NOTULEN
           
MR- vergadering dinsdag 16 januari 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                    Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Alice (Esther komt iets later)
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
Agenda wordt vastgesteld
 1. Notulen laatste vergadering van 14 november 2017
Alice heeft taakbeleid en formatie in de bovenbouw al geëvalueerd. Onder- en middenbouw komt nog. Daarna evaluatie met Gerard. Dit naar aanleiding van evaluatie op bestuursniveau, nu ook op schoolniveau. Dit wordt eind januari afgerond.
 1. In- en uitgaande post
Geen bijzonderheden
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Ouderbetrokkenheid
23 januari komt Joris Spekler op school voor onderzoeksdag (gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen)
Oudercontactavond 1 februari 20.00-21.00 uur: dan wordt de uitkomst van de onderzoeksdag gegeven en voorbereiding op de samenwerkingsdag op 14 maart 2018.
 1. 21 Century Skills;
Aanschaf devices groep 5 t/m 8; aantal IP-adressen is nu opgeplust waardoor alles nu werkt. Kinderen heel enthousiast. Leerkrachten ervaren heel veel rust tijdens de lessen. Wordt veel effectiever gewerkt. Er wordt heel veel geoefend. Willen wel waken dat het niet te individueel wordt. Kan anders in strijd worden met samenwerken. En waken voor de zithouding. Schooljaar 2019-2020 waarschijnlijk voor groep 4. Groep 1 en 2 krijgen een aantal I-pads. Groep 3 wordt nog onderzocht. Er is gekozen voor Momento. Het staat nog dichter bij en snellerin te voeren. Nog wel kinderziektes.
 1. Begroting kalenderjaar 2018
Gerard is niet blij met het proces. Volgend jaar zal deze weer via team en MR pas naar bestuur.
Gymzaal: minimale wordt daarbij gedaan aan onderhoud ivm nieuwbouw van de school. Investering voor aanschaf van nieuw materiaal voor extra middelen voor groep 5/6 die nu in de sporthal gaan gymmen. Buurtsportcoach Daan blijft ondersteunen.
School: Daling richting de 320 en dan weer naar de 350 leerlingen. Volgend jaar weer 16 groepen. 3 groepen 8, 1 groep 3, rest 2 groepen. Start met 2 kleine groepen 1, waar waarschijnlijk alle instoom bij in kan. Vacature voor vertrek Harry.
 1. RI&E (doorgeschoven in de vergadering van september)
Alleen losse documenten. Plan van aanpak gaat Gerard opvragen bij Nathalie Veldhuis en mailt deze rond.
 1. Schoolgids
Gerard heeft hem uitgereikt en komt in maart op de agenda. Voor volgend jaar komt hij voor de zomervakantie. Die zal dan ook op papier aan de oudsten worden uitgereikt.
 1. Introductieboekje voor nieuwe leerlingen
Gerard heeft hem uitgereikt. Komt ook in maart op de agenda. Voor volgend jaar komt deze ook op mooi papier.
 1. Jaarverslag MR
Petra zal deze nog een laatste keer maken.
 1. Ouderbijdrage OR
Gerard zal dit via Olaf aan de OR vragen.
 
Vanuit de directie:
 1. Inspiratie avond TOF strategisch beleid plan; transfer naar team en ouders
2 avonden geweest. Waren tot nu toe heel inspirerend. Het wordt meer kindgericht onderwijs. Gerard wil graag dat het ook gaat leven binnen het team en de ouders. Tip om het in ieder geval bij de teamvergadering van 8 februari op de agenda te zetten.
 1. Bieb op school
Tijdelijk echt in de school. Er komt iets nog iets concretere uitleg over de nieuwe procedure. Deze procedure blijft ook als de bieb weer naar het oude gebouw gaat.
 1. Korte pilot in de groepen 3, januari t/m de voorjaarsvakantie
Voor kerst gesprek geweest Elly Braakhuis en specialisten voor extra ondersteuning in groepen 3. Kinderen met extra leerbehoeften of gedragsproblemen worden gebundeld in een kleinere groep. Deze wordt gedaan door Yvonne op 5 ochtenden met 9 leerlingen en een A-pooler draait dan de reguliere groep. De pilot draait tot de voorjaarsvakantie
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. PMR: Evaluatie formatie en vaststellen taakbeleid komend jaar, nascholingsplan personeel.
Schuift door naar de volgende vergadering.
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
Gemeente heeft aangegeven dat de nieuwbouw door kan gaan. In de krant wordt 5 jaar genoemd, maar dit is niet definitief bekend bij de directie.
 
 1. Afsluiting vergadering