Notulen
           
MR- vergadering dinsdag 14 november 2017
 
Aanvang:                                20.00 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 26 september 2017
 3. In- en uitgaande post
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
eerst verder uitgezocht en verder uitgewerkt.  
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Ouderbetrokkenheid, 10 minuten gesprekken, oudercontactavond
In februari komt de oudercontactavond door Joris Spikle om ouders te inpireren voor de samenwerkingsdag op 14 maart 2018.
 1. 21 Century Skills;
aanschaf devices groep 8 / groepen 7 en 8, besluit welke werkwijze Snappet of Momento
Groep 8 chromebooks in januari 2018. Groep 7 hopelijk begin 2018. Snappet en Momento is bij personeel positief bevonden. Er worden nu digitale omgevingen vrijgegeven om te testen. Woensdag 22 november wordt er een besluit genomen.
 1. Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting;
Gerard heeft op 1 november informatie gekregen hoe te werken aan een begroting binnen TOF
 1. Begroting, financiën, exploitatie overzicht school
Gerard heeft de exploitatie goed in beeld en trapt waar nodig op de rem.
De begroting komt de volgende vergadering op de agenda.
 
 
 
 
 
 
 
 1. Hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar op organisatie, financiën, personeel en onderwijskundig gebied  
Komt terug bij de begroting.
 1. Schoolplan/Jaarplan
Plannen zijn ter voorbereiding uitgedeeld in vorige vergadering. Prettig dat het gedeeld is. De open vakken worden in de loop van het schooljaar ingevuld, wat de stand van zaken is. Komt dan weer terug op de agenda van maart 2018. Groep 8 doet dit jaar (start 16 april 2018) voor het eerst de digitale eindtoets van Cito. Deze is adaptief; op het niveau van het kind.
 
Vanuit de directie:
 1. Inspiratie avond strategisch beleid plan TOF 3-10, 20-11, 29-01
 2. Tijdspad re-integratie enkele teamleden
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. Schoolgids
Mireille, Olaf en Herman zijn hier heel druk mee bezig. Voor 1 december is deze klaar en komt voor januari op de agenda. De nieuwe schoolgids staat aan het begin van het schooljaar op de website.
 1. Functiehuis MO
MR adviseert om de 0.1 van zowel Olaf als Herman terug te draaien omdat deze was ter vervanging van Paul in zijn re-integratieperiode.
 1. PMR: Evaluatie vaststellen taakbeleid komend jaar, nascholingsplan personeel*
Nascholingsplan is vastgesteld. Taakbeleid is nog op individueel niveau in overleg met Gerard. PMR gaat hier ook gezamenlijk met Gerard over evalueren. Alice coördineert dat.
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
Gerard is met Herman door het dorp geweest. Fanatiek dorp.
 1. Afsluiting vergadering: rondvraag: