NOTULEN

 

MR- vergadering maandag 11 maart 2019

 

Aanvang: 19.30 uur    

Einde 21.00 uur            

Plaats: Directiekamer Aloysiusschool.

Agenda opgesteld door: Esther

Notulist: Petra 

Algemeen:

 1. Opening en welkom door Esther

 

Vervolg vergadering:

 1. Vaststellen agenda van deze avond

 2. Notulen laatste vergadering van 8 januari 2019

 3. In- en uitgaande post

Alleen MR-magazines

 1. Vanuit de GMR/ouderraad

TOF gaat naar het Raad van Toezicht model. Voor de afvaardiging op voordracht van de GMR,

zal er een vacature worden geplaatst en sollicitatiegesprekken gevoerd.

OR heeft behoefte aan statuten, zodat voor alle partijen (team, OR en directie) helder is wie

welke verantwoordelijkheid heeft.

 

N.a.v. jaarplanning:

 1. PMR: inzet en samenstelling formatie, evaluatie, personeelsbeleid, scholing, functieboek

28 maart is de definitieve teruggang bekend. Deze week bij de teamvergaderingen maakt Gerard wie (welke functies) een beschermde status heeft gegeven. Hierdoor kunnen er nog verschuivingen in de afvloeiing plaatsvinden. We gaan naar 13 groepen.  

 1. Ouderbetrokkenheid

- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0, oudercontactavond 26-2-2019

Door bekendmaking van de locatie is deze verplaatst naar 19 maart 2019

 1. 21 Century skills; Blinkwereld

Blinkwereld is voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis een nieuwe geïntegreerde methode: leraar geeft 4 lessen, kinderen werken niet meer in boeken maar via chromebooks en daarna in projecten. Kinderen gaan steeds meer samenwerken en in eigen presentaties ed. Hier is nu een proefabonnement voor. Komen nog wel toetsen, maar minder en niet specifiek voor Brandaan en Naut. Eind mei wordt bepaald of we hier mee doorgaan.

Daarnaast wordt er nu op rekenen nu een proef gemaakt met groep overstijgend lesgeven in de groepen 8.

 1. Jaarverslag MR

Komt nog

 1. Schoolgids concept

Gerard en Olaf gaan werken met Scholen op de Kaart, waar na invulling dan een schoolgids uitrolt.

 

Vanuit de directie:

 1. Uitslag locatieonderzoek nieuwbouw  

Huidige locatie is gekozen. Moet nu nog in het College van B&W. Daarna is het aan de school om het proces van wensen, tekenen en bouwen op te pakken.

 1. Jaarplan 2019-2023

Voor komend schooljaar staan de komende ontwikkelingen op stapel:

De volgende vergadering zal dit concreter zijn.

 1. Vakantierooster

Meivakantie is nog optioneel met vast en optioneel gedeelte. 2 weken?

Vrijdags voor kerstvakantie?

Moet nog in team besloten worden.

 1. Aanschaf touchscreens

Wordt nu uitgerold op de verschillende scholen. Er komen op onze school 12 nieuwe touchscreens. Leerkrachten krijgen daar ipv computers nu chromebooks voor.

 

Naar aanleiding van vorige vergadering

 1. invulling vertrek Annemarie

 

Inspectie gaat 6 scholen van TOF bezoeken. Ze komen ook Aloysiusschool op 26 maart 2019.

 
 1. Afsluiting vergadering