Notulen
 
MR- vergadering dinsdag 20 september 2016
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur.              
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Petra
Notulist:                                  Anne-Marie
 
 
 

Afwezig: Paul Falkman, Petra Oude Breuil
 
Maria heet iedereen welkom. Met name Ruben Nijhuis als nieuwe afgevaardigde van de ouders in de MR. Ruben is vader van Juulke (groep 4), Guus (groep 2) en Dieke Nijhuis.
Olaf is aanwezig om het SOP nader toe te lichten.
 
SOP : schoolondersteuningsprofiel
Het SOP wordt jaarlijks bijgesteld door Olaf. Het format wordt aangereikt door het SWV.
De onderwerpen die in ontwikkeling zijn, worden in het SOP niet in de tijd weg gezet (tijdspad). Hierdoor lijkt het vrijblijvend, maar de onderwerpen zijn gekoppeld aan het schoolplan, waar de onderwerpen uitgebreider staan beschreven en een tijdspad is aangegeven. Beide documenten zijn aan elkaar gerelateerd en (kunnen) aan elkaar onderliggend zijn.
In het najaar van 2016 zal er een update komen met de meest recente gegevens. Voordat de gewijzigde versie ingestuurd wordt, eind 2016, gaat de MR het SOP inzien en bespreken met Olaf.
Specialisten (E) kunnen door het management (actief) benaderd worden. Een aantal collega’s hebben kwaliteiten, die ingezet kunnen worden waardoor  ze als specialisten binnen de school gaan functioneren . Een positieve benadering door MT kan er voor zorgen dat er collega’s ‘op staan’ en een LB functie gaan invullen.
Olaf geeft aan dat hij het fijn vindt dat er door MR-leden meegedacht en meegekeken wordt m.b.t. het SOP. Het SOP is een verplicht document en heeft een grote overlap met het schoolplan. T.z.t. zal de MR het schoolplan kunnen in zien.
 
Algemeen
Notulen 28 juni 2016 worden goedgekeurd.
 
GMR/ouderraad
Donderdag a.s. 22 september 2016 is er een GMR bijeenkomst t.a.v. risico’s van loonschade (bekostiging vervangingen, WGA, ziektewet). Een extern bureau heeft een offerte gemaakt, die op deze avond toegelicht wordt.
Alice neemt contact op met de voorzitter OR om te informeren welke verwachtingen de OR heeft t.a.v. ondersteuning van MR.
 
Ouderbetrokkenheid, oudercontactavond, informatieavond
Informatieavond: indien er opmerkingen zijn t.a.v. informatieavond, kan er een terugkoppeling zijn met de leerkracht. Indien dit niet mogelijk is, kan dit doorgegeven worden aan de directie.
De opkomst van de ouders was prima, al was de verdeling van de ouders over de groepen heel wisselend. Dit was teleurstellend voor een aantal leerkrachten.
Tijdens het kwaliteitsonderzoek kan geïnformeerd worden bij ouders waar de voorkeur naar uitgaat: informatieavond oude stijl of nieuwe stijl. In een teamvergadering wordt de informatieavond nieuwe stijl op teamniveau geëvalueerd.
 
 Oudercontactavond: informatie uitwisselen van ouders naar school en andersom. Het gesprek maakt kindkenmerken bespreekbaar. Er kan een uitwisseling plaats vinden, waar je het hele jaar wederzijds gemak van kunt hebben.
 
Andere schooltijden
‘Andere schooltijden’ wordt door teamleden wisselend ervaren en er is sprake van uitproberen en een wenperiode. Ervaringen worden in november geëvalueerd.
 
21 Century Skills
3 Oktober zal de eerste studiedag zijn voor het team.  De eerste indruk is goed. Het lijkt een meer zakelijke inslag te hebben dan het onderwijs gewend is.
 
Plan van aanpak Gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus is opgestart. Team is op de hoogte.
 
Jaarplanning MR
15/11: Ouderbetrokkenheid : laatste punt : dikgedrukt
De OR moet elke MR-vergadering terug komen, tot inhoud duidelijk is welke rol de OR leden gaan spelen in de toekomst t.a.v. MR
In de planning zijn nog een aantal wijzigingen, die in een vernieuwde versie in de volgende vergadering wordt aangeboden.
Hello MR! Artikel wordt opgenomen in de jaarplanning.
 
Planning van de evaluatiekwaliteitsmeter wordt met Paul besproken. In het voorjaar 2017 wordt de evaluatie op de jaarplanning van MR gezet.
Tevens zal de RI&E op de jaarplanning gezet wordt. Dit in overleg met Paul. (Maria)
 
Voorstel:
7 maart verplaatsen naar 21 maart
 
Jaarplanning school
Maria neemt met Paul contact op om opnieuw te agenderen.
 
Schoolplan/Jaarplan
Maria neemt met Paul contact op om opnieuw te agenderen.
 
RI&E voortgang plan van aanpak
Maria neemt met Paul contact op om opnieuw te agenderen.
 
De actualiseringslijst van aantreden en aftreden MR wordt op de volgende vergadering als agendapunt opgevoerd.
 
Rondvraag  
 
 
 
  ACTIE WIE NAV VERGADERING
1 Inbrengen Snipperdagen in GMR Maria Mei 2016
2 Overleggen met Nathalie over RI&E Paul Mei 2016
3 Contact opnemen met de voorzitter OR om te informeren welke verwachtingen de OR heeft t.a.v. ondersteuning van MR. Alice September 2016
4 Jaarplan/schoolplan en RI&E agenderen iom Paul Maria September 2016
5 Actualiseren lijst van aftreden Petra September 2016
6 Dagen vrij/werken in vergelijk met andere TOF scholen Paul September 2016