NOTULEN
           
MR- vergadering dinsdag 30 oktober 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
Afscheid Maria, welkom aan Johan
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
Jaarplanning is gecheckt en ongewijzigd gelaten.
Komende vergaderingen schooljaar 2018/2019:
 1. Notulen laatste vergadering van 12 juli 2018
Ongewijzigd vastgesteld
 1. In- en uitgaande post
 2. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0,
Er blijkt dat nog niet alle ouders die uitgenodigd zijn, zich ook hebben aangemeld bij Parro. Toch is het belangrijk dat als er communicatie via dit medium moeten plaatsvinden, we ook iedereen moeten kunnen bereiken. School pakt dit op.
Eerste avond van ouderbetrokkenheid 3.0 is positief ervaren. Opkomst was voor een eerste avond goed. Gehoopt wordt op meer opkomst volgende week.
 1. 21 Century skills
Volgende week studiemiddag hierover. Er wordt nu een meer eenheid gezocht in het wegzetten van deze vaardigheden in de zaakvakken. Niet persé een blauwdruk in boekjes maar meer een lijn waarlangs gewerkt gaat worden. Een van de eisen is onderzoekend leren en samenwerken. Week erna een teamvergadering om er weer verder op in te gaan en mogelijk een keuze te maken uit de verschillende aanbieders die volgende week komen. Plan kan zijn om het dan in de tweede helft van het jaar uit te proberen, waarbij dan de reguliere WO-vakken komen te vervallen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Schoolplan/jaarplan
Parnassys training gehad
ZIEN voorlichting gehad (sociale emotionele ontwikkeling van kinderen volgen). Eerste start wordt gemaakt. Klein beginnen en volgend schooljaar dan verder implementeren.
Met sprongen vooruit groepen zijn opgestart (nascholing voor rekenonderwijs)
AVG is geïmplementeerd.
 
Vanuit de directie:
 1. Start schooljaar
Aantal zieken aan het begin van het schooljaar. Nu gelukkig iedereen weer (gedeeltelijk) inzetbaar.
Drukke 8 weken gehad, maar goed afgesloten in de tweedaagse.
 1. Tweedaagse team bijeenkomst 18/19 oktober
In ‘groot MO-overleg’ (met de twee bouwcoördinatoren).nabesproken. Positief verlopen. Goede begeleiding gehad.
 1. Begroting 2019
Morgen heeft Gerard overleg met bestuur. Terug in leerlingaantal. 378 naar 358 leerlingen. Is al wel rekening mee gehouden in de formatie van dit schooljaar. Gaan nu 72 leerlingen einde van het schooljaar af. Dit komt in de onderbouw niet binnen. Waarschijnlijk 14 groepen. Kan eventueel nog een (deel) groep bij door de werkdrukverminderingsgelden. Dit is aan het team om daarover te beslissen. Zware zorgmiddelen kunnen ook voor formatie ingezet worden, maar hier moet jaarlijks wel een besluit over genomen worden. Gerard laat morgen verschillende opties opstellen.
 1. Werkverdelingsplan  
De verdeling van de uren van de leerkrachten wordt opnieuw besproken binnen het team. TOF-breed wordt er een kader gesteld.
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
Aantal partijen voor het onderzoek uitgenodigd voor een presentatie. Deze week wordt een keuze uit deze kandidaten. Februari moet er een conceptstuk liggen wat ‘Geesteren’ vindt. In maart neemt de gemeente een besluit voor de locatie. In maart moet school ook het plan van eisen inleveren. Gerard stelt als doel realisatie in 4 jaar.
 
 1. Afsluiting vergadering
Er bereiken berichten dat ouders het opvallend vinden dat er dit schooljaar zoveel studiedagen zijn onder schooltijd. Hier is dit jaar inderdaad voor gekozen, maar zal meegenomen worden naar het volgende schooljaar.