Notulen
           
MR- vergadering dinsdag 15 oktober  2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur           
Plaats:                                    Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Alice
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther (welkom aan Kasper)
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 20 juni 2019
 3. In- en uitgaande post
 4. Vanuit de GMR/ouderraad
GMR vergadering is verzet naar 28 oktober. Geen bijzonderheden ouderraad.
 
N.a.v. jaarplanning/vanuit de directie:
 1. Eerste weken  schooljaar
-  Aantal mensen hebben afscheid genomen, taken moeten herverdeeld worden.
-  WIG 5 -> dit schooljaar nieuwe methode, voorgespiegeld als update, aanpak is echter geheel nieuw voor leerlingen en leerkrachten. Methode werkt nog niet naar behoren. Er zitten hiaten in het programma, oplossingsstrategieën worden niet meer afwisselend aangeboden, methode gaat uit van 1 aanpak. Extra studiemoment ingebouwd op 26 september, waarbij onduidelijkheden konden worden opgehelderd. Studiedag 28 oktober wordt tevens gewijd aan WIG.
- Blink Wereld: gr 3/4 werken geïntegreerd. Gr 5/8 werken met de aparte zaakvakken. Bedoeling is dat de geïntegreerde methode gefaseerd wordt ingevoerd.
 
 1. Informatieboekje nieuwe ouders
 1. Ouderbetrokkenheid, informatieavonden, oudercontactavond 
 
         9. Schoolplan/jaarplan Identiteit: doorgaande lijn in zichtbaarheid en vaste afspraken. Leidraad Trefwoord.
 
 1. Schoolgids (n.a.v. vorige vergadering)
Schuift door naar volgende MR. Concept (update) wordt voor de volgende vergadering gestuurd door Gerard ter voorbereiding.
 
 1. 21 Century skills
Blink Wereld (geïntegreerd)
 
 1. Nieuwbouw
Begeleidend bedrijf gekozen uit 3 bedrijven door Cas (algemeen directeur), Gerard (directeur Aloysiusschool) en lid Raad van toezicht. Gerben van Heun verzorgt de bouwbegeleiding. Regiegroep nieuwbouw heeft eerste bijeenkomst gehad samen met deze partner. Eerst duidelijkheid op visie/missie van ons onderwijs. Input onderwijsinhoudelijk, daarna verschuiving naar concrete plannen op bouwgebied. Geesteren 2030/Gemeente Tubbergen gesprekken: wensen en mogelijkheden plaatsing gebouw. Schetsen gemaakt door extern bureau voor gebied tussen school/Kampboer/kerk/woningstichting (Noaberplein). Wens is om bomen op het terrein zoveel mogelijk te behouden. Op dit moment twee opties over. Worden nader uitgewerkt op kosten en procesmatig vlak. Streven is om voor einde van het schooljaar de exacte locatie van het gebouw duidelijk te hebben. Afhankelijk van meerder partners.
 
 1. Afsluiting vergadering
Rondvraag:
Teldatum   1 oktober 2019 : 318 leerlingen
…                 1 oktober 2020:  310 leerlingen
                    1 oktober 2021:  297 leerlingen
Instroomgroep: per 1 maart start instroom, ma-di-do-vr. Vraag is of de instroom vanaf 1 januari kan starten i.v.m. grote leerlingaantallen in groepen 1-2
 
                                                 
 
 
Acties:
Esther: zoekt of ze het rooster van aftreden kan vinden, zodat het kan worden bijgewerkt voor dit jaar
 
Gerard: bericht ParnasSys oudercontactavond 7-11-2019
             notulen 15-10-2019Schoolgids concept sturen voor volgende MR