AGENDA
           
MR- vergadering donderdag 20 juni 2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      20.30 uur           
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra

 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 15 april 2019
 3. In- en uitgaande post
 4. Vanuit de GMR/ouderraad
Gerard Krikhaar treedt af als voorzitter van de OR. Kim Kreuwel volgt hem op.
 
N.a.v. jaarplanning/vanuit de directie:
 1. PMR: inzet en samenstelling formatie, invulling definitieve teruggang, verwachting mbt de groepsverdeling.
                           Gerard licht de formatie en groepsverdeling toe. Het plan is om komend jaar groep 1 ook 5 dagen naar school te laten gaan. De oudergeleding geeft aan dit vrij abrupt te vinden en geeft ook argumenten aan om dit te heroverwegen. Daarom neemt Gerard het besluit om dit dan toch nog een jaar uit te stellen en het voor volgend jaar eerst in de week te leggen.
                           Waarschijnlijk komt er in maart 2020 nog een instroomgroep. De 4 jarigen van voor maart, stromen bij de groepen ½ in. Na dit schooljaar zullen we qua leerlingenaantallen stabiliseren.
 1. Concept jaarplan 2019-2020
 1. Vakantierooster ter goedkeuring
                           Doordat groep 1 nu toch minder naar school gaat, verandert er aan de vakanties niets (2 weken meivakantie). Alleen de begeleiding (vervanging daarvan) moet nu anders georganiseerd worden. Vrijdag voor Kerst dan niet meer vrij en Gerard bekijkt de studiedagen nog even. Daar stuurt Gerard een nieuwe versie van.
 
 1. Ouderbetrokkenheid
                          Vanuit de regiegroep komt nog een korte vragenlijst naar alle ouders.
 1. Schoolgids
                          Naar volgende vergadering, is bijna klaar. Nieuwe kinderen krijgen een papieren versie.
 1. Jaarverslag MR
                          Is goedgekeurd.
 1. Vergaderdata volgend jaar (voorstel mail dd 27-5)
                           15 oktober 2019
                           20 januari 2020
                           23 maart 2020
                           25 juni 2020
 1. Nieuwbouw
                           Werkgroep en Cas en Gerard met gemeente in gesprek geweest over de concrete plek op het terrein van de school. Werkgroep en gemeente maken een berekening, maar Gerard heeft aangegeven niet akkoord te gaan met lange vertraging. Als er buiten de huidige gebouwoppervlak gaat moet er een bestemmingsplanwijziging moet komen. Komende week zijn er 3 presentaties van potentiële bouwbegeleiders. TOF is bouwheer. Werkgroep is niet voor het gebouw, dat is voor de school. De werkgroep wil graag gehoord worden naar het hele gebied.
                           Het is nog niet duidelijk wat er nu met de gymzaal en de sporthal gaat gebeuren.
 1. Afscheid Anne-Marie
                            Bij de borrel. We bedanken Anne-Marie voor haar jarenlange inzet en we zullen haar constructieve meedenken missen.
 1. Afsluiting vergadering