2017
notulen 18-01-2017
notulen 05-04-2017
notulen 28-06-2017
notulen 18-10-2017


2018
notulen 17-01-2018
notulen 04-04-2018
notulen 27-06-2018
notulen 05-10-2018


2019
notulen 23-01-2019
notulen 03-04-2019
notulen 19-06-2019
concept notulen 09-10-2019