NOTULEN
 
MR- vergadering dinsdag 27 juni 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                     Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Petra
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 2 mei 2017
Zowel LB als coördinatorschap zijn geparkeerd voor de nieuwe schoolleider.
Definitieve plan ligt deze vergadering voor na goedkeuring. Goedgekeurd door MR.
 1. In- en uitgaande post
 2. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Formatie 2017-2018*
Concept besproken en toegelicht door Paul.
 1. 21 Century Skills, opbrengsten 1ste jaar
Volgende week themaweek duurzaamheid. Borgingsdocument wordt donderdag in team ter instemming gebracht. Dit ook als overdracht naar de nieuwe directeur, zodat het voorgezet gaat worden en de ingeslagen weg voortgezet wordt. Wat betreft tabletonderwijs staat in zoverre klaar dat alle programma’s duidelijk zijn en ook de kosten daarvan. Het wachten is nu op de nieuwe directeur die er een klap op moet geven. Als er overgegaan wordt op tabletonderwijs, zal dit gefaseerd gebeuren per vak. Reeds aangeschafte werkboeken die niet gebruikt worden, kunnen terug naar Heutink.
 1. Ouderbetrokkenheid 2017-2018
De nulmeting van CPS is uitgesteld door wisseling van directeur en medewerkers van CPS. Dit wordt over de vakantie getild. Koppeling met de algemene ouderavonden per groep wordt nu lastig te realiseren.
 1. Continurooster
Vorige laatste bijeenkomst van de regiegroep. Resultaten van de laatste enquête zijn gedeeld in de nieuwsbrief. Geslaagd project met kanttekeningen. Meerderheid is positief.
 1. PMR: Evaluatie vaststellen taakbeleid komend jaar, nascholingsplan personeel*
Ligt nog bij Henk Altena.
 1. School en verkeer, risico analyse
Brenda Folbert is de nieuwe verkeersouder. Angelique Kokhuis gaat per 1 januari 2018 stoppen als coördinator van de verkeersouders. Er is nog geen opvolging. Tip om via FB en klassenouders ook even aangeven wat de taak precies inhoudt.
 
 
 
 
 
 1. Vergaderdata en jaarplan MR volgend jaar vaststellen
Aangepast en voorlopig vastgesteld.
 1. Voorlopige schoolgids voor publicatie website
Voor volgende vergadering.
 1. Afsluiten MR seizoen
13 juli 2017 om 20.00 uur bij Kottink. Merlin organiseert dit.
 1. Rondvraag
 
 1. Afsluiting vergadering