NOTULEN
 
MR- vergadering dinsdag 17 januari 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Petra
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
 2. Vaststellen agenda van deze avond
 3. Notulen laatste vergadering van 15 november 2016
 1. In- en uitgaande post
Verdiepingscursus MR van Verus: geen animo.
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
2020 7 fte minder TOF-breed. Naar verwachting wordt dit door flankerend beleid opgelost.  
N.a.v. jaarplanning:
 1. 21 Century Skills
Na vorige studiedag opnieuw doelen gesteld en opdrachten gekregen met name op IGDI-model. Voor dit jaar 3 hoofd skills om daarbij te gebruiken: coöperatief werken, creatief denken en ICT-vaardigheden. 8 maart volgende studiedag.
 1. Opzetten jaarverslag MR.
Petra zal het jaarverslag in concept opstellen en rondmailen.
 1. Hoe interesseer je de achterban voor het MR werk.
PMR-leden in de bouwvergadering MR op de agenda gezet en toegelicht. Komt nu vast op de agenda.

 
 
 
 
 
 1. Voorbereidingen oudercontactavond met onderwerp Ouderbetrokkenheid
Paul heeft contact gehad met Peter de Vries. De Kick-off voor alle TOF-scholen is eerst op 15 maart waarbij ook de ouders van de MR-er worden uitgenodigd. Advies om een eigen kick-off op schoolniveau te doen in een ouderavond, met de heer De Vries, MR en OR. We zullen daarom de informatieavond verplaatsen naar september en dan in combinatie doen met de informatieavonden voor de individuele klassen. Dit zal Paul eerst in de teamvergadering van 14 februari worden besproken. Vanuit de MR bieden Nicole, Alice, Esther en Petra aan om mee te denken in avondvergaderingen.
 1. Bestuursformatieplan en begroting TOF
Is besproken bij de GMR.
 1. Ouderbijdrage OR/bestemmingen en instemming nieuwe begroting
Niet gewijzigd.
 1. Introductieboekje aanmelding nieuwe leerlingen
Is up to date en wordt bij huisbezoeken uitgereikt. Iedere nieuwe versie wordt eerst in concept aan de MR voorgelegd.
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. De snipperuren:  Er is binnen de onderwijstijd geen ruimte voor snipperuren. Zo staat het ook in de CAO. Zoek onder onderwijstijd en snipperuren.
 2. Alice en Maria zijn 15 december 2016 naar de cursus geweest.
Koppelen terug in de vergadering. Veel regels en casuïstiek, maar heel zinvol.
 1. Veiligheid Kampboerlaan:
Is er al mail uitgegaan hierover door Paul en nieuwsbrief. Wijkagent is door de voorzitter van de OR ingeschakeld en ook aanwezig geweest.
 1. Procedure en resultaten enquêtes
Wordt ook in volgende vergadering besproken.
 1. Reactie PMR leden na bezoek in de bouwvergaderingen
Zie punt 8.
 1. Verloop regiegroep andere schooltijden 15 december 2016
Notulen worden besproken. Na wenperiode zijn over het algemeen positief. Ook de praktische zaken zijn besproken. Signalen worden meegenomen en onderzocht en in juni nog 1 keer een enquête uitgaan en evaluatie door de regiegroep plaatsvinden om het eerste jaar af te sluiten en eventueel de regiegroep op te heffen.
 1. Jaarplan
Zie punt 3.
 1. Rondvraag
Gesprekkencyclus: Zit nu in Fase 3; Olaf neemt groep over en Paul voert dan de functioneringsgesprekken naar aanleiding van klassenbezoeken en groepsbesprekingen. Komt nog een taakgesprek achteraan met taakbeleid. PMR ervaart het als prettig.
 1. Afsluiting vergadering

 
 
 
 
  ACTIE WIE NAV VERGADERING
  Mailen van de volledige versie en samenvatting van de enquête van de RI&E Paul via Petra Januari 2017
  Verslagen mailen van de voortgang van het jaarplan in maart en juni Paul Januari 2017
  OR vragen agenda met ons te delen Petra Januari 2017
  Concept jaarverslag Petra Januari 2017
  Voorstel verplaatsen ouderavond bespreken in teamvergadering Paul Januari 2017