Notulen
 
MR- vergadering dinsdag 2 mei 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Petra
Notulist:                                  Petra
 
 
Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
 
Extra punt ingebracht door Cas Bartman:
 1. Opvulling vacature directeur
Cas licht de procedure toe. MR koppelt richting hem terug wie als afvaardiging in de BAC zal plaatsnemen.
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
Geen opmerkingen.
 
 1. Notulen laatste vergadering van 21 maart 2017
Schoolgids wordt vernieuwd op de website.
 
 1. In- en uitgaande post
 
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. PMR: Inzet en samenstelling formatie, evaluatie, personeelsbeleid, scholing, functieboek en functiemix *
Paul nodigt hierbij de PMR uit voor introductie formatietool. Komt zsm. 2 vacatures voor LB. Worden ingevuld door Annelies en John. Pastoraal medewerkster Saris is voornemens om de identiteitsbegeleiding/kathachese op alle TOF scholen te begeleiden.
 
 1. 21 Century Skills
Volgende teamstudiedag op 2 juni en dan eind juni kick off met de dag van de duurzaamheid.
 
 1. Formatieplan van de school*
Binnen Tof is de formatie relatief rustig qua mobiliteit. De invulling van directie in Reutum en Geesteren is nu prioriteit alvorens de rest van de formatie op die scholen ingevuld kan worden.
Ook de fusie Marke en Wiekslag kan nog van invloed zijn. Paul is hier druk mee bezig.
 
 1. Hoe interesseer je de achterban voor het MR werk? Oudercontactavond.
Wordt volgende week besproken in de teamvergadering. Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt komende tijd opgestart met interviews met teamleden over de nulmeting rond ouderbetrokkenheid. Dan komt er nog een kick-off op alleen onze school.
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. PMR vacature
Vacature voor Merlin en Alice nog niet ingevuld bij uitnodiging in bouwvergaderingen. Als er nog niemand komt, willen Merlin en Alice nog wel een afgebakende periode.
 
 1. Vakantierooster
Voorstel vakantierooster van PMR is naar Paul gegaan en wordt komende week in team besproken. Voorstel is wel weer twee weken meivakantie en de andere studiedagen efficiënt inzetten.
 
 1. Jaarverslag
Tussenevaluatie doorgesproken en toegelicht.
 
 1. Afsluiting vergadering