Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Aloysiusschool 2016
 
 
 
 
 
Beste ouders en teamleden,
 
Het is weer tijd om terug te kijken op een afgelopen kalender jaar. Naast de verschillende beleidsontwikkelingen binnen de school is er vanuit de MR ook aandacht voor "Lief en Leed"  Zo hebben dit jaar verschillende leerkrachten afscheid genomen van de Aloysiusschool. Ook zijn er leerkrachten verblijd met de geboorte van een kind en is er aandacht geweest voor persoonlijk verdriet vanwege ziekte en/of overlijden.
 
De belangrijkste speerpunten van het afgelopen jaar waren:
 
Andere schooltijden:
Het jaar 2016 stond in het teken van Andere schooltijden. Schooljaar 2016-2017 is van start gegaan met het zogenaamde continurooster met 5 gelijke dagen. De MR kijkt tevreden terug op het traject. Bij de stemming heeft 84% van de ouders voorgestemd en meer dan de helft van het personeel. We beseffen dat enkele betrokkenen nog niet blij zijn met deze verandering, maar de eerste evaluatie heeft over het algemeen positieve respons opgeleverd.
 
Invoering passend onderwijs:
Met ingang van aug. 2014 is de wet Passend Onderwijs ingetreden. Daarmee is de "zorgplicht" komen te liggen bij de school. school is verantwoordelijk om te voorzien in een passend onderwijsaanbod voor ieder kind. Wanneer dit aanbod niet binnen de muren van de Aloysiusschool kan worden geboden, zal er een passende school moeten worden gezocht. De overgang naar deze wet is voor veel van onze gezinnen geruisloos verlopen. In 2015 is gestart met het zogenaamde SchoolOndersteuningsprofiel (SOP). Dit is het profiel waarbij een school aangeeft welke zorg(leerlingen) zij binnen de muren van de school aankunnen. Dit wordt in samenspraak met het team door de Intern Begeleider, de heer Olaf Dood, opgesteld voor de Aloysiusschool. Hierin heeft de MR in 2016 kritisch meegedacht en blijft dit ook doen.
 
Bezuinigingen en krimp:
Ook onze school ontkomt momenteel niet aan de bezuinigingen. Mede door een teruglopend leerlingaantal en verschillende bezuinigingsmaatregelen is er minder te besteden. Tot op heden heeft dit niet geleid tot directe consequenties voor vaste personeelsleden. Dit komt omdat de krimp nog steeds met natuurlijk verloop op te lossen is. Op bovenschools niveau (TOF) wordt steeds de financiële situatie opnieuw bekeken en dit wordt door directie gecommuniceerd binnen de MR.
 
Schoolplan:
In 2015 stond het schoolplan weer op de agenda. Dit is een plan waarin voor 4 jaar in de toekomst het beleid met doelstellingen wordt aangegeven waar de school zich op gaat richten. Dit plan is in 2016 afgerond en er is gestart met de eerste doelen hiervan in het eerste jaarplan. De MR wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen hiervan.
Een eerste punt is de start met de 21st Century Skills. Dit was eveneens het onderwerp van de oudercontactavond.

 
 
 
 
 
 
 
Ouderbetrokkenheid en communicatie:
Ook het afgelopen jaar is steeds weer aandacht geweest vanuit de MR op welke wijze we ouderbetrokkenheid invulling kunnen geven. Uiteraard gaat het hier in eerste instantie over een goede communicatie tussen leerkracht en ouder met als gezamenlijk uitgangspunt "Wat is het beste voor mijn kind?" Maar ook op andere manieren kan worden gewerkt aan een goede relatie tussen ouders en school. Een van de manieren is het contactmoment op onze jaarlijkse oudercontactavond.  Dit jaar stond deze avond zoals gezegd in het teken van de 21st Century Skills. Tijdens deze enerverende avond werd ouders uitgelegd wat deze skills voor staan en uitgenodigd hierover mee te denken en te discussiëren. Hier werd door velen gebruik van gemaakt. Daarnaast is eind 2016 gestart met Ouderbetrokkenheid 3.0 dat verder uitgewerkt zal worden in 2017.
 
Ook de vele hulp die bij verschillende zaken op school door ouders worden geboden, is voor ons een signaal dat ouders zeker nog betrokken zijn en een "steentje willen bijdragen" in het zo optimaal mogelijk onderwijs bieden aan onze kinderen.
 
Naast bovenstaande hoofdzaken zijn vele gebruikelijke zaken tijdens de MR-vergaderingen behandeld. Hierbij kunt u denken aan: MR:
Als MR zullen we de belangen van u als ouders, van uw kind(eren) en van de teamleden zo goed mogelijk proberen te behartigen. Daarvoor is het belangrijk dat u als ouders geïnformeerd blijft, rondom spelende thema's op school.
U kunt de verrichtingen van de MR volgen via de site van de school. Hierop worden namelijk alle agenda’s van de eerst volgende vergadering geplaatst. Daaropvolgend worden ook de notulen via de site ter informatie aangeboden. Uiteraard zal ook via de maandberichten en de wekelijkse nieuwsbrief relevante informatie aan u worden aangeboden.
 
Aan u als ouders de taak om leerkrachten en school te informeren over zaken/thema's die bij u/uw kind spelen. In eerste instantie (waar het om uw eigen kind gaat) kan dit bij de betreffende leerkracht.  Natuurlijk kunt u ook met uw gedachten/gevoelens terecht bij de directie van de school. Tevens is het mogelijk om contact op te nemen met een MR-lid wanneer u daar behoefte aan heeft.
 
 
Namens de MR
Petra Oude Breuil
(secretaris MR)