AGENDA

 

MR- vergadering dinsdag 28 juni 2016

 

Aanvang: 19.30 uur    

Einde 21.30 uur.               

Plaats: Directiekamer Aloysiusschool.

Agenda opgesteld door: Petra

Notulist: Leerkracht 

Algemeen:

 1. Opening en welkom door Maria

 2. Vaststellen agenda van deze avond

 3. Notulen laatste vergadering van 23 februari 2016

Actiepunt 1: samenvatting onderhanden onderwerpen uit Jaarplan: doorschuiven naar september 2016. Als de notulen definitief zijn, doorgeven aan Herman zodat het geplaatst kan worden op de website.

 1. In- en uitgaande post

Stand van zaken werving nieuw MR-lid: aftreden Miranda Meyer: Tot dusver geen reacties. Nogmaals in de berichten melden.  Nicole Dijkhuis zal de plaats van Marleen Wesselink innemen.

 1. Vanuit de GMR/ouderraad

GMR: Maria doet verslag.

OR: MR vraagt zich af in hoeverre het zinvol is dat de MR aansluit bij de OR vergaderingen. Per ingang van volgend schooljaar sluit de MR niet meer automatisch aan bij de OR vergadering, alleen op afroep. Uitnodiging van de MR aan de OR: Jullie zijn ook altijd welkom om de MR vergadering bij te wonen.

 

N.a.v. jaarplanning:

 1. Formatie 2016-2017

Paul licht toe. De formatie van Paul en Olaf is voor twee jaren vastgesteld. De PMR gaat akkoord met het formatieplan.

 1. PMR: Evaluatie vaststellen taakbeleid komend jaar, nascholingsplan personeel

Scholingstraject: bureau O en O gaat een drie jarig traject begeleiden over de 21 century skills.

Maretie en John gaan opleiding tot digitale didacticus volgen.

 1. School en verkeer, risico analyse

Geen bijzonderheden.

 1. Vergaderdata en jaarplan MR volgend jaar vaststellen

20-9: SOP bespreken (19:00 uur - 19: 30 uur) , daar na verder met MR vergadering (Olaf uitnodigen: Actie Petra) 15 november, 17 januari, 7 maart, 2 mei, 27 juni,

 1. Voorlopige schoolgids voor publicatie website

Folder voor het nieuwe schooljaar bekeken en goedgekeurd.
 

N.a.v. vorige vergadering:

 1. Advies SOP

We bespreken het SOP op 20 september. We nemen de aantekeningen van Annemarie mee. Zorgen voor een up to date document.

 1. Rondvraag en afsluiting vergadering en MR-seizoen (wanneer borrel?)

Petra vraagt Paul om toelichting over de gesprekkencyclus. Hoe gaat het en wat zijn de plannen.

We gaan 20- 9  het artikel: ‘Hello MR’ bespreken. Het doel is: Hoe interesse je je achterban meer voor het MR werk. Dit zal een aandachtspunt worden voor 2016-2017. We willen het artikel als uitgangspunt nemen, en tot doel stellen. (vergaderpunt volgende vergadering).

Petra en Esther buigen zich over de werving van nieuw MR-lid. Er zullen eerst vaders benaderd worden vanwege de samenstelling van de huidige MR.

 

ACTIELIJST MR

 

MR- vergadering dinsdag 20 september 2016 
 

ACTIE

WIE

NAV VERGADERING

1

Inbrengen Snipperdagen in GMR

Maria

Mei 2016

2

Overleggen met Nathalie over RI&E

Paul

Mei 2016

3

Werving nieuw MR-lid

Eshter en Petra

Juni 2016

4

Aanpassingen SOT

Olaf

Mei 2016

5

Artikel lezen

Allen

Mei 2016