NOTULEN
 
MR- vergadering dinsdag 15 november 2016
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                    Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:            Petra
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
 2. Vaststellen agenda van deze avond
 3. Notulen laatste vergadering van 20 september 2016
 1. In- en uitgaande post
Uitnodiging voor cursus op 15 december. Alice en Maria gaan. Ruben en Petra geven nog aan Maria door of ze ook gaan.
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
Voorstel is ziekte tot 2 jaar blijven in vervangingsfonds. Eigenrisicodragerschap WGA is het voorstel richting GMR.
WMS wordt aangepast.
Formatie komt van Paul. Nog steeds auto die toch parkeren in de Kampboerlaan. Al meerdere interventies gepleegd, maar helpt nog niet. Paul zal via de klassenouders weer een mail hierover laten sturen.
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Ouderbetrokkenheid (10-minutenavond, oudercontactavond 1ste dinsdag van maart, 7 maart                                           2017)en het betrekken van de OR in deze?
Meneer de Vries van CPS Ouderbetrokkenheid 3.0. Niet alleen elkaar informeren, maar ook met elkaar optrekken rond betrokkenheid, resultaten, eigenaarschap enz. Zijn 10 stappen voor. Wordt door heel TOF omarmt. Meneer de Vries gaat dit schooljaar alle scholen langs en inventariseren hoever alle scholen hierin zijn. 15 maart studiedag stichting breed met onderwerp Ouderbetrokkenheid. Nieuwe schooljaar kickoff. Paul zal meneer de Vries benaderen of onze ouderavond onderdeel kan zijn van zijn inventarisatie of één van de stappen die we nog zouden moeten zetten.
Petra vraagt wat de sluitingsdatum van de enquête is. Paul weet dat niet. Wordt duidelijk dat er signalen zijn dat de link niet zou werken. Alice neemt dit mee naar Herman. PMR stuurt mail naar leerkrachten om nog een keer onder de aandacht te brengen.
 
 
 
 
 
 
 1. Hoe interesseer je de achterban voor het MR werk (Artikel Hello MR).
De PMR leden zullen het eerst in de bouwvergaderingen brengen en komt voor de volgende vergadering terug.
 1. Andere schooltijden
In afwachting van resultaten enquête. Bijeenkomst regiegroep 14 december.
 1. 21 Century Skills
Hoe kunnen we de vaardigheden van kinderen van deze tijd inbrengen in ons onderwijs. Hier zullen keuzes in gemaakt moeten worden welke wel en niet binnen het aanbod van onze school passen. Binnen het team enthousiasme over het praten hierover. Er wordt begonnen met samenwerken en communiceren als eerste ‘skills’. Meerdere leerkrachten zijn naar een congres van O in O. 6 december is de volgende studiedag.
 1. Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting? +
 2. Begroting, financiën, exploitatie overzicht school?
 3.  
Paul heeft toelichting per mail gestuurd. In drie jaar tijd al 100 leerlingen gedaald. Komende twee jaren minder schokkend, dan nog een jaar met daling van 30 leerlingen.
Exploitatie is positief. Qua onderhoud is het lastig begroten. Willen nu wel ‘vlees op de botten creëren’. Investeringen zijn vaak methodes. De enige methode die vervangen moet worden is de aanvankelijk lezen. Snapped zou methodes kunnen vervangen. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Paul zal hier al wel een bedrag voor reserveren als investering. Verwacht naar 15 groepen te gaan volgend jaar en uiteindelijk naar 13 groepen. In de personele zin zal dit door natuurlijk verloop opgevangen kunnen worden.
 
 1. Hoofdlijnen alg. beleid voor komend jaar op organisatie, financieel, personeel en onderwijskundig gebied?
 2. Schoolplan/Jaarplan
MR is positief over het schoolplan. Helder verhaal. Discussie gaat nog even over waar het sociaal emotionele onderdeel ondervangen en beschreven kan worden. Vraag is waar de evaluatie van 2015-2016 te vinden is. Die is alleen intern besproken. In de loop van het jaar komt een update van de doelen, waar we nu staan ten opzichte van de planning. Jaarplan komt volgende vergadering weer op de agenda.
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. Lijst van aftreden MR-leden
Is aangevuld.
 1. Afsluiting vergadering

 
 
 
 
 
 
ACTIELIJST MR
 
MR- vergadering dinsdag 17 januari 2017
 
 
 
 
ACTIE
WIE NAV VERGADERING
1 Inbrengen Snipperdagen in GMR Maria Mei 2016
2 Overleggen met Nathalie over RI&E Paul Mei 2016
3 Jaarplan/schoolplan en RI&E agenderen iom Paul Maria September 2016
4 Dagen vrij/werken in vergelijk met andere TOF scholen Paul September 2016
5 Meneer de Vries benaderen of onze ouderavond onderdeel kan zijn van zijn inventarisatie of één van de stappen die we nog zouden moeten zetten Paul November 2016