NOTULEN

 

MR- vergadering dinsdag 8 januari 2019

 

Aanvang: 19.30 uur    

Einde 21.00 uur            

Plaats: Directiekamer Aloysiusschool.

Agenda opgesteld door: Esther

Notulist: Petra 

Algemeen:

 1. Opening en welkom door Esther

 

Vervolg vergadering:

 1. Vaststellen agenda van deze avond

 2. Notulen laatste vergadering van 30 oktober 2018

Vastgesteld

 1. In- en uitgaande post

 2. Vanuit de GMR/ouderraad

Vanuit de inspectie wordt er meer gekeken naar kwaliteit en verantwoording in plaats van alleen de scores.

Er wordt een nieuw lid (toezichthoudend) bestuur

 

N.a.v. jaarplanning:

 1. Ouderbetrokkenheid

- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0, oudercontactavond??

Voldoende aanmeldingen voor de werkgroep (10 mensen). Volgende bijeenkomst 26 februari 2019. Onderwerpen: Ideale ouder en leerkracht. Manieren om ouders te verbinden met leerkrachten en andere ouders van de groep.

Hele positieve feed

 1. 21 Century skills

Maart t/m juni wordt Blink Wereld (voor de wereldoriëntatievakken) uitgeprobeerd. In juni wordt het definitieve besluit genomen of er wordt nog eerst iets anders uitgeprobeerd. Borgingsdocument van de 21 Century skills is klaar. Samen met Olaf bezoekt Gerard de klassen om te kijken of alles in de klassen ook terugkomt. De evaluatie in de lessen wordt nog verder ontwikkeld. En de instructie komt nog terug in de werkgroep en blijvende aandacht voor de coöperatieve werkvormen. Over het algemeen een hele positieve ontwikkeling binnen de school.

 1. Opzetten jaarverslag MR

Petra komt met een concept

 1. Introductieboekje nieuwe leerlingen & schoolgids

Schoolgids wordt nu aan gewerkt. En de nieuwe komt voor de zomervakantie en in concept in de volgende vergadering. Introductieboekje voor de vergadering van april.

  

Vanuit de directie:

 1. Bestuursformatieplan en begroting  

In november begroting aan team uitgelegd met de consequenties. Start schooljaar naar 321 leerlingen. 37 leerlingen minder ten opzichte van 1 oktober 2018. Zou naar 12 groepen moeten, maar dat zou te rigoureus zijn, van 17 naar 12 groepen. Komt met name door minder instroom en grote groepen die de school verlaten. Werkdrukverminderingsgelden is ongeveer 1 fte. Daarnaast zijn er nog de zware zorgmiddelen, die deels ingezet kunnen worden in de formatie om de groepen klein(er) te houden. We zullen waarschijnlijk volgend jaar met 14 groepen werken. Er zullen ergens combinatiegroepen gemaakt moeten worden. En er moet dus 3 fte (2 fte vast personeel) aan personeel vertrekken. Dit gaat volgens met werkgelegenheidsbeleid, dus in cohorten (leeftijdscategorieën).  Dit wordt bestuurlijk begeleid. We stabiliseren rond de 310 tot 320 leerlingen.

 

Nieuwbouw

 1. Voortgang

Stuurgroep is aantal keren bij elkaar geweest met geselecteerd bureau. Aantal criteria zijn er nu en die worden naar waarde in rangorde gezet en daar worden alle opties langs gelegd. In maart neemt de gemeente een besluit over de locatie.

 
 1. Rondvraag

Anne-Marie stopt na dit schooljaar, dus er zal een nieuw lid benaderd moeten worden.

 
 1. Afsluiting vergadering