen door een andere juf of meester.De groepen 1 t/m 3 maakten  een tekening over het verhaal en de groepen 4 t/m 8 hebben hier een opstel over gemaakt.Op donderdag 1 november werden de winnaars door Judith Kempers van de bieb bekend gemaakt. Groep 3b had een prachtig groepswerk gemaakt met in het midden de wereld en  aan de buitenkant verschillende mensen.
Bij groep 1 was de zilveren penseel voor Fiene Paus en Noor Wesselink kreeg de gouden penseel . Bij groep 2 ging Lianne Peulken met de zilveren penseel en Sylvia Duursema met de gouden penseel naar huis. Sep Haarhuis en Boudewijn Kruse waren de winnaars in groep 3.
Na de pauze waren de groepen 4,5,6 en 7,8 aan de beurt.Sem Laarman kreeg de zilveren griffel en Suus Haafkes mocht de gouden griffel in ontvangst nemen. In groep 5 kregen Laura Waaijer en Luc Bargeman de griffels. Annemarijn van der Kroef en Imme Veldscholte kregen de griffels in groep 6. Maaike Hemmer en Bram Tibbe waren de winnaarsvan groep 7.
De vlag en wimpel prijs was voor Rico Vlierman uit groep 7.
Bij de groepen 8  was de zilveren griffel voor Laura Hanste en Sanne Wissink kreeg de gouden griffel .
Alle winnaars kregen ook van Judith een oorkonde uitgereikt.In het slotwoord bedankte juf Renate Judith voor de fijne samenwerking, inmiddels voor de 12e keer , met een  bloemetje en applaus
. zie fotoalbum


Herfstwandeling groepen 1    02-11-2012
Vandaag, vrijdag 2 november, zijn we met de groepen 1 naar het bos geweest. Hier hebben de kinderen naar harte lust kunnen genieten van alles wat de herfst te beiden heeft. We zijn begonnen met een "picknick" en voor de ouders met koffie/thee. Daarna zijn we begonnen aan een 3,5 km lange tocht. Het was heerlijk herfstweer, de kinderen/ouders/juffen hebben genoten van veel wind. Het was een gezellige ochtend. Lekker rennen door het bos en af en toe ook nog even kijken bij een paddenstoel. Na ongeveer 1 uur en 1 kwartier kwamen we weer terug bij de beginplek. Moe en voldaan konden we weer terug naar school. Voor foto's zie fotoalbum. 

Schoolgids online    30-10-2012
De schoolgids voor het schooljaar 2012-2013 staat online.
De schoolgids is tot stand gekomen met behulp van teksten aangeleverd vanuit diverse geledingen en is zo een afspiegeling van hetgeen in school leeft.
De gids speelt ook in op onderwijsontwikkelingen.
We hopen dat de schoolgids u veel informatief leesplezier biedt.
De schoolgids wordt op verzoek op papier aangeboden.
Klik hier voor de gids


Schoolplaatjesactie van start    12-10-2012
Michel Wallerbosch stond er bij met een lachende blik, alsof hij zojuist op oudejaarsavond de mooiste vuurpijl van Geesteren in de lucht had geschoten.
En er was alle reden toe.
De sfeer op de speelplaats van de Aloysiusschool  straalde blijdschap en enthousiasme uit.
Meer dan 500 ballonnen gingen vrijdagmorgen 12 oktober tegelijk de lucht in.
En die aanblik was prachtig, kleurrijk, ondanks de sombere, regenachtige hemel.
Het was het startsein voor een nieuwe actie om geld bij elkaar te krijgen voor de herinrichting van de speelplaats van de Aloysiusschool.
Na maanden van voorbereiding werd door de eigenaar van de Plus een prachtig glossy album overhandigd aan de groep leerkrachten die zich de afgelopen maanden ingezet hebben om het prachtige album te realiseren.
De leerkrachten vertegenwoordigden daarbij ook de ouders die aan de totstandkoming meegewerkt hebben. De ouders slaagden erin om alle leerlingen op een rij te krijgen in een database die gekoppeld werd aan alle gezichtjes van de kinderen.
Coen Droste van Visual Marketing zorgde voor de mooie afwerking van het bewaaralbum.
Het album is zo uitgevoerd dat het ook over tientallen jaren nog kan dienen als naslagwerk bij de toekomstige reünies van leerlingen. Meer dan een half miljoen plaatjes zijn er gedrukt. Via de boodschappen bij Plus kan het album volgespaard worden.
Er waren direct al prijzen voor kinderen die hun eigen plaatje in het uitgereikte zakje vonden.
En ook als het eindresultaat bereikt wordt zijn er leuke prijzen te verdienen, zoals een minuut lang gratis winkelen en een VIP-arrangement bij Heracles Almelo.
Op school en in de Plus hangen mooie plafondhangers om het sparen te stimuleren. En nu maar hopen voor Michel Wallerbosch dat die ene knappe leerkracht boven de kassa niet zorgt voor verwarring in de hoofden van de dames, zodat ze ongewild vergeten te betalen.
En die ene juf, die breeduit lachend vier ballonnen aan haar kaartje bevestigd had, gaat de ballonwedstrijd niet winnen ;-)
Zie het fotoalbum

Voor jou Van mij    11-10-2012

Wat is er leuker dan een cadeau te krijgen?
Iemand anders een cadeau geven!!!
Dit gaan alle 500 leerlingen van de St. Aloysiusschool doen.
Ze gaan namelijk meedoen aan de actie Schoenendoos van Edukans.

Er is uitleg gegeven aan alle leerlingen over de actie schoenendoos. Deze actie maakt miljoenen arme kinderen blij.
Bij de uitleg reageerden veel kinderen enthousiast. Het is een hele leuke en dankbare actie waar de kinderen graag aan meedoen.
Alle kinderen is gevraagd of ze een schoenendoos willen versieren en willen vullen met spulletjes voor een arm kind in een weeshuis, vluchtelingenkamp of sloppenwijk. In de dozen kunnen schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen.

Het is goed om er bij stil te staan dat het voor heel veel kinderen in de wereld niet vanzelfsprekend is dat er spulletjes zijn waar ze mee kunnen spelen. De kinderen is daarom gevraagd te kijken of ze ook iets van hun eigen speelgoed in de schoenendoos kunnen doen.
Via de site www.actie4kids.org kunnen de kinderen een “wie ben ik”-formulier printen waarop ze in kunnen vullen wie ze zijn. Dit formulier kan in doos zodat het kind dat de doos krijgt kan zien/lezen door wie de doos is versierd en gevuld.

Zaterdag 10 november a.s. staat de gezinsviering in het teken van deze actie.
Enkele kinderen brengen dan een aantal dozen naar voren. Deze dozen staan symbool voor alle dozen die worden ingeleverd.
De dozen uit Nederland, waaronder dus die uit Geesteren, gaan dit jaar naar kinderen in Armenië, Malawi, Oeganda, Togo, Sierra Leone, Ukraïne en Zambia.


 Toernooi badminton, trefbal, volleybal    08-10-2012

Ook zo gek op badminton, trefbal en volleybal?
Geef je gezamenlijk of alleen op! Er wordt 6 tegen 6 gespeeld.

BSO ‘De Bengels’ organiseert in samenwerking met vv Tornado, bv Shuttol en de Aloysiusschool voor ALLE kinderen uit Geesteren  in de herfstvakantie dit toernooi.

Het toernooi wordt gehouden op donderdag 25 oktober.

Waar? Sporthal De Ransuil
Tijden: 09:30 uur voor de groepen 3, 4 en 5   - 13:00 uur voor de groepen 6, 7 en 8.
Deelname is € 0,50 per deelnemer!
Kinderen groep 3, 4 en 5 zorgen voor een begeleider.
Je kunt je opgeven t/m vrijdag 19 oktober.
Na afloop is er wat te drinken.
Om je op te geven een mail sturen naar j.rijke@tofonderwijs.nl (meester Johan).

Klik hier voor de flyer


 Meisjesteam succesvol    04-10-2012

Eén en al vrolijkheid op bijgaande foto. Het meisjesteam uit 8b staat met de handen omhoog toch echt iets te vieren.
Zijn zij de nieuwe gemeentelijke kampioenen?
Jammer genoeg niet, maar ze hebben het goed gedaan!
De meisjes op bijgaande foto werden gisteren op de velden van TVC '28 kampioen van haar poule.
Door de gekozen indeling gaf deze poulewinst niet het recht om mee te dingen naar de hoofdprijzen.
De meiden uit Albergen trokken in de finale aan het langste eind door de Wiekslag met 1-0 aan de zegekar te binden. Kadoes is dus de nieuwe gemeentelijke kampioen, maar natuurlijk zijn wij trots op de stoere meiden uit 8b.

 Kinderboekenweek in de bibliotheek is begonnen met de leesmarathon.    04-10-2012

32 enthousiaste kinderen  zaten of lagen overal in de bibliotheek met een boek, met het doel  om zoveel  mogelijk bladzijden te lezen (10 pagina’s = 1 leeskilometer). Elk hoekje van de bibliotheek werd benut, een gezellige boel bij elkaar.
Na een hapje en een drankje in een pauze hebben sommige kinderen zich nog gewaagd het Speciale Timboektoe-drankje te drinken! En niet alleen in Afrika vinden de kinderen dit lekker, ook hier was iedereen er erg enthousiast over! Vooral de geitenmelk werd erg gewaardeerd.
De opbrengst van deze sponsoractie gaat naar de Stichting My Book Buddy. My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in arme landen door jeugdbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt een verrijdbare boekenkast met boeken.
De kinderen hebben zich ingespannen voor Stichting Triple-O-Kenia. Een organisatie die weeskinderen helpen, met als doel het gezin zo snel mogelijk self-supporting te laten zijn. Daarnaast ondersteunt deze organisatie het kind / het gezin in de vorm van begeleiding, scholing, voeding, huisvesting, sanitage en kleding.
In totaal zijn er 148,40 leeskilometers gelezen ( dit zijn dus 1484 pagina’s)!
Hulde! Er is al voor € 83,00 betaald en in de komende dagen  wordt al het andere bedrag ingezameld. Het geld kan betaald worden in de bibliotheek.
De kinderen die meegedaan hebben ontvingen een mooie oorkonde met een wereldbol(puntenslijper). Dank voor alle kinderen voor de komst en met het mooie resultaat!Fietstocht Koopdorp levert een mooi bedrag op voor nieuwe speelplein    30-09-2012
Zondag 23 september mochten de organisatoren van de Fietstocht Koopdorp Geesteren zo’n 500 deelnemers begroeten. De organiserende winkeliers hadden echt hun best gedaan om van deze tocht een succes te maken. Er was zelfs een leuk lunchpakketje beschikbaar.
De speelplaats van de Aloysiusschool was mooi ingericht, er was veel te genieten en te proeven.
De deelnemers waren wel in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een verloting met mooie prijzen. Na afloop was er nog een leuke veiling waarbij diverse goederen van de hand gingen.
Door een extra financiële inspanning van de winkeliers toegevoegd aan de opbrengst van de verloting en de veiling leverde deze fietstocht het prachtige bedrag op van €2000,-.
De cheque is afgelopen vrijdag overhandigd aan de directeur van de Aloysiusschool, meester Paul Falkmann. Hij toonde zich bijzonder ingenomen met deze mooie opbrengst.
En zo worden er telkens stapjes gezet om uiteindelijk aan een heel mooi bedrag te komen.


Juffrouw Agnes neemt afscheid van de Aloysiusschool    28-09-2012
Vrijdagmorgen 28 september heeft juffrouw Agnes Telgenhof Oude Koehorst- Oude  Elberink afscheid genomen van de Aloysiusschool.
41 jaar lang heeft ze haar beste krachten gegeven voor het onderwijs aan de kinderen aan de Aloysiusschool.
Wat een lange periode, van 1971-2012!
Dan neem je niet echt afscheid en dat zal ook niet gebeuren, want we verwachten juf Agnes bijna dagelijks op school bij de vervulling van haar grootste hobby en dat is in dit geval het opvangen, vertroetelen, verzorgen en wegbrengen van haar kleinkinderen.
En die kleinkinderen zitten (nog niet) allemaal op de Aloysiusschool.
De laatste dag op school moest ook een gewone werkdag zijn zonder veel gedoe rond haar afscheid.
Dat werd het toch niet helemaal.
Vanaf de kerk tot school werd juf Agnes opgewacht door een lange slinger van kinderen.  Dat maakte zichtbaar een enorme indruk op haar.
Om 10 uur was er een samenkomst op het speelplein waarbij de kinderen haar in een vrolijke potpourri toezongen, daarbij voorgegaan door meester Paul.
Ze kan terugkijken op een carrière in het onderwijs, waarbij ze aan alle leeftijdsgroepen heeft lesgegeven. En ook al zijn haar alle kinderen even lief, haar hart lag toch in het bijzonder bij de leerlingen van groep 3, die aan de start staan van het “avontuur” om te leren lezen, rekenen en schrijven.

Vele jaren is juf Agnes een duo-partner geweest van een collega in het team of vulde zij de verlofdagen in en deed dit met overgave. Toch dacht ze vaak met weemoed terug aan de jaren van een “eigen klasje”, maar de komst van eigen kleinkinderen compenseerde dit verlangen. En dit is ook waar juf Agnes zich ten volle aan kan overgeven: de zorg voor haar “eigen klasje” thuis.

Wij bedanken juf Agnes hartelijk voor de collegialiteit en de onderwijskundige inzet voor de klassen om de hoogste kwaliteit na te streven. Wij gunnen haar nog vele jaren in goede gezondheid met haar echtgenoot Ben, de kinderen en kleinkinderen daar aan het vertrouwde adres aan de Dorpsstraat.

Zie het fotoalbum
 


Fiets mee voor het schoolplein    11-09-2012
Een geweldig initiatief van Koopdorp Geesteren!
Op zondag 23 september wordt door deze actieve club een prachtige fietstocht georganiseerd.
Geesteren is mooi, de dorpen om ons heen zijn mooi. We wonen in een prachtig gebied. Dus er is zeker gezorgd voor een mooie tocht.
De start is zondagmorgen 23 september tussen 10.00 en 13.00 uur bij de Keurentjes aan de Langeveenseweg.
De deelname is gratis.Er is zelfs een gratis luchpakket voor de deelnemers.
Wel worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld loten te kopen om zodoende deel te nemen aan een verloting.
De opbrengst is voor het schoolplein.
De trekking van de verloting is op het eindpunt van de tocht en dat eindpunt is het schoolplein.
Zaal Kottink zorgt voor een een vrolijke inrichting, zodat u nog even aangenaam op het plein kunt verblijven.
Over de kinderen hoeft u zich even geen zorgen te maken, want zij vermaken zich wel op de opgestelde springkussens.
Tevens is op het schoolplein een veiling. Een aantal zaken wordt bij opbod verkocht.
De winkeliers hebben samen gezorgd voor een prachtig prijzenpakket.
Wat zou het mooi dat opa's, oma's, ouders en de kinderen deelnemen aan deze fietstocht. Meerdere teamleden hebben al toegezegd ook mee te fietsen.
Doe mee en zorg en geniet van deze prachtige tocht!
Beleef Twente, beleef Geesteren en de mooie omgeving van Geesteren.Afscheidsmusical groep 8    19-07-2012
Leerlingen van de beide groepen 8 voerden op woensdag 18 juli voor de ouders de prachtige musical "het spoor van Bijster" op.
Een spannend avontuur tijdens een tweedaagse schoolreis.
De leerlingen slapen niet direct.
Nadat de meester 'woedend' zijn kroost naar bed heeft gejaagd, wordt hij door twee geheimzinnige figuren uit zijn tent ontvoerd. De volgende morgen wordt de vreselijke ontdekking gedaan. Het geroep in Het Zoeklied laat de boswachter opkomen. Hij constateert dat de tent van de meester bovenop 'Het spoor van Bijster' staat. Gelukkig wonen in het dorp enkele Engelse superspeurders.  De zoekactie naar de meester leidde naar het boswachtershuis. Daar vond de verrassende ontknoping plaats.
Het spel werd door alle bezoekers erg gewaardeerd.
We wensen de leerlingen veel succes in het voortgezet onderwijs.Opbrengst sponsorloop    19-07-2012
Tijdens de afscheidsviering van dit schooljaar in de St. Pancratius is door mevrouw Simone Hilberink namens de MOV-groep Geesteren bekend gemaakt dat de opbrengst van de sponsorloop €7000,- bedraagt.
Een prachtig bedrag dat verdeeld wordt over 2 continenten voor speciale projecten: de helft gaat naar Columbia in Zuidamerika en de andere helft naar een project in Afrika. De cheques werden tijdens de viering in ontvangst genomen door 2 vertegenwoordigers.
Alle kinderen en alle sponsoren BEDANKT!


Sfeervol afscheid meester Han    17-07-2012

 

Soms zegt 1 foto meer dan heel veel woorden.
Deze foto van meester Han gemaakt tijdens de prachtige aubade brengt veel tot uitdrukking: Meester Han geniet en zijn blik zegt: "Ik heb het gehaald". Het is de blijheid van de winnaar van de Tour op de Champs Élysées.
Op zijn laatste schooldag werd meester Han opgehaald in een "lelijk eendje", de rit naar Geesteren was genieten. Aangekomen bij school werd meester Han in het Kampboerlaantje onthaald door 530 leerlingen van de Aloysiusschool.
Onder prachtige bogen in Franse kleuren reed hij staand in de eend tussen de juichende kinderen door.
Om 10.00 uur werd meester Han op het schoolplein toegezongen door alle kinderen en collega's: een sfeervolle aubade viel hem ten deel, mooie woorden werden gesproken. Natuurlijk waren er bloemen en een mooi herinneringsboek.
Meester Han sluit vandaag een onderwijsloopbaan van 41 jaar af.
40 jaar was hij verbonden aan de Aloysiusschool en wij weten zeker: meester Han heeft echt iedere dag zijn beste krachten gegeven.
Meester Han bedankt.
Meester Han, we hopen dat je vele jaren mag genieten van je welverdiende pensioen.

 Schoolreisje groepen 7 Aloysiusschool.    15-07-2012

Donderdag 12 juli waren de kinderen van de groepen 7 van de Aloysiusschool aan de beurt voor hun jaarlijkse schoolreisje naar buitensportcentrum "De Voshaar" in het Gelderse Eibergen.Omdat 's morgens bij vertrek de regen met bakken uit de hemel viel, leek het erop dat het een verregende schoolreis zou gaan worden. Niets bleek uiteindelijk minder waar. Eenmaal aangekomen klaarde het weer gelukkig op en liet het zonnetje zich zelfs regelmatig zien.Deskundige begeleiders van De Voshaar verwelkomden de kinderen op het uitnodigende terrein en brachten hen de nodige kneepjes bij om te kunnen "overleven".

Voor de kinderen werd het een onvergetelijke survivaldag vol uitdagingen,spanning, avontuur, sensatie en gezelligheid.

Je moest wel durven zo hoog in de bomen, diep onder de grond,kajakkend op het water,drijvend op een zelfgemaakt vlot,hangend in hoge netten..... "De mooiste schoolreis allertijden"' riep een kind en kreeg spontaan instemming van de omstanders.

Vanaf 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags genoten de kinderen dan ook van dit bijzondere survivalspektakel in een prachtige natuurlijke omgeving.Eenmaal terug in de bus was de vermoeidheid, maar vooral ook de tevredenheid van de koppies af te lezen en werd er rond 4 uur weer voet op Geesterense bodem gezet, een ongekende ervaring rijker.De foto's in het fotoalbum vertellen alles over dit survivalgebeuren.Schoolkamp groep 8 weer stralend succes!    05-07-2012
Met een prachtig zonnetje en temperaturen ver boven de 20 graden, stond eigenlijk vooraf al vast dat het schoolkamp van groep 8 ook dit jaar weer een groot succes zou worden.

En dat was ook zo. Een kapotte fiets, een gebroken pink, een verstuikte enkel en nog wat andere, kleinere incidentjes konden de fantastische sfeer niet bederven. Iedereen had het geweldig naar de zin.

Er waren sportieve hoogstandjes te bewonderen tijdens de sport- en spelactiviteiten, creatieve meesterstukjes tijdens de Bonte Avond. Er werd gegriezeld en gelachen. De spelshow "Ik hou van Holland" was een groot succes en ook het kampvuur viel in de smaak.

Kortom: een schoolkamp om nooit meer te vergeten!

Klik hier voor de foto's >>Aloysiusschool gemeentelijk schoolkampioen klootschieten 2012    05-07-2012
Woensdag 14 juli deden 16 leerlingen mee aan het schoolkampioenschap klootschieten op de Haarlerheide te Reutum. Ong. 150 kinderen namen hieraan deel. Onze leerlingen waren goed herkenbaar door de nieuwe schoolshirts.
De Aloysiusschool heeft uitstekend gepresteerd. De leerlingen gingen met 9 bekers naar huis. Omdat we van alle TOF-scholen het minst aantal worpen hebben gegooid en de meeste meters hebben afgelegd met de kloot, zijn we gemeentelijk kampioen geworden. Daardoor ontvingen we nog een extra grote beker. Vol trots poseerden  alle winnaars met hun prijs en de grote beker. Een geweldige prestatie!!! 
Bioscoop voor winnaars knuffelactie Wallerbosch!    29-06-2012
Wij (groep 5b, 6a en 7b) zijn als winnaars van de knuffelactie woensdagmorgen 27 juni naar de bioscoop in Almelo geweest.
We hadden een VIP arrangement. Om 9.00 werden we opgehaald door 2 bussen van Oude Wesselink. Aangekomen bij de bioscoop lag de rode loper voor ons klaar. Bij ontvangst kregen we een drankje en konden de kinderen kiezen uit chips of popcorn. Daarna volgde de fantastische film “Wicky en de schat van de goden” in 3D.
Alle kinderen hebben genoten en danken Michel Wallerbosch voor de geweldige morgen.
Kijk in het fotoalbum voor de foto's.


Groep 8 op FBK-games    25-06-2012
Woensdag 20 juni deed een groot aantal leerlingen van groep 8 mee met de FBK-games in Hengelo.
Na een stijlvol defilé mocht iedere school zich presenteren met een yell. De yell van de Aloysiusschool was gebaseerd op de yell van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam en door meester Johan voorzien van passende teksten. De yell maakte op de jury zoveel indruk dat de Aloysiusschool hiervoor de eerste prijs ontving.
Ook sportief gezien scoorden we aardig: één van de meisjesteams werd derde en een jongensteam vijfde in de eindrangschikking.
Maar boven alles was het een gezellige en sportieve dag voor alle deelnemers.
Klik hier voor de foto's >>schoolreisje groep 2    21-06-2012
De kinderen hebben erg genoten in de bus en in de Waarbeek. Het was heerlijk weer, we hebben patat en drinken gehad en de kinderen mochten zelf een ijsje tappen. De dag is goed verlopen mede door de hulp van de ouders. Onze dank daarvoor.

Nieuw schoolsporttenue officieel overhandigd    20-06-2012

Al enige tijd was het de wens van de Aloysiusschool om de kinderen die deelnemen aan een sporttoernooi van de basisscholen te voorzien van een passende outfit. De bestaande schoolshirts waren meer geschikt voor buitensporten, maar de laatste tijd zijn het juist de binnensporten die de meeste deelnemers trekken. En ook voor succes zorgen, zoals onlangs nog bleek bij het volleyballen.
De wens is één, de uitvoering is twee (via de fa. Hampsink uit Tubbergen) maar de bekostiging is de voornaamste drie ! Daartoe werd contact gezocht met de ondernemers van koopdorp Geesteren en dat leidde tot een prima samenwerking en uitvoering, zoals bijgaande foto laat zien. De ondernemers Hemmer (slagerij) Kottink (zalencentrum) Hamer (schoen en sportwear) en Plusmarkt Wallerbosch staan hier samen met de leerlingen uit groep 8 die woensdag 20 juni j.l. deel gaan nemen aan de FBK-games voor basisscholen in het atletiekstadion van Hengelo. De Aloysiusschool staat er zo weer mooi op en kinderen en team zijn de ondernemers zeer erkentelijk voor hun medewerking.

 Speelpleinactie de spaarpot op tafel bij...    20-06-2012
Aflevering: 1
Bij wie: Fam. Kokhuis aan de Geermanstraat 3 in Geesteren
We mogen aanschuiven bij papa Rob, mama Angelique en de kinderen Bas uit 3b, Maud uit 5c en Loes uit 6a.
Na een hartelijke ontvangst, voor de kinderen best een beetje spannend, is het ijs gauw gebroken en volgt er een leuk gesprek.
Lees meer op Actie Spaarpot>>>Schoolreisje Hellendoorn groepen 4    19-06-2012
Op dinsdag 19 juni zijn de kinderen van de groepen 4 op schoolreisje geweest naar Avonturenpark Hellendoorn.
Met de weersgoden gunstig gestemd, vertrokken de twee bussen om kwart over negen richting Hellendoorn.
Het was een prachtige dag! De kinderen, begeleiders en leerkrachten hebben zich prima vermaakt!
Tijd om te eten was er bijna niet. Nat van de wildwaterbaan, moe en voldaan vertrokken we tegen kwart voor vier weer richting Geesteren. Dank aan alle kinderen van groep 4 en de begeleiders voor deze gezellige dag!


Leven met een beperking    14-06-2012

Afgelopen woensdag,13 juni, mochten de kinderen van groep 7a van de Aloysiusschool als gastgroep optreden voor een groepje genodigden met een lichamelijke beperking o.l.v. Moniek Scholten van MEE-Twente.

Nadat de gasten met een kopje koffie waren verwelkomd , kwamen ze kennis maken met de kinderen in groep 7a. Best wel een beetje spannend en voor sommigen misschien zelfs een beetje eng zo'n directe confrontatie.

Dat was echter maar van korte duur, want na de kennismaking, een vragenrondje en wat informatie van de gasten was er al gauw sprake van een klik. De kinderen voelden dat ze te maken hadden met heel gewone uiterst aardige mensen die het heel prettig vonden tussen de kinderen te zijn.

Nadat elke gast iets verteld had over zijn/haar eigen beperking volgde er een roulatieprogramma, bestaande uit vier verschillende activiteiten: een blindenbaan, een klassengesprek, een rolstoelparcours en ganzenbord.

Met name in het klassengeprek kwamen de kinderen met een sperrevuur aan vragen wat hen vervolgens weer heel wat informatie opleverde van de genodigden. De gasten gingen heel leuk met de kinderen om en genoten zichtbaar van dit bezoek.

Alle onderdelen leverden bijzondere ervaringen op over hoe het voelt als jezelf met een beperking zou moeten leven.

Vanwege het enthousiasme van zowel de kinderen als de gasten werd op het einde van de morgen besloten maar meteen weer een afspraak te maken voor volgend jaar...

De foto's geven een goed beeld van de uitgevoerde activiteiten.Schoolreisje groep 1 Flierefluiter Raalte    13-06-2012

Met de groepen 1 zijn we naar de Flierefluiter in Raalte geweest. De kinderen, juffen en ouders hadden er veel zin in. Het was weer een hele happening. Eerst heeft iedereen zich verzameld in de klas. Hier werden de kinderen ingedeeld in groepjes. Om 9.15 uur konden we dan eindelijk met de auto's vertrekken richting Raalte. Best spannend. Daar aangekomen waren de kinderen gelijk niet meer te houden en moest er gelijk gespeeld worden. Tijd voor iets te drinken of eten hadden ze bijna niet. Een pauze inlassen was een heel gedoe, waar zijn alle kinderen??? Er waren zoveel gaatjes en kiertjes waar ze in konden zitten. Nadat we alle kinderen eindelijk hadden gevonden hebben ze iets te drinken met een koekje gehad. Het drinken konden de kinderen zelf tappen, erg leuk. Tegen 12 uur was er voor iedereen patat met mayonaise. Toen was het weer tijd om te spelen. Tegen half 2 hebben de kinderen een ijsje gegeten. Om half 3 was het tijd om naar huis te gaan. Dit jaar hadden we al een half uur langer maar voor de meesten was ook dit te kort. Als je dan denkt dat je naar huis kunt zijn er nog schoenen zoek. O, jee waar zijn deze gebleven!!!! Het park is zo groot. Nadat we alle speelhuisjes, hoekjes, gaatjes hadden bezocht stonden de schoenen op een tafel bij ons. Lachen en toen de auto's in terug naar Geesteren. Voor een enkeling was deze reis te vermoeiend en hebben deze slapende afgelegd. Ook een pitstop onderweg was noodzakelijk. We hebben al met al een schitterende dag gehad met fantastisch weer. Bedankt aan alle vaders en moeders die mee gereden hebben. Zie fotoalbum.Schoolreisje groepen 6 naar Hof van Eckberge in Eibergen.    13-06-2012
Onder  grote belangstelling van ouders,opa’s, oma’s, leerkrachten en kinderen vertrokken de kinderen van de groepen 6 met begeleiders  in twee bussen van Oude Wesselink naar een nieuw speelpark in deze omgeving: Hof van Eckberge in Eibergen. Het park is begin januari geopend  en  dat was te zien. Alles was mooi en netjes.
Er is in dit speel- en belevingspark veel te beleven en te zien, zowel binnen als buiten. We waren deze stralende zomerdag de enige school, dat was dus boffen voor de kinderen . Geen lange wachtrijen , je was altijd meteen aan de beurt.
Binnen konden de kinderen bowlen,snoezelen, klimmen in hele mooie grote klimtoestellen. Het allerleukste vonden de kinderen het lasergamen. Dit duurde voor veel kinderen veel te kort.
Buiten konden de kinderen spelen op allerlei toestellen. Ook was er kabelbaan, een heel  groot springkussen  en waren er allerlei dieren te zien, zoals struisvogels en lama’s. In de loop van de middag gingen buiten de schoenen en sokken uit om lekker te spelen met water en zand.
Van 12.00u tot 13.00u konden de kinderen en begeleiders gebruik maken van een heerlijk  buffet: friet met balletjes gehakt , kipnuggets en  hamburgertjes. Het smaakte de meeste kinderen voortreffelijk, ze gingen voor nog een rondje. Ook konden ze middels een polsbandje een ijsje  en een drankje bestellen.
Gezien de reacties van kinderen en begeleiders was het een hele leuke dag. Dit is ook te zien aan de foto-impressie.


Meiden groep 8 Nederlands Kampioen Schoolvolleybal    10-06-2012

Na eerst het gemeentelijk en provinciaal kampioenschap te behalen, is het de meiden van groep 8 nu gelukt Nederlands Kampioen Schoolvolleybal te worden.
Het ging allemaal niet zonder slag of stoot, maar na drie poulewedstrijden, een kruisfinale en de echte finale waren het de meiden uit Geesteren die er met de landelijke titel vandoor gingen.

Vooral de kruisfinale was zinderend spannend. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen een team van vijf jongens, waarvan er eentje over een geweldig harde smash beschikte. Onze meiden lieten zich een beetje van het stuk brengen door al dit geweld en kwamen nauwelijks in haar ritme. De eerste set ging dan ook met één puntje verschil verloren. In de tweede set was de stand op een zeker moment 5-10 in het voordeel van de tegenstander. Dat was het moment waarop hun sterspeler gewisseld moest worden. De Aloysiusmeiden profiteerden daar optimaal van door maar liefst 9 punten op rij te scoren. Toch was het ook daarna nog geen gewonnen partij. Slechts 1 minuut voor tijd was de stand nog gelijk. Maar twee snelle punten zorgden ervoor dat we de set toch met twee punten verschil wonnen. Precies genoeg voor het halen van de finale.
De finale zelf leek daarna een formaliteit. Met de spanning van de schouders geschud, wisten de meiden deze overtuigend te winnen!

Femke, Sophie, Danique, Demi, Ruth, Babeth, Jorieke en Lynn proficiat met deze geweldige prestatie!!!
Lees ook: TC Tubantia

 Sport- en speldag geslaagd    08-06-2012
De jaarlijkse sport- en speldag was weer een sfeervol gebeuren.
Op alle festivallocaties was te zien dat de kinderen plezier beleefden aan de activiteiten die aangeboden werden.
Een dergelijke dag kan alleen slagen dankzij de inzet van veel ouders.
Gelukkig slaagden de organisatoren er ook dit jaar weer in om voldoende ouders bij elkaar te krijgen, waardoor het voor iedereen plezierig werd om de kinderen te vermaken.
De kleuters gingen als koene ridders verkleed de spelletjes te lijf.
Het is altijd weer leuk om de inzet van de kleintjes te zien.
De middenbouw vermaakte zich uitstekend met het spelcircuit in de Hamberg.
En de bovenbouw, zij poogden de schoolrecords  scherper te stellen op de speelweide bij Spalink.
En de beloofde regen beperkte zich tot enkele druppels.
Iedereen bedankt!


Groep 1a naar de bioscoop    07-06-2012
Afgelopen woensdag 6 juni zijn wij met groep 1a naar de bioscoop in Almelo geweest.
Dit bezoekje hadden we gewonnen n.a.v. de knuffelactie van de Plus.
Het was een geweldige ochtend voor zowel de kinderen, juf als de ouders die zijn meegeweest.
Om 8.45 uur stonden er 3 busjes klaar. Deze hebben ons naar Almelo gebracht. De kinderen waren best zenuwachtig, met de bus en dan ook nog naar de bioscoop was een hele beleving. We hebben een echte verwenmorgen gehad. De film Kabouter Plop wordt kabouterkoning was geweldig en best spannend. In de pauze kregen alle kinderen een slus-puppie met iets lekkers. Ze konden kiezen uit popcorn/chips/snoepjes. Na de pauze was het tijd voor een plaspauze voordat de film weer verder ging. Om half 12 werden we weer opgehaald. Daar aangekomen kregen we de volgende verrassing, Michel kwam met een grote doos met daarin voor elk kind een grote oranje hand waarop we de juichbandjes kunnen vast maken. Echt we hebben super genoten van onze verwenochtend. Michel namens alle kinderen en juf uit groep 1a BEDANKT. Het was super. Zie fotoalbum.


Actie de spaarpot op tafel gestart    01-06-2012

Op de Aloysiusschool in Geesteren wordt anderhalf jaar actie gevoerd om de vurige wens om de 4 speelpleinen van de school opnieuw in te richten met nieuwe speeltoestellen in vervulling te laten gaan.
Deze speelpleinen worden ingericht volgens het zone-parc idee.
Iedere speelplaats wordt verdeeld in drie zones met een eigen karakter: een zone voor spel, voor sport en een zone om te chillen. Kinderen krijgen een eigen verantwoording in het gebruik van de drie zones, daarbij ondersteund door oudere kinderen die de rol van “chief” invullen.
Om alle plannen te realiseren is een bedrag van €125000,- nodig.
Dit is een bedrag dat je niet zo maar even ophaalt.
Daarom worden meerdere acties gehouden die tezamen het streefbedrag moeten opleveren.
Vrijdag 1 juni is weer een nieuw onderdeel van start gegaan.
Alle kinderen hebben een zelfgemaakte spaarpot mee naar huis genomen.
De spaarpot is bedoeld als middel om bijna ongemerkt toch een leuk bedrag bij elkaar te sparen.
Ouders wordt gevraagd  1x per week de spaarpot op tafel te zetten in het  gezin. De spaarpot komt wellicht ook  op tafel bij familieaangelegenheden, als opa en oma op bezoek zijn, als….
Met telkens kleine bedragen is het mogelijk om in 50 weken tijd een mooi bedrag te sparen.
Gezinnen worden bezocht om te vragen naar de bevindingen met de spaarpot op tafel.  Geen controle, maar meer bedoeld om iedereen enthousiast te houden voor de actie.
Hoe belangrijk is de spaarpot in het gezin, hoe belangrijk vindt men het om kinderen op deze manier te leren sparen voor iets waar ze zelf baat bij hebben?  Deze verhaaltjes worden weer verspreid via de nieuwsbrief.
Kinderen met briljante spaarpotideeën, waardoor  de spaarpot extra gevuld wordt, mogen dat de actiegroep  influisteren. Dat levert een extra verhaal op.
Voor kerst komt de spaarpot al een keer mee naar school.
Anoniem wordt de gelegenheid geboden om te storten.
Daarna begint het bodempje leggen opnieuw, tot juni 2013.
SAMEN SPAREN OM SAMEN TE SPELEN !

Dank aan Hopje Verhuur voor het ter beschikking stellen van de sky-tubes.Inzet tijdens sponsorloop hartverwarmend    25-05-2012
De thermometer tikte de 30 graden aan. Tropische omstandigheden dus voor de deelnemers aan de jaarlijkse sponsorloop.
De kinderen hadden zich de laatste weken al flink moeten inspannen om geld bij elkaar te krijgen om zo de door de M.O.V. geadopteerde doelen te ondersteunen.
De organisatie besloot gezien de zeer warme omstandigheden de duur van de loop te bekorten.
Misschien daagde dat de kinderen uit om in de resterende tijd flink van leer te trekken: rode, bezwete gezichten waren een gevolg.
De kinderen bleven rennen en maakten onderweg dankbaar gebruik bij de verkoeling van sproeiers en de verfrissende ranja.
Binnenkort maakt de M.O.V. bekend wat het bedrag is dat de kinderen bijeengehaald hebben.
Een topprestatie hebben ze al geleverd.Groep 2b gaat voor Delfts blauw    22-05-2012
Maandag 21 mei is de kunstenaar Monique Klaver bij ons in de klas geweest
Samen hebben we een mooie delfts blauwe hollandse hoed van papier gemaakt.
Zie het fotoalbum


Actie "de spaarpot op tafel" in voorbereiding    17-05-2012
Kinderen uit groep 4b tonen de spaarvarkens in aanbouw

In alle groepen wordt op dit moment de actie "de spaarpot op tafel" voorbereid.
Kinderen maken hun eigen spaarpotten om daarin geld bijeen te sparen voor speeltoestellen op de 4 speelpleinen van de Aloysiusschool. Het is de bedoeling dat de spaarpotten in de gezinnen onder het motto "de spaarpot op tafel" echt op tafel komt.
Dat kan wekelijks zijn om kinderen duidelijk te maken dat als je ergens voor spaart je uiteindelijk ook een mooi doel kun bereiken.
De gedachte is dat als de spaarpot wekelijks echt op tafel komt en er ook wekelijks een bedragje ingestopt wordt, dit aan het eind van de rit wel eens kan leiden tot een heel mooi bedrag dat een echte bijdrage kan zijn om de benodigde €125000,- bijeen te sparen. Het gaat te ver om te denken dat gezinnen zo maar een groot bedrag in één keer geven. Het mag, maar door wekelijks een kleiner bedrag te geven, wordt de uitgave misschien niet eens "gevoeld". Natuulijk mag de spaarpot vaker op tafel, bv. tijdens een verjaardag, als er bezoek is van opa, oma, oom, tante, maakt niet uit.
In december komen de spaarpotten voor heet eerst terug naar school. Natuurlijk wordt gewaarborgd dat kinderen dan ook anoniem storten. Geen afgunst of gesnoef naar elkaar, als er maar gespaard wordt.
De organisatoren kunnen dan al zien of de thermometer wil stijgen. Daarna kan er nog weer een klein half jaartje gespaard worden.
En zo hoopt men op de Aloysiusschool vurig dat het benodigde bedrag bijeen gespaard wordt.Eerste Aloysiusschoolpleinkrant overhandigd    15-05-2012
Lachend ontvangt meester Paul (links) het
eerste exempaar uit handen van Michel Wallerbosch
Vol trots overhandigde dinsdagmiddag 15 mei Plus-eigenaar Michel Wallerbosch de speciale Aloysiusschoolpleinkrant aan de directeur van de Aloysiusschool, Paul Falkmann.
Deze krant is gedrukt in een oplage van 5000 stuks.
In de krant wordt door een aantal schrijvers de noodzaak toegelicht waarom de Aloysiusschool heel graag de 4 speelpleinen heringericht wil hebben.
De huidige speeltoestellen zijn voor een deel al afgekeurd, maar staan na enkele noodgrepen nog op het plein om de kinderen toch nog de gelegenheid te bieden te spelen.
Een aantal speeltoestellen is al afgevoerd.
Diverse commissies bestaande uit ouders, leerkrachten en deskundigen zijn al maanden bezig om de vurige wens, uitgesproken door het schoolteam en ondersteund door ouderraad en mr, invulling te geven.
Diverse werkgroepen hebben zich gebogen over de meest wenselijke vorm van inrichting.
Gekozen is voor het zogenaamde Zone-parc-idee.
In een Zone-parc wordt op een speelplein de gelegenheid geboden om er naar wens van een kind te sporten, bezig te zijn met spel of te "chillen". Heel belangrijk is dat kinderen een stuk eigen verantwoording leren in het gebruik van die zones. Teamchefs worden verantwoordelijk voor het uitdelen en beheer van materialen. Kinderen worden bekend gemaakt met verschillende spelvormen en daaraan verbonden regels.
Ieder speelplein, met uitzondering van het speelplein voor groep 1-2, is volgens dit concept uitgetekend.
In de ontwerpfase leidde de doorberekening tot een bedrag dat de enkele tonnen overschreed.
Na heroverwegingen is dit bedrag teruggebracht tot €125000,-.
Met dit bedrag in het achterhoofd is de school in gesprek gegaan met de Activiteitenvereniging Geesteren, kortweg AVG, met het verzoek om zich gezamenlijk in te spannen om het vereiste bedrag bij elkaar te krijgen. Bij de AVG vond men een gewillig oor. Deze organisatie stond in het verleden aan de basis van diverse succesvolle acties in Geesteren.
Besloten werd meerdere acties op te zetten over een langere periode, zodat het geld geleidelijk aan bij elkaar gespaard kan worden. De apotheose vindt juni 2013 op de kermis plaats.
Bij meerdere ondernemers lopen op dit moment acties.
In de krant wordt de lezer uitgelegd hoe men tot een goed resultaat denkt te komen.
De krant nu al lezen dat kan: klik


Leerlingen groepen 5 en 7 geslaagd voor Diploma Veilig Internet    13-05-2012
De leerlingen van de groepen 5 en 7 hebben de afgelopen weken het Diploma Veilig Internet behaald.
Het examen was een afsluiting van een serie lessen waarbij de leerlingen 6 weken lang tijdens de ICT-lessen geïnstrueerd werden over hoe het internet door hen veilig te gebruiken is.
Het World Wide Web is voor de leerlingen een prachtige speeltuin, waarin heel veel te ontdekken valt. Heel veel informatie is te vinden, maar het is maar de vraag of alle informatie geschikt is voor leerlingen van de basisschool.
Mediawijsheid was dan ook een belangrijk onderdeel van de training.
De leerlingen onderzochten ook welke sporen ze op internet achterlaten. Zijn profielen van bv. Hyves zo ingesteld dat er geen gevaar is dat de directe identiteit van de gebruiker onthuld wordt?
Door middel van een speurneuzenspel probeerden ze dit bij elkaar te onderzoeken.
Ook is er uitgebreid gesproken over digitaal pesten. Wat moet je doen om dit te voorkomen, hoe meld je het bij je opvoeders?
De leerlingen hebben de lessenserie afgesloten met een pittige toets, die uiteindelijk door iedereen met succes afgesloten werd.
Vol trots poseerden de kinderen dan ook met hun diploma voor de fotograaf.
Ook volgend jaar krijgen leerlingen in de groepen 5 en 7 de lessencyclus weer aangeboden.
Herhaling van het aanbod tijdens de schoolloopbaan is wenselijk, omdat de ontwikkelingen ook steeds verder gaan.
Zie ook het fotoalbum


3e plaats Twentse schoolhandbal kampioenschappen in Borne    12-05-2012
Afgelopen woensdag 9 mei hebben de meisjes uit groep 8 mee gedaan aan het Twentse schoolhandbalkampioenschap in Borne. De poule-wedstrijden zijn we goed doorgekomen. Met een 2e plek in de poule gingen we door naar de kwartfinales. Deze hebben we gewonnen van de Stephanusschool uit Zenderen. Door naar de halve finale. Ja, daar kwamen we helaas Kadoes uit Albergen tegen. Deze hebben we verloren. Op naar de troostfinale om de 3e en 4e plek. Tegen Losser was het voor ons geen probleem. De wedstrijd hebben we gewonnen, een 3e plek, GEWELDIG, goed gedaan meiden.

4 groepen naar de bioscoop    11-05-2012
De knuffelactie voor het schoolplein is afgesloten.
Enkele weken lang waren er af en toe hectische taferelen bij supermarkt Plus, want de kinderen lieten zich bepaald niet onbetuigd om de uitdagingen aan te gaan.
Eigenaar Michel Wallerbosch zag zich zelfs genoodzaakt om op een gegeven moment dranghekken te plaatsen.
2 groepen waren in het begin van de actie al succesvol door razendsnel alle knuffels bij elkaar te sparen: de groepen 6a en 5b gingen met de eer strijken.
Een extra prijs was er voor de groep die de meeste knuffels bij elkaar gespaard had en die prijs ging naar groep 7b.
De laatste prijs ging naar één van de kleutergroepen.
Voor de ogen van de jury mochten de kinderen laten zien hoe ze het leukst konden knuffelen. Dit leidde tot prachtige taferelen.
1 jongen liet weten het niet langer te kunnen volhouden, zo stevig was hij aan het knuffelen.
Hilarisch was het in groep 1a waar de kinderen een pracht act opvoerden, die de lachspieren niet onberoerd lieten.
De vier genoemde groepen hebben allen een bioscooparrangement gewonnen: per bus gratis naar de bisoscoop voor een leuke film compleet met popcorn en een drankje, kortom zoals een bezoek aan de bioscoop dient te zijn.
De acties gaan door, maar iedereen weetal wel dat de kinderen erg graag nieuwe speeltoestellen willen.
Komende week verschijnt er een speciale Aloysiuskrant waarin ook weer diverse acties worden aangekondigd.
We gaan er voor!
Zie ook het fotoalbum


Bezoek brandweer    24-04-2012

De kinderen van groep 4a en 4b zijn dinsdag 24 april op bezoek geweest bij de brandweerkazerne in Tubbergen. De groep kreeg eerst een powerpoint te zien over het werk van de brandweer, hierbij werd uitleg gegeven door een heuse brandweervrouw. De vele vragen van de kinderen werden allen geduldig beantwoord. Na een frisse beker ranja mochten de kinderen beneden kijken, in de kleedruimtes van de brandweerlieden. Ook even plaatsnemen in een van de wagens mocht niet ontbreken. Als klap op de vuurpijl mochten de kinderen een brand blussen met een echte brandweerslang. De leerlingen en de begeleiders hebben genoten van deze leuke en leerzame excursie in het kader van het MOP-project. Brandweer Tubbergen bedankt!
Voor alle foto's-> zie fotoalbumOud-collega juf Bertien overleden    23-04-2012
Met droefheid in ons hart laten we u weten dat zaterdag 21 april in Tubbergen onze oud-collega juf Bertien Stolp-Ummels is overleden.

Juf Bertien mocht 54 jaar oud worden.

Vorig jaar, vlak voor Pasen, openbaarden zich bij haar de eerste symptomen van een kankervorm die helaas ongeneeslijk bleek te zijn.

We wensen haar man Jack, Esther en Bram, Divinia en Ruud heel erg veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Juf Bertien kwam in de eerste helft van de negentiger jaren als muzieklerares werken op de Aloysiusschool .

We leerden haar kennen als een vrolijke, warme collega.
Haar humor, haar betrokkenheid maakten dat we haar graag in ons midden hadden.
Haar inzet en liefde voor de kinderen was groot, haar vakmanschap onomstreden.

Tegelijkertijd was ze ook verbonden als juf aan basisschool de Wiekslag waar ze tot het moment dat haar ziekte zich openbaarde, werkte.
Ook op de Aloysiuschool werkte ze een tijdlang met grote liefde bij de kleuters.
Ze verliet in 2007 onze school omdat ze op basisschool de Wiekslag een ruimere betrekkingsomvang aangeboden kreeg.
Er vindt voor haar een gedenkdienst op woensdag 25 april om 19.00 uur in de Basiliek van de H. Pancratius in Tubbergen plaats, waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen en tot condoleren in de aula van de Basiliek, waar zij is opgebaard.
De plechtig gezongen uitvaart wordt gehouden op donderdag 26 april om 11.30 uur in voornoemde Basiliek.

Bertien was als juf begaan met kinderen. Daarom is haar wens liever geen bloemen, maar een gift voor KIKA.
Voor dit doel staan er collectebussen achter in de kerk. U kunt ook een gift overmaken naar giro 8118 onder vermelding van "Bertien".Met blijdschap geven we kennis..    22-04-2012
Goed nieuws uit huize Willems-Wolters.
Onze collega Annemiek is bevallen van een wolk van een dochter.
Zaterdag 21 april schonk zij het leven aan Florien Wieke Dirkje Willems.
Moeder en dochter maken het goed.
Juf Annemiek en Florien zijn inmiddels weer thuis.
We feliciteren juf Annemiek  en Martijn van harte met de geboorte van jullie dochter.
We hopen dat jullie erg gelukkig worden samen!
En dat Florien lief is, zoals de tekst op haar truitje aangeeft, het kan haast niet anders.


Groep 3 bezoekt de molenaar en speelt in de speeltuin    20-04-2012
Groep 3 is op bezoek geweest bij de molen "de Vier Winden".
De molenaar heeft ons een rondleiding gegeven in en rond de molen.
Er stond een lekker windje dus de wieken draaiden op volle kracht.
De kinderen konden zien hoe het graan vermalen werd door de grote molenstenen.
Het meel in de zakken werd door de luiken naar beneden gelaten.
Alle kinderen werden door de molenaar bovenop de zak meel omhoog gehesen.
Dit was een spannend gebeuren.
We hebben natuurlijk ook nog even gespeeld in de fantastische speeltuin
van camping "De Molenhof".
De kinderen hebben genoten en we zijn blij dat er nog steeds
enthousiaste vaders en moeders zijn die ons op deze uitstapjes willen begeleiden.Bezoek kaasboerderij 't Hoepel    20-04-2012
Op donderdag 19 april zijn de groepen 1a en 1b in het kader van MOP project op bezoek geweest bij de kaasboerderij 't Hoepel in Mander. De kinderen hebben gezien wat je van melk allemaal kunt maken. Ook hebben we diverse producten kunnen proeven, zoals vruchtenkarnemelk en kaas. We zijn begonnen bij de koeien en geeindigd in de winkel. We hebben een geslaagde morgen gehad, voor zowel de kinderen, juffen als ook de moeders.

Handbalmeisjes Aloysiuschool Kampioen    19-04-2012
Een aantal jaren geleden grossierden de jongens in gemeentelijke titels, met name als het om voetbal ging. Die tijd lijkt even voorbij.
Nu zijn het de meiden uit de groepen 8 die wekelijks iets te vieren hebben, zo lijkt het haast.
Woensdag 18 april werden de meisjes van de Aloysiusschool gemeentelijk kampioen in de Verdegaalhal. Ze wonnen in de finale van het team van Kadoes uit Albergen
Trots als een pauw mochten ze na afloop de beker in ontvangst nemen uit handen van de gemeentelijk wethouder van sportzaken, dhr. Jos Harmelink.
Daarna was het tijd voor een fotosessie, waarbij onze meester Paul zich ook graag schaarde bij de onoverwinnelijke meiden en geflankeerd wordt door de trotse moeders met een rijk handbalverleden.
Meisjes, proficiat, we zijn trots op jullie!


Toernooi meivakantie    16-04-2012

Ook zo gek op Handbal, Judo en Knotshockey?

Stel dan een groepje van 5 personen samen en doe mee! (alleen opgeven mag natuurlijk ook)
BSO ‘De Bengels’ organiseert in samenwerking met HV Stevo, JV Thag, het kindercentrum en de Aloysiusschool voor ALLE kinderen uit Geesteren  dit toernooi.

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door: Slagerij Hemmer, DA drogisterij  & Parfumerie Margriet, Bloembinderij de Korenbloem, Bakkerij De Kraai, Tweewielers Jos Overmeer, Café Steggink en van Keurentjes Groente- en Fruitspeciaalzaak.

Het wordt gehouden op donderdag 3 mei.
Waar? Sportpark de Peuverweide (RKvv Stevo)
Tijden: 09:30 uur voor de groepen 3, 4 en 5   - 13:00 uur voor de groepen 6, 7 en 8.
Iedereen mag gratis meedoen!
Kinderen groep 3, 4 en 5 zorgen voor een begeleider.
Je kunt je opgeven t/m vrijdag 27 april.
Na afloop is er wat te drinken.
Je kunt je op geven door een mail te sturen naar j.rijke@tofonderwijs.nl (meester Johan)

 

We wensen de deelnemers alvast veel plezier.

 Klik om je op te geven op Flyer toernooiMeisjes Aloysiusschool Overijssels Kampioen    13-04-2012
Een prestatie van formaat!
De meiden van het schoolvolleyteam van de Aloysiusschool hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd.
Woensdag 11 april werd dit team in sporthal de Stamper in Vriezenveen Overijssels Kampioen op het hoogste niveau.
De provincie Overijssel krijgt daarmee een ijzersterke kandidaat als dit team mee gaat doen op 9 juni in Houten aan het landelijke kampioenschap.
De meiden waren daags na het grote succes al weer volledig gefocust op deze nationale titelstrijd en gaven aan er vol voor te willen gaan.
De Aloysiusschool feliciteert het kampioensteam van harte.
We zijn trots!
Zie het fotoalbum


Pesachmaaltijd    05-04-2012
Donderdag 5 april hebben we ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie samen in de zeshoek een Pesachmaaltijd gehad. Vooraf hebben de juffen in de klas het verhaal verteld over" Het eerste paasfeest." Met Pesach herdenkt het Joodse volk zijn uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes. De maaltijd bestaat uit o.a : Matses, peterselie,radijs, kommetje zout water, fruit. Samen met Pastor Meupelenberg hebben we de zeven kaarsen aangestoken. Bij elk kaarsje stonden we even stil bij belangrijke levenslessen,zoals een kaarsje voor vrede op aarde, kaarsje voor de overledenen, een kaarsje voor arme mensen, enz.

Groep 8b winnaar Future4Nature-wedstrijd    05-04-2012
Donderdag 22 maart bezochten de kinderen van groep 8b Burgers Zoo in Arnhem. Dit bezoekje werd hen gratis aangeboden, omdat ze een wedstrijd hadden gewonnen van Future4Nature en KlasseTV.
De opdracht was om duidelijk te maken wat de groep doet aan natuurbeheer. Groep 8b had hiervoor een filmpje gemaakt van de snoeiwerkzaamheden op Fayersheide eerder dit jaar.

Op donderdag 22 maart werd de hele groep in het zonnetje gezet in een overvolle zaal in Burgers Zoo. Sophie en Manon (interviews) en Rick en Koen (techniek) werden nog eens speciaal naar voren gehaald en kregen als eerste een prachtig leesboek uitgereikt. Onder ovationeel applaus verlieten de kinderen daarna de zaal, waarna ze werden opgevangen door drie medewerkers van de Zoo.
Een rondleiding achter de schermen van de Ocean volgde, om daarna af te sluiten met een overheerlijke lunch. (Zo veel patat en knakworst als je wilde!!!)

Het was een prachtige dag en het prachtige weer hielp daar nog eens extra aan mee.
Klik hier voor de foto's>>


Dramalessen groep 3    02-04-2012
Groep 3 heeft vandaag dramalessen gehad van een toneel-juf van de Muziekschool.
Verschillende emoties en gevoelens werden uitgebeeld. In deze lessen maakten de kinderen op een speelse manier kennis met toneelspelen. Intense emoties, verschillende personages en uiteenlopende scènes passeerden de revue d.m.v. allerlei spelopdrachten kregen leerlingen de basis van het spelen onder de knie. Zij raakten verzeild in spannende , lachwekkende of vreemde situaties. De leerlingen zijn bewust gemaakt van de zeggingskracht van lichaam en stem. Ze kunnen nu hun fantasie vorm geven. Natuurlijk was spelplezier het belangrijkste doel.


Communicantjes bij bakkerij De Kraai    02-04-2012
Op maandag 26 maart zijn de kinderen van de groepen 4 op bezoek geweest bij bakkerij 'De Kraai''.
Dit ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, die plaatsvindt op 15 april a.s.
De kinderen kregen een korte rondleiding door de bakkerij. De bakker vertelde over het maken van deeg, het verdelen van het deeg, het rijzen in de rijskast en het bakken in de oven.
De kinderen mochten zelf eigen broodjes maken, waaronder een paashaan voor op de Palmpaasstok.
Het was een leuke en leerzame ochtend, met dank aan bakkerij 'De Kraai'.Lammetjes op school    02-04-2012
Op donderdagmorgen 29 maart jl zijn de ouders van juf Ilse (stagaire onderwijsass. groep 1b) met 3 lammetjes bij ons op school geweest. De vader van juf Ilse had hekjes meegebracht zodat de lammetjes lekker konden rondlopen. Juf Ilse en haar ouders namen de lammetjes op de arm zodat alle kinderen de lammetjes konden aaien. Sommige kinderen mochten ook zelf het lammetje vasthouden. Voor meer foto's zie het fotoalbum.


Groep 1a en 1b naar de sloot    02-04-2012
Op donderdag 15 maart hebben de groepen 1a en 1b een bezoekje aan de sloot gebracht. Bepakt en bezakt met netjes, emmertjes en bakjes zijn we lopend naar de sloot aan de schotboersweg geweest. Toen we daar aankwamen bleek de sloot wel erg vol met water te staan. Omdat de juffen bang waren dat ze kinderen uit het water moesten vissen hebben zij voor de kinderen gevist. Na een klein uurtje zijn we terug gegaan met beestjes en slootwater. Foto's staan onder het kopje fotoalbums.

Juf Annemiek trouwt haar Martijn    31-03-2012
Een stralend bruidspaar Let op de mooi rode corsages en en de mooie rode hartjes:"Red is the color!"
Zwart-wit, een leuke ééndagsdroom....

Op vrijdag 30 maart zijn juf Annemiek Wolters en Martijn Willems ten overstaan van trouwambtenaar Arie Vreeswijk in het huwelijk getreden.
Het was een hele geruststelling te horen dat niemand bezwaar had gemaakt tegen het voornemen om met elkaar te trouwen.
Vrienden en familieleden stonden voor aanvang van de plechtigheid verwachtingsvol te wachten.
Dit werd door het bruidspaar ruimschoots beloond toen een "fraai" bestickerde "Heracles-BMW" kwam voorrijden en Martijn galant als hij is, de deur opende voor een glunderende juf Annemiek.
Door de mooie respectvolle, sfeervolle, maar ook humoristische woorden van Arie Vreeswijk werd het een plechtigheid met een lach en een traan, maar wel met als resultaat een heel gelukkig in de echt verbonden paar.
Na afloop werd door de gasten uitgebreid rijstkorreltjes gestrooid, een symbool voor vruchtbaarheid. Die achterliggende wens wordt al gauw ingevuld, want met ingang van maandag is juf Annemiek op zwangerschapsverlof.
Nog een plechtigheid is er te gaan: zondagmorgen is er om 11.45 uur voor zaal Kottink een aubade van St Caecilia gevolgd door een rijtoer aangeboden door de collega's.
Komt dat zien!

Juf Annemiek en Martijn, namens iedereen van de Aloysiusschool van harte geluk gewenst en vele gelukkige jaren samen!


Communicantjes onder de wieken    29-03-2012

Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie op 15 april a.s, is het een traditie geworden om met de groepen 4 een bezoek te brengen aan de Grote Geesterse Molen.
Molenaars Wim Ruiter, Jan Jansen en Josefien Kienhuis laten op een interessante en humoristische wijze zien en horen waar en hoe het graan voor het brood vroeger gemalen werd. Hoe paard en wagen binnen reden en zakken graan omhoog werden getild. Enkele kinderen begonnen spontaan ‘er staat een paard in de gang’ te zingen. Op de steenzolder was er aandacht voor de maalstenen in de kuip, en merkte er een communicantje op dat hij ook wel een ‘kuip’ kende, maar dan in Rotterdam! Ook het ‘billen’ met de bilhamer van de maalstenen kreeg de nodige aandacht. Samen met de molenaar mochten de kinderen ‘kruien’, de wieken werden zo een beetje verplaatst. Mede door het mooie weer, beleefden de communicantjes in en rond de molen een geweldig uurtje!Baby voor juf Suzan    19-03-2012
Jorn, ingepakt tijdens het eerste autoritje
Net voor de krokusvakantie, woensdag 22 februari, is onze collega Suzan Veldmaat bevallen.
Juf Suzan heeft het leven geschonken aan een gezonde spruit, luisterend naar de naam Jorn.
We wensen haar en Wouter heel veel geluk samen.
We hebben de eerste foto's ontvangen.


Schoolregel van de maand: Suzie Ruzie    15-03-2012
In een school zijn gezamenlijke afspraken heel erg belangrijk.
In dit schooljaar accentueren we de gezamenlijkheid van de zelfde regels, door dit duidelijker naar leerlingen, ouders en leerkrachten te communiceren.

De vierde regel van dit schooljaar  heeft te maken met het bekende “ruzie maken”. Dit blijft altijd een aandachtspunt op school, maar natuurlijk ook buiten school. Denk daarbij aan; de weg van en naar school/huis, ruzie maken bij sportverenigingen en andere clubs etc.
Aan deze regel is een personage uit slot Waardenburcht gekoppeld: Suzie Ruzie
We benadrukken dat ruzie maken voor alle partijen vervelend is. Het zorgt voor een nare sfeer en dat willen we op school zo veel mogelijk voorkomen.
Verder ligt de nadruk op het zelf oplossen en bijleggen van een ruzie. De dialoog is daarbij van belang. Natuurlijk zijn wij als team van de Aloysiusschool hier erg alert op! Kinderen kunnen ook altijd bij de leerkracht aankloppen om hun verhaal te vertellen.
Hierover zijn schoolafspraken gemaakt.


Uw kind in beeld    08-03-2012
Informatiefolder voor ouders
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen,
gebruikt men in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorendetoetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. In deze folder zetten wij graag voor u op een rijtje hoede volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.

Klik hier voor de folder

Deze folder verduidelijkt veel over de resultaten van de toetsen, zoals die op het digitale rapport worden weergegeven.


Carnavalsvereniging de Papsleefn verrast Aloysiusschool met een cheque    17-02-2012
Verrassingen zijn het leukst als je er echt niet op gerekend hebt.
Dat zal de ervaring van iedereen zijn en zo verging het zeker directeur Paul Falkmann, de teamleden en de kinderen toen prins Erik  meester Paul na het Papsleefkesgala van de middenbouw op het podium vroeg.
Waar een dankwoord voor de gastvrijheid op school verwacht werd overhandigde Prins Erik aan directeur Paul Falmann een cheque t.w.v. €1111,11 als bijdrage van Cv de Papsleefn voor de grondige opknapbeurt met speeltoestellen van de 4 schoolpleinen van de Aloysiusschool.
Tijdens de feestelijke openingspolonaise op het schoolplein zullen de leden van de Papsleefn, de raad van elf, de prins en adjudant gezien hebben dat de noodzaak van de actie er zeker is gezien de vermolmde staat van het speeltoestel op dat plein. Al dansend zullen de ogen nog verder geopend zijn, ook al was het toen maar iets na half 9.
De leerlingen van de Aloysiusschool waren zoals gebruikelijk verkleed naar school gekomen voor een feestelijke carnavalsochtend met veel muziek, zang en dans.
De allerkleinsten genoten in de speelzaal van polonaise mayonaise en van diverse dansjes en liedjes.
Ach, en dat de juffen die dag een beetje gek doen en er apart uitzien, geen kind die ervan opkijkt.
De middenbouwgroepen vierden een groot feest voor de pauze in de Zeshoek. De geluidsinstallatie werd als vanouds bediend door meester Tonny Mengerink, die wekelijks nog geniet op school en allerlei zaken ondersteunt: zo mag je ook genieten van je pensioen.
Diverse groepen bevolkten het podium met natuurlijk als bijna-hoogtepunt het optreden van de juffen en meesters.
carnaval-Aloyius-2012
Het hoogtepunt van de ochtend was toch de overhandiging van de genoemde cheque. President Leo Stamsnieder liet weten dat deze cheque symbool staat voor het jaar van de Aloysiusschool, waarbij veel geld bijeen gebracht moet worden om er voor te zorgen dat de kinderen kunnen genieten van speelplaatsen met fijne speeltoestellen en spelmogelijkheden.
In samenwerking met de Activiteitenvereniging Geesteren wordt op dit moment de actie voorbereid en iedere bijdrage die nu al komt is voor de commissie een steun in de rug om er echt voor te gaan.
Het gejuich van de kinderen bij het uitreiken van de cheque was groot, het enthousiasme aanstekelijk.
Na de pauze maakten de bovenbouwgroepen er een doldwaze boel van. Jaarlijks is het bezoek van de prins en adjudant, de hofdames, de raad van Elf een traditie geworden die geen kind wil missen en ingeburgerd is op de school.
Kleutercarnaval Aloysius 17 februari 2012


Schaatskampioenschappen    09-02-2012

Onder ideale omstandigheden werden afgelopen dondermiddag  schoolwedstrijden door de St. Aloysiusschool   georganiseerd op ijsbaan  “het Landriet””. De baan was prima geprepareerd door de leden van de plaatselijke ijsclub en de weergoden waren de schaatsers ook goed gezind.  De massaal aanwezige ouders konden genieten van spannende wedstrijden. De groepen 5 tot  en met 8 streden om de prijzen.

Uitslagen gr. 5  meisjes: 1. Anoek Velthuis   2. Isa Wigger  3. Kyra Kraayvanger
gr.5  jongens: 1. Gijs Lohuis     2. Hidde  Christenhusz   3.  Wiebe  Overmeer
gr.6 meisjes:   1. Sam Koopmans  2. Maaike Hemmer   3. Milou  Ophof
gr.6 jongens:  1. Twan Krukkert  2. Gijs Dierink  3. Joes Nollen/ Tom Busscher
gr.7 meisjes:  1.Marieke Wesselink  2. Julia De Roy van Zuydewijn
gr.7 jongens: 1.Rick Nijkamp  2. Gijs Hamer  3. Alex Krukkert
gr.8 meisjes:  1. Tamar Booyink  2. Sanne Ophof  3. Renske Bekhuis
gr.8 jongens   1. Mike Nijkamp  2. Yard Kuipers  3. Mats Hutten.

Schoolkampioenschap jongens en meisjes
De winnaars van de groepswedstrijden streden daarna om het schoolkampioenschap voor de jongens en de meisjes.
Het schoolkampioenschap voor de meisjes werd gewonnen door Tamar Booyink uit groep 8.
Bij de jongens werd Rick Nijkamp uit groep 7 schoolkampioen, zijn broer Mike werd verdienstelijk tweede. Na afloop van de wedstrijden werden de schoolkampioenen gehuldigd  onder luid enthousiasme van het publiek en  ze mochten  de bekers in ontvangst nemen.  De traditionele chocomelk mocht uiteraard niet ontbreken.
De school en ook de ijsvereniging “het Landriet” kunnen terugzien op een zeer geslaagde middag. 
Foto’s van de wedstrijden zijn te zien op de site van de school en van de ijsvereniging.
Zie fotoalbum

 

 Prentenboek voorlezen    06-02-2012
Ieder jaar maken de kinderen van juf Annemiek prentenboeken.
Deze prentenboeken lezen de kinderen uit groep 7 zelf voor aan de kleuters.
De kinderen uit groep 7 lezen elke dag in een andere kleutergroep meerdere malen hun zelfgemaakte boek voor… De kinderen uit groep 7 hebben erg hun best gedaan om mooie prentenboeken te maken.
Vanmorgen waren ze een beetje zenuwachtig… Hoe zouden de kleuters reageren…??

Reacties:
“Grappig hoe de kleuters reageren”
“Veel kleuters vinden het erg spannend”
Op Stan waren enkele kleutermeisjes al verliefd… “Wat een mooie jongen”
Wenke is een nieuwe aanwinst bij de juffen in groep 1 en 2… Ze vroeg van alles aan de kinderen en redde zich er prima mee…

We gaan de hele week nog verder met voorlezen… Mochten jullie zelf willen kijken en lezen in onze prentenboeken, na deze week liggen ze op de vensterbanken in de gang, bij onze klas…
Zie ook het fotoalbumWinteratelier groep 8b    23-01-2012
Ondanks het ontbreken van een echte winter in Nederland, hebben de kinderen van groep 8b de laatste weken toch gewerkt aan echte winterlandschappen. Het resultaat mag er zijn, zoals foto's in het fotoalbum duidelijk laten zien. Pas op, let op uw stookkosten. Zet niet meteen de verwarming hoger als u er het koud van krijgt.


Kookatelier groep 6    23-01-2012

De kinderen van groep 6 hebben elke vrijdagmiddag atelier. Er zijn verschillende ateliervormen waaruit men kan kiezen: creatief met stof, schaken, drama, glasverven, werken met hout, borduren, scrapbooking en het kookatelier
(o.a. patisserie).

Tijdens het kookatelier maken ze lekkere gerechten zoals taarten, bonbons, pizza’s etc.
Om deze gerechten te kunnen maken wordt groep 6 gesponsord door bakkerij “De Bökke”, Bakkerij "de Kraai",  supermarkt “De Plus” en groente speciaalzaak “Keurentjes”. Gerard Feddema kookt elke week met de groep.  De kinderen zijn nu al weer benieuwd wat ze vrijdag weer gaan maken en proeven.
Alle hulpouders worden vriendelijk bedankt voor de hulp tijdens de creatieve middagen.
Zie het fotoalbumSchoolregel van de maand    17-01-2012

In een school zijn gezamenlijke afspraken heel erg belangrijk.
In dit schooljaar accentueren we de gezamenlijkheid van de zelfde regels, door dit duidelijker naar leerlingen, ouders en leerkrachten te communiceren.

De derde regel van dit schooljaar die we willen benadrukken heeft te maken met gedrag waar we niet zo blij mee zijn: egoïsme
Aan deze regel is een personage uit slot Waardenburcht gekoppeld: Christ de Egoïst
We benadrukken dat egoïsme, het alleen maar voor jezelf gaan en geen rekening houden met een ander afkeurenswaardig is.

De nadruk moet liggen op saamhorigheid en samenwerking binnen de school.
Hierbij kan gedacht worden aan: hulp aanbieden, elkaar steunen, samenwerkend leren.
Hierover zijn schoolafspraken gemaakt.

 
Ook op de site en in de nieuwsbrief wordt deze regel  onder de aandacht gebracht. 

 Kerstvieringen weer sfeervol    23-12-2011

Kerst 2011 gaat voorbij zonder  winterse omstandigheden met verse sneeuw, maar dit gegeven deed geen afbreuk aan de fijne kerstsfeer tijdens de vieringen met kinderen en ouders.
De engelen vlogen weer af en aan en het kindje Jezus is in elke viering weer geboren in de armoedige stal.
Het zijn herkenbare taferelen, maar ze brengen de toeschouwers wel in de sfeer van kerst.
De foto's in het fotoalbum bieden een fraaie herkenning.

Het team van de Aloysiusschool wenst iedereen een gelukkig kerstfeest, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2012.
We gaan graag aan het jaar van de Aloysiusschool beginnen.Kerstmarkt 2011 geslaagd festijn    11-12-2011
De kerstmarkt 2011 was bijzonder sfeervol te noemen.
De 60 stands kregen veel aandacht van de bezoekers.
Het Aloysiuskinderkoor was een geweldige trekpleister.
In een volle tent brachten de kinderen de bekende kerstliedjes ten gehore. Vaders en moeders, broertjes en zusjes, opa's en oma's waren toegestroomd om te genieten van de fraaie samenzang.
Juf Marleen en juf Héléne zorgden er samen voor dat het optreden rimpelloos verliep.
Zie ook het fotoalbumAloysiusschool dicteekampioen Tubbergen    08-12-2011
Het Juniordictee dat woensdagmiddag in de aula van het St.-Canisius werd gehouden is gewonnen door Ylfva Bekhuis van de Mariaschool in Vasse. Zij maakte slechts zeven fouten. De schoolprijs werd gewonnen door groep 8a van de Aloysiusschool in Geesteren.
 
Tweede werd Isa Kottink van de Aloyisiusschool, zij had tien fouten. Derde werd Nadie Harmelink, eveneens van de Aloyisiusschool. Zij maakte slechts dertien fouten in de tekst.
Het gemiddelde aantal fouten was 24,5.
Op de foto Nadie Harmelink, Isa Kottink en dhr. R. Oude Alink, locatiedirecteur Canisius Tubbergen.  


Sint op de Aloysiussschool    05-12-2011
Helaas zat het weer even niet mee. Een winterse bui met zelfs wat hagel was het decor voor de intocht van Sint op de Aloysiusschool.
Sint Nicolaas had in verband met de huidige crisis gekozen voor een passend vervoermiddel.
In een "gillende" Ferrari werden heel veel Amerigokrachten gemobiliseerd om de Goedheiligman veilig op het speelplein te krijgen.
Na de ontvangst door de kinderen en de warme woorden van meester Paul volgde er een programma in het speellokaal en in de Zeshoek.
Voor de bovenbouwkinderen was er ook een feestelijk rooster.
In een fotoalbum kunt u  in beeld meebeleven wat er te beleven was rond het Sinterklaasfeest.


Pietengym groep 1a    02-12-2011
Ook wij hebben samen met de pieten gegymd. Het was een geweldig feest samen gymmen met de pieten. Zie voor de foto's het fotoalbum.

Pietengym    01-12-2011
Het is een geweldig feest voor de kinderen uit groep 1 en 2: een lesuur lang samen met Zwarte Pieten pietengym doen.
Vroegere generaties hadden er tegen opgezien, omdat toen de gevolgen niet te overzien waren.
Deze generatie geniet van de Pieten, geniet van de sfeer erom heen.
In de gymzaal wordt een vorm van stormbaan opgebouwd in Sinterklaassfeer. In groepen mogen de hindernissen onder beleiding van een Zwarte Piet overwonnen. En tot slot een echt Pietendiploma ontvangen.... Wat zijn ze er blij mee!
Dank aan iedereen die hier aan meewerkt!
Zie het fotoalbum en een filmpje gemaakt met een ipodProject " Maak een Guided Tour met AR" afgerond    23-11-2011
Maandag 21 november is het project "Maak een Guided Tour met Ar" afgerond.
Leerlingen van de beide groepen 8 hebben de afgelopen 6 week hard gewerkt om van dit project een succes te maken.
Het project was geïnitieerd door Jan Stegeman van de Onderwijsbegeleidingsdienst QLICT. Afgelopen voorjaar werd de Aloysiusschool benaderd om samen met hem dit idee uit te werken.
Het idee dat uitgevoerd is, behelst het maken van digitale ontwerpen van speeltoestellen door de leerlingen van groep 8.
De leerlingen mochten zelf bedenken hoe ze de ontwerpen vorm wilden geven: in sketchup, met lego, knex, handenarbeidmateriaal.
Uiteindelijk moesten de ontwerpen gedigitaliseerd.
Vervolgens werden van de ontwerpen POI's (Points of Interests) gemaakt in Hoppala.
Dit werd weer gekoppeld aan Layar. Layar is een app voor de iPad en iPhone gratis verkrijgbaar in de Appstore. Ook voor smartphones op basis van het Android-besturingssysteem is deze app gratis verkrijgbaar in de "Market".
Door Layar op genoemde apparaten op te starten en vervolgens te zoeken naar Aloysius, vindt u 2 layars die de ontwerpen zichtbaar maken.
U kunt naar deze virtuele objecten toewandelen, maar ook zittend gewoon alles zichtbaar en hoorbaar maken wat getoond kan worden.
De gedachte wordt verder uitgewerkt in wandelingen, die vanaf de Aloysiusschool gestart kunnen worden.
Meer info op: Blog innovatieregeling met als laatste bijdrage de link getiteld: Proud to be a Tukker
We zijn oprecht trots op hetgeen de kinderen van de beide groepen 8 gemaakt hebben.


Dochter voor juf Rian    19-11-2011
Een wolk van een baby!
Vlagvertoon in Tubbergen!
Saluutschoten in Geesteren niet gehoord!

We mogen u hierbij de eerste foto van Evy Wiegerink presenteren.
Evy is een dochter van onze juf Rian en haar echtgenoot Michaël.
Vorig jaar mochten we u het trotse bruidspaar presenteren en 15 maanden later is er al een kroon op het werk.

De berichten zijn nog schaars maar we hebben gehoord dat Evy 18 november om 2.09 uur in Almelo is geboren.
Ze liet daarmee een weekje op zich wachten, want de verwachting was dat de kleine zich op de elfde van de elfde mocht aandienen.

Moeder en dochter maken het goed en zijn inmiddels weer thuis in Tubbergen.
We feliciteren juf Rian en Michaël van harte namens iedereen van de Aloysiusschool.

We hopen dat de kraamtijd voorspoedig mag verlopen en t.z.t onderstrepen we graag hoe blij we zijn.
(klikken voor een vergroting)


Uitreiking gouden griffels en penselen    11-11-2011

Tijdens de kinderboekenweek met het thema SUPERHELDEN werd er  elke morgen voorgelezen door een andere meester of juf.
De groepen 1, 2, 3  moesten een tekening maken over het verhaal wat is voorgelezen in de klas. De groepen 4,  5, 6, 7 en 8 moesten een verhaal maken over het boek dat is voorgelezen in de klas. Op  donderdag 10  november werden de winnaars door Judith Kempers van de bieb bekend gemaakt.
Juf Maretie en Juf Ilse hadden op vrijdagmiddag tijdens het atelier met groep 6 een superheldentoren gemaakt en deze stond ook op het podium.
Bij groep 1 was de zilveren penseel voor Jort Lohuis en de gouden penseel voor Lotte Poffers.  Bij groep 2 was de zilveren penseel voor Ivo oude Voshaar en Kas Haverkort ging met de gouden penseel naar huis.
Hierna zong groep 2a een lied over Superhelden.
Bij groep 3 was de zilveren penseel voor Fleur Reekers en de gouden penseel was voor Dirk Meinders.
Tot slot was er een daverend applaus en een bloemetje voor Judith.
Na de pauze waren eerst de groepen 4-5 en 6 aan de beurt.
Groep4: Zilveren griffel voor Jelmer Bos en de gouden griffel voor Gitte Vollenbroek.
Groep5: De zilveren griffel voor Esther Knoef en Gijs Lohuis mocht de gouden griffel mee naar huis nemen. De zilveren griffel  groep 6: Bente Hilberink  en de gouden griffel was voor Liset Braakhuis. Bij groep 7  was de zilveren griffel voor Sven Haarhuis en Mick Velthuis had de gouden griffel.
Groep 8: Zilver was er voor Olrik Eijffius en goud voor Gauri Ekkel.
Dit jaar gingen er veel jongens met een penseel of griffel naar huis. Ook zorgt Judith altijd voor een  prachtige oorkonde.
Na afloop was iedereen het er over eens: HET WAS SUPER en  VOLGEND JAAR WEER!!!
Zie fotoalbum

 Herfstwandeling groep 2b    02-11-2011

De meeste groepen van de kleuters hebben inmiddels een herfstwandeling gemaakt.
Zo ook  groep 2b van juf Hélène en juf  Willy.
Het was  dinsdagmorgen een erg mooie ochtend en de zon scheen volop zodat  kinderen en  meerijdende ouders volop konden genieten van de prachtige herfsttooi.
In het Springendal begon de route bij de parkeerplaats van de brandtoren en na het nuttigen van het meegebrachte eten en drinken liepen de kinderen  een ongeveer 3.4 kilometer lange route.
Met hun neuzen diep gestoken tussen de bladeren werd er gezocht naar mooie paddestoelen, beukenootjes, kastanjes ,fel gekleurde bladeren,  mos , bast van de boom, etc. , etc.  En heel wat grote  en kleine takken werden er  meegesleept voor de herfsttafel.
 Problemen nieuwsbrief opgelost    31-10-2011
De verzending van de nieuwsbrief leverde vandaag gaan problemen op.
Het systeem rondde de verzending normaal af.
Bij de provider is een wijziging in het systeem aangebracht.
Meldt U oude emailadressen af?
Dat houdt ons bestand schoner.
Bij voorbaat dank.Geheimen van de zee    31-10-2011
Er was eens…........ een prins die wordt verliefd op een prinses en hij geeft haar een zilveren bal. Zij ziet de liefde van de prins niet. Al spelend met de bal verdrinkt de prinses. De bedroefde prins wordt visser en vindt uiteindelijk de prinses terug.
De leerlingen van groep 4 hebben vrijdag 28 oktober onder leiding van docenten van de muziekschool het geheim van de zee gehoord en gezien. Samen werd er vrolijk gedanst en gezongen.
Zie het fotoalbum.


Schoolregel van de maand    27-10-2011
In een school zijn gezamenlijke afspraken heel erg belangrijk.
Het komend schooljaar willen we de gezamenlijkheid van dezelfde regels accentueren, door dit duidelijker naar leerlingen, ouders en leerkrachten te communiceren.
De tweede regel van dit schooljaar, die we willen benadrukken, heeft te maken met een personage die we allemaal wel herkennen: "Jos de Sloddervos".

De slogan die erbij hoort is: "Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op".

Slordig zijn kan zich op vele manieren uiten: je werk slordig inleveren, je kastje niet opruimen, je jas niet ophangen, maar ook buiten een rotzooi maken in de natuur of op de speelplaats. Over de slaapkamer hoeven we het al helemaal niet te hebben.
Ook het niet nakomen van afspraken is natuurlijk erg slordig.

Door in een periode schoolbreed een afspraak te benadrukken, merken we dat kinderen beter oppakken waar door de leerkrachten op gedoeld wordt.
U kunt ook thuis werken met Jos de Sloddervos.
Problemen met verzending nieuwsbrief    26-10-2011
Beste abonnees van de nieuwsbrief,
Na de laatstverzonden nieuwsbrief bereikten ons een tweetal signalen dat de nieuwsbrief niet ontvangen is.
Na de nieuwsbrief van direct na de herfstvakantie, hebben we meer klachten ontvangen.
We kunnen op dit moment alleen zien dat er geen terugmelding uit het systeem komt, dat de nieuwsbrief verzonden is.
De meeste abonnees ontvangen de nieuwsbrief wel gewoon.
We zijn op zoek naar de oorzaak en we hebben de programmeur van ons systeem inmiddels ingeschakeld.
We hopen dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen.
Excuses voor het ongemak.

U hoeft ons even niet meer te melden dat u de nieuwsbrief niet ontvangt.
Wel krijgt u misschien wat testmails.
Excuses daarvoor, maar het is wel al duidelijk dat het bestand vervuild is geraakt.

De nieuwsbrief is altijd via de site te lezen: nieuwsbrief


Tovertrommelen    12-10-2011
Een natte dag?
Misschien is het wel veroorzaakt doordat de spreuk bij het tovertrommelen niet goed gewerkt heeft.
Onder leiding van docenten van de Muziekschool hebben de leerlingen van de groepen 2 getrommeld dat het een lieve lust was.
Regen en bliksem en donder werd nagespeeld.
Het was mooi om te zien hoe de kinderen de trommels beroerden.

Zie het fotoalbum


Documenten toegevoegd    12-10-2011


Op onze website is deze week de schoolgids 2011-2012 geplaatst.
Deze link brengt u naar de schoolgids.
Er is ook een formulier geplaatst met betrekking tot de instroom van leerlingen.
Klik hier>>>instroom kleuters


Spreekbeurt bij Disco Bays    11-10-2011
Bram Geerdink heeft de stoute schoenen aangetrokken en discotheekeigenaar Gert Warrink van disco Bays in Reutum benaderd om daar een spreekbeurt te mogen houden.
Bram heeft er een mooi verhaal verteld.
Voor de begeleidende moeders was het een middag waarbij jeugdherinneringen opgehaald werden, voor de kinderen uit 7b is het nog toekomstmuziek.
Zie het fotoalbum


Meisjes 8b succesvol op schoolvoetbaltoernooi    11-10-2011
De meisjes van groep 8b waren onder leiding van hun coach John Martens succesvol op het gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi.
Hier volgen de belevenissen, opgetekend door één van de meisjes:
Schoolvoetbaltoernooi groep 8b.
"Op woensdag 5 oktober was voor groep 8 schoolvoetbal. Om 12:00 uur moesten de jongens naar huis, de meisjes gingen tussendoor eten op school. Het was heel gezellig tot dat het 13:00 uur werd. We moesten ons klaar maken om te vertrekken. De moeders wachtten op ons om in de auto te stappen. Eenmaal bij “De Tukkers” aangekomen, gingen we gelijk het veld op om in te spelen. Na het inspelen konden we beginnen met de 1e wedstrijd. Het liep uit op een stand van 0-0....."
Klik verder voor Schoolvoetbal meisjes groep 8b


Project Guided Tour van start    10-10-2011
In dit project maken leerlingen van groep 8 een Guided Tour in de omgeving van de school over een bepaald onderwerp, in ons geval speeltoestellen. Zij plaatsen eigen POI (tekst, audio, foto's en video's) op een speelplaatsroute, publiceren en delen het. Deze Augmented Reality-tour is dan te volgen door medeleerlingen, ouders en anderen op een iPhone, Ipad, smarthone of tablets met behulp van Apps.
Eigen ontwerpen mogen het zijn: getekend, geboetseerd, digitaal ontworpen, gemaakt met handenarbeid materiaal en alles weer ondersteund door geluidsopnames, foto’s, filmpjes. 
We genieten van het enthousiasme van de groepen 8.
We houden u van de resultaten op de hoogte.
Meer weten?
Lees het door de werkgroep bijgehouden blog: http://www.innovatieregeling.nl/category/augmented-reality/maak-zelf-een-guided-tour-met-ar/
 


Schooljaar geopend    14-09-2011
Het is nu onomkeerbaar.
Het schooljaar 2011-2012 is officieel geopend en de vakantie ligt echt achter ons.
Met een viering in de St. Pancratius werd Gods zegen gevraagd voor het welzijn van iedereen op school en de hoop uitgesproken dat het voor iedereen een mooi schooljaar mag worden.
Na de pauze bracht een spelcircuit voor alle kinderen veel vertier.
Van bellenblazen, touwtrekken, spelen in de zandbak, knikkeren tot dans, er was voor ieder kind veel te beleven.
Afsluiting en hoogtepunt was de geweldige aubade die juf Ivonne Elsten en meester Han Jansen ten deel viel.
Deze jubilarissen, respectievelijk 25 jaar verbonden aan de Aloysiusschool en 40 jaar in het onderwijs, werden toegezongen door alle kinderen en toegesproken door directeur Paul Falkmann.
Natuurlijk wensten alle Aloysianen dat deze fijne onderwijsmensen nog jaren aan de Aloysiusschool verbonden blijven.
Voor de kinderen was er een traktatie en voor het team was er een feestelijke lunch.
Zie ook het fotoalbum


Harde werkers    13-09-2011
Op de foto ziet u een aantal harde werkers uit groep 4.
De jongens zijn terecht heel erg trots op het mooie werk dat ze verricht hebben.
Met zweetdruppeltjes parelend op de voorhoofden hebben ze met vereende krachten de speelplaats picobello opgeruimd.
En nu hopen dat ze het volhouden... dit jaar.


Lieve dochter Lieve maakt het goed    06-09-2011
 
 Wat een Lieve meid!
Meestal proberen we u het laatste nieuws te brengen.
Dat is in dit geval niet gelukt door onbezorgd vakantie te vieren.
We maken het graag even goed.
Midden in de vakantie op maandag 15 augustus is collega Maaike Steggink bevallen van een dochter.
Haar roepnaam is Lieve.
De broertjes Per en Polle zijn de koning te rijk met hun lieve zusje.
En dat geldt ook voor moeder Maaike en vader Jan.
Moeder Maaike laat weten dat alles goed met haar gaat èn met Lieve gaat het goed.
Lieve was bij de geboorte 3535 gr. zwaar en 52 cm lang.

We wensen Maaike, Jan en Per en Polle van harte geluk met de geboorte van Lieve.
Vele goede jaren samen gewenst door alle Aloysianen!De schoolregel van de maand    05-09-2011
In een school zijn gezamenlijke afspraken heel erg belangrijk.
Het komend schooljaar willen we de gezamenlijkheid van de zelfde regels accentueren, door dit duidelijker naar leerlingen, ouders en leerkrachten te communiceren.
De eerste regel die we willen benadrukken heeft te maken met lawaai en overlast van lawaai.
Aan deze regel is een personage uit slot Waardenburcht gekoppeld: Sherry Herrie.
We benadrukken dat herrie kan leiden tot overlast naar elkaar.
Met name op de gang wordt van de leerling stilte gevraagd.

Inhoud van de regel:

 • Rustig (lopend) naar binnen gaan.
 • Op de gang zachtjes praten met elkaar
 • Jassen en tassen aan de kapstok
 • Samen met de leerkracht zonder geklets lopend naar ICT, GYM of andere locaties binnen school.
 • Leerkracht is aanwezig bij het lokaal wanneer de bel gaat.
 •  
 • Ook op de site en in de nieuwsbrief wordt deze regel  onder de aandacht gebracht. Afscheidsmusical groep 8    21-07-2011
Het blijft een open deur, want elk jaar kan het zelfde geschreven worden: de afscheidsmusical die de leerlingen van de groepen 8 in de laatste week van het schooljaar opvoerden is geslaagd te noemen.
Voor het talrijke publiek werd de musical "Spitsuur" vertoond.
Deze musical werd gekenmerkt door een hele leuke sfeer, humorvol en veel afwisseling.
Regelmatig waren lachsalvo's te horen in de Zeshoek en daarmee kregen de leerlingen de waardering die ze verdienden.
De leerlingen boden na afloop de collega's Harry Masselink, John Martens en Tonny Mengerink cadeaus aan.
De leerlingen ontvingen namens school het boek "Mijn schooltijd".
Op de speelplaats werd door de aanwezigen nagepraat en koffie gedronken.
We wensen alle leerlingen veel succes in het voortgezet onderwijs en we hopen dat ze allemaal een goede toekomst tegemoet gaan.Het beste idee van Tof    18-07-2011
Meike, Inge en Demi trots op de 2e prijs
Vrijdag 15 juli vond de finale plaats van het beste idee van TOF Onderwijs. Er waren 9 kandidaten, waarvan 2 afgevaardigden namens onze school. Het ene groepje (Corbin, Thijs en Floris) had een rietjeskoelhouder bedacht; geen ijsklontjes meer nodig door dit superidee. Het idee werd gewaardeerd door de jury, maar viel niet in de prijzen. Meike, Demi en Inge hadden een fantastisch idee om het schoolplein te voorzien van leertegels met bijv.tips voor het onthouden van het verschil tussen de letters d/b voor groep 3. Hun standpunt was: als je het maar vaak genoeg kunt zien (kracht van de herhaling) leer je veel makkelijker en het schoolplein wordt eveneens veel fleuriger. De jury zag dit idee wel zitten en beloonde de dames met een prachtige beker voor de 2e plaats! Eerste werden Frank en Koen uit Albergen met hun "balhelm" en derde werd Hidde uit Tubbergen met de bekerdopfles. Het was een leuke finale en mooi om op deze manier kinderen van andere TOF-scholen te ontmoeten!


Meester Johan de koning te rijk    15-07-2011
Meester Johan Rijke geeft vandaag zijn jawoord aan zijn grote liefde Tamara Eenkhoorn.
Al voor de kerkelijke inzegening maakten Johan en Tamara hun opwachting op school.
Toegezongen door alle kinderen en leerkrachten was het een zegetocht voor beiden: een kampioenspaar zo leek het wel. En dat past wel bij zo'n sportieve (gym)leerkracht als Johan.
In de gymzaal waren heel wat attributen opgesteld en dat leverde  hele mooie plaatjes: de bruid die Johan moet opvangen bij een onnavolgbare actie in trouwpak, Johan die Tamara op een wankele bank moet ondersteunen.
En zo staat dit symbool voor hoe het verder moet.
We wensen het bruidspaar heel veel geluk op hun levenspad.
Johan en Tamara, prociciat namens de hele Aloysiusschool.

En we blijven Johan ook komend jaar in Geesteren zien omdat hij waarschijnlijk in dienst treedt bij BSO de Boerderij.
Klootschieters sucesvol op de Haarlerheide    07-07-2011
Woensdagmiddag 6 juli zijn op de Haarlerheide bij Reutum de jaarlijkse gemeentelijke klootschietwedstrijden voor basisscholen gehouden. De meeste scholen gaven acte de présence. Helaas waren de leerlingen van groep 8 van de Aloysiusschool niet aanwezig vanwege het schoolkamp op hetzelfde moment.
De leerlingen van de overige groepen hebben zich kranig geweerd. Britt Leus uit groep 6 leverde een topprestatie bij de meisjes door de eerste prijs in de wacht te slepen bij de meisjes van groep 6. Gemiddeld leverde ze van alle meisjes de beste prestatie.
Ivo Busscher haalde de tweede prijs bij de jongens van groep 7 uit het vuur.
De deelnemers lieten weten dat de strijd overal spannend was.
De Mariachool uit Reutum prolongeerde de gemeentelijke titel.
Onze Aloysiusschool viel met een vierde plaats net naast het podium.
Iedere deelnemer werd beloond met een medaille.Olga Assink en Arnold Bruggink genterviewd    01-07-2011
Op 1 juli hebben de kinderen van de groepen 6 een interview gehouden met de (voormalige) topsporters
Olga Assink en Arnold Bruggink. Olga heeft jarenlang op topniveau gehandbald in Denemarken en Arnold Bruggink heeft zijn profvoetbalcarriere afgelopen seizoen afgerond bij FC Twente. Deze topsporters, geboren in de gemeente Tubbergen, waren uitgenodigd om hun verhaal te vertellen over hun leven als topsporter. De kinderen van de plusklas (groep 6) hadden het interview voorbereid, vragen bedacht, het georganiseerd en hun klasgenoten uitgenodigd om erbij te zijn en ook vragen te stellen. Het doel van de opdracht was het organiseren van de activiteit en het bedenken van vragen in relatie tot het leven van een topsporter. Het was een leuke en interessante morgen en zoals u kunt zien op de foto's zijn er veel vragen gesteld en veel handtekeningen uitgedeeld!!
Zie ook: fotoalbum


The sky is the limit    30-06-2011
Deze laatste weken voor de zomervakantie, de meeste boeken en schriften zijn uit, vol geschreven en wat is er weer veel geleerd. Toch was één doel nog niet bereikt: de kapla toren tot aan het plafond. Isa, David, Mabel en Rob van groep 4c gingen de uitdaging aan en zoals op de foto te zien is  "We did it!!!" Er was een trap nodig en nog een juf om de laatste stenen te plaatsen, maar hij staat er dan toch maar!

Nieuwe methodiek GGD    29-06-2011
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente start dit jaar (2011) in het basisonderwijs met de Triage-methodiek, een nieuwe onderzoeksmethode voor de preven-tieve gezondheids¬onder¬zoeken. Op 1 september 2011 wordt de methodiek ingevoerd op alle basis¬scholen in Twente. In het voortgezet onderwijs in Twente is deze methode al ingevoerd. De nieuwe methode biedt nog steeds elk kind een onderzoek aan en creëert daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. Artsen en verpleegkundigen van de JGZ hebben meer mogelijkheden om snel in te spelen op vragen en verzoeken van de school. 
Klik hier voor het document met uitleg:  syndeo_data/media/documenten/beleid/ggd.pdf


Groep 8a bezoekt Burgers Zoo    28-06-2011

Groep 8a heeft dinsdag onder tropische omstandigheden, een bezoek gebracht
aan dierenpark Burgers Zoo in Arnhem.

We werden welkom geheten door de peettante van Pieter Kottink. Daarna heeft moeder Marga en directeur van het park, oom Alex van Hooff, ons het één en ander uitgelegd over het onstaan van het park.
We mochten een kijkje nemen achter de schermen van het "dierenrestaurant".
Hier werd het voedsel klaargemaakt voor alle dieren. We hebben de operatiekamer gezien en de röntgenafdeling. Het hoogtepunt was wel dat Pieter, Maartje en Luuk mee mochten helpen met het voeren van de leeuwen.
Zelfs voor diegene die achter het glas meekeken was het nog spannend. Als ze maar niet verorberd zouden worden door de grote leeuwen. Maar het ging super en het was voor hen dus een mooie ervaring.
Aan het einde van de middag nog even gespeeld in de speeltuin en toen weer huiswaarts.
Fam Kottink en Van Hooff, nog bedankt voor de mooie verhalen en de gastvrijheid.
Door: ErnaSpeelplaats onderbouw opgeknapt    22-06-2011
Opknappen speelplaats onderbouw 
Afgelopen zaterdag 18 juni is de speelplaats bij de kleuters onder handen genomen. Vele vaders, meesters/juf en zelfs een moeder zijn de hele ochtend druk geweest met het plaatsen en verplaatsen van toestellen. De sfeer was goed. Het weer uitstekend. Zelfs jonge arbeiders waren aanwezig. Het resultaat mag er zijn. Van de week hebben de kleuters weer naar hartelust kunnen schommelen en duikelen. Alle vaders, moeder en meesters/juf bedankt voor jullie geweldige inzet. Voor foto's zie het fotoalbum


Sport- en speldag een succes    06-06-2011
belletjesblazen blijft leuk
De basis van het succes van de sport-en speldag  lag bij de uitstekende beschikbaarheid van de ouders. Heel "gemakkelijk" werden dit jaar voldoende ouders bereid gevonden om mee te werken aan deze sport- en speldag.
Dat is echt een heel groot compliment waard.
De kinderen, de leerkrachten en de ouders genoten van deze mooie dag.
Natuurlijk zijn er mensen gweest die zich uit de naad hebben gewerkt, maar dat was het allemaal waard.
Dank namens alle kinderen! Dank voor ieders medewerking!
De foto's getuigen hiervan en zeggen meer dan woorden.
zie: fotoalbum


Aloyiusschool neemt afscheid van meester Tonny    28-05-2011
Meester Tonny en echtgenote Adri
Leerkrachten,  kinderen en ouders hebben er samen voor gezorgd dat meester Tonny Mengerink op een mooie manier afscheid heeft kunnen nemen van de Aloysiusschool.
Meester Tonny kwam in al die jaren met een Japanner naar Geesteren. Op de laatste dag werd hij vervoerd met een grote Amerikaanse limousine.
De intocht in Geesteren deed denken aan een kampioenschap, al was het met al die blauwwitte versiering (Schalke-blau) in Geesteren haast een beetje "vloeken" in de kerk: rood-geel is toch nog steeds het adagium. Onder versierde bogen door ging meester Tonny vergezeld van zijn echtgenote Adri op weg naar de aubade.
Op het schoolplein zongen alle Aloysiaantjes met ondersteuning van de meesters en juffen een prachtig welkomstlied.
De gangen van het gebouw waren prachtig versierd, ieder kind droeg een blauwwitte corsage. In de gangen hingen overal gouden ballen en gouden schoenen, waarmee nog eens onderstreept werd waar meester Tonny's hart naar uitgaat. Heel veel uren werk was hier aan besteed.
In iedere groep van de onder- en middenbouw was er een mooie ontvangst geregeld met overal een hele mooie opdracht.
Op zijn bekende humoristische manier liet meester Tonny zien ook met de allerkleinsten om te kunnen gaan.
De “grapjesmeester” bleek overal geliefd.
Van de kinderen kreeg hij aan het eind van de ochtend een prachtig beschilderde stoel voor de oude dag: voor het middagdutje, het avonddutje en voor een feestje.
Na de lunch volgde het programma voor de groepen 5 t/m 8. Op wens van meester Tonny was een mooie puzzeltocht uitgezet, waarin heel wat spellen opgenomen waren. De kinderen vermaakten zich opperbest.
Alle kinderen werden getracteerd op een heerlijk ijsje van Tiny Peddemors van Herterij Twente.
Van half 4 tot 5 uur volgde een goed bezochte receptie in de Zeshoek: oud-collega's, oud-leerlingen en ouders maakten hier gebruik van.
Vanaf 5 uur was er in zaal Kottink voor het personeel van de Aloysiusschool samen met de partners gelegenheid voor een drankje en een zeer goed verzorgd buffet.
De collega's verzorgden hier een prachtige Tonny-show waarbij via een lopende band voorwerpen en personages die een rol speelden in het leven van meester Tonny voor het voetlicht kwamen. Tekstueel hadden de schrijvers de vrijheid genomen om hun fantasie de vrije loop te laten gaan. 
In een door Alphons Leus prachtig gemonteerde samenvatting van hetgeen alle personeelsleden al dan niet kolderiek aan de film toevertrouwd hadden, kwam heel duidelijk een beeld van de kerverse pensionaris naar voren. 
Tijdens het afscheidslied welden de traantjes.
Emotioneel was het uitzwaaimoment. Met een iets kleinere limousine werden Tonny en echtgenote Adri uitgezwaaid.
Aan een carrière van 42 jaar inzet voor het onderwijs, waarvan 37 jaar aan de Aloysiusschool is een eind gekomen.
In Geesteren wenst iedereen Tonny en zijn vrouw nog vele goede jaren toe.
 zie:fotoalbum


In Memoriam Juffrouw Ria    25-05-2011
Mevrouw Ria
van Loon-Schiphorst
Afgelopen maandag is na een periode van afnemende gezondheid, 1 dag voor haar 86e verjaardag, mevrouw Ria van Loon Schiphorst overleden.

Op de Aloysiusschool kennen we haar als juffrouw Ria. Zo zullen vele oud-leerlingen haar ook herinneren.
Juffrouw Ria was 2 periodes in Geesteren werkzaam. Tot aan haar huwelijk was ze verbonden aan de toenmalige Mariaschool die onder leiding stond van zuster Alacoque. In die dagen was het nog gewoon dat het aangaan van een huwelijk reden was om het onderwijs te verlaten.

Na het overlijden van haar echtgenoot in 1972 is ze weer teruggekeerd naar Almelo, waarna ze weer een baan kreeg aan de Aloysiusschool, toen geleid door meester Jan Braakhuis. Tot aan haar pensionering in 1988 gaf ze veelal les aan de leerlingen van de eerste klas, thans groep 3.

Collega's die met haar gewerkt hebben herinneren zich haar als een warme, betrokken vrouw, die haar uiterste best deed om kinderen mee te geven wat in haar vermogen lag. Ze was oprecht en kwam altijd eerlijk voor haar mening uit.

Voor haar is op vrijdag 27 mei in st. Georgius te Almelo om 13.30 uur een plechtige gezongen uitvaart.

Aansluitend vindt om 15.30 in het crematorium Twente in Almelo de crematieplechtigheid plaats.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
We wensen haar zoon Paul, echtgenote Monique en de kleinkinderen Tom en Bart sterkte bij het verwerken van dit verlies.Afscheid Tonny Mengerink    22-05-2011

We nemen deze week afscheid van een hele bijzondere collega, iemand die decennia lang het onderwijs op onze school gediend heeft. Tonny Mengerink bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. In juni wordt hij 65 jaar oud en komende vrijdag is zijn laatste "werkdag" bij ons op de Aloysiusschool.
Het is hopelijk niet de laatste keer dat we hem in ons midden mogen hebben, want daar zijn we nog niet aan toe.
Tonny is op 1 augustus 1974 in dienst getreden van de Aloysiusschool, na eerst 5 jaar in Aalten te hebben gewerkt.
Al die jaren reed deze Aaltenaar van Nijverdal naar Geesteren en weer terug.
Komende vrijdag arriveert hij rond de klok van 8.45 uur in een bijzonder voertuig op onze school. We gaan hem voor 1 keer ophalen samen met echtgenote Adri. 
Tonny hebben we leren kennen en waarderen als een vakman pur sang, iemand die graag mocht "brommen", maar dan op een enorme positieve, humoristische wijze. 
Hij hield van kinderen, hij hield van het onderwijs en zijn intentie was echt iedereen iets mee te geven voor het latere leven, maar dan wel op een manier dat een schooljaar bij hem omvloog.
Vele jaren werkte hij in de bovenbouw, maar ook de allerkleinsten wist hij aan te spreken.
Tonny is van koninklijke bloede, althans bijna. Bij hem in de aderen stroomt blauw bloed met vele witte bloedlichaampjes.
Het blauw wit van de Zweef en Schalke '04 stond ogenschijnlijk wel eens lijnrecht tegenover het lokale rood-geel, in werkelijkheid was het een gezamenlijk houden van de voetbalsport.

Komende vrijdag is er een feestprogramma. 
's Morgens bezoekt hij samen met zijn familieleden iedere groep en overal is er voor hem iets te beleven.
's Middags is er een mooie puzzeltocht door het mooie dorp Geesteren.
Van 15.30 uurtot 17.00 uur is er voor ouders en oudleerlingen gelegenheid in de Zeshoek informeel afscheid te nemen van Tonny.
U bent daar van harte uitgenodigd.
We waarderen het echt indien u door uw aanwezigheid prijs geeft van uw waardering voor zijn inzet en getrouwheid in al die jaren.
Daarna gaan we met zijn allen als team naar zaal Kottink voor een genoeglijk afscheid.

Namens iedereen die betrokken is bij de Aloysiusschool zeggen we dank voor de jarenlange inzet en we wensen Tonny samen met Adri een hele gelukkige oude dag toe in een goede gezondheid. 


Ambulance op school    21-05-2011
Liz behandelt een zwaargewonde in de ambulance

Het was afgelopen vrijdagmorgen even schrikken voor mensen op en rond school.
Een ambulance, sirene, wat zou er aan de hand zijn?
Het viel mee met het aantal gewonden.
Liz Eppink uit groep 6a hield namelijk een spreekbeurt over de ambulance. Liz is op dit idee gekomen nadat ze naar de open dag van het ziekenhuis in Almelo is geweest. Zij heeft het hier voor elkaar gekregen om een echte ambulance naar de Aloysiusschool te laten komen. En dat was gelukkig niet omdat er iets ernstigs aan de hand was.
Liz vertelde eerst in de klas iets over de ambulance. Ze liet aan de hand van een powerpoint presentatie zien wie de ambulance besturen en wat deze mensen allemaal nog meer doen. Iets na 11 uur was het zover. De ambulance kwam bij de Aloysiusschool aan en alle kinderen van groep 6a stormden naar buiten. Hier konden zij een kijkje nemen in de ambulance zelf. Ook werden er een aantal onderzoeken gedaan waarbij de bloeddruk van Liz werd opgemeten. Nadat dit gebeurd was hebben de mensen van de ambulance bloed van Dirk afgenomen om te kijken of dit in orde was. Als laatste konden een aantal kinderen eens bekijken hoe het nu is om op een brancard te liggen.
Zie ook:fotoalbumOp de Eeshof genieten ze ervan    12-05-2011
 
Leerlingen aan het werk met een leuke sjablonenopdracht

In het kader van "Kunst op school" worden met enige regelmaat leuke creatieve opdrachten aangeboden.
Bijgaande foto biedt een impressie van een creatieve activiteit in de groepen 7 en de combinatiegroep 6/7.
He mooie is dat de resultatenen van de werkstukken worden geëxposeerd in  verzorgingscentrum "de Eeshof" te Tubbergen.
En dat past weer precies bij het thema dat in de komende jaren leidend is voor de betrokkenen van dit verzorgingshuis: "Deel je leven"

zie: fotoalbum voor meer foto's


Groep 8 herdenkt gevallenen    12-05-2011
Leerlingen van groep 8 dragen de krans naar het monument
Op woensdag 11 mei vond de jaarlijkse kranslegging plaats van de groepen 8 bij het oorlogsmonument naast de kerk in Geesteren. De krans wordt meestal gelegd op 4 mei, tegelijk met de nationale dodenherdenking, maar omdat 4 mei dit jaar in de meivakantie viel, is er uitgeweken naar een latere datum.
Tijdens de kranslegging staan leerlingen en leerkrachten stil bij wat de Tweede Wereldoorlog ook in Geesteren heeft betekend. Enkele kinderen lezen een gedicht voor, we houden twee minuten stilte en meester Paul doet een passend woordje. Aan het eind zingen we samen het Wilhelmus.
Ook dit jaar is de kranslegging waardig verlopen. Ook al hebben we de oorlog gelukkig allemaal niet meegemaakt, toch is het goed hier jaarlijks met groep 8 bij stil te staan.
Zie:fotoalbum voor meer foto's.
Lees hier meer informatie over het beeld: http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monument-detail/_rp_main_elementId/1_18990IK Lekker fit!? Zet de Aloysiusschool uit Geesteren in beweging!    09-05-2011
Wethouder Vleerbos legt de kinderen de bedoeling uit.

Op 9 mei 2011 heeft wethouder Tom Vleerbos van de gemeente Tubbergen en Monique Van der Kaap van Beleves samen met de combinatiefuctionaris, die binnen de school werkzaam is als vakleerkracht gym, de aftrap voor basisschoolproject ‘IK Lekker fit!?’ gegeven. Hierin staat een gezonde en actieve leefstijl centraal. Op deze dag zijn de kinderen van de Aloysiusschool gezamenlijk met ochtendgymnastiek op muziek begonnen en gingen ze vervolgens 3 weken lang met ‘IK Lekker fit!?’ aan de slag.

Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren en zitten lekkerder in hun vel.
Om die reden is het initiatief genomen om samen met Zilveren Kruis Achmea, Sportservice Overijssel, de GGD en thuiszorgorganisatie Carint Reggeland de komende jaren het project: IK Lekker fit!? uit te voeren.

IK Lekker fit!?
Vanuit dit brede collectief biedt de gemeente Tubbergen de scholen het integrale programma IK Lekker fit!? aan, waarbij de lesmethode Lekker fit! aangeboden wordt. Lekker fit! is ontwikkeld is door de Nederlandse Hartstichting en Noordhoff Uitgevers en biedt scholen op een leuke en leerzame manier, de mogelijkheid om zich meer te verdiepen in de thema’s voeding, gezondheid en bewegen, met als motto: fit zijn is fijn! Dit alles om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen in onze gemeente.

Lesmethode Lekker fit!
Lekker fit! is de enige lesmethode in Nederland die zich richt op voeding én bewegen en die een samenhangend programma biedt voor álle groepen. De lesmethode bestaat uit een reeks van acht lessen per leerjaar. In die praktijk en theorielessen komen drie thema’s steeds terug: voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Ook zijn er voor alle leerlingen thuiswerkboekjes met opdrachten die samen met de ouders gemaakt kunnen worden.

Kwaliteitsimpuls
Om de lessen op school een extra impuls te geven heeft Zilveren Kruis Achmea per school een werkbudget beschikbaar gesteld aan de gemeente. De gemeente besteed dit werkbudget om extra uren te genereren binnen het bewegingsonderwijs.

Thuiszorgorganisatie Carint gaat een actieve rol spelen de komende jaren. Zij hebben een menukaart opgesteld waaruit scholen hun eigen menu kunnen samenstellen, in de vorm van bijvoorbeeld kooklessen, smaaklessen, workshops voor ouders en voorlichtingsavonden. Het nut van een goed ontbijt, verantwoorde tussendoortjes en andere onderwerpen in relatie tot gezonde voeding zullen hierin o.a. behandeld worden.
Lees ook: LekkerFit en zie ook: fotoalbumSpreekbeurt speurhonden groep 4b    29-04-2011
Mike Leus samen met oom Ruud
Op vrijdag 29 april hield Mike Leus wel een hele bijzondere spreekbeurt!
 
Zijn spreekbeurt ging over verschillende soorten speurhonden.
Hij had speciaal voor deze gelegenheid zijn oom Ruud Leus gevraagd op school te komen. Ruud werkt bij de hondenbrigade van de politie. Hij heeft een demonstratie gegeven met zijn speurhonden. De kinderen hebben gezien wat er allemaal kan worden opgespeurd en hoe de honden dit doen. Ze waren erg enthousiast en hadden ontzettend veel vragen aan Mike en zijn oom.
Het was een zeer leuke en leerzame spreekbeurt!
Zie ook fotoalbums


Spelletjesdag 1 juni    27-04-2011
zaklopen in het bos

Beste ouders,

Woensdag 1 juni is het weer zover…
De spelletjes- en sportdag voor de instroom en de groepen 1 t/m 8 vindt dan plaats.
Zonder uw hulp kan deze dag niet doorgaan. Daarom willen we u vragen om u met grote getale op te geven om te helpen op deze super gezellige dag!!!

Instroom en groep 1-2: Van 8:30 uur tot 12:15 uur.
I.v.m. het ontbreken van brigadiers is het wenselijk dat u uw zoon of dochter uit groep 1-2/ instroomgroep ophaalt van school.

Groepen 3,4 en 5: Van 8:30 uur tot 13:00 uur.
Groepen 6, 7 en 8: van 8:30 uur tot 13:00 uur.
Vanaf 13:00 staan er wel brigadiers!!!

We hopen op veel reacties van zowel moeders, vaders, opa’s en oma’s.
Opgave via deze link: spelletjesdag


Groetjes, werkgroep sport en spel.
 Koninginnedag 2011    19-04-2011
Genieten van Koninginnedag 
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Koninginnedag staat weer voor de deur en dat willen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.
Deze dag is er voor jullie en jullie ouders en grootouders weer van alles te doen.
Het programma is als volgt:
 
09.45 uur Verzamelen fietsen en karretjes bij Zaal Kottink
10.00 uur Hijsen van de vlag bij zaal Kottink, onder begeleiding van de muziekvereniging St Caecilia zal het Wilhelmus gespeeld worden.
10.15 uur  Start van de versierde fiets- en karretjes optocht o.l.v. St Caecilia, waar
er mooie prijsjes te winnen zijn voor de mooist versierde fietsjes en/of karretjes. Vertrek vanaf zaal Kottink.
11.00 uur Winkelwagentjes schieten, springkussens, glijbaan etc…
12.15 uur Prijsuitreiking
Bij het winkelwagentje schieten is de le prijs één minuut gratis winkelen!!!
 
13.30-14.15 uur Inschrijven fietssterrit bij Zaal Kottink
14.00 uur Seniorenbingo
17.00 uur Prijsuitreiking Fietssterrit
 

Vrolijke springkussens 
Er zal de gehele dag een springkussen aanwezig zijn en de mogelijkheid voor enkele versnaperingen zoals ranja en ijs.
Wij hopen er samen met jullie een gezellige en geslaagde dag van te maken, dus doe jullie best en neem jullie (groot)ouders en verzorgers mee!
Groeten,
Activiteiten Vereniging Geesteren
 


Zwerfafval opruimen    18-04-2011
zwerfafval opruimen, een secuur werkje

Het is een werkje waar je als leerling niet direct op zit te wachten.
Helaas is het nodig.
De bermen van de schoolroutes zien er vaak niet uit.
Oudere leerlingen schromen niet om het afval maar weg te gooien.
De beide groepen 8 hebben zich maandag 18 april ingespannen om alle rotsooi op te ruimen.
Op een wegvak van zo'n 3 km werden heel wat zakken verzameld.
Lees hun eigen verhaal bij de fotoalbums... en dan valt lezen dat het een heerlijke dag was.
En nu maar hopen dat ze het volgend jaar zelf niet alles weggooien.


Pesachmaal groep 4    07-04-2011
een lekker pesachmaal
Op zondag 10 april is het voor de kinderen die deelnemen aan de Eerste H. Communie groot feest.
De afgelopen weken is er veel over verteld, veel gemaakt, veel beleefd.
Zo waren er uitstapjes naar de molen en naar de bakker.
Op donderdag 7 april genoten de kinderen van een heerlijk Pesachmaal.

Esmée en Maud hebben een mooi verhaal geschreven.
Lees maar bij de fotoalbums


Meester Paul doet mee aan de Passiespelen    07-04-2011
De 12 apostelen bij het Laatste Avondmaal

Als leerkracht op een katholieke basisschool is het ieder jaar weer een uitdaging het lijdensverhaal van Christus over te brengen op de kinderen. Het Openluchttheater Hertme biedt u de kans om het lijdensverhaal intensiever te beleven. Tijdens de Passiespelen Hertme wordt het verhaal tastbaar en levendig.

Tijdens de Passiespelen staan de laatste dagen van Jezus en Christus centraal. De liefde van Maria voor haar zoon zal als een rode draad door het verhaal lopen. In het theaterstuk spelen ook muziek en zang een belangrijke rol. De sfeervolle entourage van het openluchttheater, de prachtige kostuums en een enorme groep spelers zullen de opvoering tot een belevenis maken die u niet snel zult vergeten.

Onder leiding van productieleider Harry Lutkenhaus, regisseur Karel Kunne en muzikaal leider Jacco Camphens zijn bijna 200 acteurs, zangers en figuranten al maanden bezig met de repetities. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het ontwerpen en voltooien van het decor. Het Openluchttheater wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een klein Jeruzalem. Er worden huisjes, waterpartij, plein, hof van Gesmade en Calvarieberg opgenomen in het bestaande decor. Voor alle 200 spelers worden kostuums gemaakt, waarvan het overgrote deel al gereed is.

De opvoeringen vinden plaats op:

Vrijdag    3 Juni 20.30 uur
Zaterdag 4 Juni 20.30 uur
Zondag   5 Juni 14.00 uur
 Vrijdag    10 juni 20.30 uur
Zaterdag 11 Juni 20.30 uur
Zondag   12 Juni 20.30 uur
Maandag 13 Juni 14.00 uur

Kaarten (vanaf € 16,00) zijn te koop via de website www.passiespelenhertme.nl en elke zondag in mei tussen 14.00 en 16.00 uur bij het Openluchttheater in Hertme.

Het bijzondere is dat onze meester Paul een hoofdrol vertolkt.
Hij speelt de rol van Herodes.
En dat meester Paul goed kan toneelspelen hebben we een paar geleden al mogen zien in de prachtige voorstelling van de Kommiez'n op de Haarlese Heide.
Alleen al om deze reden bevelen we u een bezoek aan de Passiespelen aan.
Meer info: http://www.passiespelenhertme.nl/
Klik voor een mooie poster 


 Groep 2b de boer op    05-04-2011
 Op bezoek bij Robert Wesselink
Groep 2b is naar de koeien op de boerderij van de papa en mama van Lars Wesselink geweest.
Lees de reacties:
Het was leuk op de boerderij. Bart W.
Wij vonden het leuk bij de kalfjes in de stal. Daan
Ik vind het leuk bij het speeltuintje. Abdi
Ik vind het leuk in de stal om de koeien te kijken. Fleur
We mochten onder door de melkstal lopen. De slang zuigt aan mijn duim. Rowin
We kregen melk uit de melktank en kaas toen we uit de melkstal kwamen. Bart Kl
We mochten kijken naar de koeien. Lars
De koe werd geborsteld. Sway
Er kwamen brokjes uit een ronde buis. Daan
We gingen nog op de wip-wap op en neer. Daan viel eraf. Bart W
We kregen ranja uit de limonadekabouter en cake met slagroom.
Dribbel (de hond) kan op Anne-Fleur springen. Jard
We mochten de duifjes en konijnen eten geven. Bart Kl
zie ook het fotoalbum
 


Crazy Friday Ballonvaart    01-04-2011
slechts een zielig ballonnetje
 De supporters van juf Rian en haar man Michael zullen het wel jammer vinden.
Helaas heeft het gelukkige paar vanmiddag niet het luchtruim gekozen.
De reden was dat de cadeaubon niet terug te vinden was en daarom ook niet verzilverd kon worden....
Op de Peuverweide, de thuisbasis van de voormalige landskampioen van de zondagamateurs, was op deze eerste april slechts een zielig ballonnetje te zien met een klein onderschrift.
Zijn we er dan toch nog ingetuind?

Ja toch wel. Zelfs het bestuur van STEVO besteedde hier deze week enige vergadertijd aan. Met een ballon op deze gewijde grond? Zou het niet vanaf het trainingsveld kunnen?  En .. wie van het bestuur heeft hiervoor toestemming verleend?

De drukte was dus eigenlijk niet nodig, maar wel even het onderwerp van het gesprek!Gastles Urenco    31-03-2011
Jonge proefnemers aan het werk

Urenco is een bedrijf in Almelo dat van uranium brandstof maakt voor kerncentrales. Uranium bestaat uit twee deeltjes, namelijk uit U235 en U238. Deze namen zijn zo omdat in het ene deeltje 235 atomen zit en in het andere deeltje 238.
Dinsdag  29-3-2011 kwam Monique, van het bedrijf Urenco, ons alles vertellen over wat ze doen bij Urenco, over hoe de twee deeltjes in uranium worden gesplitst en over hoe deze energie dan wordt gebruikt bij kerncentrales. Dit heeft ze allemaal in een diapresentatie laten zien. Ook kregen we een film te zien waarin werd uitgelegd hoe het gaat bij Urenco. Nadat we een film  hadden gekeken gingen we aan de slagmet een aantal leuke proefjes.
Bij elk proefje was het de bedoeling dat je twee stoffen ging splitsen, in totaal waren er 6 proefjes.
Ik zal een aantal voorbeelden geven.
Bij een van de proefjes moest je door middel van een wollen sok en een ballon zout en peper van elkaar splitsen, dit deed je door met de wollen sok over de ballon te wrijven en daarna de ballon vlak boven het bord met zout en peper te houden.
Dit was mijn verslag.
Tessa Voorhuis
Zie ook fotoalbum
 Juf Ivonne 25 jaar in het onderwijs    29-03-2011

Meester Paul heeft na een paar ferme zoenen
de jubilaris bloemen overhandigd...

Het was voor iedereen een beetje een verrassing.
Het was aangekondigd dat een juf een mijlpaal zou bereiken, maar het was toch even gissen wie het zou aangaan.
Juf Ivonne, die geef je toch nog geen 25 jaar in het onderwijs.
Ze had er onlangs ook nog even met de kinderen over gesproken, dat ze al bijna 25 jaar aan school stond. Dit ontlokte een logische reactie: "Juf, wanneer ben dan toch geboren!"
Bijna 25 jaar geleden maakte juf Ivonne de start op de Aloysiusschool nadat ze eerst al drie jaar stage gelopen had in Geesteren.
Juf Ivonne volgde haar opleiding aan de KLOS in Enschede en ze behoorde tot de laatste lichting kleuterleidsters. Omdat niemand uit de buurt die opleiding volgde, mocht ze haar stage gewoon in Geesteren doen.
Meester Braakhuis was er na het beëindigen van haar studie als de kippen bij en bood haar een baan aan. Vandaag vierde juf Ivonne haar 25-jarig ambtsjubileum, eind mei is ze 25 jaar verbonden aan de Aloysiusschool.
Het is niet bekend of we dat groots gaan vieren, maar we houden wel van een feestje!
Juf Ivonne werkte vele jaren met de kleuters en nu is ze al weer jaren werkzaam in groep 3.
We bedanken juf Ivonne voor haar jarenlange inzet en collegialiteit en we wensen haar nog vele goede jaren in het onderwijs toe.Band Plakken in groep 2b    24-03-2011
Paul Hutten geeft uitleg over het plakken van een band
Band plakken
Als afsluiting van het thema verkeer is  de vader van Pien Hutten geweest om de kinderen van groep 2b te laten zien hoe je een band moet plakken. De vader van Pien had allerlei spullen meegenomen wat je nodig hebt om een band te plakken. De binnenband werd uit de buitenband gehaald  en de kinderen konden luisteren of ze het gaatje in de band konden horen, ze mochten ook voelen waar de lucht uit de band kwam. En als laatste liet de vader van Pien zien dat je de band ook onder water kon houden, je zag dan allemaal bubbels.
Nu het bekend was waar het gaatje zat kon het geplakt worden. De band werd weer opgepompt en de lucht bleef in de band zitten, dus het band plakken was geslaagd!
Zie: fotoalbum


Ik eet het beter    18-03-2011
Druk overleg in het groepje
Vandaag hebben we IK EET HET BETER gedaan met de groepen 7.
In onze klas, groep 7b, was het een groot succes…
We hebben 5 proefjes  gedaan. In kleine groepjes hebben we de proefjes uitgevoerd.
Enkele bevindingen:
Rob: We hebben ontdekt dat in grapefruitsap heel veel vitamines zitten.
Koen: Er zit veel zetmeel in rijstewafels en aardappels en in kaas en vruchtensap niet.
Tamar: In wortels, aardappels, brood en kaas zit water… We hebben deze producten onder de lamp gehouden en er kwam vocht uit.
Samen met de hele klas hebben we het testlab boekje doorgewerkt.
Het was een leuke, leerzame les…
Kinderen groep 7b.
zie fotoalbum


Groepen 4 bezoeken de molen    17-03-2011
Veel belangstelling voor de molen
De groepen 4 zijn donderdag 17 maart naar de Grote Geesterse molen geweest voor een uitleg.
De vrijwilligers van de Grote Geesterse Molen gaven een boeiende uitlg over de werking van de molen, het op de wind zetten, de onderdelen van de molen en natuurlijk liet men zien hoe graan gemalen wordt in de molen.
Meel dient als grondstof voor brood.
Een brood heeft weer alles te maken met de Eerste Heilige Communie.

zie fotoalbum


Presentatie ateliers    25-02-2011
een serie prachtige schilderijen op rij
Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen in het gymlokaal laten zien wat er gepresteerd is tijdens de eerste serie ateliers van 2011.
Gedurende een periode van zes weken wordt er iedere vrijdagmiddag door kinderen en leerkrachten hard gewerkt in ateliervorm.

zie fotoalbum


Thanksgiving in Geesteren    02-12-2010
Afgelopen donderdag, op 25 november, hebben onze Amerikaans leerlingen Sofia, Lucas en Jillian D'Errico samen met hun moeder iets verteld over Thanksgiving.
Voor de kinderen in Nederland is dit een onbekende feestdag, maar voor hen is dit een zeer belangrijk gebeuren.
Het was voor de kinderen erg leuk en leerzaam dat er iets over verteld werd in de groepen van de leerlingen.
Thanksgiving Day is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. In de Verenigde Staten wordt deze dag gevierd op de vierde donderdag in november.

Thanksgiving wordt gevierd met de hele familie en men legt grote afstanden af om bij elkaar te kunnen zijn.
 
De kinderen kregen ter afsluiting allemaal een zelf gebakken muffin, een kleurplaat van 'Turkey Day' en Bingo-spel voor de groep. 
 


Uitreiking penselen en griffels    03-11-2010

Kinderboekenweek
Het is al voor de 11de keer dat we penselen en griffels uitreiken. De groepen 1, 2, 3 en 4 moesten een tekening maken over het verhaal wat is voorgelezen in de klas. De groepen 5, 6, 7 en 8 moesten een stripverhaal maken over het boek dat is voorgelezen in de klas. Elke dag kwam er een andere juf of meester voorlezen. Op dinsdag 2 november werden de winnaars bekend gemaakt.
In groep 1 is de gouden penseel gewonnen door Amy He uit groep 1a. De zilveren penseel is gewonnen door Lauren Nijkamp uit groep 1b.
 In groep 2 is de gouden penseel gewonnen door Marijn Masselink uit groep 2c. De zilveren penseel is gewonnen door Meike Oosting uit groep 2a.
In groep 3 is de gouden penseel gewonnen door Jan Hemmer uit groep 3a. De zilveren is gewonnen door Romeé Nijkamp 3c.
In groep 4 is de gouden penseel gewonnen door Isa Wigger uit groep 4c. De zilveren penseel is gewonnen door Wiebe Overmeer uit groep 4c.
Uit groep 5 is de gouden penseel gewonnen door Jurre Wiefferink uit groep 5b. De zilveren penseel is gewonnen door Lotte Westerhof uit groep 5c.
Uit groep 6 is de gouden penseel gewonnen door Gijs Hamer uit groep 6a. De zilveren penseel is gewonnnen door Julia Van Buren uit groep 6b.

In groep 7 is de gouden penseel gewonnen door Laury Bruns uit groep 7b. De zilveren penseel is gewonnen door Sophie Hilberink uit groep 7a.
In groep acht is gouden penseeel gewonnen door Hein Haarhuis uit groep 8b. De zilveren penseel is gewonnen door Iris Stroot met tekeningen van Mirthe Cristenhuz uit groep 8a.

Met vriendelijke groeten Tamar Imke Jorieke Meike Inge Diede
Juf Lindsey en Juf Annemiek 
 
Zie het fotoalbumHalsbrekende toeren tijdens les Streetdance    15-09-2010
StreetdanceTijdens de les Streetdance, verzorgd door de Muziekschool, werden enkele fijne kneepjes van de streetdance behandeld. Streetdance is nog steeds een populaire dansvorm. Daarnaast is het een goed voorbeeld van gezond bewegen.
De turtle en de backspin zijn typische breakdancefiguren. Breakdance vraagt om lenigheid, kracht en oefening om de bewegingen van deze coole dansvorm onder de knie te krijgen.
Zie het fotoalbum


Hoge opbrengst sponsorloop    08-07-2010
Tijdens de eindviering in de St. Pancratius die bijgewoond werd door alle kinderen, maakte mevr. Simone Hilberink namens de MOV de eindopbrengst van de in mei gehouden sponsorloop bekend.
De kinderen liepen het mooie bedrag van €7800,- bijeen.
Aan Evelien Rouwenhorst werd een cheque ter waarde van €3900,- overhandigd voor haar project in Gambia.
Mevr. Sien Oude Wesselink ontving hetzelfde bedrag voor het Polenproject van het Polencomité.
Beiden toonden zich verrast en verguld met de mooie opbrengst.
Kinderen bedankt!


Spettershows    08-07-2010


Woensdagavond 7 juli hebben de groepen 8c en  half 8b de voorstelling "de Spettershow" opgevoerd.
De vonken sloegen er van af.
Het was een prachtige show die veel lachsalvo's ontlokte bij de ouders.
Op donderdagavond 8 juli zijn de rollen omgedraaid en voeren 8a en half 8b de show op.
Beide avonden leverden een staande ovatie van de ouders op.

Het beste idee van de school    07-07-2010

Woensdag 7 juli hebben groepen leerlingen meegedongen naar de titel in het kader strijd om het beste idee van de school.


Opa en oma op school    07-07-2010
Trots als een pauw toonde Jialin Di haar Aloysiuschool aan haar opa en oma uit China.

3 jaar geleden kwam Jialin Di met haar moeder naar Nederland om in Geesteren te gaan wonen.
Jialin Di is een knappe leerling die het Nederlands nu perfect beheerst, maar ook Chinees spreekt en schrijft.
Voor het eerst zijn haar opa en oma op bezoek in Nederland.
Natuurlijk mocht Jialin haar opa en oma laten kennismaken met het Nederlandse onderwijs.


De indruk die deze lieve mensen aan dit bezoek overhouden is nogal gekleurd: de school is nogal oranje getint door de WK-successen en de halve school woonde op het moment van het bezoek de musical van groep 8 bij.
Op de foto ziet u links de moeder van Jialin en recht de trotse Jialin.


Schoolreisje groep 4    25-06-2010

Ook de groepen 4 hebben het schoolreisje achter de rug.
Ze zijn teruggekeerd met enthousiaste verhalen.
Ze hebben een fantastische dag in Slagharen beleefd.
Natuurlijk worden alle begeleiders bedankt voor de opvang van de kinderen.


Juf Anja en juf Ivonne vieren verjaardag    24-06-2010

De juffen met de uitstraling van eeuwige jeugd en de tijd krijgt geen vat op ons, zijn toch afgelopen jaar weer een jaartje ouder geworden.
Juf Ivonne en juf Anja, samen werkzaam in groep 3b, hadden een gezamenlijk moment gekozen om haar verjaardag te vieren.
Woensdag 23 juni was het de hele ochtend feest in groep 3b.
De foto's vertellen de rest van het verhaal.


Verjaardag juffen groep 4    18-06-2010


Op donderdag 17 juni vierden de juffen van groep 4 hun verjaardag.
Het was een hele gezellige dag met drinken, eten en vrolijk zijn
’s Middags traden geweldige artiesten op waar iedereen van kon genieten.
En oh wat hebben ze de cake toch lekker versierd. Om van te smullen!


 Schoolreisje groep 5    18-06-2010De groepen 5 zijn donderdag 17 juni op schoolreisje geweest.
Met twee bussen zijn we naar Hellendoorn gegaan.
De kinderen werden verdeeld in kleine groepjes en onder begeleiding van een moeder of leerkracht zijn we in vele attracties geweest. Om half één hebben we met de hele groep patat en een frikandel gegeten. Na een gezellige dag moesten we om half vier weer vertrekken met de bus naar huis.
Bij school aangekomen stonden er vele moeders en vaders ons op te wachten.
Het was een super gezellige dag met veel zonneschijn!

 Schoolkamp groep 8    16-06-2010

De leerlingen van de drie groepen 8 zijn behouden met hun begeleiders teruggekeerd.
3 Dagen werden doorgebracht op kampeerboerderij de Roezeberg in Nutter bij Vasse.
Hoogtepunt was de bonte avond.


Mindervalide en dan    16-06-2010

Op woensdag 16 juni hebben een aantal mindervalide mensen een bezoek gebracht aan groep 7b.
In de groep werd verteld over hoe het is om te moeten leven met een handicap.
Op de speelplaats konden de kinderen zelf ervaren hoe het is om blind te zijn of hoe je met een rolstoel moet omgaan.
Al met al was het erg leerzaam.


Schoolreisje groep 3    16-06-2010

Ook groep 3 is op schoolreisje geweest.
Groep 3 ging helemaal naar Drente naar Drouwenerzand.
Aan de foto's te zien is hetdaar erg leuk:
http://picasaweb.google.nl/h.huisintveld.aloysgs/SchoolreisjeGroep3#


Schoolreisje groep 6    11-06-2010
De foto's van dit schoolreisje naar hetDolfinarium in Harderwijk zijn te bewonderen via http://picasaweb.google.nl/DeAchterpool/SchoolreisjeGroep611juni2010?feat=email#

Met dank aan de fotografie van mevr. Marita Steggink.


De imker in groep 2d    08-06-2010Op dinsdagmiddag 8 juni kwam er een echte imker in onze klas om ons iets over bijen te vertellen.
Toevallig is deze imker ook nog eens de opa van Seb!
De kinderen waren erg enthousiast en hebben vol interesse geluisterd naar Seb en zijn opa. De opa van Seb vertelde over zijn bijenvolk en de koningin. Deze had hij ook meegebracht, zodat de kinderen ze konden zien. De koningin had een witte stip op haar rug.
De kinderen konden nog meer dingen bekijken, zoals het pak van de imker, foto's en een bijenkorf.
Op het laatst mochten de kinderen als verassing echte honing proeven, afkomstig van de bijen van meneer Heer!
Het was een leuke en leerzame middag!


Spelletjesdag middenbouw    04-06-2010

Spelletjesdag 4juni 2010
Groepen  3, 4 en 5

Onze  jaarlijks terugkerende spelletjesdag was vandaag zeker weer een succes door het prachtige weer en de zonnige instelling van hulpouders en kinderen.
Het waren variërende spelletjes waarbij de kinderen goed hun best hebben gedaan.
Tijdens deze spelletjes kregen ze nog een broodje knakworst. Na de zware inspanning kregen ze als afsluiting een broodje frikandel.
Hopelijk is dit het begin van een prachtig kermisweekend in Geesteren.

 Spelletjesdag 2010 groep 1-2    04-06-2010

Vrijdag 4 juni was het zover, de jaarlijkse spelletjesdag voor de groepen instroom, 1 en 2.
De kinderen waren in groepjes verdeeld en hadden een leuk programma.Er waren verschillende spelletjes zoals; zaklopen, bellen blazen, boogschieten , blikgooien enz.
Ook was er een wandelroute waarbij de kinderen de juffen moesten herkennen die verkleed waren als prinsessen, ridders of koningin.Ze konden naar de bios voor een filmpje over de kleine prinses. ook werd er een mooie kroon geknutseld.Al met al was het een leuke, gezellige en zonnige dag!
Ook willen we graag alle ouders bedanken die hebben geholpen.Interview met professor Dorrestein    16-04-2010

Groep 6a een interview met meneer Gerry Dorrestein.
Groep 6A had online een interview gehad met professor  Gerry  Dorrestein, Door juf Suzan.
Hij werkt bij de N.O.P (Nederlandse opvangcentrum voor papegaaien )
Ze hebben hem allerlei vragen gesteld  bv.  “Heeft u wel eens iets raars gezien aan een papegaai toen die bij jullie binnenkwam?”
Daarna kon je de medewerker  ook vragen stellen bv.”Hoeveel soorten papegaaien hebben jullie?”
Iedereen vond het uiteindelijk een héél  leuk interview.
want iedereen ging klappen!

gemaakt door : Demi & Sophie De kinderboerderij groep 2d    16-04-2010

Dinsdag 13 april zijn de kinderen van groep 2D naar kinderboerderij ‘de Hofte’ in Oldenzaal geweest. De kinderen mochten kabouter Hummeltje, die overal op de boerderij te vinden was, helpen. Kippen voeren, wol wassen, tuintjes harken, koeien melken, etc. Ook mochten ze gekke bokkensprongen nadoen en mooie veren en bloemen zoeken. Helaas zat dit jaar het aaien van de geiten en de schapen er niet in, i.v.m. de Q-koorts! Gelukkig was er genoeg te zien en waren er andere dieren om te aaien, zoals de konijnen en de cavia’s.  Na het kabouterpad mochten de kinderen nog even lekker spelen in de heemtuin, waar een prachtig speeltoestel te vinden was.
Het was een leuke en leerzame middag voor de kinderen!
zie het fotoalbum


 Successen schoolbasketbal    08-04-2010
Paaszaterdag hebben leerlingen uit groep 4 meegedaan aan een gemeentelijk schoolbasketbaltoernooi.
Die dag zijn er foto's gemaakt en die link geven we u graag: http://www.mijnalbum.nl/Album=VWCWJXNC
Dan waren er ook successen te noteren.
Joes blonk uit in het onderdeel taartschieten. Hij had een schotpercentage van 80% raak: 4 van de 5 ballen vlogen binnen.
De Kampioenen werden net geen kampioen, maar moeste zich tevreden stellen met een tweede plaats in een sterk bezet veld.

Lammetjes bij Jorn Pegge    07-04-2010
Een aantal weken geleden kwam Jorn Pegge, uit groep 1C, met het nieuws dat er bij hem thuis lammetjes waren geboren. Dat was natuurlijk wel een bezoek waard met de klas.
Dus zijn de kinderen uit groep 1C, op dinsdag 30 april , op bezoek gegaan bij Jorn en hebben zij de lammetjes bekeken.
Een aantal kinderen hebben de lammetjes zelfs vastgehouden, dit was natuurlijk wel even spannend.
Naast de lammetjes was er ook prachtig ruimte om te spelen en de kinderen hebben genoten van een gezellige ochtend.
Groetjes,
Juf Lotte
Zie fotoalbum


Bezoek aan Techniekmuseum Heim    25-03-2010
Op donderdag 25 maart 2010 is de groep van juf Ceciel, naar het Twents techniek museum het Heim geweest. Ze werden hier in 3 groepen verdeeld en hebben een geweldige leuke, maar vooral ook leerzame middag gehad.
De kinderen gingen in groepjes naar verschillende afdelingen van het museum.
Ze mochten solderen en hebben allemaal een prachtige muis gemaakt. Ook de speurtocht op de begane grond van het museum was geweldig, de kinderen kregen allerlei machines te zien.
De kinderen mochten in de ruimte van het spel der techniek van alles uitproberen.
Hier konden ze op het gebied van stroom alles uitproberen. De koffer die als een wilde tekeer ging, de tv die het ging doen als je maar hard genoeg fietst en dat je dan vervolgens je eigen hoofd op het beeldscherm ziet is helemaal geweldig.
Een geweldig avontuur voor de kinderen en ze hebben al spelend veel geleerd over techniek.
Zie: fotoalbum


Blindegeleidehond    09-03-2010
Wij hebben in groep 4 een blindegeleidehond op school gezien. Hij heet Ecu, hij is vier jaar oud.
Hij had een tuig om en daar stond KNGF-geleidehonden.
Als hij zijn tuig om heeft, dan mag je hem niet aaien.
Van Jill en Nienke
De hond was heel bijzonder.
Als de hond vast is die hond oplettend en rustig.
En als hij los is, is het een gewoon huisdier.
Naomi
De blindegeleidehonden helpen blinde mensen met oversteken.
Maar je moet de hond wel zeggen waar die heen moet gaan.
En nog een ding: je mag hem niet aaien als die het tuig omheeft.
De blindegeleidehond
Als de blindegeleidhond de beugel om heeft mag je hem iet aaien en als de bindegeleidehond de beugel af doet, dan mag je hem wel aaien van Anna.
Mart
Een blindegeleidehond die helpen mensen die blind zijn om over te steken, om te lopen.
Die je beschermt.
En de hond heeft een tuig om en een riempje om hun nek en als de hond vastzit is die rustieg en als de hond los is, is hij wild.
Van Vera en Birthe
Zie: fotoalbum


Winterlandschap    03-03-2010

Onze stagiair, meester Nick, bedacht dat wij een winterlandschap gingen maken van Oostenrijk. We werden in groepjes opgesplitst het ene groepje ging van papier-maché de bergen maken. Toen dat klaar was mochten ze het schilderen. Een ander groepje ging de skiliftjes maken. Weer een ander groepje ging poppetjes maken. Nog een ander groepje bomen, vlaggetjes, auto ’s en tenslotte nog een ander groepje hotels en huizen. Toen alles klaar was gingen we het op drie tafels uitstallen.
(Elke 8c)
  
Zie de foto's in het fotoalbumVoorlezen in groep 1c    25-01-2010
Voorlezen door vaders tijdens de nationale voorleesdagen.
Van 20 t/m 30 januari zijn de nationale voorleesdagen.
Het doel van de Nationale voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. De wiebelbillenboogie is uitgekozen als het prentenboek van het jaar.
Het boek gaat over een mama die even weg moet en over een papa die dan voor de kinderen zorgt.
In diverse groepen wordt er in de nationale voorleesdagen voorgelezen door vaders.Zo ook in groep 1c. Afgelopen donderdag hebben we het spits afgebeten met Gerard Velthuis, de papa van Luuk.
Een dag eerder heeft Luuk het boek meegekregen naar huis, zodat papa het goed kon doorlezen.
En dat, dat goed gebeurd is, hebben we gemerkt want er werd zelfs de wiebelbillenboogie geoefend.
Zie de foto’s.
Erg leuk en de kinderen waren zeer enthousiast.
Deze week krijgen ook Kim Nijhuis, Noa Derkink en Joep Kraayvanger een prentenboek (van de top 10) mee naar huis zodat papa goed kan oefenen. We laten ons verrassen.
Veel succes.


Birke en Guus schoolkampioenen    25-01-2010
 
Guus Nobbenhuis en Birke Kuipers zegevieren op Schoolschaatskampioenschappen
Twee grote schaatstalenten waren tijdens de schoolschaatskampioenschappen oppermachtig.
Birke Kuipers uit groep 8 won zowel het kampioenschap bij de meisjes groep 8 als even later de strijd tussen de best geklasseerden van de groepen 5t/m8.
De manier waarop ze dit deed liet haar grote talent zien, al zat Britt Reinerink haar duidelijk op de hielen. Lisan Hutten, de kampioene van vorig jaar, werd derde.
Bij de jongens was de kampioen dezelfde als vorig jaar. Guus Nobbenhuis, leerling in groep 7,
wist voor het tweede achtereenvolgende jaar in een prachtige stijl de titel naar zich toe te trekken. De goedlachse kampioen controleerde de wedstrijd duidelijk en verdedigde zijn voorsprong op Dennis Meinders gecontroleerd door vaak om te zien. Jelle Velthuis wist de derde plek te veroveren.

Foto's:
http://picasaweb.google.nl/h.huisintveld.aloysgs/SchaatskampioenschappenAloysiusschool#
Lees ook Schaatskampioenschap
 


Circusdieren    11-01-2010

De kinderen uit de groepen 2 hebben vandaag - maandag 11 januari- een voorstelling gemaakt over circusdieren.
De kinderen hebben verschillende circusdieren uitgebeeld, leeuwen, olifanten, paarden en hondjes.
Nadat de kinderen dit goed geoefend hadden, mochten zij een dier kiezen. Het gekozen dier mochten zij uitbeelden tijdens de voorstelling voor de juffen.
Eerst waren de leeuwen aan de beurt, zij kwamen met veel gebrul binnen. Na de leeuwen lieten de showhondjes heel trots hun kunstjes zien. De paarden kwamen in galop de piste binnen en sprongen over hele hoge hindernissen.  Als laatste waren de olifanten aan de beurt, zij hebben de juffen flink natgespoten met hun slurf!
Zie het fotoalbum
 Milo overleden    11-01-2010
Tranen van verdriet vullen onze ogen
We kunnen het nog steeds niet geloven
Lieve Milo, nog zo teer
Wat doet dit afscheid nemen zeer
Wat blijft is de herinnering
Maar zeker weten we één ding
Jij zal voortleven in ons hart
Op een plekje heel apart
Diep bedroefd laten wij u weten dat 

Milo Ikink

leerling uit groep 3a op 6-jarige leeftijd is overleden.
Bij Milo openbaarde zich september jl. een hersentumor.

Wij leven mee met de ouders Patrick en Marjoleine en Milo’s zusje Jill uit groep 4b en de overige familieleden.

We wensen hen sterkte in de komende tijd en we hopen dat allen in de toekomst het verlies van Milo een plaats kunnen geven.

Aan Milo bewaren we de allerbeste herinneringen.
Het zal moeilijk zijn om zonder hem verder te moeten in de komende tijd.


Romy de Roy van Zuydewijn prijswinnaar Glasrijk    10-12-2009
In oktober is Glasrijk in Tubbergen gehouden.
Te gelegenheid van dit evenement mochten kinderen van de hoogste groepen van de Aloysiusschool ontwerpen maken.
Ontwerpen, die mogelijkerwijs door een kunstenares tot een glas-in-lood kunstwerk verwerkt zouden gaan worden.
Uit alle ontwerpen werden door de Aloysiusschool 3 werkstukken voorgedragen.
Marlin Busscher, Emiel Stortteler en Romy de Roy van Zuydewijn werden genomineerd.
Woensdag 9 december kwamen zo'n 30 kinderen naar het gemeentehuis van Tubbergen.
Hier werd door mevrouw Hetty Olde Loohuis namens Glasrijk bekend gemaakt welke inzendingen verwerkt zijn tot een mooi kunstwerk.
Het ontwerp van Romy was voor de Aloysiuschool het winnende ontwerp.
Trots mocht ze haar ontwerp in glas-in-lood ontvangen.
Hierna volgde samen met de winnaars van de overige scholen een bordesscène op de trappen van het gemeentehuis voor de verzamelde pers.
Voor even mocht het kunstwerk mee naar huis. In de komende tijd wordt het tentoongesteld op het gemeentehuis en daarna hangt het voor een tijdje op school. Over een half jaar hangt het echt thuis
Op de foto zien we Romy wegmijmerend over haar succes!
Romy, van hate proficiat met je mooie prestatie.
Sint Nicolaas brengt bezoek aan Aloysiaantjes    04-12-2009
Sint Nicolaas heeft vrijdag 4 december een bezoek gebracht aan de Aloysiusschool.
Sinterklaas koos dit jaar in verband met de naderende klimaatconferentie in Kopenhagen voor passend vervoer.
Hij kwam te voet, omdat hij schimmel Amerigo vrijaf had gegeven om nieuwe energie op te doen.
Juf Pauline deed vanochtend aan kuitengym. Zij pikte onderweg naar school Zielepiet op die huilend langs de weg stond, omdat hij eigenlijk niet kan wachten om naar Spanje terug te gaan.
Juf Pauline nam Zielepiet mee achter op haar fiets, zodat Zielepiet mooi uit de wind zat.
Het bezoek van Sint is bijzonder in de smaak gevallen.
Daarvan getuigen de foto's in het fotoalbumPietengym op de Aloysiusschool    03-12-2009

Donderdagochtend 3 december kwamen er 12 pieten naar de Aloysiusschool.
De pieten hadden een speciale reden.
De sint was namelijk boos op de pieten omdat ze niet genoeg cadeautjes door de schoorstenen hadden gegooid. De pieten werden door de Sint van de opleiding afgestuurd, maar mochten terug komen als ze heel goed gingen oefenen samen met de kinderen van de Aloysiusschool.
De zwarte pieten zijn heel erg druk geweest om verschillende onderdelen op te stellen in de gymzaal.
Er was  o.a.:
• op het dak klimmen en pakjes in de schoorsteen gooien
• zaklopen
• over de daken klimmen
• dansen op muziek
De kinderen van groep 1 vonden het best een beetje spannend allemaal, maar het waren hele goede pietjes en kregen aan het eind allemaal een pietendiploma.

Groep 1C en 1D

Zie het fotoalbum en er is een filmpje over deze activiteit
 Muzikale clownerie    05-11-2009
Dinsdag 3 november  was er voor de groepen 2  een muziekvoorstelling van de muziekschool.
De kinderen maakten kennis met clown Gigi die samen met clown Wouter bij ons in het speellokaal op bezoek kwamen.
Het toverstokje brak steeds tijdens het toveren, wat de kinderen natuurlijk geweldig vonden.
Er werd muziek gemaakt door clown Wouter en de kinderen moesten proberen te raden welke gevoelens dit bij je opriep: bv boos, verliefd, blij zijn  en dit gingen de kinderen ook uitbeelden.
Ze lieten  platen van  clowns ,
 een hofnar, de dikke en de dunne, en clown Bassie zien. Op het eind van de workshop liet clown Gigi nog een toverkunstje zien met een zakdoek die eerst groen/geel was en even later blauw/rood.
De kinderen vonden het allemaal een erg leuke en gezellige tijd met de clowns. 
Zie: fotoalbum


De uitreiking van de griffels    03-11-2009
Op woensdag 28 oktober was het eindelijk zover. Vandaag zou door Judith van de bieb bekend worden gemaakt wie de winnaars van de griffels en de penselen waren.
Tijdens de kinderboekenweek werd er in de groepen 1 t/m 4 door verschillende collega's voorgelezen.De verhalen gingen over  SNOEPEN in kinderboeken.
De groepen 1 en 2 werden om half 10 in de zeshoek verwacht.
Judith vertelde dat van groep 1 Fleur Nijkamp de zilveren en Sway klaas de gouden penseel hadden gewonnen.
Daarna was groep 2 aan de beurt en daar won Anne Haverkort de zilveren en Reinier Wulferink de gouden penseel.
Na de pauze waren groep 3 en 4 aan de beurt.
De zilveren penseel was voor Kira Kraayvanger en de gouden penseel voor Mabel Boswerger.
Bij groep 4 werden geen penselen meer uitgereikt maar waren het griffels voor de mooiste verhalen.
De zilveren griffel was voor Rosanne Maathuis en de gouden griffel voor Romée Kamphuis.
Tot slot werd Judith bedankt voor de fijne samenwerking en op naar volgend jaar want dan vieren we het 10-jarig jubileum en doen de groepen 1 t/m 8 mee!
Zie fotoalbum


nieuwe avitoetsen    29-10-2009
AVI gaat veranderen
 
Hoe het was
Om het leesniveau van de leerlingen te bepalen hebben wij op onze school jarenlang gebruik gemaakt van AVI- toetsen. Dit waren kaarten met korte verhaaltjes die leerlingen hardop moesten lezen. De snelheid waarmee ze dat deden en het aantal fouten dat ze daarbij maakten, leverde een AVI-niveau op. Er waren negen niveaus, het laagste niveau was AVI-1 en het hoogste AVI-9. Ook leesboeken waren op AVI-niveaus ingedeeld. Dit had het voordeel dat iedere leerling boeken kon kiezen die op zijn of haar leesniveau waren afgestemd. Boeken op AVI-4 voor leerlingen met niveau AVI-4 en zo verder.
>>>> lees meer over de nieuwe avi


Naar Fayersheide    29-10-2009
Dinsdag 27 oktober is groep 8c naar het Fayersheide geweest. Toen we daar aan kwamen ging de man van Landschap Overijssel eerst iets vertellen wat we precies gingen doen. We moesten groepjes maken van 2. Je kreeg een zaag en een takkenschaar. Toen liepen we naar een stuk bos en dat stuk bos mocht helemaal weg . Je moest proberen de bomen zo kort mogelijk te maken. Daarna hadden we pauze. En even later gingen we weer aan het werk. Tien jongens mochten een helm op, die mochten grotere bomen om zagen en later weer opruimen. Uiteindelijk gingen we weer naar school. We vonden het allemaal erg leuk.


Presentatie ateliers    22-10-2009
Op vrijdag 16 oktober is de eerste serie ateliers afgerond.
De kinderen hebben vol overgave laten zien wat ze in de eerste periode van dit schooljaar in de ateliers op vrijdagmiddag gemaakt hebben.
Door de grote variatie in werkvormen was er ook een variatie te zien in de presentaties.

Eén van de ateliers werd gegeven onder leiding van de duale gymleerkracht Johan Rijke.
De kinderen leerden o.a. hoe ze samen een piramide kunnen maken.
Daar schrijven ze zelf over:
Hallo allemaal, wij zitten bij sport en spel.
Daar hebben we veel leuke dingen gedaan zoals atletiek en circus.
Het leukste van de we de piramide.
De piramide lukte ons al aardig goed.
Voor als je zelf ook de piramide wilt maken hebben we een aantal tips:
1. Sta stevig.
2. Je armen moeten recht onder je schouders staan.
3. Degene die op iemands rug moet, moet de knieën onder aan de rug zetten, dat doet minder pijn.
4. De sterksten moeten onderop.
Wij vonden de piramide maken heel leuk.
Kortom sport en spel is gewoon een super atelier.
Zie ook weer het fotoalbum


Glasrijk Tubbergen    02-10-2009
Verslag van Anouk en Pleun

Hallo,
We zijn met groep 7 naar Glasrijk Tubbergen geweest.
We hebben gezien hoe ze glas maken.
We gingen eerst naar de Canisius.
Daar kregen we drinken en een reepje kinderchocola.
Toen we het op hadden gingen we rond kijken bij alle kraampjes met glaswerk.
Daarna gingen we naar het koetshuis.
Daar gingen ze glas blazen.
Lauren mocht het ook proberen en dat ging een beetje fout.
Toen lieten ze zien hoe het wel moest.
Dat was leuk om te zien.
Daarna gingen we via het Eeshofbos naar de containers achter de kerk.
Er stond een heel mooi kunstwerk met daarop geschreven "groot geluk z.o.z."
Aan de achterkant zaten snoepjes in een bol van glas en daar mochten we er eentje van pakken.
In de Delle was een expositie van een kunstenaar uit Praag en hij sprak geen Nederlands.
Maar gelukkig was er wel een tolk zo dat we toch nog wat konden vragen aan hem.
Er stond een kunstwerk van wel 11.000 euro.
Daarna werd het tijd om naar huis te gaan.
Het was een mooie morgen.

Groetjes Anouk en Pleun
Zie fotoalbum


Groep 5a bij Kroezeboomviering    30-09-2009
De Kroezeboomviering in Fleringen, die jaarlijks wordt gehouden in het kader van de Vredesweek, is zondag druk bezocht. Ben en Ans Schepers van de stichting Sanyang vertelden over hun ontwikkelingswerk in Gambia.
Medewerking was er van het Jongerenkoor Geesteren en groep 5a van de basisschool uit Geesteren. De kinderen droegen naar aanleiding van een uitleg eerder op school door mevrouw Ans Schepers een passend gedicht voor en presenteerden een fraaie collage.
Thema van de oecumenische viering was ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’.
Zie fotoalbum


Het brandalarm gaat af    17-09-2009

En wat te doen als BHV groep van een school!
Natuurlijk weten we daar al heel wat van. Maar oefenen blijft een noodzaak. Hoe krijgen we de kinderen zo snel mogelijk veilig uit de school bij brand of een andere calamiteit.
Dit jaar gekozen voor een iets andere aanpak. De BHV groep van de Aloysius heeft op eigen locatie geoefend. Afgelopen woensdag van 13.00 tot 20.00 uur is de groep bezig geweest met verschillende activiteiten. Beginnend met reanimatie, gebruik van het AED apparaat, klein verbandleer tot maken van een ontruimingsplan, het ontruimen van de school en het blussen van verschillende brandjes!
Het was een zeer afwisselend, intensief maar zeker zinvol programma. De BHV groep gaat zich de komende tijd nog richten op het ontruimen van de school onder schooltijd. Dus een oefening zit er aan te komen!!
 Zie fotoalbumEen bezoek aan Groothuis Woningbouw    16-09-2009
In het kader van het Mop-project hebben de groepen 7 een bezoek gebracht aan Groothuis Woningbouw uit Mariaparochie.
De kinderen zijn onder de indruk geraakt van hetgeen deze moderne woningbouwer op de markt weet te brengen.
De kinderen hebben verslagjes gemaakt van dit bezoek.
Lees: Bezoek aan Groothuis Woningbouw
Zie fotoalbum


Gehandicapten op bezoek    16-09-2009
Begin september heeft een groep gehandicapte medemensen aan de kinderen van groep 7 laten zien hoe het is om te moeten leven met een handicap.
De kinderen hebben inzicht en begrip gekregen over hoe deze mensen hier mee omgaan.
Hierover hebben ze verhalen geschreven die we verzameld hebben.
Lees: Gehandicapten geven les
Bezoek ook het fotoalbum


Ot en Sien    03-09-2009
Donderdag 3 september 2009, hebben de kinderen van groep 3 een gastles gehad over Ot en Sien. Ot en Sien zijn de hoofdfiguren uit een serie Nederlandse kinderverhalen die in de eerste helft van de twintigste eeuw zeer populair waren. Deze les werd aangeboden door een dame van de muziekschool.
Nadat ze zich aan de leerlingen had voorgesteld, heeft ze in het kort uitgelegd wie Ot en Sien waren. Daarbij gebruikte ze een aantal boeken van vroeger. De kinderen kregen een beter beeld van hoe ze eruit zagen. Maar naast de verhalen, waren er natuurlijk ook liedjes van Ot en Sien. Deze heeft ze ook laten horen en samen met de kinderen gezongen. De meeste kinderen kenden de liedjes wel, hoewel ze al jaren oud zijn. Een paar bekende liedjes die ze gezongen hebben zijn: - Jan Huigen in de ton, zeg ken jij de mosselman?, één twee drie vier, hoedje van papier.
Bij de gezongen liedjes hebben ze ook activiteiten gedaan. Zo hebben ze bij het liedje: één twee drie vier, hoedje van papier, klassikaal een hoedje gevouwen van papier, en deze opgezet tijdens het zingen. Bij het liedje: zeg ken jij de mosselman?, hebben ze om de beurt een duet gezongen.
Daarna hebben ze zonder liedjes te zingen nog spelletjes van vroeger gespeeld. Valt te denken aan: zakdoekje leggen, ik zou zo graag een ketting breien, etc.
Na de les hebben ze een kleurplaat meegekregen van Ot en Sien.  Kortom, de kinderen hebben een leuke les gehad, waarin ze even terug in de tijd zijn geweest!
Ajaat Abdala, OnderwijsassistentStreetwise helpt kinderen in het verkeer    01-09-2009

Dinsdag 01-09-09 hebben de leerlingen uit groep 3/4  meegedaan aan de ANWB- streetwise. Dat is een praktische training in verkeersvaardigheid speciaal voor kinderen op de basisschool. Met alle leerlingen uit groep 3 en 4 hebben we het programma Blik en klik doorlopen.
De kinderen hebben er veel van geleerd, maar in feite kunnen de kinderen maar op één manier goed en verantwoord omgaan met verkeerssituaties: in de praktijk. Daarom zijn de kinderen heel actief geweest met oefenen in het verkeer en hebben ze in verschillende situaties leren oversteken.
De gastles werd door twee dames aangeboden. Samen hebben zij de kinderen een heleboel bijgebracht over het verkeer. Ze zijn ingegaan op verkeerssituaties waar kinderen vaak mee te maken krijgen. Valt te denken aan: oversteken tussen geparkeerde auto’s, vanuit de zichtlijn gevaar inzien. Nadat alle kinderen dit een keer hadden geoefend, zijn ze met de gevaren van – in de auto zitten- verder gegaan. De kinderen hebben ervaren hoe het is om tijdens het remmen met een gordel om achterin te zitten. Ook zagen ze door middel van een pop wat er gebeurt als je tijdens het remmen geen gordel om hebt.
Na afloop hebben ze een kleurboek gekregen. Deze hebben ze eerst klassikaal doorgekeken, met name om te kijken of de kinderen er wat van hebben geleerd, en of ze het begrepen hebben.

Het was een plezierige, leerzame middag!

Ajaat Abdala, Onderwijsassistent.

 Zie Fotoalbum2Opening schooljaar    26-08-2009
Het schooljaar 2009-2010 is geopend.
Op woensdag 26 augustus zijn alle kinderen van de Aloysiuschool naar de St. Pancratius geweest voor een sfeervolle viering onder leiding van lector Henk Hoefnagels.
Om 11.00 uur zijn alle kinderen bijeengekomen op het schoolplein.
Gezamenlijk werd er touwtje gesprongen met behulp van kleine touwen, lange touwen, dubbele touwen.
Met veel enthousiasme gaven kinderen en leerkrachten zich over aan dit vermaak.
Met name de leerkrachten lieten zien over de nodige fitheid te beschikken.
Daarna werd er een gezamenlijke polonaise gelopen en was er een ijsje voor alle kinderen.
Het straalde bijna uit: "Gelukkig dat de vakantie voorbij is!"
We hopen dat het voor iedereen een fijn schooljaar mag zijn.


nieuwsbrief    05-08-2008

Nieuwsbrief.jpgWe roepen ouders op zich te abonneren op de nieuwsbrief.
We proberen bijna wekelijks een nieuwsbrief uit te brengen met korte informatie.
Daarmee hopen we u snel te bereikenTop