NOTULEN
 
MR- vergadering dinsdag 26 september 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Petra
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Maria
Speciaal welkom aan Gerard
 1. Kennismaking met directeur Gerard van der Kuil en samenwerking
Eerste ontvangst binnen het team was/is heel positief. Vertelt over zijn inspiratiebronnen; Geluk van Leo Bormans, De Zaanse Agora en Happy Kids van Sean Covey.
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 27 juni 2017; goedgekeurd.
 3. In- en uitgaande post
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
GMR vorige week samen met Cas Jurjens van CNV om te kijken naar de structuur van de GMR.
Volgende week dinsdag inspiratieavond strategisch beleid.
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Ouderbetrokkenheid, oudercontactavond, informatieavonden
Gerard heeft kennis gemaakt met contactpersoon Joris van CPS. Er komt nu een kick off meeting (1.5 uur), waarbij ouders welkom zijn (MR, OR en klassenouders), een digitale enquête over ouderbetrokkenheid, een 360 graden feedback over Gerard (met verwachtingen), een onderzoeksdag met intervieuws met alle geledingen en daarna presentatie van het rapport waar wel de ouders van de MR en OR zijn. Een samenwerkingsbouwdag met 4 ouders uit elke groep met het doel een regiegroep (5 bijeenkomsten) te vormen. Aan het einde van het (2.5 jarig) traject hebben we een certificering. Gerard gaat kijken naar de uren. Voorafgaand aan de samenwerkingsbouwdag stelt de MR voor om de oudercontactavond voor om meer uitleg te geven en ouders warm te maken voor het traject.
 
Informatie-avond
Goed ervaren, opkomst was heel hoog, maar blijft lastig om bij elke groep bij te zitten als je meerdere kinderen hebt. Voorstel om een inloopmoment te doen samen met de kinderen die ouders dan zelf rondleiden in hun klas en kennismaking met de leerkracht. Behoefte bij sommige groepen (kleuters, groep 3, 5 en 8) aan uitvoerige informatie blijft.
 
 
 
 1. Voortgang Jaarplan
Gerard deelt alle plannen uit en dit komt op de volgende vergadering, zodat iedereen het uitvoerig kan lezen.
 1. Jaarplanning MR
Gerard stemt in met de opzet die we als voorstel hadden opgesteld.
 1. Jaarplanning school
Er zijn veel vergaderingen maar weinig totale teamvergadering in de mening van Gerard. Gerard bespreekt met Henk Altena en MO over de nieuwe structuur van het MO en ook van de vergaderstructuur. Dit in het belang de rode lijn die binnen de school beter zichtbaar moet worden.
Er gaat wel wat veranderen en de vergaderlast moet binnen taakbeleid blijven.
Taakbeleid is op dit moment nog niet afgestemd en afgekaart met de teamleden. Dit zal Gerard oppakken.
 1. Schoolplan (2021) /Jaarplan
Zie punt 8
 1. Schoolgids
Wordt door Mireille en Gerard opgepakt.
 1. (RI&E voortgang plan van aanpak 2021)
Wordt vooruit geschoven
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. Tabletonderwijs
Gerard ziet het als droombeeld om alle leerlingen met tablets te laten werken. Heeft zelf ervaring met en is enthousiast over Snap-it. Financieel moet het gefaseerd ingevoerd worden, maar Gerard wil hier vaart in houden.
 1. Zowel LB als coördinatorschap zijn geparkeerd voor de nieuwe schoolleider.
Gerard heeft keuze gemaakt voor 2 bouwcoördinatoren (1-4 en 5-8), met duidelijke functieomschrijving. Iedereen mag daar op solliciteren. Deze worden voor een dag(deel) ambulant en worden onderdeel van het MO.
Er moeten qua percentage nog meer mensen in LB. Dit wordt door Gerard opgepakt.
 1. PMR: Evaluatie vaststellen taakbeleid komend jaar, nascholingsplan personeel*
Ligt nog bij Henk Altena en zal Gerard oppakken.
 1. School en verkeer, risico analyse
Nog steeds ouders die de kampboerlaan inrijden. Gerard gaat kijken of een inrijverbod mogelijk is.
 1. Voorzitter van de MR: Esther Wesselink
Secretariaat: Alice
GMR afvaardiging: Petra
Petra zal blijven notulen. Notulen worden gelijk na de vergadering verstuurd. Als Herman binnen een week geen reacties ontvangt, kan hij op de site geplaatst worden.
 
 
 
 1. Rondvraag
 
 1. Afsluiting vergadering