Leerlingenzorg op de Aloysiusschool

Wat is leerlingenzorg?
Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De zorg is in principe gericht op leer- en/ of sociale problemen. De leerkracht in de groep signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra hulp of begeleiding nodig hebben en op welk gebied. Daarvoor is het van belang dat hij/ zij inzicht heeft in de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Op basis van de signaleringsgegevens bepaalt de leerkracht de aard van de zorg voor de leerling. De uitvoering van de zorg gebeurt planmatig. De leerkracht evalueert regelmatig of de zorg ook effect heeft.

Hoe ziet de leerlingenzorg er op de Aloysiusschool uit?
We gaan er in principe van uit dat elk kind dat door u als ouders wordt aangemeld bij school, het reguliere aanbod kan volgen dat de Aloysiusschool aanbiedt. Gelukkig geldt dit voor veruit de meeste kinderen in onze huidige groepen die we momenteel hebben.

De Intern Begeleider (IB) is naast de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om de leerlingenzorg op school. Wanneer er ten aanzien van individuele leerlingen bijzonderheden zijn op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied, zal de IB de betreffende acties en handelingen coördineren. Soms roepen we ook de hulp in van deskundigen van buiten om mee te kijken en te denken bij leerlingen waarvoor dat nodig of wenselijk is. Deze groep van mensen maken deel uit van ons ‘Schoolondersteuningsteam’ (SOT). Zij proberen goed zicht te krijgen op de groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het kan ook zijn dat nader onderzoek wordt voorgesteld om zo de beoogde duidelijkheid te krijgen.

Ook komt het voor dat een externe partij betrokken raakt bij de ondersteuning van het leerproces van een leerling. Bij voorkeur gebeurt dat in gezamenlijk overleg tussen ouders en school. Binnen onze stichting TOF- onderwijs werken we met een 'sociale kaart' waar externe partijen of instanties vermeld staan, waarmee TOF-scholen veelal samenwerken.

Bij de start van een traject waarbij een externe partij betrokken raakt, is er voorafgaande altijd een startoverleg met de ouders, de externe partij en de school. Namens school sluiten daarbij in de regel de IB-er, de groepsleerkracht(en) en vaak ook de directeur aan. Het startoverleg dient ervoor om verwachtingen over en weer uit te spreken en de mogelijkheden en onmogelijkheden helder te krijgen voordat het begeleidingstraject start.

Wat betekent leerlingenzorg concreet voor uw kind?
Op de Aloysiusschool is het regel en standaard dat we leerlingen tijdig zo goed mogelijk in beeld brengen, krijgen en houden, zodat we de ontwikkeling goed kunnen volgen en de leerling inderdaad de passende plek krijgt die bij hem/ haar past. Door de invoering van leerlingenzorg stemmen we nog meer af en gaan we tijdig het gesprek met elkaar aan indien dit nodig is.

Middels onze leerlingvolgsystemen ParnasSys, ZIEN! en CITO, worden de (vorderingen van) leerlingen goed in kaart gebracht en gevolgd. Leerkrachten bespreken samen met de Intern Begeleider en directeur periodiek de voortgang van de leerlingen. De volgsystemen worden vooral gebruikt om de persoonlijke groei en toename in vaardigheid in kaart te brengen. Deze aspecten zijn dan ook regelmatige terugkerende onderwerpen van gesprek. De leerlingvolgsysteem worden gehanteerd vanaf de start van de leerlingen in groep 1 tot en met de afsluiting en overdracht richting het VO in groep 8. Indien nodig wordt in goed onderling overleg met ouders en VO een aantal belangrijke zaken overgedragen, zodat leerlingen en docenten op de ingeslagen weg door kunnen met de zorg en begeleiding.

Wat is de rol van ouders binnen leerlingenzorg?
Op de Aloysiusschool zien we ouders als actieve partners waarmee we samen kijken naar en overleggen over de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders zijn in dit verband nauw betrokken bij de zorg rondom de eigen kinderen en worden als volwaardige gesprekspartners veelvuldig ingeschakeld in het gehele traject.

Bij wie kan ik terecht voor leerlingenzorg?
De leerkracht(en) van uw kind zijn logischerwijs de eersten die u kunt aanspreken en waarmee overleg mogelijk is. Meestal is een verhelderend gesprek met duidelijke afspraken en eventuele vervolgacties voldoende. Bij complexere situaties ligt het voor de hand dat de Intern Begeleider wordt geraadpleegd die een beroep kan doen op een netwerk van deskundigen voor advies en hulp. Ook is het mogelijk het TOF- bestuurskantoor te raadplegen, in geval u vragen hebt over gevolgde procedures en/ of de uitkomst hiervan.