Reglement leerlingenraad Aloysiusschool

 

Opgesteld:  september 2016 (versie 4)                                                    

 

Omschrijving: De leerlingenraad is een officiële geleding binnen de organisatie van de Aloysiusschool en vormt de vertegenwoordiging van alle leerlingen van de school. In frequent en structureel gesprek met een afvaardiging van het team en de schoolleiding komen onderwerpen uit de praktijk, zoals ze door de leerlingen worden ervaren, aan de orde.

 

Doelstelling:De leerlingenraad wil  een platform bieden aan leerlingen om in gesprek met team en schoolleiding onderwerpen aan de orde te stellen, waar leerlingen over mee kunnen praten vanuit hun ervaringen in de praktijk. De leden van de raad kunnen namens hun achterban suggesties doen ter verbetering en ideeën presenteren voor nieuwe activiteiten. Uit dit overleg komen handzame afspraken die voor de leerlingen duidelijk maken hoe deze onderwerpen vorm en inhoud kunnen krijgen. In geval het een onderwerp betreft dat niet haalbaar blijkt te zijn in onze onderwijspraktijk, krijgen de leden hier tekst en uitleg over.

 

Samenstelling: De leerlingenraad bestaat uit (gekozen) vertegenwoordigers van alle groepen uit de jaargroepen 5 t/m 8, een vertegenwoordiger van het team en een lid van de schoolleiding. Leerlingen kunnen maximaal twee jaren tijdens hun basisschooltijd zitting hebben in de leerlingenraad. Het lid van de schoolleiding treedt op als voorzitter, de vertegenwoordiging van het team vormt het secretariaat en stelt de agenda en notulen op.

 

Werkwijze: In de planning van de schoolorganisatie worden vijf data vastgesteld waarop de leerlingenraad bij elkaar komt (onder schooltijd). Eén week voor deze data kunnen de leden van de raad agendapunten indienen bij het secretariaat (de administratie). De uitkomsten en afspraken uit de bespreking worden middels de notulen gepubliceerd en zijn in te zien via de website van de school. De notulen van de leerlingenraad kunnen ook ter sprake komen bij vergaderingen van team, bouw, Or en MR.

 

Onderwerpen: De onderwerpen die bij de leerlingenraad op de agenda staan, komen voort uit de praktijk en hebben betrekking op de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden zijn: de schoolreisjes, de sport&speldag, het speelkwartier, spreekbeurten houden, toernooien organiseren, weeksluiting, ateliers. Bij het opstellen van de agenda wordt onderscheid gemaakt naar de relevantie van de onderwerpen om de leden van de raad inzicht te geven in de organisatie van de school bv. met het oog op reikwijdte en consequenties.


C:\Users\PaulF06NC00\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZUIZUBDI\MC900230410[1].wmf


Hoe worden de vertegenwoordigers van de groepen gekozen ?

 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 houden een introductie van de plaats en werkwijze van een leerlingenraad op de Aloysiusschool en nodigen de leerlingen uit om zich kandidaat te stellen.

 

De leerlingen die zich aangesproken voelen, maken zich bekend in de groep, presenteren zich en vertellen aan de andere leerlingen waarom zij het belangrijk vinden dat er een leerlingenraad is, hoe de inbreng vanuit de groepen daarbij een stem kan krijgen en wat zijzelf daarin kunnen/willen betekenen.

 

De overige leerlingen kunnen vragen stellen aan de kandidaten over de manier waarop zij invulling willen geven aan hun plaats binnen de leerlingenraad.

 

De leerlingen gaan stemmen op welke kandidaat zij hun keus hebben laten vallen en: de meeste stemmen gelden, dus de kandidaat met de meeste stemmen mag voor één jaar namens de groep zitting nemen in de leerlingenraad.

 

De leerkracht “bewaakt” hierbij het democratisch proces en zorgt ervoor dat de uiteindelijke kandidaten ook daadwerkelijk geschikt zijn voor de leerlingenraad. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om iedereen maar mee te laten doen.

 

Vervolgens kan de leerkracht afspraken maken over het indienen van agendapunten voor de bespreking van de leerlingenraad, het terugkoppelen van de besluiten uit de leerlingenraad en de invulling van de taak die iedere groep heeft om de dagelijkse organisatie binnen de school zo soepel mogelijk te laten verlopen.(uitvoering afspraken)

 

Bij het indienen van de agendapunten streeft elke groep naar een zo groot mogelijke relevantie van de onderwerpen met de vraag: is dit een onderwerp voor de leerlingenraad of kunnen we dit ook anders aanpakken ? Een ander aspekt van relevantie is de draagkracht binnen de groep: geldt dit onderwerp voor één of voor meerdere leerlingen ?

 

Eventueel kan een groep ervoor kiezen om een eigen leerlingeraad in de groep in te stellen ter voorbereiding op de “grote” vergadering met eigen afspraken en een reglement van orde.