MR- vergadering dinsdag 21 maart 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Petra
Notulist:                                  Leerkracht
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
 2. Vaststellen agenda van deze avond
 3. Notulen laatste vergadering van 17 januari 2017
 4.  
 
 1. In- en uitgaande post
Geen bijzonderheden
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
Geen bijzonderheden
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. PMR: Inzet en samenstelling formatie, evaluatie, personeelsbeleid, scholing, functieboek en functiemix *
Formatietool net gekregen. Paul nodigt PMR uit over dit onderwerp.
 1. 21 Century Skills
8 maart studiedag geweest en gecommuniceerd in nieuwsbrief rond themaweek in juni over duurzaamheid.
 1. 0udercontactavond
Vorige week studiedag Ouderbetrokkenheid 3.0 15 maart geweest. Heel inspirerend en informatief. Het is een TOF-initiatief. Teamleden van Aloysiusschool gaan dit doen, maar dit in eigen vorm en tempo. Standpunt is dat leerkracht en ouder samen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelingsproces. Binnen onze school is er nu veel verschil in informeren van leerkrachten aan de ouders over waar ze in de klas mee bezig zijn. Ouders zijn nu afhankelijk van de informatie die verschillende leerkrachten aangeven. Hier zal binnen de school ook meer afstemming in komen. Dit is in het teamoverleg afgesproken. Komt in mei/juni een nulmeting en van daaruit een stappenplan. Punt voor de volgende vergadering om afspraken te maken over de oudercontactavond.
 1. Andere schooltijden
Geen bijzonderheden. Volgende keer op de agenda als voorbereiding voor de evaluatie in juni.
 
 
 
 
 
 
 
 1. Hoe interesseer je de achterban voor het MR werk?
Komt iedere bouwvergadering op de agenda. Komt nog weinig input op de informatie die daar neergelegd is. Wellicht goed om daar input te vragen voor de evaluatie van het continurooster.
 
 1. Evaluatie procedure en resultaten kwaliteitsmeter en RI&E
Paul heeft het tevredenheidsonderzoek samengevat in een poster. Eerste concept ligt intern nog voor.
RI&E: alles goedgekeurd en ingevuld. Ontbreken nog 4 documenten. 3 knelpunten; goede informatie over werkhouding. CO2-meter en temperatuurregeling.
 
 1. Nadere toelichting opdracht, het onderzoek, de achtergronden en de opbrengst ervan.
Paul heeft PMR uitgenodigd n.a.v. tevredenheidsonderzoek over aansturing van de school. Ook Cas Bartman heeft Paul uitgenodigd n.a.v. deze resultaten. Paul heeft gevraagd om toestemming van het houden van een extern onderzoek. Hoe kan het dat ondanks de inzet en overleg het niet het gewenste resultaat oplevert? Onderzoek heeft plaatsgevonden: met alle teamleden een gesprek gevoerd. Henk heeft een verslag met bevindingen en aanbevelingen gedaan. Vorige week dinsdag heeft Paul deze ontvangen. Zou woensdag gepresenteerd worden richting het team. Waren echter dermate ingrijpend dat dit uitgesteld is. Paul heeft weer met Cas gesproken en gaat donderdag weer met Henk praten en het is de bedoeling dat er dan een plan van aanpak komt om er weer een goede draai aan te geven.
Gaat het om het MO of om Paul? Paul heeft opdracht gegeven en bepaalt of de terugkoppeling juist is en in lijn met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Volgorde is MO, PMR en hele team. Daarna wordt ook de oudergeleding van de MR geïnformeerd. De vorm en het initiatief liggen bij Paul.
 
 1. Website school
Schoolgids is achterhaald. Ook andere informatie is niet up to date. Paul pakt dit op.
 
 1. Vakantieregeling
GMR heeft dit losgelaten. Ligt dus op schoolniveau. Team komt met een voorstel naar de MR ter goedkeuring.
 
 1. Rondvraag
Zittingstermijn van Alice en Merlin verloopt en stellen zich niet herkiesbaar. Wordt in het team uitgezet.
Bieb op school is in gang gezet. Groepjes kinderen zullen vanuit de school naar de bieb. Kunnen boeken meenemen in de klas en mee naar huis. In de loop van april gaat dit van start.
Petra zal als afvaardiging van de MR naar de avond van Geesteren 2030 gaan.
 
 1. Afsluiting vergadering

 
 
 
 
 
ACTIELIJST MR
 
MR- vergadering dinsdag 21 maart 2017
 
 
 
 
ACTIE
WIE NAV VERGADERING
  Verslagen mailen van de voortgang van het jaarplan in maart en juni Paul Januari 2017
  OR vragen agenda met ons te delen Petra Januari 2017
  Voorstel verplaatsen ouderavond bespreken in teamvergadering Paul Januari 2017
  Definitief jaarverslag mailen naar Herman Petra Maart 2017
  PMR uitnodigen voor formatietool Paul Maart 2017
  Update tekst website Paul Maart 2017
  Voorstel vakantieregeling ter instemming MR Team Maart 2017
  Vacature Merlin en Alice uitzetten PMR Maart 2017
  MR afvaardigen in informatieavond Geesteren 2030 Petra Maart 2017