Medezeggenschapsraad

 

MR-Reglement

Mr-Statuut


Vergaderdata 2020-2021
28-019-2020
18-01-2021
19-04-2021
28-06-2021

INFO MR - GMR

 

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat voor hun kinderen. Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Maar ook de directie heeft behoefte aan een kritisch klankbord bij het ontwikkelen van nieuw schoolbeleid. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR) die het overleg tussen deze groepen regelt.

De medezeggenschapsraad van de Aloysiusschool heeft de volgende visie geformuleerd:

I: Communicatie/relatie achterban

De MR van de Aloysiusschool  wil zo transparant mogelijk de achterban ( ouders en teamleden) informeren over hetgeen besproken wordt.
Om gedragen besluiten te kunnen nemen wordt de achterban geraadpleegd middels informatieve bijkomsten.
 

II: Communicatie/relatie met de directie (bevoegd gezag):
 

De MR van de Aloysiusschool wil op een open, heldere en eerlijke wijze met het bevoegd gezag communiceren. De intentie is dat deze gedachtenwisseling dusdanig is dat alle deelnemers zich hier veilig en prettig bij voelen, zodat er vrijuit gesproken kan worden.

III: Beleidsvorming
 

Uitgangspunt voor de beleidsvorming dient een helder en duidelijk geformuleerd schoolplan te zijn, waarin duidelijk beschreven wordt welke strategische keuzes gemaakt worden om goed en verantwoord onderwijs te realiseren in een lerende en dynamische organisatie.
 

IV: Intern functioneren MR
 

De basis van goed functioneren van de MR is een goed, voorbereide schriftelijke inbreng, waarbij heldere , goed beargumenteerde meningen geformuleerd worden.
De schriftelijke inbreng is 2 weken voor aanvang van de vergadering in ieders bezit, zodat iedereen met gelijke voorkennis mee kan discussiëren.
Later ingebrachte punten worden kort besproken en indien nodig voor een volgende vergadering geagendeerd.
 

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke twee jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Mocht u interesse hebben om zelf deel uit te maken van dit belangrijke orgaan, dan kunt u kontakt opnemen met één van de onderstaande leden. Zij kunnen er voor zorgen dat u bij de eerstvolgende verkiezingen op de kandidatenlijst wordt geplaatst.

Ook wanneer u meer informatie wilt over het functioneren van de MR of wanneer u zelf onderwerpen aan wilt dragen voor de MR-agenda, kunt u kontakt opnemen met onderstaande leden. 
De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende ouders:

  
Namens het personeel hebben op dit moment zitting in de medezeggenschapsraad:De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De tien scholen van Tubbergen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden aan voorstellen van het bestuur.

In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door twee mevr. Alice Oosterik (namens het personeel)

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn  - tenzij anders vermeld - openbaar en worden altijd aangekondigd in de berichten .