Notulen MR- vergadering dinsdag 15 mei 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 20 maart 2018
Punt over de formatie is aangepast.
 1. In- en uitgaande post
 2. Vanuit de GMR/ouderraad
GMR: zwemprotocol en wijziging van termijnen en herverkiezing van GMR- en ook MR-leden.  
N.a.v. jaarplanning:
 1. PMR: inzet en samenstelling formatie, evaluatie, vaststellen taakbeleid komend jaar, (na)scholing, functieboek, functiemix en middelen werkdrukverlichting *
18 april in teamvergadering alle medewerkers naar voorkeuren gemaakt qua groepen en dagen. Dit naast de groepen gelegd en gevraagd mee te denken. Dit heeft Gerard vele bruikbare input gegeven, waarmee hij twee opties gemaakt. Deze legt hij deze week met al zijn argumenten voor aan het team. De eerste reacties zijn heel positief. Vooral omdat voor de tijd meegedacht mocht worden en de argumenten helder verwoord waren. Werkdrukverminderingsgelden zullen komend schooljaar ingezet worden in 4 dagen extra leerkracht en in de toekomst mogelijk voor onderwijsassistenten. Hierdoor zal er 2,4 fte vacatureruimte ontstaan.
 
 1. Voortgang strategisch beleids- en jaarplan
 
Strategisch beleidsplan van de TOF is in een afrondende fase. Volgend schooljaar kan daaruit het schoolplan geschreven worden.
 
 
 
 
 
 1. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0 (oa terugkoppeling vanuit GMR)
Vanuit de GMR zijn tips opgehaald om het dit keer succesvol te laten verlopen in de communicatie:  
 1. Formatieplan van school *
Zie punt 6
 
 1. Website school
We gaan eerst de overgang naar Parnassys afwachten, dit heeft namelijk ook gevolgen voor de website.
 
Vanuit de directie:
 1. Plannen voor 2018-2019
Er gebeurt veel, maar teamleden zijn heel enthousiast.
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. Jaarverslag
 2.  
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
Onderzoek zal in december worden afgerond. Gaat om de locatie van de nieuwe school. De gemeente geeft opdracht aan een objectief bureau om dit te onderzoeken. De gemeente neemt hierover uiteindelijk het besluit.
 
 1. Rondvraag
Signalen over de gymlessen van de bovenbouw. Heel wisselend, maar vooral over de tijd die overblijft. Materialen zijn aangevuld en aan de akoestiek wordt ook gewerkt.
 
 1. Afsluiting vergadering