TOF-Onderwijs

Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF)
Alle negen basisscholen in de gemeente Tubbergen maken deel uit van de Stichting Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF), een stichting voor primair onderwijs.
De missie van TOF Onderwijs is het verzorgen van eigentijds, goed primair onderwijs, waarbij het kind centraal staat.
Op Tofonderwijs.nl vindt u alle informatie over de stichting, o.a. wie er werkzaam zijn en welke basisscholen zijn aangesloten.
Ook vindt u hier de meest recente jaarverslagen waarin een beeld wordt geschetst van de activiteiten die bovenschools worden uitgevoerd en het Koersdocument (strategisch beleid 2018-2022).
Daarnaast vindt u er diverse protocollen die van toepassing zijn binnen TOF Onderwijs.

Medezeggenschap
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad.
Voor het gezamenlijk belang is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van iedere school, een ouder en een personeelslid. Op de site van de TOF vindt u de leden.

Contact TOF onderwijs
Kerkstraat 98
7667 PZ Reutum
Telefoon: 0546-745010
Email: info@tofonderwijs.nl