Schoolcontactpersoon (vroeger: vertrouwenspersoon)

Wat is een schoolcontactpersoon?
TOF Onderwijs heeft, net als andere schoolbesturen, een (verplichte) wettelijke klachtenregeling. Deze is van toepassing wanneer men met zijn klacht niet elders terecht kan. De meeste klachten over zaken die spelen op school worden in de regel, in goed overleg met alle betrokkenen, naar tevredenheid opgelost. Het streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt, goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u toch het gevoel krijgen dat u er samen met de leerkracht niet uitkomt, dan kunt u de kwestie bespreken met de directie, de intern begeleider of één van de twee schoolcontactpersonen (vroeger: vertrouwenspersonen). Laatstgenoemde personen zijn door het bestuur van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. De schoolcontactpersonen komen zo op voor het belang van de kinderen en ouders.

Wie zijn de schoolcontactpersoon op de Aloysiusschool?
De schoolcontactpersonen op school zijn: Elke ouder en elk kind kan een beroep op deze personen doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht over durft of wil spreken. Het gesprek wordt altijd vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw medeweten of instemming of dat van uw kind.

Wat betekent de schoolcontactpersoon concreet voor u en uw kind?
Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang om met een van de school- contactpersonen hierover te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het de volgende zaken betreft: (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld of inbreuk op privacy. Ook als het gaat om misstanden in de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit, kunt u dit melden of kenbaar maken bij deze persoon/ personen. De schoolcontactpersoon helpt u in goed onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem dat speelt. Zo nodig wordt doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon.
De taak van de vertrouwenspersonen is u bij te staan en van advies te dienen bij het zoeken naar eventuele oplossingen en/of te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Dit laatste is aan de orde als er geen oplossing wordt gevonden voor de klacht die is ingediend of de situatie die speelt. Het is dan mogelijk een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij TOF- onderwijs bij is aangesloten, in dit geval Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs). De contactgegevens van de klachtencommissie vindt u in paragraaf 1.3 van het TOF-document  De Veilige School De volledige klachtenregeling is digitaal in te zien via tofonderwijs
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. De naam is bekend bij de contactpersoon en de directeur van de school. Het bestuur heeft deze externe vertrouwenspersonen in overleg met de GMR aangesteld.

Met klachten over seksuele intimidatie of ernstig fysiek en / of geestelijk geweld kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs (centraal meldnummer: 0900 –1113111).