NOTULEN
 
MR- vergadering dinsdag 17 mei 2016
 
Notulist:                                  Miranda Meijer
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
 
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 
 1. Notulen laatste vergadering van 23 februari 2016
  • RI&E hoeft alleen maar te worden afgenomen als de omstandigheden wijzigen. Eigenlijk moet het vaker. In november wordt de kwaliteitsmeting afgenomen. Paul overlegt met Nathalie over hoe nu verder.
  • Het schoolplan kan niet gemaild worden. We zouden samen het schoolplan/jaarplan, via het digibord door kunnen lopen. In theorie is mei/juni aanpassen. In praktijk wordt dat in september/oktober.
 
 1. In- en uitgaande post
Geen in- en uitgaande post.
 
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
GMR: er moeten diverse afspraken worden gemaakt betreft het cao-akkoord.
OR: oudercontactavond: meningen verdeeld over de avond. Vooral de ouderbetrokkenheid m.b.t. het schoolplein vraagt nog aandacht. Er is niet veel animo onder de ouders om te helpen. De OR is gevraagd om mee te denken om ouders te enthousiasmeren.
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Schooltijden
Regiegroep is bij elkaar geweest. Mail adres blijft bestaan. Regiegroep blijft contact houden met ouders.

 
 
 
 
 
 1. Bestuur formatieplan van de TOF
Formatieplan is nog een ingewikkelde klus. Er is een tijdspad uitgezet. Op 7 juni hoopt Nathalie dat alle functies zijn ingevuld. Er zijn 2 leerkrachten boventallig.
19 FTE aanwezig, 400 leerlingen in het nieuwe schooljaar, 16 groepen. Zoveel mogelijk binnen de formatie de groepen maken. Maximaal 2 leerkrachten voor een groep.
Extra middelen:53.000 euro. Voor komend schooljaar 15.000 euro. Geld voor de formatie.
Alice Hospers gaat met pre pensioen. RT uren gaan verdwijnen. Creatief taakbeleid voeren om extra handen in de klas te krijgen.
Maria neemt het punt van de Snipperdagen mee in de volgende GMR vergadering.
Aantal langdurig ziekte onder leerkrachten. 3 leerkrachten hebben te kennen gegeven dat ze per 1 augustus weer volledig beschikbaar zijn. De gezondheid van 2 leerkrachten blijft zorgelijk.
 
 1. Functieboek, functiemix *
Functiemix functioneert steeds beter. Er willen 2 leerkrachten in aanmerking komen als LB-er.
 
 1. Ouderbetrokkenheid
Oudercontactavond: meningen verdeeld over de avond. Vooral de ouderbetrokkenheid m.b.t. het schoolplein vraagt nog aandacht. Er is niet veel animo onder de ouders om te helpen. De OR is gevraagd om mee te denken om ouders te enthousiasmeren.
 
 1. Passend onderwijs: Olaf licht SOP toe.
Het SOP is specifiek toegepast op de Aloysiusschool. De belangrijkste opmerkingen uit het team zijn verwerkt.Protocol voor dyscalculie is in ontwikkeling, maar een protocol voor dyslexie is aanwezig.
Er is voldoende materiaal en nu is er genoeg personeel aanwezig voor plus kinderen. Structureel is er nog wel wat te verbeteren.
SWOT-analyse gemaakt van de Aloysius school, door Paul en Olaf. De gesprekken met betrokkenenen omwonenden(wijkagent, kindercentrum, bibliotheek) hebben veel inzicht gegeven. De zwakke kanten van school zijn nog niet helemaal duidelijk. Het roept meer vragen op en is voor meerdere uitleg vatbaar. Olaf gaat dat aanpassen. Voor de volgende vergadering moet elk lid van de MR een advies geven. Ieder voorjaar worden de veranderingen weer besproken.
 
 1. Afsluiting vergadering
Marketing voor de MR. Artikel doorlezen voor de volgende vergadering.