Ouderraad

De Aloysiusschool heeft een ouderraad (OR) bestaande uit een een twaalftal enthousiaste ouders. het is een vereniging van en voor ouders.
De ouder respecteert de verantwoordelijkheid van het schoolteam. Het schoolteam stat open voor voorstellen en ideeën van ouders.

Hier vindt u alle relevante informatie over de OR: Informatieboekje Ouderraad

Als u vragen heeft over de activiteiten van de OR of u wilt zich aanmelden als lid, dan kunt u contact opnemen met een van de OR-leden.

Vergaderingen

De OR vergadert op school van 19.30 tot 21.00 uur.  De vergaderingen zijn openbaar, iedereen kan deze bijwonen. 
De vergaderdata staan in Parro en worden in de nieuwsbrief vermeld

Leden OR

Hier vindt u een overzicht van de OR-leden

Werkgroepenoverzicht

 Hier vindt u een overzicht welke OR-leden en welke teamleden zitting hebben in welke werkgroep.

Vrijwillige ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 12,50 per kind. De inning gaat via een betaalverzoek via het systeem Schoolkassa. 
Indien dit problemen oplevert, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR via or@aloysgs.nl