AGENDA
           
MR- vergadering donderdag 12 juli 2018
 
Aanvang:                                19.00 uur!!   
Einde                                      bij Kottink J            
Plaats:                                     Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 15 mei 2018
 3. In- en uitgaande post
 4. Vanuit de GMR/ouderraad
Nieuw lid wordt doorgegeven door Alice of Petra.
Gesprek met bestuursleden was positief.
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. PMR: formatieplan, evaluatie, vaststellen taakbeleid komend jaar, (na)scholing, functieboek
Formatieplan wordt goedgekeurd. Het voorstel voor de inzet van de werkdrukverminderingsgelden moet nog worden opgesteld en ondertekend door de PMR. Over de inzet van de werkdrukverminderingsgelden is het belangrijk om dit breed te communiceren richting alle ouders.
Taakbeleid leeft! Komend schooljaar worden alle schooltaken/werkgroepen geëvalueerd in aantal mensen en aantal uren.
Er wordt komend jaar veel geïnvesteerd in nascholing en ontwikkeling.
 1. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0
            Bijeenkomst op 2 avonden; opgenomen in de jaarplanning
 1. School en verkeer (nav jaarplanning)
 2. MR vergaderdata volgend schooljaar en MR jaarplanning vaststellen
 
Vanuit de directie:
 1. Jaarrooster
Is goedgekeurd. Petra zal een voorstel met de nieuwe MR-data mailen.
Er is een vraag uit het team om onderbouw de dagen van het kamp van groep 8 vrij te geven, zodat de onderbouwleerkrachten mee kunnen op kamp. Advies uit de MR om alleen de groepen 1 en 2 vrij te geven.
 1. Jaarplannen 2018-2019  
Het is erg veel voor het personeel. Dit wordt gerealiseerd, maar alle plannen zijn niet op iedereen van toepassing en niet alles zal niet volledig gerealiseerd kunnen worden.
  
N.a.v. vorige vergadering:
 1. Website (om onder de aandacht te houden)  
Wordt in de volgende vergadering opgepakt ivm alle ontwikkelingen van Parnassys.
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
Onderzoek gaat definitief door. CDA is op bezoek geweest. Gemeente beslist uiteindelijk naar aanleiding van het advies uit het onderzoek, wat de definitieve plek wordt.
 
 1. Afsluiting vergadering
 2.