PASSEND ONDERWIJS OP DE ALOYSIUSSCHOOL

Wat is passend onderwijs?
‘Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat geldt ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.’ Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs dat per 1 augustus 2014 van kracht is. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt, in dit geval de Aloysiusschool. Is dit uiteindelijk niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden. Het doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Wat zijn de doelen van passend onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid en ook de Aloysiusschool bereiken dat:
- Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
- Als het kan, gaat uw kind en blijft het op onze reguliere school. Als dat niet kan, zoeken we samen een andere plek bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.
- Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. Denk hier bijvoorbeeld aan het bieden van remedial teaching (RT), het inzetten van onderwijsassistenten (OAS) en de ondersteuning en consultatie door schoolbegeleiders op afstand (zie ook bijlage ‘Passend onderwijs op school’).
- De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn en niet de beperkingen zoals vaak het geval is.

Hoe ziet passend onderwijs er op de Aloysiusschool uit?
We gaan er in principe van uit dat elk kind dat door u als ouders wordt aangemeld bij school, het reguliere aanbod kan volgen dat de Aloysiusschool aanbiedt. Gelukkig geldt dit voor veruit de meeste kinderen in onze huidige groepen die we momenteel hebben.
Als school bieden we naast het normale onderwijs aan onze kinderen ook een stuk basisondersteuning. Dit is ondersteuning aan die leerlingen bij wie het leren (nog) niet vanzelf gaat. We hebben hier als school afspraken over gemaakt, zowel intern met elkaar als ook extern met collega’s in het zogenaamde ‘samenwerkingsverband’ waar we als Aloysiusschool deel van uitmaken (zie ook bijlage ‘Passend onderwijs op school’).
Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. Deze hulp kunnen we voor een deel intern bieden door bijvoorbeeld de inzet van RT of OAS en voor een deel maken we hierbij gebruik van externe deskundigheden zoals bijvoorbeeld de logopedie en kinderfysiotherapie.

Wat betekent passend onderwijs concreet voor mijn kind?
Op de Aloysiusschool is het regel en standaard dat we leerlingen tijdig zo goed mogelijk in beeld krijgen en houden, zodat we de ontwikkeling goed kunnen volgen en de leerling inderdaad de passende plek krijgt die bij hem/ haar past. Door de invoering van passend onderwijs zullen we nog meer afstemmen en tijdig het gesprek met elkaar aangaan indien nodig.

Wat is de rol van ouders binnen passend onderwijs?
Op de Aloysiusschool zien we ouders als partners waarmee we samen kijken naar en overleggen over de ontwikkeling van hun kind(eren). We staan en overleggen graag op voet van gelijkheid, waarbij ieder vanuit een eigen expertise en verantwoordelijkheid een inbreng heeft. Ook u als ouders houdt de vinger aan de pols en hebt het recht om vragen te stellen en suggesties te doen. Als basis voor het overleg geldt het vertrouwen dat we voor de leerling het best passende onderwijs voor ogen hebben.

Bij wie kan ik terecht voor passend onderwijs?
De leerkracht(en) van uw kind zijn de eersten die u kunt aanspreken en waarmee overleg mogelijk is. Meestal is een verhelderend gesprek met duidelijke afspraken voldoende. Bij complexere situaties ligt het voor de hand dat onze Intern Begeleider wordt geraadpleegd die een beroep kan doen op een netwerk van deskundigen voor advies en hulp. Ook is het mogelijk het TOF- bestuurskantoor te raadplegen, ingeval u vragen hebt over gevolgde procedures en/ of de uitkomst hiervan.

Waar kan ik nog meer informatie vinden over passend onderwijs?
De websites www.passendonderwijs.nl en www.swv-twentenoord.nl geven veel informatie over verschillende aspecten die binnen passend onderwijs aan de orde komen. Ook worden hier veelgehoorde en -gebruikte termen als zorgplicht, ontwikkelingsperspectief etc. verder toegelicht. Tenslotte kunt u een animatiefilmpje bekijken en de rubriek FAQ raadplegen.