Visie MR Aloysiusschool
Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat voor hun kinderen. Voor de leerkracht als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Maar ook de directie heeft behoefte aan een kritisch klankbord bij het ontwikkelen van nieuw schoolbeleid. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR) die het overleg tussen deze groepen regelt.
De medezeggenschapsraad van de Aloysiusschool heeft de volgende visie geformuleerd:

I: Communicatie/relatie achterban
De MR van de Aloysiusschool wil zo transparant mogelijk de achterban (ouders en teamleden) informeren over hetgeen besproken wordt. Om gedragen besluiten te kunnen nemen wordt de achterban geraadpleegd middels informatieve bijeenkomsten.
II: Communicatie/relatie met de directie (bevoegd gezag):
De MR van de Aloysiusschool wil op een open, heldere en eerlijke wijze met het bevoegd gezag communiceren. De intentie is dat deze gedachtenwisseling dusdanig is dat alle deelnemers zich hier veilig en prettig bij voelen, zodat er vrijuit gesproken kan worden.
III: Beleidsvorming
Uitgangspunt voor de beleidsvorming dient een helder en duidelijk geformuleerd schoolplan te zijn, waarin duidelijk beschreven wordt welke strategische keuzes gemaakt worden om goed en verantwoord onderwijs te realiseren in een lerende en dynamische organisatie.
IV: Intern functioneren MR
De basis van goed functioneren van de MR is een goed, voorbereide schriftelijke inbreng, waarbij heldere, goed beargumenteerde meningen geformuleerd worden. De schriftelijke inbreng is 2 weken voor aanvang van de vergadering in ieders bezit, zodat iedereen met gelijke voorkennis mee kan discussiëren. Later ingebrachte punten worden kort besproken en indien nodig voor een volgende vergadering geagendeerd.

Leden MR
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zeven leden: vier leden gekozen uit en door de ouders en drie leden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke twee jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
Mocht u interesse hebben om zelf deel uit te maken van de MR, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande leden. Zij kunnen ervoor zorgen dat u bij de eerstvolgende verkiezingen op de kandidatenlijst wordt geplaatst.
Ook wanneer u meer informatie wilt over het functioneren van de MR of wanneer u zelf onderwerpen aan wilt dragen voor de MR-agenda, kunt u contact opnemen met de leden.

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende ouders:
Namens het personeel hebben op dit moment zitting in de medezeggenschapsraad:
GMR

De negen scholen in de gemeente Tubbergen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig in een reglement vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden aan voorstellen van het bestuur.
In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door Johan Mensen namens het personeel en Petra Oude Breuil namens de ouders.

Vergaderdata MR

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.
De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar en worden altijd aangekondigd in Parro en de nieuwsbrief. De vastgestelde notulen worden naar alle ouders en teamleden verstuurd vanuit de mail van Parnassys.
De MR vergadert op school van 19.30 tot 21.30 uur