Notulen
           
MR- vergadering dinsdag 20 maart 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                     Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
Cas Bartman is hier voor het tweede gesprek ter evaluatie van het functioneren van Gerard van der Kuil vanuit een reguliere procedure bij een nieuwe directeur richting een vaste aanstelling.
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 16 januari 2017
 3. In- en uitgaande post
Reguliere informatietijdschriften
 1. Vanuit de GMR/ouderraad
Komende maandag is er weer een GMR-vergadering:  
N.a.v. jaarplanning:
 1. PMR: inzet en samenstelling formatie, evaluatie, vaststellen taakbeleid komend jaar, (na)scholing, functieboek en functiemix*
Evaluatie afgelopen formatieplanning: Teamgeleding hebben ervaringen opgevraagd bij de verschillende bouwen. Mensen zijn met grote zorgvuldigheid naast elkaar gezet, na gesprekken.  Gerard zal voor het nieuwe schooljaar kiezen voor een andere aanpak. Er zullen enkele groepen geformeerd kunnen worden. Wanneer er groepen te groot worden, wordt dit opnieuw bekeken. Dit wordt aanstaande maandag tijdens de teamvergadering besproken, ook in combinatie voor de middelen die door het ministerie beschikbaar worden gesteld voor werkdrukvermindering. Dit alles in het belang van de kinderen.
De gelden voor werkdrukvermindering kunnen op verschillende manieren ingezet worden: voor een extra leerkracht, één of meerdere onderwijsassistenten, inzet in middelen als chromebooks.
MR ontvangt een overzicht en extra informatie. Onze school ontvangt €58.000 voor 2018/2019. Deze middelen stijgen richting ruim €90.000 in 2021/2022. Het team is aan zet om te bepalen hoe dit ingezet wordt. Dit moet voor de lange termijn bepaald worden vanuit visie, inclusief de bijbehorende consequenties. PMR heeft hier instemmingsbevoegdheid in.
 Gerard heeft met meerdere teamleden om tafel gezeten omtrent taakbeleid. Veel dingen zijn vanuit vorig jaar al besloten. Daar waar het kan wordt dat nu nog veranderd. Voor komend schooljaar kan Gerard er meer rekening mee houden, waarbij hij wel het organisatiebelang in ogenschouw neemt. Dat bijvoorbeeld teamleden minder terug hoeven te komen.
Gerard is nog bezig met de vervanging van de bouwcoördinator.
Dit punt komt voor de volgende vergadering ook op de agenda.
 
 1. Voortgang strategisch beleidsplan en - jaarplan
Gerard is tevreden. Onderbouwmedewerkers hebben nog behoefte aan nascholing op Onderbouwd. Evaluatie van het jaarplan wordt nog in de bouwen neergelegd. De bevindingen daarvan zullen de volgende vergadering besproken worden. Het schooljaar is rustig gestart en daarna een versnelling ingezet. Er zijn best veel nieuwe dingen en Gerard is trots hoe dit door het team wordt opgepakt.
 1. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0
Bij inventarisatie is toch de avond als meest geschikte moment gekozen in plaats van een hele dag. Gerard tilt het over de zomervakantie heen. De oudergeleding geeft Gerard als feedback dat we bang zijn dat het voor de ouders niet duidelijk genoeg is geweest wat precies de bedoeling is en vooral wat het ouders kan opleveren. Iedere ouder zou toch betrokken willen/moeten zijn bij de ontwikkeling van zijn/haar kind?! Hier zal Gerard extra aandacht aan besteden en hier mogelijk ook samen met de oudergeleding van de MR optrekken. Wellicht is een combinatie met de informatieavond. De tip is om dan rekening te houden met de planning van de informatieavonden van het VO.
 1. Hoe interesseer je de achterban voor het MR werk
 2. 21 Century Skills; Momento
Besproken dat de thema’s/projecten niet alleen in een themaweek moeten, maar ook daarna.
Team wil niet meer het hele tradionele lesgeven, maar graag een stap richting onderzoekend leren.
Het team wil hier graag begeleiding in, omdat dit ook tijd nodig heeft om hier aan te wennen. We gaan hier eerst mee oefenen.
 1. Website school
 
 
Vanuit de directie:
 1. Middelen werkdrukverlichting (mail dd 06.03.2018)
Zie punt 6.
 1. Vakantieregeling
- Advies MR mbt 2-daagse studiedag (mail dd 06.03.2018)
Oudergeleding is niet onwelwillend en adviseert om dit eerst met het team te overleggen. Om er bijvoorbeeld voor te kiezen voor een woensdag en dinsdag/donderdag en dat collega’s met elkaar overleggen dat niet één van de twee duo partners fulltime moet werken. Gerard neemt dit mee.

N.a.v. vorige vergadering:
 1. RI&E
Gerard heeft nog geen stukken ontvangen.
 1. Introductieboekje voor nieuwe leerlingen (ter beoordeling ontvangen)
Suggesties worden aan Gerard gegeven.
 1. Schoolgids (ter beoordeling ontvangen)
Suggesties worden aan Gerard gegeven.
 1. Jaarverslag
Petra heeft deze rondgemaild. Wordt voor de volgende vergadering gelezen.
 1. Ouderbijdrage OR (navragen door Gerard via Olaf)
Komt na 4 april.
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
Er komt een onafhankelijk onderzoek (niet vanuit school, gemeente of werkgroepen) over de locatie van de nieuwe school. Dit moet voor de zomervakantie afgerond zijn.
Plan van eisen moet februari 2019 klaar zijn voor de gemeente. Daarna ontwerp. Gerard rekent minimaal op 6 jaar.
 
 1. Evaluatie interventie groep 3
Er waren geen externe mensen beschikbaar om hier een vervolg aan te geven. De bovenbouw leerkrachten die een LIO in de groep hebben, ondersteunen nu de groepen 3, zolang er geen externe mensen zijn. Ouders waren heel positief.
 
 1. Veel invallers voor groep 8 door ziekte leerkracht
Obt is opgedroogd qua invallers.
 
 1. Afsluiting vergadering